Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11460

Projektin nimi: Työpäivä-hanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: ViaDia Pohjois-Savo ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2260721-7

Osoite: Kemilänrinne 3

Puhelinnumero: 0443556125

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kuopionvapis.fi/ruokatyo

Projektin kotisivun osoite: www.pohjois-savo.viadia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Matilainen

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: pekka.matilainen(at)viadia.fi

Puhelinnumero: 0443556125

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Iisalmi, Varkaus, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt.
Näitä voivat olla esimerkiksi
- kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäneet henkilöt,
- päihde- tai rikostaustaiset henkilöt,
- avovankilasta työharjoitteluun pääsevat henkilöt,
- henkilöt joilla ei ole ole peruskoulun jälkeistä koulutusta,
- tai vaikeasti kulttuuritaustansa vuoksi työllistyvät henkilöt

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toissijaisena kohderyhmänä ovat ViaDia Pohjois-Savo ry:n jäsenseurakunnat: Kuopion, Karttulan, Siilinjärven, Suonenjoen, Iisalmen ja Varkauden Vapaaseurakunnat ja yleensä kolmannen sektorin toimijat. Suomen Vapaakirkon diakoniatyön katojärjestö ViaDia ry on yksi hankkeen hyötyjä. kaiki em. saavat hankkeesta hyviä käytäntöjä ja malleja kuntouttavan työtoiminnan käynnistämiseen ja kuntoutujien ohjaamiseen.
Oppilaitosten opiskelijoille tarjotaan projektissa harjoittelupaikkoja, esim. Savon Ammatti- ja aikuisopisto sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteiskunnallista hyötyä hankkeesta kertyy juuri vaikeimmin työllistettävissä olevien henkilöiden työllistymispolun jatkumisesta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 104, joista naisia 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 78, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOHDERYHMÄ: vaikeasti työllistyvät henkilöt, yhteensä 104 .
Näitä voivat olla
- kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäneet henkilöt,
- päihde- tai rikostaustaiset henkilöt,
- avovankilasta työharjoitteluun pääsevat henkilöt,
- henkilöt joilla ei ole ole peruskoulun jälkeistä koulutusta
- tai vaikeasti kulttuuritaustansa vuoksi työllistyvät henkilöt
Toissijaisena kohderyhmänä ovat ViaDia Pohjois-Savo ry:n jäsenseurakunnat ja yleensä kolmannen sektorin toimijat. Ne saavat hankkeesta hyviä käytäntöjä ja materiaalia kuntouttavan työtoiminnan käynnistämiseen ja kuntoutujien ohjaamiseen.
Oppilaitosten opiskelijoille tarjotaan projektissa harjoittelupaikkoja, esim. Savon Ammatti- ja aikuisopisto sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

TAVOITTEET: Projektin tuloksena kohderyhmän henkilöt ovat edenneet työllisyyspolullaan. Kaikki ovat saaneet projektista motivaatiota ja tukea hyviin valintoihin työllisyytensä edistämiseksi. Osa on saanut työtä tai opiskelupaikan. Etenemiseksi katsotaan myös se, että henkilö on osallistunut eläkeselvitykseen tai eläköitynyt.
Viadia Pohjois-Savo ry:n tarjoama kuntouttava työtoiminta on ammattimaistunut tuotteeksi jota voidaan tarjota ostopalveluna.

TOIMENPITEET: Projektin ohjaajat antavat henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta kohderyhmälle koko projektin ajan.
- henkilökohtainen tavoitesuunnitelma, jota tarkistetaan ja päivitetään, sisältää myös elämänhallintaan liittyviä
asioita
- ohjaustarpeen kartoitus
- ohjaus ja tuki tavoitteiden mukaisesti

Asiakkaille järjestetään pienimuotoista koulutusta työvalmiuksien parantamiseksi, kuten äidinkielen harjoituksia tai hygienia- tai muun passin suorittaminen. Fyysistä työkykyä tuetaan jokaviikkoisella yhteisellä liikunnalla. Kehitetään kokeilemalla uusia innovatiivisia tapoja innostaa asiakkaita työpolullaan eteenpäin, projektipäällikkö ja ohjaajat yhdessä.

ViaDia Pohjois-Savo ry:n jäsenseurakuntien ja muiden kolmannen sektorin toimijoita koulutetaan ja
projektista tiedotetaan (vastuussa projektipäällikkö):
- Projektin esite syksyllä 2010
- Materiaali viranomaisille ja kolmannelle sektorille: Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen opas syksyllä 2012
- Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen malli, keväällä 2013

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tehdään internet-sivut ostopalveluna.
Rekrytointi-/markkinointivaihe: tiedotustilaisuus, lehtiartikkelit, projektipäällikön esittelykäyntejä yhteistyökumppaneiden luona
Toteutusvaihe: lehtiartikkelit
Tulosten levittäminen: tiedotustilaisuus, lehtiartikkelit

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Seminaarit kuntouttavasta työtoiminnasta keväällä 2012 ja 2013
Suomen Vapaakirkon Lähimmäistyöpäivät keväällä 2011, 2012, 2013

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 311 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 311 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 242

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on kuntouttavantyötoiminnan kehittämis- hanke jonka kohderyhmänä ovat vaikeasti syrjäytyneet henkilöt. Järjestön sekä alueen muilla toimijoilla ei ollut hankkeen alkaessa selkeää toiminta tapaa ja käytäntöjä ko. asiakasryhmän työtoiminnan toteuttamiseen.
Hanke toteutettiin Pohjois-Savon alueella pääpaikkana Kuopio. Hankkeen asiakas tavoite oli 114 eri henkilöä kokonais asiakas määräksi tuli 78 eri henkilöä. Hankkeessa perustettiin uusi työtoiminnan piste Siilinjärvelle. Hankkeen aikana järjestettiin kolme seminaaria, yksi hankejulkaisu sekä tiedotimme toiminnasta useilla erifoorumeilla sekä hankkeen tuloksista kerroimme mm. Sininuhaliiton järjestämissä koulutustilaisuuksissa.
Hankkeen asiakasmäärä on jäänyt selvästi alle tavoitteen, tavoite koko hankkeelle oli 104 hlöä ja toteutuma oli vuoden 2013 loppuun mennessä 78 eri hlöä. Olemme todennäköisesti arvioineet asiakasmäärän liian suureksi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Selvä virhe on tapahtunut siinä että asiakkaita jotka ovat keskeyttäneet hankkeessa asiakkuuden ei voida merkitä hankkeen uudeksi asiakkaaksi vaikka hän tulisi toimintaan myöhemmin hanke aikana. Asiakkaita hankkeessa on ollut sopimusten perusteella keskimäärin 11 hlö/ kk joka kertoo sen että absoluuttinen henkilö määrä toteutuu hyvin. Asiakkaita on ohjautunut toimintaan huomattavasti vähemmän, mitä on suunniteltu ja tämä johtuu Kaupungin ja TE hallinnon rakenteellisista muutoksista. Hankkeessa on ollut asiakaspaikkoja vapaana koko ajan, joten hankkeen toiminta- alueella kohderyhmän asiakkaita on riittävästi. Ongelma johtuu nähtävästi siitä, etteivät he ohjaudu tehokkaasti työtoimintapaikkoihin.
Hankkeessa kohderyhmän henkilöt ovat edenneet työllisyyspolullaan. Asiakkaat ovat saaneet projektista motivaatiota ja tukea hyviin valintoihin työllisyytensä edistämiseksi. Noin 35 % asiakkaista on saanut työtä tai opiskelupaikan eli tämä tavoite on toteutunut. Kaksi henkilöä on osallistunut eläkeselvitykseen ja eläköitynyt. Projektissa on onnistuttu erilaisten työllisyyttä edistävien kurssien ja koulutusten järjestämisessä. Olemme kokeilleet erilaisia käytäntöjä asiakkaiden ohjauksessa ja järjestelmällisessä henkilökohtaisen tuen kartoittamisessa ja suunnitellussa asiakastyössä. Päivätoiminnan kehittäminen on ollut hankkeen merkittävä tulos. Otimme käyttöön omaohjaaja -järjestelmän sekä kehitimme asiakkaan seurannassa käytettäviä lomakkeita kuten perustietolomake ja elämänhallinnan kartoitus -lomake. Hankkeessa olemme ottaneet rohkeasti monenlaista asiakas ryhmää ja kehittäneet hyviä menetelmiä asiakastyöhön. Hankkeessa kehitetty Innovaatiivinen käytäntö on mm. kaikille asiakasryhmille yhteinen kuukauden vapaaehtosuus polku toimintaan. Tätä käytäntöä olemme tiedottaneet myös muille alan toimijoille.
Olemme kokeilleet hankkeessa erilaisia toimintamalleja järjestelmällisen asiakastyön tekemiseen . Tällä hetkellä käytössä oleva omaohjaaja -järjestelmä on toiminut hyvin. Järjestimme hankkeessa monenlaisia koulutuksia työllistymisen sekä omanarjessa jaksamisen tueksi kuten elämänhallinta -koulutuksen, joka sisälsi taloushallinnon, siistimis/hygienia-, ilmaisu/esiintymis- sekä oman talouden hoidon koulutuksen. Koulutukset onnistui hyvin ja osallistujia olivat usein innolla mukana. Kokeilimme syksyllä omaa päihderyhmää, joka kokoontuu nyt säännöllisesti. Ryhmät onnistuivat hyvin ja jatkamme tätä toimintaa hankkeen jälkeenkin. Hankkeessa kehitetty hyvä käytäntö on mm. kaikille asiakasryhmille yhteinen kuukauden vapaaehtosuus polku toimintaan.
Hankkeessa aloitetut päivätoiminnat Kuopiossa sekä Siilinjärvellä jatkuvat rahoituksen päätyttyä. Viadia Pohjois-Savo kehittää edelleenkin toiminnassa luotuja käytäntöjä.
Hankeessa oli monenlaisia kasvun vaiheita toiminnan, tavoitteiden ja asiakkaiden suhteen. Kuitenkin voimme iloisena ja tyytyväisenä todeta että saatiin paljon aikaan. Kiittää rahoittajia sekä yhteistyö tahoja kuluneesta kolmesta vuodesta.