Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11438

Projektin nimi: Koneteknologiakeskus SeAMK

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Osoite: Seinäjoen amk, tekniikan yksikkö, PL 64

Puhelinnumero: 0201245000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.seamk.fi/fi/Tutkimus,-kehittaminen--innovaatiot/Projektit/Paattyneet-projektit/Tekniikan-

Vastuuhenkilön nimi: Kati Katajisto

Asema: Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Sähköposti: kati.katajisto(at)seamk.fi

Puhelinnumero: 0408304237

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Teknologiateollisuuden pk-yritykset Etelä-Pohjanmaalla. Tarkoitus on tavoittaa myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole osallistuneet hankkeisiin kovin aktiivisesti aiemmin. Edelleen tavoitteena on, että projektiin osallistuu yrityksiä eri puolilta Etelä-Pohjanmaata.

Toinen kohderyhmä on SeAMKin tekniikan yksikön henkilökunta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntien elinkeinotoimet hyötyvät välillisesti projektin tuloksista, sillä yritysten teknologiaosaamisen kehittyminen näkyy investointeina ja uusina tuotteina. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sijoittavat organisaatiot saavat projektiin osallistuvilta yrityksiltä tukihakemuksia. Projekti aktivoi yrityksiä kehittämistoimintaan ja tuo uusia tilaisuuksia yritysrajapinnassa toimiville palvelutuottajille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 50, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 61, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koneteknologiakeskus SeAMK -hankkeen tarkoitus on kehittää ja testata teknologiaosaamisen siirtoon toimintamalli, jossa pk-yritysten tuotannon kehittämiseen sekä tuotekehitykseen liittyvät tarpeet ja SeAMK Tekniikan laboratorioiden tarjoamat mahdollisuudet saadaan kohtaamaan.

Projektissa
- toteutetaan 85 pilottiprojektia 35 eri yritykselle
- järjestetään kolme seminaaria ja 20 teknologiaworkshopia
- järjestetään lukuisia yritysten ja yritysryhmien vierailuja SeAMKin laboratorioihin
- toteutetaan kolme uuteen teknologiaan perustuvaan tuotantoon liittyvää demoympäristöä laboratorioon
- kehitetään joustavan piensarjatruotannon malli laboratorioon
- valmistellaan 5 yritysten Tekes-hakemusta

Toteutuksen osa-alueet ovat vuorovaikutusprosessit yritysten kanssa, yhteistyöprosessit yritysten ja muiden innovaatiotoimijoiden kanssa sekä projektin hallintoon liittyvät prosessit.

Projektin keskeinen sisältö on kuvattu työpaketteina:
WP 1: Teknologiaosaamisen siirtoprosessin ja toimintamallin kehittäminen
WP 2: Viestintä ja mahdollisuuksien markkinointi kohderyhmälle
WP 3: Testaus- ja mittauspalvelut
WP 4: Protokappaleet ja 0-sarjat (tuotekehityksen tukipalvelut)
WP 5: Tuotannon automatisointi ja menetelmäkehitys (tuotannon kehittämisen tukipalvelut)
WP 6: Projektin johtaminen ja hallinto

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksen ja viestinnän ensisijainen kohderyhmä on teknologiateollisuuden pk-yritykset.Tiedotuksella ja viestinnällä kohderyhmälle on projektissa tavanomaista keskeisempi rooli ja siitä on oma työpaketti WP 2. Kohdassa 8 on esitetty sen keskeiset toimenpiteet. Toinen tärkeä kohderyhmä on kuntien elinkeinotoimet ja muut yritysrajapinnassa toimivat organisaatiot. Niiden lisäksi tiedotus kohdistuu muihin yrityksiin, sidosryhmiin ja julkiseen yleisöön. Alkuvaiheessa viestinnän tavoitteena on levittää informaatiota potentiaalisille yritysosallistujille. Loppuvaiheessa painopiste siirtyy tuloksista tiedottamiseen. Projektin käynnistyessä laaditaan tarkennettu tiedotus- ja viestintäsuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista tiedottaminen sisältyy sen käynnistyessä laadittavaan tiedotus- ja viestintäsuunnitelmaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 539 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 539 430

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 592 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 589 538

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koneteknologiakeskus SeAMK -hankkeen tarkoitus oli kehittää ja testata teknologiaosaamisen siirtoon toimintamalli, jossa pk-yritysten tuotannon kehittämiseen sekä tuotekehitykseen liittyvät tarpeet ja SeAMK Tekniikan laboratorioiden tarjoamat mahdollisuudet saadaan kohtaamaan.
Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa Etelä-Pohjanmaan teknologiateollisuuden pk-yritysten ja SeAMK Tekniikan yhteistyötä. Hanke verkottaa alueen yritykset SeAMK Tekniikan innovaatiotoimijoiden yhteistyöverkostoon. Hanke myös aktivoi yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja tehostamaan tuotantoaan sekä edistämään yritysten välistä yhteistyötä.
Projektissa keinoiksi oli asetettu 35 yritykselle tehtävät kehittämistoimenpiteet. Nämä koostuivat 85 pilottiprojektista. Lisäksi järjestettiin koulutusta yritysten tarpeisiin, tavoite oli 50 henkilön osallistuminen. Edelleen tavoitteena oli kolme demoympäristöä laboratorioihin, 20 workshop-tapahtumaa ja kolme seminaaria aktivoimaan ja verkostoimaan yritysten henkilöstöä keskenään sekä SeAMK henkilöstön kanssa.
Hankkeen keskeinen sisältö kuvattiin työpaketteina WP1..6. Nämä olivat:
WP 1: Teknologiaosaamisen siirtoprosessin ja toimintamallin kehittäminen, WP 2: Viestintä ja mahdollisuuksien markkinointi kohderyhmälle, WP 3: Testaus- ja mittauspalvelut, WP 4: Protokappaleet ja 0-sarjat, WP 5: Tuotannon automatisointi ja menetelmäkehitys, WP 6: Hankkeen johtaminen ja hallinto.
Työpakettien 3, 4 ja 5 vastuuhenkilöiksi rekrytoitiin heti alkuvaiheessa projekti-insinöörit, joiden osaaminen on kyseisessä työpaketissa tarvittavaa avainosaamista. Lisäksi heidän osaamisensa tuki myös muiden työpakettien vaatimuksia. Lisäksi rekrytoitiin vielä yksi projekti-insinööri hoitamaan yritysyhteistyötä ja markkinointia. Muuta henkilöresurssia ovat SeAMK Tekniikan opettajat ja muu henkilökunta. Kaikkiaan 31 asiantuntijaa on osallistunut hankkeen toimintaan oman osaamisensa myötä.
Projekti-insinöörit tekivät yrityksille toimeksiantoja, jotka edesauttavat niiden kehittämistarpeita. Käytössään heillä oli tekniikan yksikön nykyaikaiset laboratoriolaitteet ja koneet.
Hankkeen toimijoita osallistui useille messuille Euroopassa. Sieltä tuotiin näkemyksiä uudesta teknologiasta ja saatiin ideoita esimerkiksi aiheiksi Workshop -tapahtumiin. Myös kansalliset alihankintamessut ovat olleet vuosittain kohteena.
Hankkeen toteutuksessa sovelletaan näkökulmia, menetelmiä ja työkaluja, joita käytetään palveluyrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, koska teknologiaosaamisen siirron toimintamallin kehittämisessä on löydettävissä analogia siihen. Kehittämistä ja toimenpiteitä pyrittiin koko ajan katsomaan yritysten näkökulmasta.
Yhteistyöyrityksiä oli suunnitelmassa tavoitellut 35. Niille on tehty eri laajuisia kehittämistoimenpiteitä siten, että pilotteja on toteutunut 64. Niiden laajuus on vaihdellut useamman kuukauden työmäärästä muutaman tunnin testaukseen. Hankkeessa aloittaneiden henkilöiden määrä on 61, eli tavoite täyttyi. Lyhytaikaisiin toimenpiteisiin osallistui henkilöitä 271. Koulutus ja henkilötyöpäiviä on edellisten lisäksi 101, kun tavoite oli 100. Yrityksille suunnatun kyselyn mukaan hankkeen työllistävä vaikutus on ollut neljä työntekijää ja lisäksi yhdessä yrityksessä ei tehtyjen pilottien vuoksi ole tarvinnut lomauttaa ketään, vaan heidän työpaikka säilyi.
Projektissa on järjestetty 20 Workshop-tapahtumaa. Näissä asiantuntijat ovat pitäneet erilaisista ajankohtaisista kohderyhmäämme kiinnostavista aiheista luentoja ja niihin liittyviä työpajoja. Aiheita ovat olleet uuden teknologian käyttöönotosta ja käyttämisestä tuotannon kehittämistoimena esim. konenäköön tai robotiikkaan liittyen. Näihin on osallistunut edustajia yrityksistä ja SeAMK Tekniikasta. Tilaisuuksien osanottajamäärät ovat vaihdelleet 15-45 osallistujan välillä. Lisäksi projektissa järjestettiin kolme seminaaria. Näihin tilaisuuksiin on aina liittynyt tekniikan yksikön laboratorioihin tutustuminen.
Kolme demoympäristöä on tehty laboratorioon: Joustava tuotantosolu (FMS), Etäohjelmoitava hitsausrobottisolu ja Konenäköavusteinen robotisoitu kappaleenkäsittely.
Koko toiminnan ajan SeAMK Sosiaali- ja terveysalan yksikkö on toteuttanut projektin prosessiarviointia. Arvioinnissa on haastateltu niin tekijöitä, yrityksiä kuin sidosryhmiä useaan otteeseen projektin aikana. Projektin toimintatapoja on kehitetty arvioinnin tulosten pohjalta.
Hankkeen omat sivut: http://www.seamk.fi/fi/Tutkimus,-kehittaminen--innovaatiot/Projektit/Paattyneet-projektit/Tekniikan-ala
Jatkossa Koneteknologiakeskus SeAMK toimii osana tekniikan yksikön palvelutoimintaa. http://www.seamk.fi/fi/Tutkimus,-kehittaminen--innovaatiot/Palvelutoiminta/Tekniikan-alan-palvelut