Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11435

Projektin nimi: Innovatiiviset startup- ja kasvuyrityspalvelut

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0855115-7

Osoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03 811 411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lahtisbp.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Risto Mauno

Asema: johtaja

Sähköposti: risto.mauno(at)lahtisbp.fi

Puhelinnumero: 040 757 9308

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat yksityishenkilöt ja jo toimintansa aloittaneet (pääosin alle 2 vuotta toimineet) kasvuhakuiset yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektilla on suora vaikutus alueen työllisyystilanteen parantamiseen. Välillisenä vaikutuksena on myös yrittäjyyden vahvempi näkeminen passivoitumisen ja työttömyyden vaihtoehtona.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 174, joista naisia 44

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 179, joista naisia 20

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 75, joista naisten työpaikkoja 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51, joista naisten työpaikkoja 8

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 45, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48, joista naisten perustamia 5

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen ydintavoitteena on edistää uusien innovatiivisten teknologia- ja asiantuntijayritysten syntymistä ja kehittymistä alueella muodostaen liiketoiminta-aihioille luotettavan ja tuloksellisen palvelutoiminnon. Hankkeen tavoitteina on lisätä Cleantech-alan yritysten perustamista ja luoda vahvasti ympäristöliiketoimintaa tukeva hautomomalli alueen elinkeinostrategiaa tukien, huomioiden kuitenkin hautomotoiminnan geneerinen perusluonne. Alueen yliopisto- ja korkeakoulutoimijoiden kanssa toteutettavaa yhteistyötä tehdään konkreettisella tasolla erilaisten yhteistyöprojektin tasolla. Alueen riskirahoitustoiminnan edistäminen on myös yksi hankkeen avaintavoitteista, jolla pyritään tukemaan liiketoiminta-aihioiden alkuvaiheen rahoitusta, joka on yksi keskeisistä esteistä uusien teknologiayritysten kehittymisessä ja kasvussa. Edellisten lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda perusta täysin uudenlaisen yrityskehitysmallin rakentamiselle, jolla kyetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, jotka enenevässä määrin liittyvät kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseen alueella perustettavissa startup-yrityksissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan toteuttajan omilla www-sivuilla ja muun markkinoinnin yhteydessä. Hanke tuottaa myös kirjallista esitemateriaalia. Toiminnasta raportoidaan rahoittajataholle ja ohjausryhmälle vaaditulla tavalla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeella ei sinänsä ole omaa tiedotustoimintaa, vaan se on osa Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n liiketoiminnan kehittämispalvelujen tiedottamista. Pääosa tiedottamisesta liittyy uusasiakashankintaan (Dealflow-markkinointi).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 070 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 986 641

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 340 321

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 234 875

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti saavutti sille asetetut keskeiset tavoitteet.

Toiminnan ytimenä on ollut alueen innovatiivisten ihmisten ja alkuvaiheen yritysten auttaminen omien liiketoimintaideoiden toteuttamisessa hyvin konkreettisen avun turvin.

Hankkeen asiakasmäärätavoitteet täytettiin odotusten mukaisesti. Ja asiakasyritysten saamien pääomasijoitusten osalta ei päästy tavoitetasoon perusteltavissa olevista talouskehitykseen liittyvistä syistä johtuen.

Hankkeen isoin ja merkittävin sisällöllinen tehtävä liittyi uuden hautomomallin aikaansaamiseen. Tämän osalta synnytettiin uusi StartUp Lahti -kokonaisuus, jonka tehtävänä on entistä vahvemmin tukea hyvien liiketoiminta-aihioiden kehittymistä skaalautuviksi liiketoiminnoiksi aiempaa vahvemmin resurssein. Protomo Lahden, Acceleratorin(Kiihdyttämö) ja SalesBoosterin muodostama kokonaisuus on herättänyt kiinnostusta myös muilla alueilla, koska se yhdistää koko alkavien yritysten palvelut yhdelle pelikentälle, joka edesauttaa merkittävästi Startup-vaiheessa olevan yritystoiminnan kehittymistä kasvukykyiseksi liiketoiminnaksi.

Yksi hankkeen kehityskohteista oli metropolialueen yhteistyön kehittäminen. Tämän osalta kehitys on ollut haasteellista, mutta prosessi jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen tavoitteena oli myös Lahden Cleantech-osaamisen hyödyntäminen uusien ideoiden kasvualustana. Tämä on onnistunut erittäin hyvin ja Cleantech-pohjaisten liikeideoiden ja alkuvaiheen yritysten osuus on ollut lähes puolet kaikista asiakkaista. Määrällä mitattuna tulokset ovat olleet suomen suurimpia. Tämä on ollut erinomainen asia ja se ei ole tuottanut minkäänlaisia ongelmia hautomotoiminnan toimialariippumattoman toimintaperiaatteen kanssa.