Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11453

Projektin nimi: DAVVI Monitieteinen yliopistollinen koulutushanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto, avoin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Lapin yliopisto, PL 122

Puhelinnumero: 016-341341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi/davvi

Projektin kotisivun osoite: www.ulapland.fi/davvi

Vastuuhenkilön nimi: Merija Timonen

Asema: palvelupäällikkö

Sähköposti: Merija.Timonen(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040-7777352

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Toiminnan tulosten ensisijainen kohderyhmä
1. Alueella oleva nuoriso ja aikuisväestö eli Lapin yliopiston avoimen yliopiston potentiaaliset opiskelijat kohdealueella

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminnan tulosten toissijainen kohderyhmä
1. Alueen keskeisten elinkeinojen (käsityö, matkailu, poronhoito) parissa työskentelevät, alueella olevat julkisen hallinnon toimijat ja työntekijät.
2. Tulevan saamelaisten kulttuurikeskuksen valmistelusta vastaavat ja alueen muu väestö sekä Suomessa virtuaaliopetuksen kautta asiasta kiinnostuneet.
3. Lapin yliopiston alumnit
4. Yrittäjät
5. Eri verkostojen kansainväliset yhteistyökumppanit

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 112, joista naisia 97

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DAVVI -hankkeella tuetaan saamelaisten kielellisiä ja kulttuurisia perusoikeuksia järjestämällä
saamelaisalueella yliopistollisia opintoja alueen työssä olevalle nuorisolle ja aikuisväestölle. DAVVI -projekti on monitieteinen yliopistollinen koulutusohjelma, jolla vastataan saamelaisväestön koulutustarpeeseen, järjestämällä saamelaisalueella kaikille tarjolla olevia avoimia yliopisto-opintoja, joihin voi osallistua ilman työkokemus- tai pohjakoulutusvaatimuksia.

Projekti järjestetään yhteistyössä Lapin ja Oulun yliopistojen sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Hanke tukee Osaava Pohjois-Suomi strategian toteuttamissuunnitelman tavoitteita korkeakouluyhteistyön kehittämisestä.

Tavoitteena on, että elinkeinotoiminnan kehittäminen saa DAVVI -projektin myötä uusia näkemyksiä ja innovaatioita (muotoilu, matkailu, saamelaiskulttuuri, viestintä ja yhteiskuntatieteet). Lisäksi alueella tapahtuvan hanke-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnan tehtäviin tarvitaan tutkimus- ja kehittämisosaamista, jota hankkeen kautta on mahdollista saavuttaa. Mm. alueella sijaitsevan Saamelaiskäräjien ja tulevan saamelaisten kulttuurikeskushankkeen myötä tullaan tarvitsemaan osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa yhä enemmän.

Lapin ja Oulun yliopistoissa on suunniteltu alaan liittyviä opintojaksoja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä mm. saamenkäsityöhön, muotoilualoille (Duodji hanke/ ESR) ja yhteiskuntatieteisiin, ja matkailuun liittyen (yliopistojen yhteistyöhankkeen tuella; OPM rakenteellisen kehittämisen hanke). Näitä kehitettyjä opintokokonaisuuksia pilotoidaan DAVVI hankkeessa.

Projektin tuloksena syntyvää yhteistyömallia tullaan hyödyntämään mm. alueen koulutuksen sekä alojen kehittämisessä, yrityselämässä, tuotekehityksessä ja alan tutkimuksissa sekä pysyvän koulutusmallin luomisessa. Koulutusmallia soveltamalla voidaan toteuttaa myöhemmin myös muun alan korkeakoulutusta alueellisista lähtökohdista käsin.

Keskeiset tulokset
1. DAVVI opetussuunnitelma
2. Saamelaisalueella toteutettavan koulutuksen yliopistollinen toimintamalli
3. Saamelaisalueen kansainvälinen yhteistyöverkosto
4. Arviointi raportti

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista ja hankkeen tuloksista tiedotetaan Lapin yliopiston www-sivuilla (ulapland.fi/DAVVI)

Hankkeen alussa projektista tiedotetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti eri medioissa.

Opiskelijahaulle laaditaan toimintasuunnitelma yliopiston käytäntöjen mukaisesti. Rekrytointivaiheessa hyödynnetään radiota, televisiota, internetiä, lehdistöä ja tarvittaessa erillisiä tiedotustilaisuuksia.

Toteutusvaiheen aikana hankkeen tuloksista ja kansainvälisestä toiminnasta tiedotetaan myös em. välineissä tarpeen mukaan.

Hankkeen päättyessä järjestetään päätösseminaari ja -näyttely, joihin kutsutaan hankkeen yhteistyökumppanit ja mahdollisesti kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan alueellisille, kansallisille ja kansainvälisille
yhteistyöosapuolille, yliopistolaitokselle ja suurelle yleisölle. Tiedon välittämisessä käytetään hyväksi yhteistyöosapuolien yhteistyöverkostoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Liite työsuunnitelma
Projektin tuloksia ja hyviä käytänteitä levitetään uusissa koulutuksissa, alueen elinkeinoelämässä, yritysyhteistyössä, tuotekehityksessä ja alan tutkimuksissa sekä alan kansallisten ja kansainvälisten seminaarit kautta, kunnan ja maakunnan sekä Maakuntakorkeakoulu yhteistyöverkostoissa.

Hankeen keston ajan 2010- 2014 hankkeen informaatio on www.ulapland.fi/DAVVI -sivuilla, jota päivitetään hankkeen aikana sekä pidetään ajan tasalla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 401 467

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 387 677

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 515 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 483 534

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

DAVVI Monitieteinen yliopistollinen koulutushanke 2010-2014

Lapin yliopiston (hallinnoija) avoin yliopisto on järjestänyt Monitieteiset ylipistolliset DAVVI ¬-opinnot (243 op) Inarissa yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (partneri) kanssa. Opinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöstä ovat vastanneet Lapin yliopiston taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat sekä
Oulun yliopiston Giellagas Instituutti.

DAVVI -opinnoissa tarjottiin seuraavia opintoja:
Teollisen muotoilun perusopinnot ja aineopintoja (25+52 op) Pohjoissaamen kielen perusopinnot ja aineopintoja(25 op+17 op) Viestintä opinnot (25+5 op)
Saamelaisenkulttuurin perusopinnot (25 op) Sosiologian monitieteiset perusopinnot (25 op)
Sosiologian ja saamelaisen kulttuurin aineopinnot (35 op) Sisustus- ja tekstiilisuunnittelun perusopintoja (9 op)

DAVVI -opinnot suunnattiin ensisijaisesti saamelaisalueen nuorisolle ja aikuisväestölle. Opinnot olivat avoimia Lapin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille. Toissijainen kohderyhmä oli alueen keskeisten elinkeinojen (käsityö, matkailu, poronhoito) parissa työskentelevät, alueella olevat julkisen hallinnon toimijat ja työntekijät. Tulevan saamelaisten kulttuurikeskuksen valmistelusta vastaavat ja alueen muu väestö sekä Suomessa virtuaaliopetuksen kautta asiasta kiinnostuneet. Lapin yliopiston alumnit, yrittäjät sekä eri verkostojen kansainväliset yhteistyökumppanit.

Opintojen lähiopetus järjestettiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa. Lisäksi opetusta tarjottiin virtuaaliluokassa joustavasti etä- ja monimuoto-opetusta hyödyntäen. Opetushenkilöstö oli Oulun ja Lapin yliopiston henkilökuntaa ja muita asiantuntijoita.

Projektin tuloksena syntyvää yhteistyömallia on tarkoitus hyödyntää muun muassa alueen koulutuksessa, alojen kehittämisessä, yrityselämässä, tuotekehityksessä ja alan tutkimuksessa sekä pysyvämmän koulutusmallin luomisessa. Tämä mahdollistaa koulutusmallin soveltamisen jatkossa myös muun alan korkea-koulutuksen toteuttamisessa alueellisista lähtökohdista käsin.