Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11451

Projektin nimi: R&D Riskiturva -hanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.10.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: 017-2556000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Matti Tiusanen

Asema: Tekninen vastaava

Sähköposti: matti.tiusanen(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044-7856226

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Iisalmi, Varkaus, Siilinjärvi, Kuopio, Leppävirta

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon alueen sähkö- ja elektroniikka-alan sekä kone- ja metallialan yritykset, joilla on laitevalmistusta tai alihankintaa. Ko yrityksissä tuotepäälliköt, projektipäälliköt, laatu-, huoltohenkilöstö, suunnittelijat ym.
Oppilaitosten opettajat, opiskelijat ja t&k henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuopion kaupungin yrityspalvelu, Savon Yrittäjät, Koko Itä-Suomen yritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

R&D RISKITURVA hanke vastaa osaltaan haasteisiin, joita muuttuva ympäristö asettaa teknologiateollisuudelle laitesuunnittelun tuotekehitysprosessin erivaiheissa - ideasta valmiiseen tuotteeseen. Hankkeen aihealueita ovat ympäristötietoinen suunnittelu sisältäen energiavaatimukset ja lisäksi sähköturvallisuuvaatimukset ja tuotekehityksen riskianalyysi.

Kohderyhmänä ovat laitevalmistajat, joiden tuotteissa on sähkö- ja elektroniikkamoduuleita sekä alihankkijat ja lisäksi oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.

Hankkeen tavoitteena on (1) muodostaa alueen yrityksille ja oppilaitoksille koulutus-, ja innovaatioympäristö. (2) Hankkeen toimintamalli edesauttaa lisäämään verkostoitumista ja yhteistyötä yritysyhteistyökumppaneiden ja oppilaitosten välillä. (3) Työntekijöiden ammattitaidon ja tietotaidon vahvistaminen. (4) Oppilaitosten ammatillisen koulutuksen kehittäminen.(5) Vahvistaa ja monipuolistaa opetusta ja koulutusta sekä projektityöntekijöiden ja opettajien tietotaitoa.

Hankkeessa mukana oleville yrityksille luodaan projektin aikana mahdollisuus osallistua pilotointitestaukseen, joissa kehitetään ja luodaan Savonia-amk:lle palvelukonsepti, jota on mahdollista toteuttaa, kun hanke päättyy. Palvelukonseptit liittyvät sähköturvallisuuteen, ympäristö- ja energiavaatimuksiin.
Tässä projektissa luodaan myös uusi menetelmä, jolla parannetaan alueen yritysten tuotekehitysprojektien testausprosessien hallittavuutta ja ennustettavuutta riskianalyysin ja riskienhallinta työkalujen avulla.

Hanke tarjoaa useita mahdollisuuksia yhteistyöverkostojen luomiseen muunmuassa toisten yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön lisääntyminen vahvistaa koulutuksen työelämälähtöisyyden ja muuttuvien osaamistarpeiden välittymistä koulutusohjelmiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa mukana oleville yhteistyöyrityksille ja -organisaatioille tiedotetaan projektin ohjausryhmään kuuluvien henkilöiden kautta. Ohjausryhmän yleinen viestintä ja tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköpostitse.
Projektiryhmä on keskeisessä roolissa ja samoin projektiryhmän onnistunut tiedonkulku. Sähköposti on myös siinä pääasiallinen viestinnän muoto.
Projektissa tarvittavaan markkinointitiedottamiseen hyödynnetään Savonia-amk:n markkinointyihenkilöstöä ja eri yksiköiden osaamista sekä heidän suosittelemiaan medioita. projektin omia kotisivuja käytetään julkiseen tiedottamiseen ja julkiseksi tarkoitetun materiaalin jakamiseen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alussa kussakin osaprojektissa on kartoitus- ja selvitysvaihe, jossa suunnitellaan ja parannetaan edellytyksiä osaamisen kehittämiseen verkostoitumalla. Hankkeessa edistetään tuotekehitysprosessin eri vaiheiden käytännön toimintaa alueen yritysten kanssa yhteistyöverkostojen kautta jo hankkeen ensimmäisestä vaiheesta alkaen.

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutetaan selvitysten ja kartoitusten tuloksia. Toiseen vaiheeseen ajoittuvat myös laitehankinnat suurimmaksi osaksi. Valmistellaan yrityskumppaneiden kanssa pilotointiprojekteja.

Pilotointiprojekteissa hiotaan kehitettyjä palveluita lopulliseen muotoon. Kolmannessa vaiheessa hanke keskittyy yrityspartnereiden kanssa testauspalvelutuotteiden laatuun.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 343 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 342 522

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 385 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 370 570

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Riskiturva-hankkeen yleistavoitteena on ollut tuotevaatimusten määrittelyjen todentaminen pienjännitedirektiivin ja tuotteiden ekologisen suunnittelun vaatimusten osalta.

R&D RISKITURVA hanke vastasi osaltaan haasteisiin, joita muuttuva ympäristö asetti teknologiateollisuudelle laitesuunnittelun tuotekehitysprosessin erivaiheissa - ideasta valmiiseen tuotteeseen. Hankkeen aihealueita olivat ympäristötietoinen suunnittelu sisältäen energiavaatimukset ja lisäksi sähköturvallisuuvaatimukset ja tuotekehityksen riskianalyysin.

Kohderyhmänä olivat laitevalmistajat ja alihankkijat, joilla on tuotekehitystä sekä lisäksi oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.
Yhteistyökumppaneina hankkeesa olivat mukana Technopolis Oy, Bone Index Finland Oy, Mega Elektroniikka Oy, Conforman Oy, Nemko Oy ja JR Tailored Vehicles Oy.
Hankkeen tavoitteena oli muodostaa alueen yrityksille ja oppilaitoksille koulutus-, ja innovaatioympäristö. Hankkeen toimintamalli edesauttoi lisäämään verkostoitumista ja yhteistyötä yritysyhteistyökumppaneiden ja oppilaitosten välillä sekä työntekijöiden ammattitaidon ja tietotaidon vahvistaminen.
Hankkeessa mukana oleville yrityksille luotiin projektin aikana mahdollisuus osallistua pilotointitestaukseen, joissa kehitettiin palvelukonsepti, jota oli mahdollista toteuttaa, kun hanke päättyi. Palvelukonseptit liittyivät sähköturvallisuuteen, ympäristö- ja energiavaatimuksiin.
Tässä projektissa luotiin menetelmä, jolla parannetaan alueen yritysten tuotekehitysprojektien testausprosessien hallittavuutta ja ennustettavuutta riskianalyysin ja riskienhallinta työkalujen avulla.
Hanke tarjosi useita mahdollisuuksia yhteistyöverkostojen luomiseen. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön lisääntyminen vahvisti koulutuksen työelämälähtöisyyden ja muuttuvien osaamistarpeiden välittymistä koulutusohjelmiin.