Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11449

Projektin nimi: ReTHINK - kilpailuetua muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2010 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0773693-4

Osoite: Tiedepuisto 4

Puhelinnumero: 02 620 5300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.prizz.fi

Projektin kotisivun osoite: www.prizz.fi/kilpailukyky%C3%A4-innovaatioista-rethink

Vastuuhenkilön nimi: Minna Nore

Asema: Kehittämisjohtaja

Sähköposti: minna.nore(at)prizz.fi

Puhelinnumero: 044 710 5364

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat yritysten johtoryhmissä ja innovaatiotoiminnassa mukana olevat avainhenkilöt sekä innovaatiotyöskentelyn osalta yritysten henkilökunta laajemminkin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin yleisen tiedotuksen kautta asiasta hyötyvät välillisesti kehittäjäorganisaatioiden, ei-osallistuvien yritysten ja esim yhdistysten edustajat sekä yksityishenkilöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 153, joista naisia 35

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ReTHINK-kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä yritysten valmiuksia reagoida nopeissa liike-elämän muutostilanteissa innovaatio- ja kasvuajattelun kautta.

Ohjelman tuloksena yrityksiin syntyy uutta osaamista innovaatiotoiminnan johtamisesta, uusista menetelmistä, käytäntölähtöisestä innovoinnista ja kasvun kilpailuetutekijöistä.

ReTHINK-kehittämisohjelman toimenpiteet koostuvat kolmesta osa-alueesta.

1. Kasvun johtoryhmät ovat yritysten avainjohtajille tarkoitettuja syventäviä strategiakeskustelutilaisuuksia, joissa luottamuksellisesti edetään kasvun ajattelun teemoissa ja vaihdetaan kokemuksia onnistuneesta johtamisesta. Niiden tavoitteena on luoda yritysten johtotehtävissä työskenteleville foorumi kehittää omaa johtamisosaamistaan vertaisoppimisen ja ohjatun sparrauksen kautta. Ohjatut strategiakeskustelufoorumit pyritään hankkeen avulla juurruttamaan satakuntalaisten kasvuyritysten käyttöön työnimellä ReTHINK-klubi.

2. Innovaatiosessiot ovat yrityksissä toteutettavia, yrityksen lähtökohdista suunniteltuja innovaatiotyöpajoja, joissa testataan erilaisia ideoinnin ja innovoinnin menetelmiä. Näihin osallistuu yritysten henkilöstön lisäksi heidän asiakkaitaan, asiantuntijoita ja kehittäjiä. Tavoitteena on oppia hyödyntämään uusia innovaatiomenetelmiä ja tekemisen kautta ymmärtää avoimen innovaatiotoiminnan periaatteet.

3. Sisäiset innovaattorit -koulutus jalostaa projektiin osallistuneiden yritysten osaamista siten, että yritykseen koulutetaan omia henkilöitä innovaatiopäivien vetämiseen ja uusien menetelmien osaamiseen. Tavoitteena on, että jatkossa he pystyvät jatkamaan innovaatiotyötä oman yrityksensä sisällä.

Ohjelmassa syntyvät toimintamallit ovat jatkossa integroitavissa osaksi satakuntalaista innovaatioympäristöä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksen periaatteina ovat avoimuus, aktiivisuus, luotettavuus ja vuorovaikutteisuus, jotka ovat edellytys eri toimijoiden yhteistyölle. Kaikessa viestinnässä tuodaan selkeästi esille, että hanke on EU-rahoitteinen.

Kehittämisohjelman näkyvyyteen julkisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota varsinkin hankkeen alussa. Tiedottamisen välineinä käytetään Prizztechin asiakaslehteä, lehtiartikkeleja, kaikille yrityksille avointa käynnistystilaisuutta, innovaatioseminaaria, projektitiedotetta, projektin postituslistaa sekä yhteistyötä muiden elinkeinotoimijoiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Hankkeen lopuksi kehittämisohjelman tuloksista ja siinä luoduista toimintamalleista koostetaan julkaisu.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kehittämisohjelmassa syntyvät hyvät käytännöt mallinnetaan projektin puolivälissä ja niistä koostetaan projektin loppuvaiheessa julkaisu.
Toiminnasta käydään kertomassa erilaisten yhteistyökumppanien tilaisuuksissa ja toiminnalle pyritään saamaan myös kansallista näkyvyyttä mm. TEKEL (Teknologiakeskusten liitto) ja KOKO (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) verkostojen kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 478 415

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 478 415

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 478 415

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 478 415

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

ReTHINK-projektin tavoitteena oli lisätä satakuntalaisten PK-yritysten valmiuksia reagoida nopeissa liike-elämän muutostilanteissa innovaatio- ja kasvuajattelun keinoin. Käytännössä pyrittiin vahvistamaan yritysten uudistumiskykyä ja tuomaan yritysten käytännön elämään uusimpia kasvu- ja innovaatiojohtamisen työkaluja.
Projektissa oli kolme pääasiallista työmuotoa: kasvun johtoryhmät, yrityskohtaiset innovaatiotyöpajat sekä innovaatiovalmennukset. Kasvun johtoryhmiä toteutettiin projektin aikana viisi kappaletta. Ryhmätilanteet koettiin ajattelua ruokkivaksi irtiotoksi johtamisen arjesta. Asiantuntijasparraus nosti osaltaan keskustelun haastetasoa ja myös uusia kontakteja johtaja/yrittäjäkollegoihin arvostettiin. Useissa kasvun johtoryhmiin osallistuneissa yrityksissä toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella kussakin yrityksessä ajankohtaisiin kasvun haasteisiin pureutuvia innovaatiotyöpajoja. Näissä työpajoissa yritykset saivat suoraan omaan tilanteeseensa kohdistettuja kehittämistoimia, josta saatiin hyvää palautetta. Innovaatiovalmennuksia toteutettiin kasvun johtoryhmien ja innovaatiotyöpajojen rinnalla. Projektin alkuvaiheessa toteutettiin kolmen päivän laajuinen Luovan ideoinnin menetelmät -valmennus ja loppuvaiheessa kahden päivän laajuinen Five Disciplines of Innovation -valmennus sekä 1/2 + 2 + 1/2 päivän laajuinen Innovation Bootcamp. Valmennukset koettiin osallistujayrityksissä erittäin arvokkaiksi ja käytännönläheisiksi, vastaavia valmennuksia toivottiin Satakuntaan saatavan jatkossakin.
ReTHINK-projektissa on onnistuttu luomaan yritysjohdon fasilitoidun vertaiskeskustelun malli, kasvun johtoryhmä, ja kehittämään siitä osallistujien palautteen mukaan arvoa tuottava työskentelyprosessi. Prizztech ja Satakunnan kauppakamari järjestävät projektissa kehitetyn mallin pohjalta jatkossakin asiantuntijan fasilitoimia vertaistapaamisia nimellä ReTHINK-klubi. ReTHINK-klubi rakentuu kolmen vuosittaisen tapaamisen sarjaan ja erittäin korkeatasoisiin sparraajiin. Useissa yrityskohtaisissa innovaatiotyöpajoissa on onnistuttu ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella menemään yli kunkin yrityksen omista kasvun rajoitteista ja nostettu näiden yritysten kasvun potentiaalia tulevaisuudessa. Innovaatiovalmennusten tuloksena yritykset itse ovat kokeneet saaneensa käytännönläheisiä työkaluja kasvu- ja innovaatiojohtamiseen ja näitä työkaluja on otettu käyttöön. Voidaan siis sanoa, että projekti on onnistunut lisäämään osallistujayritysten valmiuksia reagoida nopeisiin liike-elämän muutostilanteisiin innovaatio- ja kasvuajattelun keinoin.
Projektin tavoitteet osallistuvien yritysten (60) ja henkilöiden (150) määrälle ovat toteutuneet. Osallistuvia yrityksiä on projektin kuluessa kertynyt 60 kpl ja niistä osallistuvia henkilöitä 150 kpl. Koulutus- ja henkilötyöpäivien toteuma 690 päivää ylittää tavoitteen, joka oli 570 päivää. Osallistuvien yritysten erikseen raportoimien kustannusten summa on 154 659 €, joka niin ikään ylittää tavoitteen, joka oli 145 000 €.