Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11447

Projektin nimi: Keski-Suomen lukiohanke

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.10.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: Viitaniementie 3

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.peda.net/veraja/lukiohanke

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Saarikoski

Asema: johtaja

Sähköposti: vesa.saarikoski(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kuhmoinen, Petäjävesi, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

opettajat: elinkeinoelämätietämyksen lisääminen, verkostoituminen, vertaistoiminta ja kouluttautuminen; uuden opettajuuden kehittyminen.
opinto-ohjaajat: elinkeinoelämätietämyksenlisääminen, verkostoituminen, vertaistoiminta ja yhteisen kouluttautumisen kautta koko maakunnan lukio-ohjauksen ja korkeakouluasteelle siirtymisen kehittäminen,
rehtorit: elinkeinoelämätietämyksen lisääminen, alueellisen yhteistyön kehittäjän (lukiosuunnittelija) kautta lukion rehtori saa lisäresursseja lukion toiminnan kehittämiseen. Hankeen keskeinen painopiste on rehtoreiden johtajuuden kehittyminen.
sivistystoimen hallinto: elinkeinoelämätietämyksen lisääminen ja aluekehitystehtävän kirkastaminen.
yhteistyöyritykset ja kehittämisyhtiöt: lukiokoulutuksen / yleissivistävän koulutuksen tietämyksen lisääminen, yhteistyön mahdollisuuksien tunnistaminen, ennakointi tulevaisuuden työvoiman turvaamiseksi,

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. opiskelijat: Lukio-opintojen tasa-arvoinen ja tasalaatuinen saatavuus lukioyhteistyöalueilla ja Keski-Suomen maakunnassa. Opintotarjonnan ja valinnaisuuden lisääntyminen. Opiskelijat saavat paremmat edellytykset vastata kehittyvän yhteiskunnan asettamiin tulevaisuuden haasteisiin.
2. koulut: Opetussuunnitelmien ja verkko-oppimisen kehittyminen, kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääntyminen, kehittämistoiminnan, yrittäjyyden ja kansainvälistymisen lisääntyminen
3. korkeakoulut: opiskelijoiden valmiudet korkeakouluopiskeluun paranevat ja sen myötä opiskeluajat voivat lyhentyä. Yhteiset projektit lukioiden kanssa hyödyntävät myös korkeakouluja koko maakunnan alueella
4. elinkeinoelämä: Osaamispolut vuorovaikutuksessa koulutuksen kanssa johtavat kohti tulevaisuuden innovaattoriutta. Elinkeinoelämä saa entistä paremman yleis- ja ammattisivistyksen omaavaa työvoimaa, myös kansainväliseen yhteistyöhön.
5. kunnat/seutu: Opetushenkilöstön yhteiskoulutukset ja asiantuntijuuden jakaminen paikallisesti lisää kuntien välistä yhteistyötä opetuksen toteuttamisessa ja henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Tästä syntyy myös taloudellista hyötyä.
6. alue/maakunta: Lukiokoulutuksella luodaan perustaa osaamisen rakentumiselle, taloudelliselle kehitykselle, toimialojen uudistumiselle sekä osaavan työvoiman turvaamiselle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 308, joista naisia 194

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa rakennetaan yhteinen kokonaisuus hajallaan ja toisistaan eristyksissä toimivan keskisuomalaisen lukiokoulutuksen sekä keskinäiselle että ympäröivän yhteiskunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle. Hankkeella haetaan ratkaisu keskisuomalaisen lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyden lisäämiseksi ja lukioverkoston kehittämiseksi aluekehittämisen näkökulmasta Keski-Suomessa. Hankkeessa luodaan pysyvä toimintamalli

Hankkeen avulla vahvistetaan lukiokoulutuksen ja jokaisen osallistuvan kunnan elinkeinoelämän yhteistyötä, mitä varten kehitetään yhteiset työkalut lukiokoulutuksen käyttöön koko maakunnan alueella hyödyntäen mm. aikaisemmin kehitettyjä hyväksi koettuja menetelmiä ja toimintamalleja. Nykyisiä eri puolilla käytössä olevia toimintamalleja kootaan hankkeen aikana. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia tietoteknisiä ratkaisuja ja luodaan oma interaktiivinen järjestelmä alueellisen yhteistyön syventämiseksi.

Hankkeella luodaan yhteiset työkalut ja menetelmät keskisuomalaisen lukiokoulutuksen opetushenkilöstön ja -hallinnon yhteiskunnallisesti vaikuttavien ja elinkeinoelämää tukevien opinpolkujen ohjausosaamisen vahvistamiseksi kohti työelämää tai ammatillisia- ja jatko-opintoja. Hankkeessa kehitetään ohjauksen näkökulmaa ja opetushenkilöstön osaamista. Hankkeen tuomalla tietotaidon kasvulla tehostetaan koulutuksen siirtymävaiheiden ura- ja koulutusvalintojen ohjausprosessia joka tehostaa oikeiden valintojen tekemistä, tuo valmiuksia ennen seuraavaan uravaiheeseen siirtymistä, sekä jouduttaa opiskelijan siirtymistä työelämään, esim. lyhentämällä korkeakouluopinnoissa käytettävää aikaa. Hanke toteuttaa omalta osaltaan keskisuomalaisen huippuosaamisen kehittämisen strategiaa.

Hankkeen kohteena ovat keskisuomalaiset lukiokoulutusta järjestävät kunnat ja oppilaitokset. Välillisinä hyödynsaajina ovat alueen yritykset ja oppilaitoksista ammatillinen toisen asteen koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäällikkö ja lukiosuunnittelijat laativat hankkeen tiedotussuunnitelman Jyväskylän koulutuskuntyhtymän hankehallinnon menettelytapaohjeen mukaisesti. Tiedostussuunnitelman laadinnassa avustaa kuntayhtymän viestintäpäällikkö. Tiedostussuunnitelma käsitellään ohjausryhmässä.
Esimerkkejä tiedotuksen kohteista ja menetelmistä. Nämä tarkentuvat tiedotussuunnitelmassa

1. suuri yleisö:
- sosiaalisen median reaaliaikaisten työkalujen hyödyntäminen tiedon saannissa ja jakamisessa (Facebook, twitter, jne.),
- loppuseminaari

2. oppilaitosten henkilöstö (opettajat, opinto-ohjaajat, rehtorit):
- seminaarit,
- joukkosähköpostit,
- verkko-oppimisalustat,
- videoneuvottelu

3. yhteistyökumppanit (esim. JAMK, JYO):
- sähköiset toimintatiivistelmät

Lukiosuunnittelijoiden tehtävänä on tulosten levittäminen. Koko hankkeen ajan ylläpidetään päivittyvää hankeinfoa Keski-Suomen lukioyhteistyön Internet-sivustolla. Hankkeen päättyessä järjestetään yhteisen loppuseminaari kaikille toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko hankkeen ajan ylläpidetään päivittyvää hankeinfoa Keski-Suomen lukioyhteistyön Internet-sivustolla. Hankkeen päättyessä järjestämme yhteisen loppuseminaarin kaikille toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

2010: tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja mallintaminen yhteistoiminnan kehittämisessä (esim. Weblin ja muiden yhteisöllisten oppimistyökalujen testaaminen, kehittely- ja projektienhallintaohjelmien testaaminen sekä kouluhallinto-ohjelmistojen yhteiskäytön testaaminen)

2011: Ensimmäinen koko maakunnan kattava lukiokurssitarjonnan aineisto on otettu käyttöön.

2012: Projektin tulokset ovat kirjattuna osana maakunnallista sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelmaa. Siinä määritellään mm. lukioyhteistyön tavoitteet, toimintamallit ja niiden kehittämissuunnat, maakunnalliset innovaatio- ja kehittämiskoulutukset, sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen suuntaviivat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 586 878

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 581 009

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 707 551

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 704 807

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteet ja lähtökohdat

Keski-Suomen lukiohankkeen keskeisenä tavoitteena oli hakea ratkaisu lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyden lisäämiseen ja lukioverkon kehittämiseen aluekehittämisen näkökulmasta. Hankkeen avulla pyrittiin vahvistamaan lukiokoulutuksen ja jokaisen osallistuvan kunnan elinkeinoelämän yhteistyötä ja luomaan menetelmiä lukion opetushenkilöstön ohjausosaamisen vahvistamiseen. Lähtökohtana oli Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2007-2012, Keski-Suomen maakuntasuunnitelman 2015 ja hallituksen 22.6.2011 hyväksymä tavoiteohjelma.

Projektin kohderyhmä

Projektissa oli mukana Keski-Suomen kaikki 15 lukiokuntaa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, 22:n lukion opettajat, opinto-ohjaajat, rehtorit ja sivistystoimenjohtajat, yhteensä n. 370 henkilöä. Välillisesti toiminta kohdistui noin 5000 lukio-opiskelijaan. Hankkeen toiminta-aika oli 1.4.2010-31.10.2013. Projektissa työskenteli 2 päätoimista suunnittelijaa, projektipäällikkö ja osa-aikainen projektisihteeri

Projektin keskeiset tulokset

Projekti onnistui muuttamaan lukioiden toimintakulttuuria pysyvien vaikutusten varmistamiseksi. Lukioihin rakentui työelämätiimi-malli sekä toimintatapa lukioiden alueellisen työelämäyhteistyön ja lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyden organisoimiseksi. Toiminnan juurtumisen ja levittämisen tueksi jokaiseen lukioon rakentui työelämämalli, joissa kuvataan konkreettisesti lukioiden työelämä- ja jatkokoulutusyhteistyön tavoitteet ja lukion pedagoginen työelämälähtöinen toiminta. Projektin jälkeen lukioiden työelämätiimit, 2-3 opettajan ja opinto-ohjaajan ryhmä, vastaavat mallien arvioinnista ja seuraavan lukuvuoden työelämämallin kehittämisestä ja päivittämisestä.

Projektin aikana syntyneet lukioiden työelämämallit ja lukioiden työelämälähtöinen pedagogiikka on kuvattu hankkeen toimittamassa julkaisussa Lukiosta TyöElämään2. Lokakuussa 2013 valmistunut julkaisu löytyy painettuna yliopistollisista kirjastoista ja sähköisenä myös osoitteesta www.peda.net/veraja/lukiohanke/tyoelamaan2. Julkaisussa lukioiden työelämä-lähtöisyyden lisääminen liitettiin valtakunnallisesti ajankohtaiseen tavoite- ja tuntijakokeskusteluun. Julkaisua on jaettu 300 kpl maamme koulutuksesta vastaaville keskeisille päättäjille ja yksittäisille lukioille eri puolille Suomea.

Projekti käynnisti Keski-Suomen rehtorien ja sivistysjohtajien kaksi kertaa lukuvuodessa toteuttavat kaksipäiväiset kehittämispäivät, jolloin syntyi maakunnan ensimmäinen lukiokoulutuksen yhteinen visio. Lukiorehtorit saivat myös jäsenyyden koulutusta suunnittelevaan Keski-Suomen liiton työryhmään.

Opettajien verkostoitumisen ja työelämätietouden vahvistamiseksi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa rakentui malli aineenopettajien tutustumisesta korkea-asteen opetukseen ja opiskelun jälkeiseen työelämään. Mallin jatkumisesta projektin jälkeen vastaa korkea-asteen edustajat. Projekti oli aloitteellinen myös lukioiden vertaismentorointiryhmien käynnistymiselle sekä mentoreiden koulutuksen maakunnalliselle toteutumiselle. Toiminnan jatkumisesta vastaa mm. kuntien sivistysjohtajat.

Projektin aikana rakentui maakunnallinen verkkokurssitarjotin, joka löytyy osoitteesta: https://peda.net/kurssitarjottimet/keski-suomi .

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos julkaisi seurantatutkimuksen projektin etenemisestä ja vaikuttavuudesta: No sellaista se työelämä oikeasti on! Työelämäyhteistyön kehittäminen Keski-Suomen lukiohankkeessa. Sakari Saukkonen. 2013.Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimus-selosteita 49. Julkaisu löytyy myös sähköisenä https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2013/g049

Projektin määrällisiä tuloksia ovat noin 200 koulutus- , ohjaus- ja benchmarkkaus-tapahtumaa ja 1629 koulutus- ja henkilötyöpäivää. Erillisiin tiedotustilaisuuksiin osallistui 1117 henkilöä. Yrityksiä ja muita organisaatioita projektissa oli mukana 69.