Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11432

Projektin nimi: ALZHEIMERIN TAUDIN TUTKIMUS-, KOULUTUS- JA INNOVAATIOVERKOSTO

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 1627

Puhelinnumero: 0207872211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: alzpoint.fi

Vastuuhenkilön nimi: Hilkka Soininen

Asema: varadekaani, professori

Sähköposti: hilkka.soininen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 040-5735749

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio, Leppävirta

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Kuopion seudun bioalan yritykset (mm. Ark Therapeutics, Genomi Solutions, Medeia Therapeutics, Medfiles, Foodfiles, Cerebricon, FennoPharma, CNServices, Kuopio Innovation, Perch) mukaan lukien niissä toimivat molekyylilääketieteen tutkijat, jatkokoulutettavat, laboratoriohenkilöstö ja kehitysjohtajat;
2) Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian, neurokirurgian, patologian, radiologian ja kliinisen kemian tutkijat ja hoitohenkilökunta;
3) Kuopion kaupungin ja ympärstökuntien hoiva-alan henkilöstö
4) ISLABin henkilökunta
5) ISY:n tutkijat ja opiskelijat sekä Savonian bioanalyytikan ja hoitotyön koulutusohjelmien ja teknologia- ja ympäristöalan henkilöstö ja opiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke tukee voimakkaasti kokonaisuudessaan Kuopion seudun korkeaan teknologiaan perustuvaa
elinkeinoelämää. Siten hankkeesta hyötyy myös Teknopolis Oy:n lääkekehityksen ja terveydenhuollon ja IT-teknologian osaamisalasta vastaava henkilöstö sekä ISY:n ja Savonian fysiikkaan liittyvien oppialojen henkilöstö ja opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 374, joista naisia 284

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomen yliopiston (ISY) tärkeä strateginen painopiste on molekyylilääketiede. Kuopion bio- ja IT-alan yritysten toiminta liittyy vahvasti aivosairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin (AT) diagnostiikkaan, hoitoon ja tutkimukseen. AT on yleistyvä aivojen rappeutumissairaus, jolle ei ole parantavaa hoitoa. ISY:ssä on kansainvälisesti huipputasoista AT-tutkimusta, johon liittyvät asiantuntemus, tutkimus- ja koulutusaineistot sekä keksinnöt jäävät kaupallisesti ja koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittämisen kannalta hyödyntämättä. ISY, Kuopion seudun bioalan yritykset, Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia) sekä Kuopion yliopistollinen sairaala näkevät siten välttämättömäksi yhteistyöverkoston kehittämisen AT:n tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan ympärille.
Projektin tavoitteena on parantaa alueellista kilpailukykyä, vetovoimaisuutta ja innovaatio- ja koulutusympäristöä perustamalla AT:n hoitoon, diagnostiikkaan ja tutkimukseen keskittynyt verkosto oppilaitosten (ISY, Savonia), yritysten, yliopistollisen sairaalan ja kunnallisten hoivapalveluiden välille. Verkostossa luodaan yritystoiminnan tarpeita tukeva toimintamalli, jossa (1) oppilaitosten ja myös sairaaloiden innovaatiot voidaan tunnistaa ja jalostaa liiketaloudellisesti hyödynnettäviksi projekteiksi, (2) AT:n tutkimusaineistot sekä erikoisasiantuntemus hyödynnetään innovaatiotoiminnassa ja koulutuksessa, (3) ISY:n kansainvälisiä yhteyksiä hyödynnetään Kuopion seudun bioalan kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittämisessä sekä innovaatiotoiminnassa, ja (4) AT:n hoitohenkilökunnan tarpeet huomioidaan ja sen yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten kanssa kehitetään. Projekti edistää verkostoitumisen ja yhteistyön avulla uuteen osaamiseen liittyvän bio- ja IT-alan liiketoiminnan syntymistä.
Projektin konkreettisia tuloksia ovat uusi ISY:n ja Savonian bio- ja lääketeknologisten innovaatioiden hyödyntämisprosessi, innovaatioiden kommunikaatioalusta, AT:n tutkimus-, koulutus ja innovaatiotoiminnan verkkosivut, säännöllisesti järjestettävä verkostoitumistapahtuma, uusi innovaatio-osio säännöllisesti järjestettävässä kansainvälisessä AT-kokouksessa, kolme uutta opetus/tutkimusmenetelmää, 12 uutta koulutuskurssia sekä opinnäytetöitä.
Toiminta juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi verkostossa toteutettavien yritysprojektien tuomalla rahoituksella, mukanaolevien tutkimusryhmien ulkopuolisella rahoituksella, yliopiston opetus- ja tutkimusrahoituksella sekä Savonian ja Kuopion yliopistollisen sairaalaan innovaatiotoimintaan allokoimien työtehtävien tuella.
AT-projektilla on merkittävä synergia Medipolku-hankkeen kanssa. Medipolku on lääketieteellinen, laiteteknologinen projekti, joka hyödyntää ja jota voidaan hyödyntää bioteknologisessa AT-projektissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

AT:n tutkimus-, koulutus- ja innovaatioverkostosta ja hankkeesta tiedotetaan ISY:n ja Savonian verkkosivuilla sekä tiedotteella medialle projektin alkaessa. Tarvittaessa verkoston toiminnasta pidetään myös tiedotustilaisuus kerran vuodessa. Yliopiston sisällä järjestetään verkoston toiminnasta informaatiotilaisuus. Toiminnasta tiedotetaan myös Biokeskus Kuopion johtoryhmälle ja muille Suomen Biokeskus-yliopistoille.
Projektin päättyessä tiedotetaan vastaavalla tavalla verkoston toiminnan edistymisestä ja
tutkimuksen/koulutuksen rakenteellisesta uudistumisesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Uudet käytännöt otetaan käyttöön ja tulokset hyödynnetään verkoston toiminnassa välittömästi, kun niitä sen johtamisen ja organisoitumisen, sopimus- ja toimintakäytäntöjen ja muun toiminnan
kehittämisen yhteydessä syntyy. Käytäntöjen toteaminen ja varmistaminen toimiviksi edellyttää seurantaa.
Niinpä ensimmäisen ja toisen vuoden toimenpiteitä voidaan arvioida käytännön kokemukseen pohjautuen vasta projektin kolmannen vuoden jälkeen. Uusien hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu 2012.
Verkoston suunnittelijat tekevät ehdotuksia hyvistä käytännöistä projektin ohjausryhmälle ja projektitiimille. Hyvät käytännöt kirjataan verkoston omaanlaatukäsikirjaan, joka on julkinen ja nähtävillä verkkosivuille. Verkostoon kohdistuvien ISY:n sisäisten auditointien perusteella hyviä käytäntöjä muokataan tai niitä levitetään ISY:n yliopiston muihin yksiköihin sisäisesti ja ne huomioidaan myös projektissa mukana olevissa yrityksissä.
Biokeskus Kuopion kautta hyvät käytännöt ja laatutyö yhtenäistetään kaikkiin biokeskuksiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 398 519

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 489 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 500 008

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

AlzPoint-hanke vahvisti Kuopion seudun Alzheimer-osaamista

Itä-Suomen yliopiston hallinnoiman kaksivuotisen AlzPoint-hankkeen tavoitteena oli tukea paikallista Alzheimerin taudin tutkimusta, hoitoa ja diagnosointia ja niihin liittyvää innovaatiotoimintaa. Tämä on hyvin ajankohtaista, sillä muistisairauksien yleistyminen on merkittävä haaste väestön ikääntyessä. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella tehdään korkeatasoista muistisairauksien tutkimusta, jossa paneudutaan aktiivisesti Alzheimerin taudin syihin, riskitekijöihin, geenitaustaan ja hoitomenetelmiin laajoissa potilastutkimuksissa ja kokeellisissa malleissa. Hankkeessa hyödynnetään tätä paikallista Alzheimer-tutkimusta ja sen kansainvälisiä verkostoja luomalla yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Savonia ammattikorkeakoulun sekä alueen kuntien ja bioalan yritysten välille uusi yhteistyörakenne. Verkostossa kehitetään opetus- ja tutkimusmenetelmiä sekä järjestetään erilaisia koulutus-, verkostoitumis- ja innovaatiotapahtumia. Savonia oli mukana osatoteuttajana.

Verkoston toiminta oli aktiivista ja hedelmällistä. Hankkeelle asetetut tavoitteet täyttyivät menestyksellisesti. Esimerkiksi hankkeen järjestämissä koulutuksissa oli yli 800 osallistujaa. Koulutuksissa tarjottiin uusinta tietoa alan tutkimuksen ja tuotekehityksen menetelmistä tutkijoille, laboratoriohenkilöstölle ja tuotekehityksen parissa työskenteleville sekä opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille. Koulutukset vahvistivat Alzheimerin taudin tutkimuksen parissa työskentelevien valmiuksia kohdata alati muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset. Ne myös lisäsivät osaavan työvoiman saatavuutta yliopistolle ja yrityksiin. Myös kunnallisen hoiva-alan henkilöstölle järjestettiin koulutusta ja välitettiin tietoa hyvistä hoitokäytänteistä. Koulutuksiin osallistuttiin kaikista Pohjois-Savon kunnista. Tiedon tarve on kentällä suuri, sillä muistipotilaiden hoitokäytänteitä ja suosituksia on uusittu viime aikoina. Tähän haasteeseen vastattiin järjestämällä Muistipäivä -koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, joka kokosi osallistujia ympäri Suomea.

AlzPointin kansainvälinen toiminta oli aktiivista. Hankkeen aikana järjestettiin kaksi laajaa kansainvälistä tapahtumaa, PredictAD Workshop 2011 ja kuudes Kuopio Alzheimer symposium 2012.
Tapahtumissa oli yhteensä lähes 300 osallistujaa yli 20 eri maasta. Hanke toteutti myös verkostoitumismatkat Ruotsiin Tukholman Karoliiniseen instituuttiin ja Saksaan Bonnin Alzheimerin taudin tutkimuskeskukseen. Matkat lisäsivät yhteistyömahdollisuuksia ulkomaalaisten toimijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitettiin useita uusia tutkimusmenetelmiä, kuten menetelmä, jolla voidaan selvittää gamma-sekretaasientsyymin aktiivisuutta Alzheimer-tautipotilaiden aivokudoksesta. Menetelmien ajan tasalla pitäminen on erittäin tärkeää tutkimuksen eteenpäin viemiselle ja menestymiselle. Lisäksi tuotettiin opetusvideoita lääkäri- ja hoitajakoulutuksen käyttöön.

Hankkeen innovaatio-osiossa pyrittiin aktivoimaan akateemisen ja yritysmaailman toimijoita ja kartoittamaan ruohonjuuritason kehitysideoita siitä, kuinka voitaisiin tunnistaa tutkimustuloksista syntyvät innovaatiot jo varhaisessa vaiheessa ja jatkojalostaa niitä tuotteiksi ja palveluiksi. Järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa esiin nousi esimerkiksi idea yrityskummien ja kauppatieteiden opiskelijoiden kutsumisesta seuraamaan tutkimuksen edistymistä ryhmäpalavereihin ja seminaareihin. Itä-Suomen yliopisto uudistaa parhaillaan innovaatiostrategiaansa. Tämän vuoksi yksittäisen hankkeen luomalle toimintamallille ei katsottu olevan tarvetta. Hanke herätteli kampusalueen toimijoita kehittämään yliopiston innovaatiotoimintaa. Tätä alullepantua motivaatiota voidaan jatkossa hyödyntää uusia toimintamalleja kehitettäessä.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tiivis yhteistyö hankkeessa lisäsi tietoisuutta siitä, millaista osaamista on tarjolla omalla kampuksella ja minkälaisia mahdollisuuksia on testata ja toteuttaa ideoita. Savonian mukanaolo toi uusia teknisiä mahdollisuuksia kansainvälisesti menestyvän tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin. Hankkeen innovatiivisissa pilottiprojekteissa vastattiin kentän tarpeisiin esimerkiksi luomalla biokemiallisten analyysien tiedonhallintajärjestelmä, joka nopeuttaa näytteiden käsittelyä ja parantaa analyysien luotettavaa hallinnointia.

AlzPoint-hankkeen verkkosivut antavat tietoa Alzheimerin taudista ja taudin tutkimuksesta. Sivustoilla on ollut yli 6600 kävijää. Sivuja ylläpidetään edelleen osoitteessa www.alzpoint.fi.

ESR-rahoitteinen hanke toimi ajalla 1.9.2010 - 30.9.2012. Hanketta rahoittivat Euroopan unionin sosiaalirahasto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto sekä Kuopio, Siilinjärvi ja Leppävirta.

Lisätietoja:
Professori Hilkka Soininen, p. 040 573 5749
Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen lääketieteen laitos / Neurologia, Kuopio
www.alzpoint.fi