Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11440

Projektin nimi: Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajahanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2071277-7

Osoite: Kauppatie 127 A

Puhelinnumero: 06 241 2450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kaksineuvoinen.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kaksineuvoinen.fi/suomeksi/tyopajat www.junki.fi www.facebook.com/tyopaja.junki

Vastuuhenkilön nimi: Antti Perkkalainen

Asema: Kuntayhtymän johtaja

Sähköposti: antti.perkkalainen(at)kaksineuvoinen.fi

Puhelinnumero: 06 2412 4551, 050-533 6875

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Kauhava, Lappajärvi, Evijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät työnhakijat.
Vajaakuntoiset työnhakijat ja henkilöt, joilla on alentunut työ- ja toimintakyky.
Nuoret työttömät.
Maahanmuuttajat.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat - työpaja sijoituspaikkana.
Nuoret, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita - haetaan OPM:n rahoitusta vuoden 2010 lopulla.
Välityömarkkinatoimijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työnantajat ja alueen pk-yritykset
Muut yhteistyökumppaneina toimivat yritykset (esim. jätehuoltoyhtiöt)
Härmänmaan ja Järviseudun TE-toimistot
Jäsenkunnat ja kuntayhtymä
Kotitaloudet palvelujen ja tuotteiden ostajina ja käyttäjinä.
Muut hankkeet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 128, joista naisia 48

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 102, joista naisia 34

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen työpajahanke on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja perusturvan yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien (Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi) kehittämishanke työpajatoiminnan käynnistämiseksi ja välityömarkkinoiden kehittämiseksi alueella. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Härmänmaan ja Järviseudun TE-toimistot.

Kuntayhtymän alueella työttömyys ja rakennetyöttömyys ovat huomattavasti kasvaneet verrattuna koko Etelä-Pohjanmaan tilanteeseen. Lisäksi alueella on poikkeuksellisen suuri määrä ryhmälomautettuja. Alueella ei ole tarpeeseen nähden riittävästi välityömarkkinoiden työpaikkoja, koska työpaja -tyyppistä toimintaa ei ole aikaisemmin ole ollut Evijärven pienehköä pajatoimintaa lukuun ottamatta. Hankkeella haetaan ratkaisua syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien palveluihin. Peruskähtökohtana on näiden henkilöiden auttaminen takaisin avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen kohderyhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät, vajaakuntoiset työnhakijat, maahanmuuttajat sekä nuoret työttömät. TE-toimiston ulkopuolisten nuorten ottamiseksi mukaan hankkeeseen haetaan erikseen OPM:n rahoitusta. Hankkeeseen osallistuu ohjaavan koulutuksen kautta mukaan tulevia asiakkaita yhteensä 110. Lisäksi muulla tavoin työpajatoimintaan ohjautuvia on arvioitu olevan 18 henkilöä.

Hankkeen päätavoitteena on, että 50 %:lle TE-toimistojen työpajalle ohjaavaan koulutukseen ohjaamista asiakkaista löytyy työ- tai koulutuspaikka tai muu ratkaisu työpajajakson jälkeen. Muita kohderyhmään liittyviä tavoitteita ovat mm. asiakkaiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, arkielämän taitojen ja elämänhallinnan tukeminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen. Ohjaavan koulutuksen jälkeen jatkovaihtoehtoja ovat eri yhdistelminä harjoittelu, työelämävalmennus, palkkatuettu työ yrityksiin tai kuntasektorille tai mahdollinen koulutusratkaisu.

Pajatoiminnan organisointi kuntayhtymän alueelle on oma haasteellinen tavoitteensa, koska suurelta osin toiminnan fyysiset puitteet, toimintatavat ja käytännöt sekä verkostot luodaan hankkeen alusta hankkeen käynnistyessä. Työpajatoiminnan painopisealueena on tarkoitus olla kestävä kehitys (mm. ekologisuus, ympäristö, kierrätys ja hyötykäyttö) ja siihen liittyvät toiminnot ja palvelut.

Työpajatoimintaa on kuntayhtymän alueella kahdessa toimipisteessä: Evijärvellä ja Kauhavalla. Hankkeen henkilöstöresurssit ovat 4,5 työntekijää: projektipäällikkö, kolme työpajaohjaajaa sekä puolipäiväinen toimistosihteeri.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan lehdistössä, verkostotapahtumin, sisäisellä tiedotuksella kuntayhtymän sisällä ja kuntaorganisaatioissa. Lisäksi ohjausryhmän jäsenet tiedottavat taustaorganisaatioissaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke järjestää seminaarin ja mahdollisesti muita pienempiä tilaisuuksia yhteistyökumppaneille välityömarkkinoiden kehittämisestä. Eri toimijaryhmien, myös kohderyhmän edustus, vierailuihin, tutustumisiin ja mahdollisiin vaihtoihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 876 349

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 876 349

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 049 236

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 066 768

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tarkoituksena on ollut käynnistää työpajatoiminta Kauhavalla, jossa sitä ei aikaisemmin ole ollut ja jatkaa Evijärvellä aikaisemmin toteutettua työpajatoimintaa. Tavoitteena on ollut työpajatoimintaan osallistuvien asiakkaiden työllistymisen edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja välityömarkkinoiden kehittäminen. Tavoitteena oli myös turvata pajatoiminnan jatkuvuus hankerahoituksen päätyttyä ja kehittää kestävään kehitykseen liittyviä toimintatapoja sekä edistää ja toteuttaa kansainvälistymistä osana kuntayhtymän toimintaa.

Välittömänä kohderyhmänä olivat alueen pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät työnhakijat sekä osatyökykyiset, nuoret, maahanmuuttajat ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Välillisinä kohderyhminä projektissa olivat alueen työnantajat, te-toimistot, jäsenkunnat ja kuntayhtymä sekä kotitaloudet, jotka ovat palveluitamme käyttäneet. Yhteistyökumppaneina ovat olleet muut hankkeet ja toimijat, jotka ovat työskennelleet varsinaisen asiakaskohderyhmän kanssa.

Projektin aikana on toteutettu 102:lle asiakkaalle työpajajakso. Asiakkaat ovat työpajajakson aikana osallistuneet työpajoissa konkreettiseen työtoimintaan sekä saaneet yksilöohjausta ja tukea oman työkykyisyytensä ja työmotivaationsa selvittämiseen. Pajajakson aikana on edistetty työllistymistä poistamalla työllistymisen esteenä olevia tekijöitä, kuten terveydellisiä, asenteellisia, taloudellisia ja sosiaalisia rajoitteita. Asiakkaiden kanssa on päivitetty työnhaun asiakirjoja ja tehty konkreettista työnhakua. Terveydellisiä ja sosiaalisia rajoitteita on poistettu ohjaamalla asiakkaita terveydenhoitajan kautta jatkotutkimuksiin ja kannustamalla osallistumaan mielenterveys- tai päihdepalveluihin. Usein pelkkä keskustelu ja yksilöohjaustilanne asiakkaan kanssa edistää henkistä hyvivointia. On huomattu, että kannustaminen ja rohkaiseminen sosiaalisiin tilanteisiin osallistumiseen on työpajaympäristössä hyvä keino lisätä asiakkaiden itseluottamusta ja itsetuntoa. Suurella osalla asiakkaista on myös taloudellisia vaikeuksia, joita on pyritty selvittelemään ja ohjaamaan velkaneuvonnan piiriin. Vaikeinta on ollut vaikuttaa asiakkaan negatiiviseen asenteeseen työllistymistä vastaan. Mikäli asiakas ei itse pidä työllistymistä tai ammatilliseen koulutukseen osallistumista edes vaihtoehtona, on ulkopuolisella ohjauksella hyvin vähän vaikutuksia tämän asenteen muuttamiseen.

Työtoimintaa asiakkaat ovat tehneet omien kykyjensä ja osaamisensa tasolla ja oman jaksamisensa ja mukaan. Uusia aloja ja työtehtäviä on kokeiltu oman halun ja taitojen mukaan. Työpajojen työt ovat olleet monipuolisia. Olemme kyenneet tarjoamaan työtehtäviä puu-, rakennus- ja metallialalta, pesula-, keittiö- ja puhdistusalalta, ympäristö- ja kiinteistönhoitoalalta, kuljetusalalta sekä käsityö- ja tekstiilialalta. Työtoimintaa on toteutettu runsaasti myös yksityisten asiakkaiden ja kuntaorganisaatioiden tilaustöinä. Näin asiakkaat ovat päässeet tekemään oikeita töitä, joissa laatuvaatimukset työn toteutuksessa ovat ehdottomia.

Yksilöohjauksessa on keskusteltu asiakkaiden kanssa ja käyty läpi koulutus- ja työhistoriaa, omia tavoitteita ja mahdollisuuksia avoimilla työmarkkinoilla. Yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kokemuksia on toteutettu järjestämällä kaikille pajalaisille yhteisiä vierailu- ja tutustumiskäyntejä alueen oppilaitoksiin ja yrityksiin. Tärkeänä osallisuuden ja sosiaalisuuden lisääjänä on toiminut virkistys- ja liikuntapäivien toteuttaminen kuukausittain.

Projektin tuloksena olemme työllistäneet suoraan 15 henkilöä ja 35 henkilöä työllistämistuella. Ammatillisen koulutuksen on aloittanut hankkeesta viisi henkilöä. Jokaiselle pajajakson päättäneelle on annettu todistus jakson suorittamisesta ja lausunto jakson toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Lausuntoon on sisältynyt myös asiakkaan jatkosuunnitelmat pajajakson jälkeen.

Laadullisia tuloksia on saavutettu pajajakson suorittaneiden henkilöiden elämänhallinnan, itsetunnon ja mielenterveydellisten seikkojen parantumisen myötä. Osallistujat ovat pajajakson aikana kitelleet osallisuuden kokemuksia ja sitä, että he tuntevat kuuluvansa johonkin ryhmään. Itsevarmuuden parantuminen näkyy siten, että osallistujat kykenevät paremmin hoitamaan omia asioitaan ja rohkaistuvat hakemaan konkreettista apua ongelmiinsa.

Työpajatoiminta ja sen prosessit on tuotteistettu ja laadittu toimintaohjeet työpajajakson toteuttamiselle eri kohderyhmien kanssa. Eri asiakasryhmillä on erilaiset tarpeet pajajaksojen toteuttamisessa sisällön, keston ja ohjauksen määrän suhteen. Työpajahenkilöstön osaaminen on lisääntynyt kokemuksen ja erilaisiin koulutuksiin osallistumisen ja tutkintojen suorittamisen myötä. Toiminnan kehittämispäiviä on pidetty säännöllisesti henkilöstölle.