Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11437

Projektin nimi: Akseli

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 1934207-8

Osoite: Kiteentie 13 A

Puhelinnumero: 0505020367

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.keti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Risto Hiltunen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: risto.hiltunen(at)keti.fi

Puhelinnumero: 050 303 1313

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Kitee, Rääkkylä, Kesälahti, Tohmajärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat erityisesti alle 50-vuotiaat työttömät ja lomautetut henkilöt, joiden ammatillinen osaaminen vaatii kehittämistä ja päivittämistä tai joilta puuttuu ammatillinen koulutus kokonaan. Erityisenä kohderyhmänä ovat myös henkilöt, jotka Puhos Board Oy:n ja Kitee Ski Oy:n konkurssin myötä sekä Marimekon tehtaan lopettamisen vuoksi ovat jääneet työttömäksi tai lomautettu. Puhoksen alueen ja koko Keski-Karjalan hoiva-, matkailu- ja muiden alojen yrityksiin sijoittuvat henkilöt, joille hankitaan koulutusta vastamaan työn ammattitaitovaatimuksia. Henkilöt, joiden ammatillinen koulutus ei kohtaa työmarkkinoiden vaatimuksia ja joiden työllistämisen edistämiseksi on tarpeen suunnitella ammatillista koulutusta työvoimapoliittisen tai omaehtoisen ammatillisen koulutuksen avulla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. Puhoksen alueelle tulevat uudet yritykset, joiden työvoimatarpeen täyttämiseksi tarvitaan ammatillista, pääosin työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta.

2. Puhoksen alueen yritykset, jotka muuttavat ja kehittävät toimintaansa ja tarvitsevat ammatillisesti osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.

3. Keski-Karjalan matkailualan yritykset, joiden toiminnan kehittämiseksi kieli- ja palvelutaitoinen, osaava henkilöstö on tarpeen.

4. Keski-Karjalan hoiva-alan yritysten toiminta on muutosvaiheessa, joka aiheuttaa uudelleenkoulutustarpeita, samoin väestön ikääntyminen ja henkilöstön eläköityminen aiheuttavat koulutustarpeita.

5. Lisäksi projektin aikana suunnitellaan ja toteutetaan koulutustoimenpiteitä kaupan, palvelujen, puun, metallin ja muiden alojen työvoimatarpeen kattamiseksi.

EAKR-projektin ja yhteistyöverkoston kautta saadaan tietoa myös pikaisista työvoimatarpeista, joihin pyritään vastamaan ESR-projektin avulla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 400, joista naisia 200

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 276, joista naisia 87

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 140, joista naisten työpaikkoja 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 146, joista naisten työpaikkoja 47

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella turvataan osaavan työvoiman saatavuutta Keski-Karjalan yrityksille ja keskikarjalaisten työllistymistä. Hankkeessa selvitetään yritysten työvoimatarpeita ja selvitystyön perusteella laaditaan koulutussuunnitelmia vastaamaan näihin tarpeisiin. Tarkoituksena on ohjata työttömiä ja lomautettuja työnantajalähtöiseen tai omaehtoiseen, työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun taikka työvoimapoliittiseen ammatilliseen koulutukseen. Toimenpiteet suuntautuvat Puhos 2013 - ympäristöalasta uutta liiketoimintaa -hankkeen kohdeyrityksiin sekä lisäksi matkailu- ja hoiva-alalle sekä muille toimialoille koko seutukunnalla.
Projektin kohderyhmänä ovat erityisesti alle 50-vuotiaat työttömät ja lomautetut henkilöt, joiden ammatillinen osaaminen vaatii kehittämistä tai päivittämistä tai joilta puuttuu ammatillinen koulutus kokonaan. Projektissa arvioidaan aloittavan 400 henkilöä. Kohderyhmän henkilöitä haastatellaan, selvitetään osaamisen aukkoja, laaditaan urasuunnitelmia ja koulutussuunnittelmia. Hankkeen aikana syntyy 100 uutta työpaikkaa.
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä TE-toimiston, muiden hankkeiden ja elinkeinojen kehittämistahojen kanssa. Projektilla pyritään aikaansaamaan alueella positiivista, tekemiseen ja eteenpäin suuntaamiseen kohdistuvaa ilmapiiriä. Projektin avulla kehitetään yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyötä yhteiskuntavastuullisessa ilmapiirissä. Projektin aikana kokeillaan uusia atk-ratkaisuja asiakaskontaktoinnin ja -ohjauksen avuksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksessa noudatetaan projektipäätöksen ohjeita ja hankehallinnoijan käytäntöjä.
Projektille laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma 2010 ja tarkenentaan vuosittain.
Yleisen hanke- ja sidosryhmätiedottamisen lisäksi tiedotusta suunnataan kohdennetusti
1. Työnantajille (koko Keski-Karjala ja eri toimialat sekä Puhoksen alueen yritykset)
2. Kohderyhmälle, henkilöasiakkaille
Tiedottamiseen ja markkinointiin tarvitaan erilaisia markkinointimateriaaleja. Myös tiedotuksen toteutuksessa huomioidaan kulloinenkin viestin vastaanottaja.
Aloitusvaihe: nettisivujen,lehtijuttujen, esitemateriaalien, tilaisuuksien, aloitusseminaarin avulla
Toteutusvaihe: nettisivut, esitteet, henkilökohtainen keskustelu ja haastattelut, palvelupuhelin, puhelinkontaktit, sähköisen median kokeilut
Tulosten levittäminen: nettisivut, loppuraportti ja kehitettyjen toimintamallien kuvaukset.
Tiedottamisessa Puhoksen alueen yrityksille ja sinne sijoittumista suunnitteleville yrityksille tehdään yhteistyötä Puhos 2013 -hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti tiedottaa toiminnastaan, onnistumisista ja myös ongelmista tuotosten saavuttamisessa nettisivujen kautta. Projektin elinkaaren aikana järjestetään 3-4 seminaarityyppistä tilaisuutta, joiden avulla levitetään tietoa palveluista, tuotoksista ja vaikuttavuudesta. Yhteistyötahojen ja muiden alueella toteutettavien hankkeiden kanssa pidetään säännöllisiä tapaamisia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 593 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 544 047

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 698 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 640 055

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Akseli projektin tavoitteina on ollut turvata osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuutta Keski-Karjalan yrityksille ja tukea keskikarjalaisten työllistymistä. Pitkän aikavälin tavoitteena on Keski-Karjalan kilpailukyvyn paraneminen.

Projektin kohderyhmänä on ollut erityisesti alle 50-vuotiaat työttömät ja lomautetut henkilöt, joiden ammatillinen osaaminen vaatii kehittämistä ja päivittämistä tai joilta puuttuu ammatillinen koulutus kokonaan. Puhoksen alueen ja koko Keski-Karjalan hoiva-, matkailu- ja muiden alojen yrityksiin sijoittuvat henkilöt, joille hankitaan koulutusta vastamaan työn ammattitaitovaatimuksia. Henkilöt, joiden ammatillinen koulutus ei kohtaa työmarkkinoiden vaatimuksia ja joiden työllistämisen edistämiseksi on tarpeen suunnitella ammatillista koulutusta. Projektin erityiset henkilöasiakaskohderyhmät olivat Puhos Boardin konkurssin seurauksena työttömäksi jääneet henkilöt sekä Marimekon tuotannollisen toiminnan päättymisen myötä työttömäksi jääneet henkilöt. Kaikkiaan projektiin tavoiteltiin 400 henkilöasiakasta.

Puhoksen alue on ollut ratkaiseva tekijä hanketta suunniteltaessa. Hanketta käynnistettäessä todettiin, että Puhoksen teollisuusalueen kehittämistoimilla ja investointien toteutumisella tulee olemaan suuri vaikutus hankkeen tuloksiin ja toimenpiteisiin. Yrityshankkeet eivät kuitenkaan ole vielä Akseli projektin toiminta-aikana konkreettisesti käynnistyneet. Muita välillisiä kohderyhmiä projektissa ovat olleet Puhoksen alueella toimivat yritykset, matkailualan ja hoiva-alan yritykset sekä muiden eri toimialojen yritykset, joiden työvoimatarpeita on kartoitettu ja pyritty vastaamaan tarpeisiin sopivien henkilöiden etsinnällä, koulutussuunnittelulla ja muilla tukitoimenpiteillä.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä olivat yrityskartoitus-, työnetsintä- ja piilotyöpaikkojen hakupalvelut, koulutussuunnittelu ja koulutusmahdollisuuksien tiedottaminen ja koulutuksiin ohjaaminen. Projektin toiminnassa pääpaino on ollut yritysten ja työnantajien toimeksiantojen toteuttamisessa. Tämä on tarkoittanut tiiviin yhteistyön tekemistä työnantajien kanssa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi rekrytointitilanteissa.

Henkilöasiakkaita osallistui projektiin 276 kpl. Projektiin osallistuneiden henkilöasiakkaiden osaamiskartoitusten ja heille laadittujen työllistymis- ja osaamissuunnitelmien avulla henkilöasiakkaita on ohjattu työ- ja koulutusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Näitä henkilöasiakkaiden osaamiskartoituksia ja suunnitelmia on laadittu pääosin työvoimakoulutusten yhteydessä ja Akselin rooli on ollut yrityskartoitusten ja työnetsintäpalveluiden kautta tulleiden työmahdollisuuksien esittely sopiville henkilöille. Lisäksi henkilöasiakkaille on välitetty tietoa ja aktivoitu yrittäjyyteen.

Projekti on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa monia eri tilaisuuksia, joiden tavoitteena on ollut alueen koulutus- ja työmahdollisuuksista tiedottaminen. Näissä yhteistyö eri tahojen kanssa on mahdollistanut hyvien tapahtumien onnistumisen.

Projektin toiminnan tuloksena Keski-Karjalan ja lähialueen yritykset ovat saaneet omiin tarpeisiinsa soveltuvaa ja osaavaa työvoimaa. Projektin aikana kontaktoitiin yhteensä yli 800 yritystä ja näiden yhteydenottojen seurauksena työn alla oli 80 erilaista työvoiman- tai koulutustarpeeseen liittyvää toimeksiantoa.

Henkilöasiakkaille projekti on tarjonnut tietoa ja ohjausta erilaisista koulutus- ja työmahdollisuuksista. Projektiin osallistuneista 276 henkilöasiakkaasta 152 on työllistynyt. Projektin toimien kautta 26 henkilöä on sijoittunut alueen yrityksistä ja organisaatioista löytyneisiin piilotyöpaikkoihin. Projektissa on syntynyt kuusi uutta yritystä. Työnhakijat ovat saaneet tietoa koulutusmahdollisuuksista projektin toteuttaminen koulutusmarkkinointikampanjoiden, tiedotustilaisuuksien ja seminaarien välityksellä. Projektin asiakkaista 35 henkilöä on aloittanut koulutuksen projektin päättyessä. Projektin aikana henkilöasiakkaat suorittivat 10 ammatillista tutkintoa ja 32 osatutkintoa.

Akseli projekti on ollut suunnittelemassa yhteistyössä eri tahojen kanssa työvoimakoulutusta ja työnantajalähtöisiä koulutuksia yrityskartoituksista esille tulleisiin tarpeisiin. Työvoima 2013+ hankkeen kanssa yhteistyössä kehitetyt ja toteutetut koulutukset (Väylä työhön, Työstä työhön ja Uuteen työhön-tekemällä oppien) ovat täydentäneet alueen työvoimakoulutuspalettia. Nämä koulutukset suunniteltiin projektin kohderyhmän tarpeisiin ja ovat olleet uusia kokeiluja seudulla.

Projektissa on kehitetty Te-toimiston ja kehitysyhtiön yhteistä työnantajalähtöistä toimintamallia koulutussuunnitteluun yhteistyössä tehtävää ennakointityötä kehittämällä.