Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11431

Projektin nimi: Varustamo

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Osoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: (03) 245 2111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tamk.fi

Projektin kotisivun osoite: varustamo.projects.tamk.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Mikko Naukkarinen

Asema: vararehtori

Sähköposti: mikko.naukkarinen(at)tamk.fi

Puhelinnumero: 0500 772 269

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Tampere, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on peruskoulun, lukion tai toisen asteen koulutuksen päättäneet nuoret, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai jatkaa opintojaan sekä heikosti koulutetut nuoret, joilla on vaara syrjäytyä samanikäisistä, opintojaan jatkavista ystävistään.

Vertaisohjaukseen osallistuvien nuorten kotipaikka selvitetään ohjauksen yhteydessä tai ryhmätapaamisissa. Teoreettisesti ohjaukseen voi osallistua myös projektin toiminta-alueen ulkopuolella asuvia nuoria, mutta pääosin osallistujat tulevat Pirkanmaan alueelta. Projektin markkinoinnissa painotetaan vahvasti kohdealuetta (Pirkanmaa ja Länsi-Suomi) ja siten osallistujat valikoitunevat sen perusteella. Kohdan 6.1 kuntalistaan on valikoitu ne kunnat, joiden alueella toimii yhteistyöoppilaitoksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että osallistuvat nuoret tulisivat vain näistä kunnista, vaan osallistuminen on mahdollista myös muualta Pirkanmaalta ja Länsi-Suomen alueelta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Nuorisotyötä tekevät ja järjestävät kunnalliset ja yksityiset toimijat ja järjestöt, oppilaan ohjaajat sekä työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa toimivat tahot: esim. kuntouttava työtoiminta, nuorten työpajat, Silta-Valmennus r.y., AKU-toiminta, ETTI - Etsivä työpari -hankkeet, NOVOFORUM.
Nämä tahot kutsutaan mukaan toimintamallin mallintamiseen, kehittämiseen ja levittämiseen. Osaltaan näiden tahojen edustajia kutsutaan myös asiantuntijakouluttajiksi/-ohjaajiksi projektiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 173, joista naisia 113

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on kehittää nuorilta - nuorille -ohjauksen yhteisöllisyyttä edistävä toimintamalli, jolla voidaan ehkäistä sosiaalista eristäytymistä ja syrjäytymistä koulutus- ja työuralta. Tavoitteena on nuorten avulla löytää syrjäytyneet nuoret verkon kautta, houkutella heidät mukaan toimimaan yhdessä muiden kanssa ensin virtuaalisesti ja sitten tosielämässä.
Oletus on, että nuoret käyttävät verkkoa sosiaalisena mediana, jonka kautta he ovat yhteydessä toisiinsa ja jossa erilaisia yhteisöjä perustetaan. Verkon kautta nuoria voi tavoittaa ja tutustua heihin. Hankkeessa käytetään koulutettuja nuoria kohtaamaan ja tavoittamaan yhteyksiä toisin nuoriin. Näin voidaan syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin vaikuttaa paremmin kuin virallisten kanavien kautta (peruskoulun oppilaan ohjaus, työvoimatoimistojen neuvonta). Saman ikäiset nuoret osaavat myös toimia verkkoyhteyksien kautta uskottavammin.
Vertaisohjaaja neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista nuorempaa työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii ohjattavan henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen ja opinnoissa menestymiseen. Hanke käynnistyy vertaisohjaajien valinnalla ja kouluttamisella. Vertaisohjaajiksi koulutetaan lukion/ammattikoulun päättäneitä nuoria, joilla on sosiaalisien taitojen ohella erityiskiinnostuksen kohteina erilaiset yhteisölliset verkostot ja niissä toimiminen. Heidän tulee myös hallita sosiaalisen median edellyttämää teknologiaa ja ohjelmistoja.
Vertaisohjaajat koulutetaan vetämään verkossa erilaisia työpajoja ja opettamaan sosiaalisen median verkostojen käyttöä ja toimimista niissä. Tämän ohella heidät perehdytetään Tampereen seudun oppilaitosten ja korkeakoulujen toimintaan siten, että he voivat ohjata toisia nuoria hakeutumaan opintoihin.
Varustamo toimii sekä virtuaalisesti (verkossa tapahtuva ohjaus) että eri oppilaitosten tiloissa (ryhmätapaamiset). Hankkeen tuloksena nuorten uhkaavat tunnetilat tunnistetaan, kiusaamiseen, eristäytymiseen ja piileviin psyykkisiin ongelmiin voidaan puuttua varhain ja edistää osallisuutta ja voimaantumista. Projektin tuloksena yhteensä 21 nuorta koulutetaan vertaisohjaajiksi ja on kehitetty sekä koulutusmalli että verkko-ohjauksen toimintamalli nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeesta hyötyy yhteensä 120 nuorta, jotka osallistuvat toimintaan. Välillisesti hankkeesta hyötyvät myös opinto-ohjauksen, nuorisotyön sekä työllisyyspalvelujen toimijat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille tehdään tiedotussuunnitelma ja selvitetään kohderyhmien käyttämät ensisijaiset mediat.
Projektille perustetaan sivusto. Projektin sisäisessä viestinnässä käytetään hyväksi verkko-oppimisympäristö Moodlea intranetin tavoin. Ulkoisille sidosryhmille mm. ammattilehtiin ja sidosryhmien muihin julkaisuihin tarjotaan artikkeleita. Seminaareista tiedotetaan. Projektista tehdään esitteitä sekä tarvittaessa muuta tiedotusmateriaalia, kuten lehti tai liite asiantuntijajulkaisuihin. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Tamkin julkaisusarjassa.

Projektista tiedotetaan myös Länsi-Suomen alueella toteutettavan toisen asteen koulujen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön myötä mm. LAM-seminaarien yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Verkkosivusto avataan 2010. Vuosina 2010-12 järjestetään seminaareja, joiden ohjelmasta tiedotetaan ja joiden loppuarviointi julkaistaan verkkosivuilla. Loppuraportti julkaistaan hankkeen päätyttyä Tamkin julkaisusarjassa keväällä 2013.
Hyvien käytänteiden levittämisessä hyödynnetään projektin tiedotussuunnitelmassa mainittuja julkaisuja ja tiedotusväyliä niin projektin kuluessa kuin sen päätteeksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 253 634

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 249 842

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 314 501

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 297 432

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Varustamo - Nuorelta nuorelle on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittama ja Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima 3-vuotinen ESR-hanke, joka toteutettiin 1.9.2010-30.6.2013. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kolmen vertaisohjaajakoulutuksen kautta vertaisohjauksen malleja, joissa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Mallien toteuttajina ovat olleet koulutuksesta valmistuneet 16-25 vuotiaat vertaisohjaajat, jotka ovat auttaneet samanikäisiä nuoria koulutus- ja ammatinvalintoihin liittyvissä asioissa sekä tukeneet heitä selviytymään ja menestymään opinnoissaan sekä nuoren arjessa.

Koulutuksiin hakeminen on ollut avointa kaikille ja sen laajuus oli kolme opintopistettä. Verkkovertaisohjaajiksi valmistui 33 nuorta. Vertaisohjaajakoulutuksen käyneet nuoret ovat olleet pääasiassa lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammatti- ja lukiostartilla, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevia, mutta mukana on ollut myös välivuotta pitäviä nuoria.

Valmistuneet vertaisohjaajat palkattiin töihin Varustamoon, missä he toteuttivat vertaisohjauspalveluja sosiaalisen median ympäristöissä Facebook-ryhmissä, chateissa, blogeissa, IRC-Galleriassa ja Twitterissä. Varustamon vertaisohjauksen palveluja tarjottiin pääasiassa Pirkanmaan ammatti- ja lukiostarttien opiskelijoille ja peruskoulun päättäneille, jotka hakevat vielä vahvistusta koulutusvalinnoilleen. Vertaisohjaus on ollut tiedotusta, kokemusten jakamista, yhteisten sisältöjen tuottamista, mielipidekyselyjä, teemapäivityksiä ja viikoittaisia chat-keskusteluja.

Projektin tuloksena on syntynyt blogiarkisto. Varustamolla on kolme blogia: Varustamo-blogi, Kokemusblogi ja Joulukalenteriblogi. Varustamo-blogi on ensisijaisesti nuorille, mutta myös nuorten kanssa työskenteleville suunnattu, ja siihen on vertaisohjaajien kirjoittamien ja toimittamien juttujen lisäksi saatu tekstejä myös muilta nuorilta sekä sidosryhmiltä. Blogeissa on käsitelty lähinnä koulutus- ja työelämäaiheita nuorten näkökulmasta sekä jaettu omia kokemuksia. Kokemusblogi on sen sijaan ollut vertaisohjaajien ylläpitämä, mutta sen sisällöstä ovat vastanneet Pirkanmaan ammatti- ja lukiostarttien opiskelijat. Kolmanneksi käytössä on ollut Joulukalenteriblogi, jossa on jouluisen tarinan ja kuvituksen kautta käsitelty ammattialoja, opiskelua sekä harrastuksia 24 kalenteriluukun verran.

Kaikkien kolmen vertaisohjaajakoulutuksen sisältöaiheet ovat olleet samoja, mutta opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt ovat vaihdelleet. Oppimisympäristöinä Moodle, Google ja Facebook sekä kontaktipäivät toimivat hyvin ja tukivat toisiaan verkko- ja lähiopetuksen jaksoilla. Opetusmenetelmien monipuolinen käyttö oli onnistunut ratkaisu, joka vahvisti opiskelijoiden valmiuksia ideoida, toimia ryhmässä ja saada harjoittelun kautta ohjauksen tietoa ja taitoja. Ryhmäytyminen, keskustelut ja yhdessä tehtävät harjoitukset kuten chatkeskustelut ja kysymysvastaus-palsta olivat tärkeitä oppimisen ja vertaisohjaajan työn kannalta. Erilaisia case-harjoituksia ja yhteisiä ongelmanratkaisutehtäviä kannattaa lisätä, jotta vertaisohjaajan työnkuva ja tilanteet simuloituvat jo koulutuksen aikana. Koulutuksen nivominen yhteen aidon toiminnan kanssa on onnistunut ratkaisu. Työkoulumaisuus on koulutusmallien pilotoinnin perusteella toimivin ratkaisu, mutta vaatii sen, että vertaisohjauksen sosiaalinen mediaympäristö on jo olemassa jossain määrin. Kokeneiden vertaisohjaajien mentorointi on tärkeä koulutuksen osa-alue. Sen rinnalla kokeneitten sosiaalisessa mediassa jo toimivien ammattilaisten ylläpitämien palvelujen esimerkit ja työharjoittelupäivät ovat tärkeitä käytännön kokemusten jakamisessa ja sitä kautta toiminnan kehittämisessä.

Hankkeen tuloksista on syntynyt neljä opinnäytetyötä: kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnäytetyöt sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun kehitystehtävä. Hankkeesta on kirjoitettu julkaisu "Vertaisena verkossa. Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa", jonka tehtävä on kertoa lukijalle nuorten itsensä kertomana ja kuvaamana ne kokemukset ja osaaminen, mikä heille on Varustamossa vertaisohjaajakoulutuksen ja vertaisohjaustyön kautta syntynyt. Julkaisu on osa Varustamo-hankkeen loppuraporttia ja se sisältää toisistaan irrallaan olevia artikkeleita, joten sitä voi lukea pala kerrallaan. Julkaisussa kerrotaan mistä Varustamossa on kyse, kuvataan sidosryhmäyhteistyötä, sosiaalisessa mediassa tapahtuvan jakamisen merkitystä nuorille sekä vertaillaan kasvokkain ja verkossa tapahtuvaa ohjausta. Lisäksi siinä esitellään Varustamossa toteutetut kolme vertaisohjaajakoulutusta ja niistä saatu opiskelijapalaute sekä myös vertaisohjaajien itsensä kuvaamina yksityiskohtaisesti vertaisohjauksen palvelut Facebook-ryhmissä, chateissa, blogeissa, IRC-Galleriassa ja Twitterissä. Lopussa esitellään Varustamon hyviä käytänteitä.
Julkaisun osoite: http://www.tamk.fi/cms/hakumm.nsf/lupgraphics/B62_Vertaisena_Verkossa.pdf/$file/B62_Vertaisena_Verkossa.pdf