Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11454

Projektin nimi: Pirilän porras - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 055

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Hailuoto, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Oulun seudun eteläisten kuntien työttömät ja muut 15-24 vuotiaat nuoret, joilla on vaara syrjäytyä toisen asteen opiskelusta tai työelämästä. Lisäksi nuorten kanssa työskentelevät eri hallinnonalojen asiantuntijat, jotka muodostavat Pirilän toimintakeskuksen moniammatillisen työryhmän.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pirilän toimintakeskuksen toiminnassa mukana olevat perheet, lapset, vanhukset sekä toiminassa mukana olevat organisaatiot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä on rinnakkaishakemus Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Oulun seudun ammattiopiston Pirilän porras -projektille (S11411). Tässä hakemuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee rahoituksen projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten. Projektissa aloittaneet henkilöt, projektin aikaansaamat työpaikat sekä osallistujien henkilötyöpäivät raportoidaan emoprojektin seurantalomakkeissa ja raporteissa.

Hanke toteutetaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon sekä Tyrnävän kuntien alueilla 1.8.2010-31.12.2012 välisenä aikana.

Nuorten syrjäytyminen koulutuksesta ja työelämästä on suuri yhteiskunnallinen haaste. Lukuisat nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja poikkihallinnollista toimintaa kehittäneet hankkeet ovat osoittaneet, että nuorten kohdalla julkisen sektorin viranomaisyhteistyössä on eri syistä parantamisen varaa. Pirilän toimintakeskusta Kempeleessä on suunniteltu vuodesta 2005 Oulun seudun ammattiopiston, Kempeleen kunnan, Työ- ja elinkeinotoimiston sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Pirilän toimintakeskuksen toimintamalli tarkoittaa ympäristöä ja toimintatapaa, jossa eri toimijoiden resursseja kootaan Pirilän ympäristöön, yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Pirilän toimintakeskuksen nuorten hankkeen pääkohderyhmän muodostavat Oulun seudun eteläisten kuntien alueen työttömät ja muut 15-24 vuotiaat nuoret, joilla on vaara syrjäytyä toisen asteen opiskelusta tai työelämästä. Projektin aikana nuorten ongelmiin paneudutaan moniammatillisen verkostoyhteistyön avulla Pirilän toimintakeskuksessa, jossa nuorelle tarjotaan hänelle soveltuvia asiantuntijapalveluja sekä ohjataan koulutukseen ja työelämään.

Projektin tavoitteena on kehittää malli usean toimijatahon toteuttamasta nuorten palvelu-kokonaisuudesta, Pirilän portaasta, osana kaikenikäisille asiakkaille palveluja tarjoavaa Pirilän toimintakeskusta. Projektin toisena tavoitteena on kehittää ja testata moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia nuorten ohjauksessa. Tavoitteena on myös suunnata eri organisaatioiden taloudellisia panostuksia entistä kokonaisvaltaisempaan, vaikuttavuudeltaan tehokkaampaan, aktivoivampaan ja sitä kautta myös pitkällä aikavälillä yksittäisissä tapauksissa säästöjä tuovaan toimintatapaan. Hankeen tavoitteena on kehittää organisaatiomallia, jolla eri tahoja edustavien toimijoiden työskentelyä voidaan koordinoida, ohjata ja hallinnoida. Hankkeen tuloksena syntyy moniammatillinen verkostomainen työskentelytapa, jossa eri asiantuntijat tarjoavat saman katon alla syrjäytymisvaarassa oleville nuorille heille soveltuvia oikea-aikaisia palveluja. Tuloksena on myös oikea-aikaisten palvelujen toteutustapa osana toimintakeskusympäristöä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekteista informoidaan vuosittain kuntatiedotteissa ja OSAO:n sisäisessä tiedotuslehdissä. Projektista tiedotetaan säännöllisesti Pirilän toimintakeskuksen kotisivujen kautta, joihin on linkki sekä Oulun seudun ammattiopiston että Kempeleen kunnan kotisivuilta.

Pirilän toimintakeskuksen toiminnasta järjestetään vuosittain seminaari, jossa ínformoidaan myös nuorten hankeen toteutuksesta. Luottamushenkilöorganisaatioita tiedotetaan kutsumalla heitä esittelytilaisuuksiin ja kokouksiin Pirilään. TE-toimistossa projektista informoidaan asiakkaille ja henkilöstölle. Oulun seudun etsivän nuorisotyön hankkeen kautta tavoitetaan Oulun seudun eteläisten kuntien vastuuohjaajat.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Pirilän toimintakeskuksen ja sen nuorten hankkeen kokemuksia ja hyviä käytänteitä levitetään Oulun seudun ammattiopiston organisaation kautta sovellettavaksi eri yksiköiden toimintaympäristöissä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 197

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 233 544

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 165 096

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pirilän porras -työvoimapoliittiset toimenpiteet on Pirilän porras -projektin rinnakkaisprojekti, jossa on hallinnoitu työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Rinnakkaisprojektissa oli käytettävissä palkkatukimäärärahaa 100 860€. Projekti kautta työllistyi palkkatuella kuntaan ja yksityiselle sektorille yhteensä 7 henkilöä ja määrärahasta käytettiin 84 800,45€. Kunta työllisti nuoria sekatyömiehiksi ja yritykset autoalalle.

Työvoimakoulutusmäärärahaa oli 108 300€ ja summasta käytetiin 76 396,56€. Arffman Consulting Oy:n järjestämään Arkielämän taidot ja ammatinvalinta -koulutukseen osallistui 39 nuorta. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota nuorille tutustumista työelämään ja ammatinvalintaan sekä antaa käytännöllistä tietoa ja taitoa arkielämässä selviytymiseen. Koulutukseen sisältyivät kartoitukset nuoren ammatillisista valmiuksista ja vahvuuksista, jotka auttoivat nuorta löytämään häntä itseään kiinnostavan ja hänelle soveltuvan ammattialan.

Pirilän Porras -hanke on kehittänyt TE-toimiston, oppilaitoksen ja kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen lähtökohtana oli ehkäistä 15-24 -vuotiaita nuoria syrjäytymästä koulutuksesta ja työelämästä. Kohderyhmä oli Oulun seudun eteläisten kuntien nuoret. Hanke on tuottanut ratkaisuja, joissa työllistymistä edistävät palvelut tuodaan ja kootaan nuoren lähelle hänelle tuttuun toimintaympäristöön. Hankkeessa on monialaisella yhteistyöllä tuotettuja nuorten työllistymistä edistäviä palveluita koordinoitu kokonaisuudeksi.

Hankkeen tavoitteeksi asetettiin 124 nuoren ohjaus. Hankkeessa on onnistuttu erityisen hyvin tavoittamaan nuoria ja määrällisesti tavoitteet on ylitetty. Hankkeen aikana ohjauksessa on ollut yhteensä 166 nuorta. Hankkeen toimintatavaksi nuorten ohjaustyössä vakiintui palveluohjaus. Nuorten palveluohjauksellisella työotteella on tavoiteltu ennen kaikkea asiakkaiden "luukuttamisen" vähentämistä. Nuorten palveluohjaukseen liittyvässä työskentelyssä nousee usein esiin nuorten palveluiden hajanaisuus ja koordinoinnin puute. Hankkeen työntekijöiden ja monialaisen verkoston toteuttaman palveluohjauksen lisäksi hanke tarjosi nuorille palveluja, jotka edistävät nuorten ohjaustumista koulutukseen ja työllistymistä. Hankkeen tarjoamat palvelut ovat: TE-toimiston palvelut Kempeleessä (TE-toimiston nuorten palveluiden asiantuntijan ja psykologin vastaanotot 2 pvä/kk), Verven toteuttamat kuntoutustutkimusjaksot, työvoimakoulutukset sekä palkkatukiraha.

Nuoret ja verkosto ovat arvioineet nuorten hyötyneen kuntoutustutkimusjaksoista merkittävästi. Oppimisvaikeuksiin on löydetty syitä ja niiden taustalla olevia tekijöitä on ymmärretty aiempaa paremmin. Jossain tapauksissa on tehty diagnooseja, jotka ovat auttaneet nuoria saamaan tarvitsemiaan palveluita ja tukea. Myös oppilaitos on voinut tarkistaa nuoren henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, tehdä tarvittavia eritysopetuksen järjestelyjä ja tarjota tukipalveluita. Nuoria on kyetty ohjaamaan myös muihin kuntoutuspalveluihin, joihin he ovat oikeutettuja diagnoosin saatuaan. Mielenterveysongelmista kärsivien tilanteet ovat selkiytyneet ja heitä on kyetty ohjaamaan vahvemmin kunnan palveluiden piiriin.

Monialaisen työn jäsentämiseksi ja juurruttamisen edistämiseksi hanke on kuvannut nuorten monialaisen työllistymisen palveluketjun yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Mallinnukseen on koottu palveluita, eri alojen asiantuntijoiden osaamisalueita, rooleja ja vastuualueet. Lähtökohtana kuvaukselle oli, että koordinaatio ei ole mahdollista ilman hyvin kuvattua toimintamallia ja palveluketjukuvausta. Nuorten hyvinvointia ja työllistymistä edistävä monialainen yhteistyö vaatii koordinointia sekä palveluiden ja rakenteiden uudelleen organisointia. Hankkeessa kehitetty nuorten työllistymisen palveluketjukuvaus on käytettävissä myös muissa kunnissa monialaisen työn jäsentämiseksi.

Hanke on kolmannen tavoitteen mukaisesti kuvannut sellaisen organisaatiomallin, jolla nuorten palvelukokonaisuus on parhaiten toteutettavissa. Mallin kehittäminen on perustunut Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen yksikön, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Kempeleen kunnan yhteistyölle. Kehittämistyöhön hankkeen loppuvaiheessa ovat tulleet mukaan myös Limingan ja Tyrnävän kuntien sekä kolmannen sektorin edustajia. Lisäksi Hailuodon ja Lumijoen kunnat ovat jatkossa mukana kehittämässä ja toteuttamassa yhteistyötä. Kaikki edellä mainitut tahot ovat sitoutuneita kehittämään yhteistyötä organisaatiomallin mukaisesti. Organisaatiomallin mukaan ohjausryhmä asettaa tavoitteet, seuraa niiden toteutumista ja vastaa resursseista. Kunnan peruspalveluiden johto kutsuu ohjausryhmän koolle. Palveluohjauksen kehittämistiimin tehtävänä on 15-24 -vuotiaiden nuorten palveluohjauksen ja ylisektorisen monialaisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyöryhmä ohjaa nuoria työllistymisen palveluketjukuvauksen mukaisesti, tarjoaa palveluja ja kehittää toimintaa.