Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11458

Projektin nimi: Verkostoista allianssiksi - tutkimus- ja yritysyhteistyön strukturointi ympäristö- ja energia-alalla (VERKA)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.3.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto, Thule-instituutti

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: PL8000

Puhelinnumero: (08) 553 1011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite: Lyhyt kuvaus projektista on www-osoitteessa thule.oulu.fi/suomi/tutkimus.html

Vastuuhenkilön nimi: Erkki Alasaarela

Asema: tutkimusprofessori

Sähköposti: erkki.alasaarela(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 0294 483559

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ympäristöalan osaamiskeskustoimijat, tutkimuslaitosten tutkijat, pk-sektorin yrittäjät ja mittaustekniikan palveluntarjoajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ympäristöklustereiden toimijat laajemmin (mukaanlukien viranomaiset, asiantuntijatahot) erityisesti OSKE:n ympäristöklusterin toimijapaikkakunnilla (pääkaupunkiseutu, Lahti, Kuopio, Oulu).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 194, joista naisia 70

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Verkostoista allianssiksi - tutkimus- ja yritysyhteistyön strukturointi ympäristö- ja energia-alalla (VERKA) hankkeessa verkotetaan kansallisen osamiskeskusohjelman ympäristöklusterin painoaloja, tutkimuslaitosten muodostaman Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää ja alueellisten ympäristöklustereiden ja tutkimusverkostojen toimintaa toisiinsa.

Hankkeella kehitetään ympäristöalan, erityisesti ilmastonmuutos ja energia - alan valtakunnallista innovaatioympäristöä vahvistamalla alueellista erikoistumista valtakunnallisten vastuiden hoitamisessa. Hankkeen yhteydessä muodostetaan allianssipohjainen yhteistyö valtakunnallisen ympäristöklusterin toimijoiden, alan sektoritutkimuslaitosten ja tärkeimpien yliopisto- ja ammattikorkeakoulukumppanien kanssa. Samalla muodostuva allianssi verkottuu vastaavien kansainvälisten kumppanien kanssa.

Yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyön käytäntöjen eteenpäinvientiä edistetään erityisesti mittaustekniikan alalla, joka on keskeinen kehittämisala ilmastonmuutos ja energia-alan tutkimuksessa. Hankkeessa pilotoidaan valtakunnallinen tutkimuslaitosten ja yritysten yhteinen palvelualusta mittaustekniikan laitteiden ja osaamisen vuorovaikutteiseen hyödyntämiseen.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Oulun yliopiston ja pääkaupunkiseudun GreenNet Finland kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina on laajalti ympäristötoimialan yrityksiä ja ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimuslaitoksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeessa panostetaan mahdollisimman laajaan ja suunnitelmalliseen viestintään (projektipäällikkö). Hankkeelle laaditaan www-sivut (yleinen tiedotus), joka linkitetään alueellisten ympäristöklustereiden, ympäristöalan verkostojen ja osaamiskeskustoimijoiden www-sivuille. Toiminnasta tiedotetaan lisäksi sanomalehtiartikkeleiden (yleinen) ja ammattilehtiartikkeleiden avulla (ympäristöalan yritykset ja tutkijat) sekä seminaariesitelmillä (alan toimijat, yrittäjät, asiantuntijat) ja verkkotiedotteilla (tutkijoiden sähköpostilistat) ja organisaatioiden sisäisten kanavien kautta ( tutkimuslaitosten henkilöstölehdet). Myös yritystapaamisissa jaetaan tietoa projektista laajemminkin. Hankkeelle laadintaan viestintäsuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011-2012: - hankkeen tavoitteiden ja yhteistyömahdollisuuksien viestintä (yritystapaamiset, ympäristöklustereiden verkostot ja www-sivut)
2013: - mittaustekniikan sivujen julkaisu
2013-2014: - yhteistyöohjelmien ja allianssisopimusten julkistaminen (järjestetyt mediatapahtumat), hankkeen lopullisten tulosten koostaminen www-julkaisuksi

Hankkeen toiminta perustuu ympäristöalan verkostoihin, jolloin levittäminen hoidetaan verkostotapaamisissa ja sähköisten jakelukanavien kautta (www-sivut, verkkotiedotus, sähköpostilistat).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 320 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 378 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 378 080

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Verka-projektin tavoitteena oli kehittää ympäristöalan valtakunnallista innovaatioympäristöä vahvistamalla alueellista erikoistumista valtakunnallisten vastuiden hoitamisessa. Tarkoituksena oli muodostaa allianssipohjainen yhteistyö valtakunnallisen ympäristöteknologian osaamisklusterin toimijoiden, alan yritysten, sektoritutkimuslaitosten ja tärkeimpien yliopisto- ja ammattikorkeakoulukumppanien kanssa.

Projekti toteutettiin Oulun yliopiston Thule Instituutin ja Green Net Finland ry:n välisenä yhteishankkeena. Keskeisiä toimenpiteitä olivat NorNet/LYNET yhteistyömallin luominen, erilaiset katsaukset ja selvitykset liittyen mittaustekniikan tutkimukseen, alan yrityksiin ja ympäristöklustereihin sekä mittausalustan toteutus. Myös tiedonhankinta verkottumalla ja kansainvälinen yhteystyö olivat keskeisessä asemassa hankkeen toteutuksessa.

Projektin avulla luotiin uusi, laaja yhteistyöverkosto ympäristö- ja energia-alalla, missä poikkileikkaavana teemana on mittaustekniikka. Yhteistyö on realisoitunut sopimuksin, joiden myötä yhteistyö tulee jatkumaan. Hanke on myös tukenut pysyvien yhteistyörakenteiden syntymistä pääkaupunkiseudun ja Oulun seudun välillä, joita on tarkoitus hyödyntää jatkossakin. Potentiaalisia yhteistyöaloja on selvitetty, joilla ympäristöalan yhteistyötä voitaisiin jatkaa edelleen ja entistä tiiviimmin. Hyvänä työkäytäntönä on ollut eri kumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestetyt tilaisuukset, kuten Kohti vihreämpää taloutta -seminaari Oulussa, Ympäristömittauspäivät Helsingissä, Pohjoiset suurhankkeet ja ympäristövaikutusten arviointi -symposium Oulussa ja Energiatehokkuustoimenpiteet kiinteistöissä -seminaari Helsingissä.

Hankkeen myötä on syntynyt konkreettisia yhteistyörakenteita myös tutkimuslaitosten välille. Projektissa sovitettiin yhteen NorNet-yhteistyötä ja LYNET-yhteenliittymän toimintaa, joka johti valtakunnallisen ja paikallisen toiminnan integroimiseksi yhteistyötavoitteelliseksi toimintaohjelmaksi. Paikallista yhteistyötä tutkimuslaitosten välillä ja yliopistoa kohtaan helpotti myös Oulun seudulla toimivien LYNET-tutkimuslaitosten muuttaminen projektin aikana Oulun yliopiston tiloihin saman katon alle Ympäristötietotaloon, jossa työskentelee 170 asiantuntijaa. Ympäristötietotalo nähdään tilana, jossa monitieteellisen työyhteisön jäsenet voivat kohdata toisensa ilman työrooleja, mikä on avannut uusia mahdollisuuksia uudenlaisille näkökulmille ja keskusteluyhteyksille rikkoen raja-aitoja eri sektoreiden välillä.

Erityisesti hankkeessa läpileikkaavana teemana ollutta mittaustekniikkaa ja eritoten alan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia palvelemaan on perustettu mittaustekniikan www-sivut. Mittaustekniikan sivut ovat valtakunnallinen tietolähde, mistä löytyy informaatiota mm. lainattavista mittalaitteista, tutkimus- ja kehitysympäristöistä, mittaustutkimusryhmien osaamisesta, mittausteknologiaa kehittävistä yrityksistä, koulutuksesta, hankkeista, seminaareista, vuokrattavista mittalaitteista ja verkostoista. Sivujen tavoitteena on auttaa mittaustekniikan toimijoita löytämään potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja tulla löydetyksi niin Suomesta kuin ulkomailtakin käsin. Sivut on tarkoitettu alan toimijoiden käyttöön ja helpottamaan niin yrityksiä kuin tutkimuslaitoksiakin paikantamaan käytössä olevia mittauslaitteita ja tutkimusympäristö sekä edistämään näin niiden yhteiskäyttöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla on käynnistetty valtakunnallisesti ohjattu useampivuotinen kehittämisprosessi, jossa tutkimuslaitokset ja korkeakoulut muodostavat asteittain aitoja osaamisen keskittymiä (sopimusperustaiset yhteenliittymiä). Oulu on ollut edelläkävijä tällä saralla jo osittain VERKA-hankkeen ansiosta. VERKA-hanke on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että tämä prosessi on Oulussa jo pitkälti toteutunut.