Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11455

Projektin nimi: Interaktiivinen Sápmi

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Saamelaisalueen koulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0244767-4

Osoite: PL 50

Puhelinnumero: 040-7644362

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sogsakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.facebook.com/pages/Interaktiivinen-Sapmi/169780203038328

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Holmberg

Asema: ma. rehtori

Sähköposti: liisa.holmberg(at)sogsakk.fi

Puhelinnumero: 0407276717

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Enontekiö, Utsjoki, Inari, Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Saamelaisalueen asukkaat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä hankkeessa ovat Saamelaisalueen media-alan ammattilaiset, nuoret, saamelaiskulttuurista kiinnostuneet ympäri maailmaa, suomalaisten koulujen oppilaat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 91, joista naisia 59

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

INTERAKTIIVINEN SÁPMI

Tausta
Saamelaisalueella on suurta tarvetta media-alan moniosaajista. Hanke keskittyy eritoten uusmedian ja sosiaalisen median asettamiin nykyajan haasteisiin.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on vastata Suomen Saamelaisalueen tarpeeseen täsmäkouluttamalla media-alalle interaktiivisen median monitaitajia, animaatioteknologian hallitsijoita sekä sosiaalisen median mm. internetin antamien mahdollisuuksien taitajia. Tämän lisäksi tavoitteena on parantaa saamelaislasten ja nuorten koulutuksellista ja sosiaalista tavoitettavuutta saamelaisalueen ulkopuolella, parantaa alueen työllisyysmahdollisuuksia sekä edesauttaa muuttotappion vähenemistä lisäämällä saamelaisnuorten mahdollisuuksia työllistyä saamelaisalueella. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää kulttuurituntemusta ja taltiointia, joka tekee saamelaiskulttuuria ja -mediaa tunnetummaksi valtakunnallisesti ja tuottaa saamelaiskulttuuriopetusmateriaalia.

Toimenpiteet
- Täsmäkouluttaa erityisesti uusmedian, sosiaalinen median, interaktiivisuuden ja animaatioiden osaajia.
- Suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan media-alan täsmäkoulutusta työpajamallisina moduulikoulutuksina saamelaisalueen media-alalla työskenteleville ja siitä kiinnostuneille. Kurssit edesauttavat työllistymistä lähes alalla kuin alalla, mutta eritoten media-alalla, koska ko. kursseilla ammattilaiset sekä alalla aloittelevat kohtaavat.
- Kurssimateriaaleista kehitetään sisältöä SAKK:n nettisivujen yhteyteen. Sivuston tavoitteena on saada esille inarin-, koltta-, ja pohjoissaamelainen kulttuuri esim. perinnekäsitöiden esittelyn kautta. Sivusto palvelee myös saamelaisalueen ulkopuolella asuvia saamelaisia, saamelaisuudesta kiinnostuneita ja suomalaisten peruskoulujen opetusta saamelaisuudesta.
- Tallentaa alueellista perinnetietotaitoa, joka on saamelaiskulttuurin kannalta tärkeää, koska saamelainen kulttuuriperimä vielä nykyäänkin siirtyy sukupolvelta toiselle pääasiassa suullisesti. Samalla myös saadaan myös kulttuuriopetusmateriaalia.

Tulokset
- Suomen Saamelaisalueella on kaikenikäisiä media-alan moniosaajia, joiden media-asiantuntijuutta kehitetään, arvostetaan ja hyödynnetään alan koulutuksessa.
- Saamelaista kulttuuriperintöä on tallennettu sekä tehty opetusmateriaalia erityiseen verkkosivustoon.
- Saamelaisnuorten työllistyminen on parantunut saamelaisalueella.
- Edesautetaan lisääntyvää työllisyyttä ja estetään poismuuttoa.
- Saamelaislasten ja nuorten mahdollisuudet itse osallistua opetus- ja verkkomateriaalin tuotantoon on parantunut.

Kohderyhmä
Saamelaisalueen asukkaat, media-alan ammattilaiset, nuoret, saamelaiskulttuurista kiinnostuneet ympäri maailmaa, suomalaisten koulujen oppilaat

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tehdään heti hankkeen alussa tiedotussuunnitelma. Hankkeesta tiedotetaan rekrytointi- ja markkinointivaiheessa Saamelaisalueen paikallisissa tiedotusvälineissä, lehdissä (Inarilainen, Enontekiön Sanomat, Sompio, Àvvir, Lapin Kansa), radiossa, saamen uutisissa ja internetissä. Toteutusvaiheen aikana tiedottaminen keskittyy nettitiedotukseen käyttäen hyväksi myös sosiaalista mediaa (esim. facebook).
Hankkeen saavutetuista tuloksista tiedotetaan mm. SAKK:n Boazu-hankesivustolla ja tarpeen vaatiessa Lapin- ja Saamen radiossa ja uutisissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa kehitettyjen käytäntöjen ja tulosten (niin hyvien kuin huonojenkin) levittämiseksi käytetään hyväksi kursseilta saatuja osallistujapalautteita, ohjausryhmän kommentteja, yhteistyökumppaneiden ohjeistuksia (mm. YLE saamen radio). Tiedottaminen tapahtuu yllä mainittujen kanavien kautta. Hyödynnetään SAKK:n vahvaa ja laajaa yhteistyöverkostoja.
2010: Hankkeen aloitustiedote oppilasrekrytointiin
2010: Kursseista ja niiden sisällöistä tarkempi tiedottaminen
2011: Kurssipalautteiden huomioiminen ja tiedottaminen
2012: Hankkeen tuloksista tiedottaminen niin hankkeeseen osallistujille kuin muillekkin hankkeesta kiinnostuneille

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 118 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 260

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 118 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 260

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Interaktiivinen Sápmi -hankkeessa on lisätty tehokkaasti media- ja viestintäalan perustaitoja saamelaisalueella. Hanke on järjestänyt kymmenittäin lyhytkursseja ja koulutuspäiviä eri puolilla pohjoisinta Lappia. Media-alan koulutusta on viety sekä kuntakeskukseen että syrjäkyliin. Koulutuksen painopistealueina ovat olleet etenkin interaktiivinen media ja animaatiotuotanto. Hankkeen järjestämän koulutuksen ansiosta saamelaisalueella on tällä hetkellä noin kymmenen animaatiotuotannon osaajaa.

Hanke on tuottanut myös runsaasti audiovisuaalista kulttuuriopetusmateriaalia ja tallentanut perinteisiä mutta jo uhanalaisia saamelaisia taitoja. Kaikki kuvattu materiaali on arkistoitu asianmukaisesti ja siten hyödynnettävissä esimerkiksi tutkimukseen. Hankkeen Tarinatyöpajassa kerätyistä tarinoista tullaan kokoamaan saamelaiskulttuurista kertova korkeatasoinen dokumenttielokuva.

Interaktiivinen Sápmi on tehnyt runsaasti yhteistyötä muiden Ylä-Lapissa toimivien hankkeiden kanssa. Hanke on tarjonnut asiantuntija-apua etenkin interaktiivisen median haasteisiin. Lisäksi hankkeen toimijat ovat olleet mukana koekäyttämässä saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen rakennettua monikamerastudiota. Monikameratekniikalla on tuotettu useita suoria lähetyksiä saamelaisalueen tapahtumista. Interaktiivinen Sápmi on ollut mukana pohtimassa stream-tekniikan tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi opetukseen ja audiovisuaalisiin tuotantoihin.

Interaktiivinen Sápmi on ollut mukana kehittämässä myös ainutlaatuista etäopetusmallia, jossa hyödynnetään erityisesti mobiililaitteita. Älypuhelimella tai tabletilla havainnollista opetusta voidaan antaa vaikka poroaidalta. Lisäksi hanke on luonut verkkopohjaisen oppimateriaalialustan saamen kielen ja kulttuurin opetuksen tueksi.

Hankkeen koulutuksissa tuotettuja elokuvia ja muita viestintätuotteita on esitetty valtakunnallisessa televisiossa ja radiossa. Hanke on saanut runsaasti julkisuutta toiminta-aikanaan. Interaktiivinen Sápmi on ollut viime vuosina esillä lehtien ja sähköisten medioiden lisäksi myös elokuvafestivaaleilla ja muissa tapahtumissa ympäri maailmaa.