Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11457

Projektin nimi: YKOONTI - Yrittäjyyskasvatushankkeiden koonti- ja arviointihanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.10.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Arkadiankatu 28

Puhelinnumero: 010 2178 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pienyrityskeskus.aalto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pienyrityskeskus.aalto.fi ja www.pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/tutkimuspalvelut/julkaisut/

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: Johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 0405038820

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat ne yrittäjyyskasvatusteeman liittyvien hankkeiden projektipäälliköt, sidosryhmät, osallistujat ja muut tahot, joilla on mahdollisuus hyödyntää hankkeen koontia ja tuloksia. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat opettajat, opettajankoulutusyksiköt ja jossain määrin myös koulutuksen järjestäjät ja ne, joiden tehtävänä on vaikuttaa yrittäjyyskasvatuksen rooliin osana koulutuspolitiikkaa ja strategioita.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- opiskelijat ja koululaiset
- yritysten ja muiden organisaatioiden edustajat
- alueelliset kehitys/elinkeinoyhtiöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa on toteutettu viimeiset kaksi vuosikymmentä aktiivisesti ja määrätietoisesti yrittäjyyskasvatuksen edistämisen strategiaa ja sitä tukevia kehityshankkeita.

EU-rahoituskauden 2007-2013 saavuttaessa puolen välin on tarve tehdä kokonaisvaltainen ja syvällinen arvio 2000-luvulla toteutetuista ja meneillään olevista yrittäjyyden kehityshankkeista, että olemassa olevat, käytännössä opitut ja koetut sekä tutkimuksen kautta tunnistetut hyvät käytännöt voidaan ottaa huomioon vielä rahoituskauden jälkimmäisellä puoliskolla yrittäjyyskasvatuksen hankkeita ja toimintamalleja edelleen kehitettäessä.

Tämä hanke koostaa ja arvioi laajasti ja kokonaisvaltaisesti viimeisimmän vuosikymmenen (2000-2010) aikana toteutettuja ja meneillään olevia yrittäjyyskasvatuksen kehityshankkeita, niissä tuotettuja käytänteitä ja niiden vaikuttavuutta. Hankkeen tarkoituksena on tehdä johtopäätöksiä kehitystoiminnan edelleen suuntaamiseksi vielä meneillään olevan EU-rahoituskauden jälkimmäisellä puoliskolla ja siitä eteenpäin lähitulevaisuudessa, ottaen huomioon esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoissa vuodelle 2015 asetetut tahtotilat.

Hankkeen tehtävänä on kerätä tiedot vuosina 2000 - 2010 toteutetuista yrittäjyyskasvatuksen hankkeista, arvioida hankkeissa tuotettuja käytänteitä ja vaikuttavuutta sekä laatia johtopäätökset kehittämistoiminnan edelleen suuntaamiseksi. Tiivistettynä kyse on hankkeissa tuotettujen mallinnusten ja käytäntöjen arvioinnista sekä niiden pohjalta tuotettavien laajempien pedagogisten perustelujen aihioiden, teemojen ja kokonaisuuksien rakentamisesta. Koonti (julkaisu printtinä + verkossa) sisältää tiiviin koosteen ESR-rahoituksella tai valtionavustuksin rahoitetuista hankkeista sekä listauksen siitä, mistä hankkeista koonnissa esitetyt hyvät käytännöt on tuotteistettu.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: yrittäjyyskasvatushankkeiden kartoitus-, listaus- ja perusanalyysi, yrittäjyyskasvatushanketoimijoiden haastattelut, kyselytutkimus yrittäjyyskasvatushankkeiden kohde- ja sidosryhmille, hankkeen koostavat työpajat ja seminaarit sekä julkaisun tuottaminen sekä printtinä että verkkoon.

Hankkeessa mallinnetaan suosituksia ohjausryhmän + workshop osallistujien ansiokkaalla yhteistyöllä yrittäjyyskasvatukseen. Pelkästään ei tukeuduta kerättyyn webropol ja haastatteluaineistoon, vaan erittäin merkityksellisiä ovat ohjausryhmän kokoukset ja workshopit ja niissä tuotettu materiaali. Näissä on tuotettu erittäin hyvää dataa, jota analysoidaan ja hyödynnetään hankkeen kirjallisen ja verkkoon tulevan julkaisun kirjoittamisessa vuoden 2012 aikana.
Julkaisu (käytännevihko) tulee olemaan kooste: suosituksista yrittäjyyskasvatukseen eri kouluasteille, menetelmäkuvauksia eri kouluasteille, suosituksia opettajan koulutukseen, lisäksi suosituksia, kuinka esille nostetut esteet voitaisiin osin poistaa tai lieventää yrittäjyyskasvatuksen jalkautumisesta.
Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2010 - 31.10.2012.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus ja markkinointi hoidetaan eri kanavia hyödyntäen:
* tiivis yhteistyö yrittäjyyskasvatushankkeiden ja niihin liittyvien toimijoiden kesken hanketta koskevan tiedon ja sen tulosten levittämisessä
* Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen asiakas- ja sidosryhmätiedotus (internet, asiakaslehti)
* esitteiden ja toisaalta tuloksia koskevien dokumenttien jakelu eri väylien kautta (sähköposti, suorapostitus, koulutus- ja muut tilaisuudet)
* jutut nettijulkaisuissa ja asiakaslehdessä
* esiintyminen hankkeen aihealueisiin liittyvissä yhteistyökumppanien ja vastaavien tahojen järjestämissä tilaisuuksissa
* hankkeen tulosten esittäminen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa

Hankkeen tuloksista tiedotetaan Pienyrityskeskuksen ja YES-keskuksen ja muiden yhteistyökumppanien kanavia käyttäen, lehdistön kautta ja raporttijakelulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen hyvät käytännöt leviävät tehokkaasti ja nopeasti laajapohjaisen seudullisten/maakunnallisten yhteistyöverkostojen kautta.

Lisäksi hankkeessa tehdään vaikuttavuuskartoitusta (kotisivuvierailut/dokumenttien lataukset sekä toimijoilta saatava suullinen palaute).

Hankkeen käytänteitä levitetään YKTT verkostossa (yli 100 aktiivia toimijaa), erilaisissa ohjausryhmissä, muiden yrittäjyyteen tukevien hankkeiden ohessa ja tuella. Hankkeen käytänteitä levitetään myös kansainvälisesti erilaissa kv tapahtumissa, konferensseissa ja koulutuksissa.

- erilaisissa kansainvälisissä Suomessa järjestettävissä konferensseissa mm. 17th NCSB 2011 in Helsinki, toukokuu 2012 ja mahdollisesti, jos paperi hyväksytään: 8th International Conference on Evaluation for Practice June, Pori 2012
-YKTT verkostotapaamisessa tulosten levittäminen Tampereella lokakuussa 2012
-YVI hankkeen verkoston tilaisuudet, syyskuussa 2012
-Suomen yrittäjien yrittäjyyskasvatus foorumit, syksy 2012
-Hankkeen linkittäminen eNorssiverkostoon, jonka puitteissa mahdollista suoraan vaikuttaa opettajakoulutukseen, mahdollista vasta syksyllä 2012
-Sähköisesti ja printtiversiona tuotettavan loppuraportin auki kirjoittaminen ja hyväksyttäminen ohjausryhmällä toukokuu- syyskuu 2012
-Loppuseminaarin järjestäminen, syyskuussa 2012 mahdollisesti yhdessä YVI hankkeen kanssa
-Hankkeen päättämiseen liittyvät toimet lokakuu 2012

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 198 410

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 410

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 199 410

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa

9. Loppuraportin tiivistelmä

YKOONTI Yrittäjyyskasvatushankkeiden koonti ja arviointihanke kokosi yhteen ja arvioi ajanjaksolla 1.9.2010 - 31.10.2012 vuosina 2000-2010 toteutettuja yrittäjyyskasvatuksen teemaan liittyviä pääosin ESR osarahoitteisia hankkeita (rahoitus tullut lääneistä, TE -keskuksista, OPH:sta, myöhemmin AVI:sta ja ELY:sta). YKOONTI arvioi hankkeiden laadullisia ja määrällisiä onnistumisia sekä hankkeiden aikaansaamia pysyviä ja merkittäviä alueellisia muutoksia yrittäjyyskasvatuksen teemaan liittyen. Lisäksi YKOONTI antaa ehdotuksia yrittäjyyskasvatuksen linkittämiseksi opettajankoulutukseen ja eri kouluasteiden opetukseen. Se antaa osaltaan ideoita yrittäjyyskasvatuksen tuleviin kehittämishankkeisiin. Tutkituista hankkeista löydetyt uudet innovatiiviset pedagogiset mallinnukset ja käytänteet on myös pyritty kuvaamaan raportissa.
Hankkeen rahoittajana toimi OPH, ESR yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa ja hallinnoijana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hankkeen ohjausryhmänä oli laaja joukko yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijuuden omaavia henkilöitä.

Tutkimus ja siihen liittyvä tiedottaminen käynnistyivät kohderyhmien keskuudessa syksyllä 2010. Yksityiskohtainen toteutussuunnitelma viimeisteltiin rahoittajan kanssa syksyn 2010 aikana. Toteutetut hankkeet ja niiden kartoitus, listaus ja perustietojen haku tehtiin vuoden vaiheessa 2010 - 2011. Hanketoimijoille, kohde- ja sidosryhmille tehtiin a) kyselytutkimus webropol kyselynä (N=471) helmikuu -toukokuussa 2011 ja b) teemahaastattelut puhelinhaastatteluina (N=72) huhtikuu - kesäkuussa 2011. Lisäksi tiedusteltiin webropol kyselynä yrittäjien mielipiteitä ja ajatuksia kysymykseen, millaisia yrittäjyyden edistämistoimenpiteiden pitäisi yrittäjien mielestä olla eri kouluasteilla ja muutoinkin, toukokuussa 2012 (N=48). Hankkeen omia työpajoja pidettiin fokusryhmätyöskentelynä hankkeen tulosten levittämiseksi ja erityisesti tärkeiden teemojen esille saamiseksi raporttiin maaliskuussa 2010, toukokuussa 2011, joulukuussa 2011. Lisäksi osallistuttiin aktiivisesti sekä kansalliseen että kansainväliseen yrittäjyyden edistämisen verkostotyöhön (YKTT, YVI, YES, OPH tilaisuudet, Suomen yrittäjien tilaisuudet, KOEL tilaisuudet, ESU, NCSB, CB EntreInt, HEI ICI jne.). Tulosten analysointia ja raportointia tehtiin ajanjaksolla elokuu 2011 - lokakuu 2012.

Hanke on saavuttanut sekä määrälliset että laadulliset sille asetut tavoitteet erinomaisesti. Hankkeen tutkimusraportti on vapaasti ladattavissa osoitteesta: http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/tutkimuspalvelut/julkaisut/