Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11443

Projektin nimi: Rakennus- ja kiinteistöalan koulutuksen ja yritysyhteistyön kehitysprojekti (KIRAKE2)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 1.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen Piiri ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276307-9

Osoite: Kouvolankatu 30 B 12

Puhelinnumero: 050 380 7768

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rakennusteollisuus.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole internet osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Hovi

Asema: aluepäällikkö

Sähköposti: raimo.hovi(at)rakennusteollisuus.fi

Puhelinnumero: 050 380 7768

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

KIRAKE2-projekti kohdistuu työkäytäntöjen ja koulutussisältöjen kehittämiseen Kisällikoulutukseen liitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Hanke toimii yhteistyössä "Työtä ja tekijöitä" -projektin työvoimakoulutuksen kanssa, jonka edistymistä ja käytäntöjä seurataan sekä tuloksia hyödynnetään KIRAKE2:n seurantaraportoinnissa.

KIRAKE2-projektin kohderyhmäna ovat rakennusalan työntekijät, oppilaitoksista valmistuneet sekä yritykset ja kouluttajat. Toiminta kohdistuu ko. toimialojen työntekijöiden ja työnjohdon ajankohtaiseen koulutustarpeeseen sekä kouluttajien koulutusmateriaalien ja -menetelmien kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen.

Koulutuksen painopiste on oppilaitoksista valmistuneiden nuorten rakennusalan työntekijöiden ja työnjohdon kouluttaminen ja valmentaminen työelämään erityisen työssäoppimistyömaan ja kisällikoulutuksen avulla.

Tämän uuden ajattelutavan toteuttamisessa tulevat myös ammatilliset oppilaitokset harjaantumaan koulutuksessaan uudenlaiseen ajatteluun ja vastuullisuuteen nuorten työntekijöiden työllistymisestä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä hyödynsaajia ovat työvoimaa kouluttavat muut oppilaitokset, jotka tulevat saamaan kisällikoulutuksesta ja työssäoppimistyömaasta tietoa hyvien käytäntöjen tiedottamisen avulla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KIRAKE2-projekti toteuttaa erityistä Kisällikoulutusta, jossa nuorille valmistuneille 2. asteen opiskelijoille tai aikuiskoulutuskeskuksissa koulutettaville tarjotaan työelämälähtöistä jatkokoulutusta työssäoppimistyömaalla, joka on kehitetty välittäväksi työmaaksi koulutoiminnan ja varsinaisen rakennustyömaan välille. Työssäoppimistyömaalla on nuorilla työntekijöillä toteutusvastuu työmaan aikataulusta, laadusta ja kustannuksista. Työmaalla on oikea tilaaja (julkinen rakennuttaja) ja työn johtamiseen on asetettu vastaava mestari. Työssäoppimistyömaalla on nuorille työntekijöille asetettu tutkintotavoitteet sekä yrittäjyyden kasvaattamiseen liittyviä koulutusjaksoja.

KIRAKE2-projektissa halutaan huolehtia suomalaisten rakennusalalle valmistuneiden työntekijöiden työssäoppimisen ja tietotaidon laadusta, jota tarvitaan tulevina vuosina ulkolaisen työvoiman tarjonnan lisääntyessä nykyisestä. Suomalaisen työvoiman työllistyminen voidaan taata ainoastaan ammattitaitoa, monipuolisuutta ja vastuullisuutta lisäämällä, joita tekijöitä työnantajat tulevat arvostamaan.

Ensimmäistä työssäoppimistyömaata toteutetaan Kotkan kaupungin kohteessa. Työ valmistuu keväällä 2011. Seuraavat työmaat avautuvat Lappeenrannassa tai Kouvolassa. Näillä työmailla halutaan kehittää rakennusalalle kisälliajattelua ja ammattiosaamisen siirtoa vanhemmilta työntekijöiltä ja päteviltä rakennusmestareilta nuorille rakennusalan tuleville ammattimiehille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistämisestä tiedotetaan lehdistötilaisuudessa. Laaditaan lehdistötiedote. Projektin kuluessa informoidaan alan toimialalehdistöä. Tarvittaessa voidaan toteuttaa www-sivut. Hyödynnetään olemassa olevia sähköisiä sivustoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät ja onnistuneet ratkaisut leviävät yritysryhmien tietoon projektin edetessä. Sidosryhmät saavat projekti-informaation kokousmuistioiden ja muiden tiedottein jakelujen avulla. Mahdollisesti avattava www-sivusto toimii informaation välitysväylänä. Neuvotellaan tilaajakaupunkien kanssa työssäoppimistyömaiden vakinaistamisesta kaupunkien rakennuttamiskäytäntöön.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 440 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 440 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 690 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 690 183

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kirake 2 -projektin hallinnojja oli Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piiri ry. Projekti toteutettiin vuosina 2010-2012. Projektin rahoittaja oli Kaakkois-Suomen Ely-keskus ESR-rahoituksella. Projektin keskeisin elementti oli kahden työssäoppimistyömaan toteuttaminen Kotkassa ja Lappeenrannassa. Työmaiden toteutukseen kytkettiin kisällikoulutus -elementti siten, että paikalliset koulutusorganisaatiot hoitivat rakennustyömaan aikaisten koulutusjaksojen toteutuksen.

Työmaana oli korjausrakentamiskohteet molemmissa kaupungeissa. Koulutettavat henkilöt oli valinnut paikalliset työvoimatoimistot ja työmaiden vastaavat mestarit oli rekrytoitu Kirake 2 -projektin hallinnoijan palvelukseen. Kisällikoulutuksesta on laadittu Kisälliraportti 2012, joka esittelee työmaat, tavoitteet ja tulokset yksityiskohtaisesti. Raporttia voi tilata osoitteesta Talonrakennusteollisuus Lahti-Kymen piiri ry, Kouvolankatu 30 B 12, 45100 Kouvola tai sähköpostitse raimo.hovi@rakennusteollisuus.fi

Tiivistetysti projektin tavoitteista:
Kirake 2-projektin tavoitteena on rakennusalan työmaataitojen siirto nuorille työntekijöille erityisen kisällikoulutuksen ja työssäoppimistyömaan avulla. Tavanomaisen työvoimapoliittisen koulutuksen tueksi on välttämätöntä löytää uudenlaisia ratkaisuja ammattiosaamisen nostamiseksi. Nykyinen järjestelmä ei vastaa yritysten vaatimuksia, joka näkyy esim. työmailla siten, että valmistuneet eivät saa koulutustaan vastaavaa työtä, vaan joutuvat toisarvoiseen aputyöhön, joka vaikeuttaa entisestään ammatissa kehittymistä.

Kirake 2 -projektin kohderyhmänä on ollut rakennusalan 2-asteen koulutus ja aikuiskoulutuskeskusten täydennyskoulutus. Tämän koulutuksen tarkoituksena on antaa koulutettaville sellaiset tiedot ja taidot, joilla pärjätään rakennusalalla ja työllistytään.