Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11434

Projektin nimi: Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: SeAMK Liiketoiminta, Koulukatu 41

Puhelinnumero: 020 124 5400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seamk.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin julkaisumuotoinen loppuraportti: https://www.theseus.fi/handle/10024/69000

Vastuuhenkilön nimi: Elina Varamäki

Asema: Tutkijayliopettaja

Sähköposti: elina.varamaki(at)seamk.fi

Puhelinnumero: 040 830 5189

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat pienet, alle 50 työntekijän yritykset Etelä-Pohjanmaalla sekä asiantuntijapalveluyritykset.
Tutkimuksen keskeisin osuus toteutetaan case-tutkimusasetelmalla, missä eri vaiheissa olevia omistajanvaihdostapauksia pyritään seuraamaan noin vuoden ajan. Caset valitaan siten, että ne edustavat esim. neljää eri toimialaa (metalli, puuala, rakennusala, osaamisintentiiviset yritykset). Yhteensä pyritään noin 20-30 casen seurantaan. Lisäksi casejen valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että ne ovat eri puolilta maakuntaa ja että mukana on sekä a) sukupolvenvaihdostapauksia, b) yrityskauppoja perheen ulkopuolisille sekä c) liiketoimintakauppoja perheen ulkopuolisille. Caseyritysten kokorajoitus on 5-50 työntekijää. Survey-tutkimukset kohdistetaan lisäksi asiantuntijapalveluyrityksille ja otostutkimus Etelä-Pohjanmaan alle 50-vuotiaille yrityksille.
Kyselytutkimuksiin osallistuvat yritykset edustavat laajasti alle 50-vuotiaita yrittäjiä maakunnassa. Toinen kyselytutkimus kohdistuu noin 30-50 asiantuntijapalveluyritykselle.
Projektin uutena kohderyhmänä ovat lisäksi ammattikorkeakoulun opiskelijat, koska he ovat potentiaalisia ostajia sekä jatkajia. Heille rakennetaan ov-palvelutarjotinta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Asiantuntijapalveluyritykset, Uusyrityskeskus, kunnalliset elinkeinotoimet, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, ELY-keskus

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin taustalla on tarve saada omistajanvaihdoksista ja yrityskaupoista luonnollinen osa yritysten liiketoimintojen kehittämistä ja yritysten kasvuprosessia Etelä-Pohjanmaalla. Edelleen meillä on vallalla se käsitys, että yrittäjän tullessa eläkeikään hänen yritykselleen sellaisenaan pitäisi jostain löytyä jatkaja. Tosiasia on, että tällä hetkellä vain harvalle yritykselle sellaisenaan ostajaa löytyy. Liiketoimintojen ostaminen ja myyminen pitäisi saada olennaiseksi osaksi yritysten strategista kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla. Tämä tarkoittaa sitä, että toisaalta pitäisi saada liiketoimintakaupat nykyistä vahvemmin ikääntyvien yrittäjien yritysten ja niiden liiketoimintojen kehittämiseen ja toisaalta tuoda liiketoimintakaupat ja yrityskaupat yleensäkin osaksi kaiken ikäisten yrittäjien yritysten strategista kehittämistä.

Tutkimusprojektin päätavoitteena on rakentaa mallia ja työkaluja, miten omistajanvaihdoksia voidaan nykyistä tehokkaammin hyödyntää osana yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua Etelä-Pohjanmaalla. Toisena päätavoitteena on rakentaa palveluprosessin ideaalimallia tämän prosessin edistämiseksi maakunnassa. Palveluprosessimallissa huomioidaan sekä myyjien, ostajien että asiantuntijoiden näkökulma.

Projektin osatavoitteina on:
1.koota tiedot toteutuneista omistajanvaihdoksista Etelä-Pohjanmaalla viimeisen viiden vuoden ajalta sekä a) julkisista lähteistä saatavien tietojen avulla (esim. Talouselämä-lehdessä olleet kaupat viimeisen viiden vuoden ajalta) että toisaalta b) haravoimalla;puskaradion; (kunnalliset elinkeinotoimijat, tilitoimistot, Finnvera, ELY-keskus, pankit) kautta kaikki tiedossa olevat omistajanvaihdokset (sukupolvenvaihdokset, yrityskaupat, liiketoimintakaupat) sekä analysoida nämä yritykset taustatietojen ja tilinpäätöstietojen valossa.
2.analysoida pitkittäistutkimuksenomaisesti, miten yrittäjämäisesti yritysten liiketoimintaa on kehitetty ja miten se on kehittynyt omistajanvaihdoksen jälkeen sekä laadullisin että taloudellisin mittarein
3.selvittää, millainen rooli erilaisten ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden (julkiset ja yksityiset asiantuntijat, advisory board, mentorointi) hyödyntämisellä on omistajanvaihdosten onnistumisessa
4.selvittää survey-tutkimuksilla, millaisena a) omistajanvaihdosasiantuntijat näkevät omistajanvaihdostilanteen tällä hetkellä, sekä b) miten alle 50-vuotiaat yrittäjät suhtautuvat yritysten tai liiketoimintojen myymiseen, ostamiseen ja yrittäjämäiseen kehittämiseen
5.selvittää, miten omistajanvaihdosten palvelu- ja rahoitusprosessi toimii tällä hetkellä
6.tuoda julkisuuteen erilaisten populaarikirjoitusten, casejen ja haastatteluiden kautta, mitä mahdollisuuksia omistajanvaihdokset tarjoavat liiketoiminnan kehittämiseen ja tätä kautta luoda pohjaa uudelle toimintakulttuurille

Projektin kohderyhmänä ovat maakunnan pienyritykset (alle 50 työntekijää).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan lehtiartikkelein maakuntalehdissä.
Projektista tuotetaan tutkimusraportti, joka julkistetaan esim. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa. Lisäksi projektin loppuvaiheessa järjestetään seminaari, missä tuloksista kerrotaan. Tulosten levittämisessä hyödynnetään myös SeAMK Liiketoiminnan laajoja oppilaitos- ja yritysverkostoja.
Tuloksista pyritään myös julkaisemaan kansainvälisiä ja kotimaisia journal-artikkeleita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytänteitä tullaan levittämään vuosittain erilaisten tutkimusjulkaisujen muodossa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 341 286

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 341 286

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 375 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 375 040

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin taustalla oli tarve saada omistajanvaihdoksista ja yrityskaupoista luonnollinen osa yritysten liiketoimintojen kehittämistä ja yritysten kasvuprosessia Etelä-Pohjanmaalla. Edelleen meillä on vallalla se käsitys, että yrittäjän tullessa eläkeikään hänen yritykselleen sellaisenaan pitäisi jostain löytyä jatkaja. Etelä-Pohjanmaalla jatkaja on omasta perheestä löytymässä vain noin viidesosalle yrityksistä. Tosiasia on, että tällä hetkellä vain harvalle yritykselle sellaisenaan ostajaa löytyy. Liiketoimintojen ostaminen ja myyminen pitäisi saada olennaiseksi osaksi yritysten strategista kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla. Tämä tarkoittaa sitä, että toisaalta pitäisi saada liiketoimintakaupat nykyistä vahvemmin ikääntyvien yrittäjien yritysten ja niiden liiketoimintojen kehittämiseen ja toisaalta tuoda liiketoimintakaupat ja yrityskaupat yleensäkin osaksi kaiken ikäisten yrittäjien yritysten strategista kehittämistä.

Projektin päätavoitteena oli rakentaa mallia ja työkaluja, miten omistajanvaihdoksia voidaan nykyistä tehokkaammin hyödyntää osana yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua Etelä-Pohjanmaalla. Toisena päätavoitteena oli rakentaa palveluprosessin ideaalimallia tämän prosessin edistämiseksi maakunnassa. Palveluprosessi -mallissa huomioitiin sekä myyjien, ostajien että asiantuntijoiden näkökulma.

Projektin osatavoitteina oli:
1.koota tiedot toteutuneista omistajanvaihdoksista Etelä-Pohjanmaalla viimeisen viiden vuoden ajalta sekä a) julkisista lähteistä saatavien tietojen avulla (esim. Talouselämä-lehdessä olleet kaupat viimeisen viiden vuoden ajalta) että toisaalta b) haravoimalla puskaradion (kunnalliset elinkeinotoimijat, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, tilitoimistot, Finnvera, ELY-keskus, pankit) kautta kaikki tiedossa olevat omistajanvaihdokset (sukupolvenvaihdokset, yrityskaupat, liiketoimintakaupat) sekä analysoida nämä yritykset taustatietojen ja tilinpäätöstietojen valossa.
2.analysoida pitkittäistutkimuksenomaisesti, miten yrittäjämäisesti yritysten liiketoimintaa on kehitetty ja miten se on kehittynyt omistajanvaihdoksen jälkeen sekä laadullisin että taloudellisin mittarein
3.selvittää, millainen rooli erilaisten ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden (julkiset ja yksityiset asiantuntijat, advisory board, mentorointi) hyödyntämisellä on omistajanvaihdosten onnistumisessa
4.selvittää survey-tutkimuksilla, millaisena a) omistajanvaihdosasiantuntijat näkevät omistajanvaihdostilanteen tällä hetkellä, sekä b) miten alle 50-vuotiaat yrittäjät suhtautuvat yritysten tai liiketoimintojen myymiseen, ostamiseen ja yrittäjämäiseen kehittämiseen
5.selvittää, miten omistajanvaihdosten palvelu- ja rahoitusprosessi toimii tällä hetkellä
6.tuoda julkisuuteen erilaisten populaarikirjoitusten, casejen ja haastatteluiden kautta, mitä mahdollisuuksia omistajanvaihdokset tarjoavat liiketoiminnan kehittämiseen ja tätä kautta luoda pohjaa uudelle toimintakulttuurille

Projektissa toteutettiin osatutkimuksia kaikille omistajanvaihdosten osapuolille: luopujille ja myyjille, jatkajille ja ostajille, rahoittajille ja ov-asiatuntijoille.

Projektissa lopputuloksena kehiteltiin seuraavia työkaluja ja toimintamalleja:
1.Mikroyrittäjän omistajanvaihdoskartoitus myyjille
2.Yritysostomahdollisuuksien kartoitus ostajille
3.Yrityskauppoja hyödyntävä strategia
4.Omistajanvaihdosten edistämisen ja palvelutarjottimen ideaalimallin kehittäminen ov-edistäjien ja palvelutarjoajien työkaluksi
5.Internet-palvelu tietojen keräämiseksi toteutuneista omistajanvaihdoksista
6.Amk-opiskelijan ov-tarjotin

Tutkimustulokset osoittivat mm., että (1) omistajanvaihdokset ovat piristysruiske yritykselle ja sen liiketoiminnalle; uuden omistajan alaisuudessa liiketoimintaa kehitetään voimakkaasti eteenpäin, (2)
kaikenkokoiset yritykset vaihtavat omistajaa, tosin yhden hengen yritykset suhteessa muita harvemmin, (3) ostajat ovat tyytyväisiä omistajanvaihdoksiin, (4) omistajanvaihdosmarkkinat toimivat pääasiassa paikallisesti, (5) liiketoimintojen omistajuutta valuu maakunnan ulkopuolelle, (6) sarja- ja portfolioyrittäjät ovat erityisen kiinnostuneita ostamaan yrityksiä ja heille pitäisi etsiä ostettavia yrityksiä ja (7) asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen edesauttaa omistajanvaihdosten onnistumista.

Projekti osoittaa, että tutkimustoiminnalla on oma roolinsa omistajanvaihdosten edistämisen kentässä eli tutkimus palvelee päämäärää eikä ole itsetarkoitus. Tutkimuksen tehtävä on ensinnäkin toimia unilukkarina ja herättää tuoreiden tutkimustuloksien avulla huomaamaan kehityskohteita. Toiseksi uutta tietoa voidaan hyödyntää koulutus- ja kehityshankkeissa. Kolmanneksi tämän hankkeen tuloksista on kehitetty yhdessä asiantuntijayrityksen kanssa konsultointityökaluja. Tutkimuksen tiivis yhteistyö asiantuntijayritysten kanssa tarjoaa erinomaisen toimintatavan. Asiantuntijayritykset toimivat tutkimustiedon suodattajana ja jatkojalostajana ja kehiteltyjen työkalujen levittäjänä asiakasyrityksiin päin.