Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11445

Projektin nimi: Kansainvälinen työammatti KT

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.9.2010 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kiipulasäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0147520-0

Osoite: Kiipulantie 507

Puhelinnumero: 03 68521

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kiipula.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kiipula.fi/fi/kehittamishankkeet/esr-hankkeet/kansainvalinen_tyoammatti

Vastuuhenkilön nimi: Petteri Ora

Asema: projektijohtaja

Sähköposti: petteri.ora(at)kiipula.fi

Puhelinnumero: 050 3003 764

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Hämeenlinna, Hausjärvi, Janakkala, Hattula, Loppi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kansainvälinen hyöty valuu käytäntöön KoutsiHäme-projektin toimijoiden sekä Janakkalan kunnan työpajan ohjaajien kautta. Projektin työntekijä hakee kontaktit ja tuottaa tietoa, jota sitten KoutsiHämessä ja työpajassa hyödynnetään. Varsinaisten toimijoiden ohella yhteistyökumppanit (Hämeenlinnan seudun kunnat, työhallinto, opetushallinto, yritykset, oppilaitosten henkilöstö, muut alueen kunnat) osallistetaan kansainvälisiin tapahtumiin ja tiedonsaannin piiriin.

Toinen kohderyhmä ovat kansainväliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa hyviä käytäntöjä vertaillaan ja kootaan vaihdettavaksi tiedoksi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- KoutsiHäme-projektin opiskelija-asiakkaat
- Janakkalan kunnan nuorten työpajan asiakkaat
- Työ- ja opetushallinnon yhteistyökumppanit
- Oppilaitosten henkilöstö
- Janakkalan kunnan sosiaalitoimen henkilöstö
- Hämeenlinnan seudun kuntien yhteistyökumppanit
- muiden alueen kuntien yhteistyökumppanit

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20, joista naisia 9

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälinen Työammatti (KT) - projekti kokoaa vertailukehittämisen mallia hyödyntäen valituista eurooppalaisista maista työvaltaisen ammatillisen koulutuksen ja työhönvalmennuksen parhaat käytännöt. Projektin toteuttajat ovat Kiipulasäätiö ja Janakkalan kunnan sosiaalitoimi / nuorten työpaja.

Kansainvälinen työammatti -projekti toimii kolmella osa-alueella, jotka ovat yhteisiä KoutsiHäme-projektin kanssa:
1. Yritysyhteistyö
- yritysverkostojen kokoaminen ja suhdetoiminta
- yhteiset tapaamiset, koulutukset ja konsultoinnit
2. Työhönvalmennus
- erityisryhmien ohjauksen kehittäminen oppilaitoksissa ja työpajoilla
- työyhteisöissä tapahtuvan ohjauksen kehittäminen
3. Työammattikoulutus
- työssä ja työtoiminnassa tapahtuvan oppimisen kehittäminen kohti varsinaista ammatillista oppimista
- Työllistymisen edistäminen

Projektin tuloksena syntyy
1. Kirjallinen katsaus parhaisiin eurooppalaisiin käytäntöihin (yritysyht.työ, työammatit, työ-valmennus).
2. Kv-kokemusten soveltaminen projektissa kehitettäviin suomalaisiin toimintamalleihin (työpajat, oppilaitokset, kuntasektori)
3. Koulutukset ja seminaarit aiheesta partnereille, työ- ja opetushallinnolle, kunnalle ja yritysten edustajille.
4. Yksi työpaja (7 suomalaista) jossain partnerimaassa

Projektin työntekijät ovat osa-aikaiset projektipäällikkö ja projektiassistentti.
Projektin kansainväliset yhteistyökumppanit ovat:
- Ayr College, Skotlanti, jonka kanssa yhteistyön kohteena on erityisesti oppilaitoksen yri-tysyhteistyö.
- Job & Co CBW vzw (työhön kuntoutuksen ja koulutuksen palvelutuottaja), Belgia. Tässä yhteistyön kohteena on erityisesti työhönvalmennus ja yrityksiin jalkautuvat ohjauspalvelut.
- Jobkonsulent NextJob (työhönvalmennuksen tuottaja), Tanska, jonka kanssa yhteistyötä tehdään erityisesti työhönvalmennuksen käytäntöihin liittyen.

Kansainvälinen Työammatti -projektin toiminta jakaantuu kolmeen osaan:
1. Tiedonhankinta
Projektin työntekijöiden johdolla tietoa haetaan partnerimaista ja sitä käsitellään projektipartneri-en yhteisissä tilaisuuksissa. Tavoitteena on tutustua partnerimaiden käytäntöihin ja seuloa esiin Suomen oloihin soveltuvia hyviä käytäntöjä. Materiaalin keruuseen liittyy myös asiantuntijamat-koja.
2. Parhaiden käytäntöjen kokeilu ja testaus
Partnerimaissa kehitettyjä malleja sovelletaan projektin kotimaisten partnereiden toiminnassa. Testauksen kautta selvitetään käytäntöjen hyödynnettävyys.
3. Koulutukset ja tietojen levittäminen

Kansainvälinen Työammatti -projektin partnerit Kiipulasäätiöstä ja Janakkalan kunnasta toimivat tiiviisti yhteistyössä KoutsiHäme-projektin toimijoiden kanssa. Tietoa ja kokemuksia jaetaan niin julkishallinnon, oppilaitosten, työpajojen kuin yritystenkin henkilöstöille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Primääriasiakastiedotus
- KoutsiHäme - projektin toimenpiteisiin osallistuville esitellään kansainvälistä yhteistyötä
- Janakkalan työpajan asiakkaille ja työllistetyille esitellään hanektta
Sisäinen tiedotus
- projektin yleisesite, tiedotustilaisuudet
- projektin tiedotuslehti puolivuosittain
- raportit ja viralliset selonteot
Ulkoisille yhteistyökumppaneille
- projektin yleisesite
- raportit
- tiedotteet ja julkaisut
- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin
- lehtiuutisointi, artikkelit ja julkaisut
Elinkeinoelämälle (yrityskumppanit)
- kohdennettu tiedotus esitteillä ja henkilökohtaisilla käynneillä
- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin
- lehtiuutisointi, artikkelit ja julkaisut
Päättäjille
- kohdennettu tiedotus esitteillä ja henkilökohtaisilla käynneillä
- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin
- lehtiuutisointi, artikkelit ja julkaisut
Euroopan tasolla (yhteistyökumppanit, järjestöt ym.)
- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin (EUSE, EfVET)
- yhteistyökumppaneiden kanssa sovittavat tiedotusmenetelmät (esim yhteiset tekstit, nettisivutiedotus ym.)
Vastuunjako ja kohdentaminen
Projektipäällikkö vastaa tiedotuksesta. Tiedotuksessa tehdään yhteistyötä KoutsiHäme - projektin kanssa. Projektin alkaessa sille laaditaan tiedotussuunnitelma. Projektista tiedotetaan koko ajan. Projektin eri vaiheissa tiedotus kohdentuu eri tavoin. Arviointiprosessi
tukee tiedottamisen onnistumista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Levittämistä tehdään projektin omin vpoimin ja yhteistyössä KoutsiHäme - projektin levittämistilaisuuksien ja -kanavien kanssa. Myös Janakkalan kunnan tiedotuskanavia ja -tilaisuuksia käytetään hyödyksi
2010
-perusesite ja projektisuunnitelman täsmentäminen
-osallistuminen VATES-päiville sekä EUSE - konferenssiin Kööpenhaminassa 5/10
- muille oppilaitoksille ja toimijoille tiedottaminen (mm. nettisivujen kautta)
2011
- osallistuminen kotimaisiin seminaareihin
- lehtijutut
- yhteistyökumppanien osallistaminen
2012
- kansainvälinen seminaari

2013
- tuotteista kootun kirjallisen aineiston julkaisu ja levittäminen

2014
- erityistyöllistämisen seminaarin järjestäminen
- loppuraportin julkaisu

Yleisesti koko projektin ajan:
konsultatiivinen levitysmalli: toiminnan aikainen yhteistyö
- kehittämiskohteista tehtävä konkreettisia:
- partnereiden yhteistyö tehdään kehittämiskohteiden (-teemojen) mukaisesti
-kehittämisteemojen ympärille voidaan perustaa asiantuntija- tai vertaisryhmiä, jotka tukevat kehittämistä j

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 159 577

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 187 738

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 168 530

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälinen työammatti -projektin keskeinen tavoite oli tunnistaa sen eurooppalaisista yhteistyömaista (Belgia, Hollanti, Tanska, Skotlanti) hyviä erityistyöllistämisen käytäntöjä erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllistymisen edistämiseen. Hyvien käytäntöjen jahti perustui partnerien omiin kehitystarpeisiin: työammattikoulutusten kehittäminen, työ(hön)valmennus ja työnantajayhteistyö. Projekti on tuottanut partnereilleen ja Hämeen alueen kunnille tietoa erityisryhmien työllistämisen edistämisen käytännöistä Euroopassa. Projekti käynnistyi syksyllä 2010 ja päättyi keväällä 2014.

Projektin kautta on avattu ikkuna eurooppalaisiin menetelmiin ja toimintaan. Toisaalta projekti on tuottanut tietoa ja ideoita sekä seudullisen nuorisotakuun toteutukseen että Hämeenlinnan seudun kuntapilottiin (Työn Paikka -hanke).

Projektin kansallisia kumppaneita ovat Kiipulasäätiön lisäksi olleet KoutsiHäme-projekti, Janakkalan kunnan työpaja ja sosiaalitoimi. KoutsiHäme päättyi 2012 lopussa. Janakkalan kunta jättäytyi pois syksystä 2013. Korvaavaksi yhteistyökumppaniksi tuli Työn Paikka -hanke, jossa mukana ovat Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala.

Projektin toiminta-aikaa pidennettiin kahdesti. Ensin elokuun 2013 loppuun ja kesällä 2013 muutoshakemuksella 2014 huhtikuun loppuun. Projekti kulutti rahaa suunniteltua vähemmän, mutta teki toiminnallisesti kuitenkin lupaamansa. Hämeen alueella ei ole ollut vastaavaa kansainvälistä keskustelua ylläpitävää toimintaa tai projektia, joten projekti on lunastanut paikkansa jo senkin vuoksi.

Projektin toiminta muodostui ensisijaisesti benchmarking-matkoista sekä Suomessa järjestetystä kansainvälisestä workshopista ja niiden kautta saadun tiedon ja ideoiden hyödyntämisestä käytännön työssä. Tätä käytännön työtä olivat mm. pienimuotoiset käytäntökokeilut, yhteinen keskustelu, työparitoiminta ja vertaisarviointi case-asiakkaiden parissa, yhteydenpito muihin hankkeisiin (mm. Mood for Work ja THL:n Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa (TOHKE) -projektit), Oivalluksia erityistyöllistämisen kentältä -julkaisu ja selvitys työammattikoulutusmallin toimivuudesta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Uuden ohjelmakauden alkaessa kansainväliset suhteet ja tietoisuus tuovat hyvän pohjan tulevaisuuden kehittämistyölle. Projektin teemat jatkuvat sekä Janakkalan kunnan että Kiipulan arjessa, koska projektin kehittämisteemat liittyvät tiiviisti organisaatioiden arkityöhön. Lisäksi projekti on tarjonnut avauksia myös muille Hämeenlinnan seudun erityistyöllistämisen palveluiden parissa toimiville. Julkaisun ja nettisivujen sekä toimijoiden verkostojen kautta toiminta laajenee myös muille tahoille.