Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11436

Projektin nimi: MoniOsaaja muuttaa työelämää

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhytymä/ Jämsän ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: PL 472

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jao.fi/?Deptid=18841

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Saarikoski

Asema: kuntayhtymän johtaja

Sähköposti: vesa.saarikoski(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jämsän

Kunnat: Jämsä, Kuhmoinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti Jämsän ammattiopiston henkilöstö sisäisten prosessien osalta. Kokeilualustana ensivaiheessa vapaa-ajankeskus Himoksen alueen yritykset ja yrittäjät toimivien palvelukokonaisuuksien ja moniosaajakoulutuksen muodossa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kaikki osaamisenpalveluja tuottavat julkiset toimijaverkostot, sekä monialaosaamista tarvitsevat Keski-Suomalaiset yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 88, joista naisia 64

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MoniOsaaja muuttaa työelämää projektin tavoitteena on tehdä uusi toimintajärjestelmä ja uudistaa oppimisympäristöjä, jolla luodaan ammattiopistolle asiakaslähtöinen toimintatapa ja toimintakulttuuri. Se mahdollistaa uudenlaisten toimintamuotojen käyttöönoton (mm moniosaajakoulutus). Tähän tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön tehtyjä prosessikuvauksia. Kehittämisen ja kokeilun alustana käytetään Jämsän seudun eri toimialojen yrityksiä. Jämsän ammattiopiston tehtävänä on vastata Jämsän seudun ammatillisen osaavan työvoiman oikein kohdennetusta tarjonnasta ja riittävyydestä. Tähän mennessä on jo rakennettu Keski-Suomen 2. asteen oppilaitosten, amk:n ja Jyväskylän yo:n välinen verkosto, jonka toimintaan kuntayhtymä on vahvasti sitoutunut. Projektin toissijainen tavoite on levittää osaamisen kehittämisen toimintakulttuuria, tiivistää yhteistyötä, kouluttaa v.2011 mennessä ensimmäiset moniosaajat seudun yrityselämän tarpeisiin. Uudella toimintajärjestelmällä parannetaan osaamista, lisätään työelämän vastaavuutta ja helpotetaan työelämään siirtymistä, mikä viimekädessä vaikuttaa muuttuvaan elinkeino- ja palvelurakenteeseen, ottaa huomioon väestön ikääntyminen ja ikäluokkien pienenemisen.
Lisäksi tiivis verkostoyhteistyö ja yhtenäinen maakunnallinen toiminta mahdollistaa ammatillisten huippuosaajien tuottamisen sekä lisää eri koulutusta tarjoavien vuorovaikutusta ja keinovalikoimaa koulutuksen tarjoamiseksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yhteistyöyritykset:
- koko hankkeen ajan
- jalkautuen tietoa yrityksiin

Ammattiopiston henkilöstö:
-koko hankkeen ajan
-infotilaisuudet koko henkilöstölle, sekä valikoidulle kohderyhmille
-erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstölle kohdistuvaan tiedottamiseen, tavoitteena jatkuva tiedottaminen www-sivujen kautta sekä tietoiskut hankkeen etenemisestä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alusta lähtien tiivis yhteistyö kehittäjäjäverkoston kanssa, joka on tietoinen syntyvästä toimintajärjestelmästä. Verkosto pystyy tarvittaessa kehittämään omaa toimintaansa, jolloin se mahdollistaa laajemman toimintajärjestelmän levittämisen ja jatkokehittämisen vuoden 2011 keväästä lähtien. Ohjausryhmän kokoonpanossa on huomioitu tahot jotka pystyvät viemään viestiä syntyvästä toiminnasta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 111 466

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 98 385

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 139 406

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 126 135

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa monialainen koulutus-/toimintamalli ja rakentaa uudenlainen oppimisympäristö. Koulutusmallin ja oppimisympäristön tavoitteena oli parantaa ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä ja laajentaa työelämälähtöistä oppimista. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä oli Jämsän ammattiopiston henkilöstö ja välillisenä kohderyhminä työnantajat ja muut julkiset toimijaverkostot.

Hanketta toteutettiin 2 vuotta ja 4 kuukautta. Hankkeen toteutuksen aikana jalkauduttiin työelämän pariin etsimään yhteistyökumppaneita. Rakennettiin, mallinnettiin ja testattiin käytännössä koulutusmallia ja oppimisympäristöä. Valmennettiin opettajahenkilöstöä uudenlaiseen pedagogiseen oppimiskäsitykseen ja ajattelumalliin sekä mahdollistettiin oppimisprosessin kokeileminen käytännössä yhteistyössä työelämän ja muiden julkisten toimijaverkostojen kanssa.

Hankkeessa rakennettua koulutusmallia kuvaamaan tehtiin Työkalupakki-painotuote. Työkalupakki levitettiin koko Jämsän ammattiopistolle ja myös valtakunnallisesti muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Työkalupakki löytyy edelleen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän www-sivustolta ja on sieltä käyttöön otettavissa.

Hankkeessa mallinnetut koulutusjärjestelmä ja oppimisympäristö jäivät elämään Jämsän ammattiopiston opetuksen järjestämisen arkeen ja ovat kirjattuna pedagogiseen suunnitelman opetuksen toteuttamisen pedagogisena menetelmänä.