Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11462

Projektin nimi: KOONTA 2008-2012

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Educa-Instituutti Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0521923-9

Osoite: Vuorikatu 8 A 19

Puhelinnumero: (09) 626 926

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.educa-instituutti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.educa-instituutti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tarja Frisk

Asema: Kehittämiskonsultti

Sähköposti: tarja.frisk(at)educa-instituutti.fi

Puhelinnumero: 040 8383 933

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat Opetushallituksen rahoittamien Osaajana työmarkkinoille - vuosina 2008-2012 toteutettavien hankkeiden henkilöstö ja hankkeissa mukana olevien eri tahojen edustajia. Hankkeita on RR-tietojärjestelmän mukaan 19 kappaletta (elokuu 2010).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa järjestetään seminaareja, joiden kohderyhmänä ovat työssäoppimisen kehittäjät, opettajat, työpaikkojen edustajat. Seminaarit toteutetaan erillisinä tapahtumina, työseminaareina, tai osana työssäoppimiseen liittyviä muita tapahtumia ja seminaareja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 220, joista naisia 195

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 254, joista naisia 216

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOONTA 2008-2012-hanke liittyy opettajen työelämäosaamisen kehittämisen ja työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittämisen tarpeisiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa kyseisistä teemoista kehitetyistä hyvistä käytännöistä ammatillisen koulutuksen toimijoiden käyttöön. Samalla hankkeessa kehitetään tapoja kuvata ja levittää työssäoppimishankkeissa kehitettyjä käytäntöjä.

Hanke toteutetaan 1.9.2010 - 31.12.2012.

Hankkeen toimenpiteet:
1. Osaajana työmarkkinoille -hankkeiden käytäntäntöjen esiinnostaminen ja kuvausten perusmallin laadinta. Koonta-hankkeen henkilöstö laatii pohjan.
2. Hyvien käytäntöjen kuvaamisen ohjaajien koulutus (jatkossa käsite kuvausohjaajat).
Koulutuksen laajuus on 1,5 op, osallistujia 12 henkilöä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiuksia hankkeiden käytäntöjen kuvaamiseen ja kuvaamisen ohjaamiseen. Tavoitteena on, että kuvausohjaajat toimisivat jatkossa uusien hankkeiden tukihenkilöinä auttaen erityisesti kehitettävien käytäntöjen kuvaamisessa.
3. Käytäntöjen kuvaaminen ja kuvaamisen ohjaus.
Kunkin hankkeen henkilöstö laatii kuvauksen yhtenäiseen pohjaan. Kuvaamista ohjaavat kuvausohjaajat.Koonta-henkilöstö seuraa kuvaamisen etenemistä. Lisäksi järjestetään yhteisiä työpajoja, joissa laaditaan ja arvioidaan kuvauksia ja keskustellaan, mitkä ovat hyvät käytännöt joita nostetaan esille laajemmin.
4. Arvioidaan hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä itse-ja vertaisarviointina.
Arviointikriteeristön pohjana ovat mm. vertaisarvioinneissa kokeillut ja kehitetyt arviointivälineet. Arviointi toteutetaan verkossa.
5. Kuvausten muokkaus ja päivitys hankkeiden keston ajan.
Muokkaajina ovat projektien henkilöstö ja kuvausohjaajat. Koonta-henkilöstö seuraa etenemistä.
6. Kuvausten julkaisu sähköisesti
Julkaisupaikkoina ovat OPH:n www-sivut, (mahdollisesti uusi jakelualusta), hankeorganisaatioiden www-sivut ja KOONTA-hankkeen sivut.
5. Järjestetään vuosina 2011-2012 seminaareja, joissa käsitellään käytäntöjä. Seminaareissa käytetään yhteistoiminnallisia menetelmiä.
5. Laaditaan kaksi julkaisua
Laaditaan käytäntöjen pohjalta kehitetyt julkaisut oppaiksi työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen järjestäjille. Oppaiden työnimet ovat:
Miten toteutan laadukkaan työpaikkaohjaajien koulutuksen? ja
Miten toteutan opettajien työelämäjakson?

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Koska hankkeessa kootaan kaikkien Osaajana työmarkkinoille -osion hankkeiden tuloksia, panostetaan tulosten tiedottamiseen ja levittämiseen. Tiedotus tapahtuu mm. seuraavasti:
- suora tiedottaminen kaikille hankkeille, tiedotus yhteistyössä OPH:n hankeasiantuntijoiden kanssa
- hankkeeseen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan koulutuksen järjestäjille sekä suoramarkkinointina sähköpostilla ja verkossa
- hankkeesta kerrotaan erilaisissa koulutustapahtumissa
- hankkeessa syntyneet kuvaukset ja julkaisut laitetaan mahdollisesti OPH:n verkkosivuilla ja OPH:n jakelualustalle (E-K Linna esitellyt 24. - 26.3.2010 Aalloilla ammatillista vetovoimaa -laivaseminaarissa).
- hankkeessa laaditaan 1 - 2 julkaisua

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2010, syksy 2010
- Ensimmäisiä kuvauksia pyritään saamaan verkkosivuille
- Pohditaan sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia levityksessä

Vuosi 2011
- Päättyneiden hankkeiden käytäntöjen kuvaukset laitetaan Educa-Instituutin, hankeorganisaatioiden ja mahdollisesti Opetushallituksen jakelualustalle tai verkkosivuille
- Järjestetään seminaareja, joissa käytäntöjä käsitellään ja tietoa niistä levitetään
- Hankehenkilöstö osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja kertoo sekä KOONTA-hankkeesta että hankkeessa kuvatuista käytännöistä

Vuosi 2012
- Kirjoitetaan kaksi julkaisua. Ne jaetaan työssäoppimiseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvissä tapahtumisssa koulutuksen järjestäjille, projektien edustajille ja kirjastoihin sekä laitetaan verkkosivuille suoraan tulostettaviksi.
- Päättyneiden hankkeiden käytäntöjen kuvaukset laitetaan hankeorganisaatioiden Educa-Instituutti Oy:n ja mahdollisesti Opetushallituksen sivuille
- Järjestetään kaksi seminaaria

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 360

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 233 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 231 732

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITTEET
Koonta 2008-2012 -hankkeen lähtökohtana oli hakea ratkaisuja Opetushallituksen Osaajana työmarkkinoille -hankkeissa (yhteensä 30 hanketta) vuosina 2008-2012 kehitettyjen työpaikkaohjaajien koulutusten ja opettajien työelämäjaksojen käytäntöjen ja tulosten levittämiseksi sekä toiminnan pysyvyyden edistämiseksi valtakunnallisesti.

Tavoitteena oli tuottaa tietoa opettajien työelämäosaamisen ja työpaikkaohjaajien koulutukseen kehitetyistä käytännöistä. Lisäksi on ollut tavoitteena kehittää hankkeiden käytäntöjen kuvaus- ja levittämistapoja hyödynnettäväksi jatkossa vastaavissa hankkeissa.

TOTEUTUS JA TULOKSET
Hankkeessa oli keskeistä yhteistyö Osaajana työmarkkinoille -hankkeiden, Opetushallituksen ja Opetus-ja kulttuuriministeriön sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat
1. vertaiskehittämisen malli hankkeiden käytäntöjen kuvaamiseen, käsittelyyn ja levittämiseen
2. kuvausohjaajien valmennuksen malli
3. järjestetyt seminaarit
4. laaditut julkaisut

1. Vertaiskehittämisen malli hankkeiden käytäntöjen kuvaamiseen, käsittelyyn ja levittämiseen
1.1 Kuvauspohjien laatiminen työpajoissa yhdessä hankkeiden kanssa työpaikkaohjaajien koulutuksen, opettajien työelämäjaksojen, työelämäyhteistyön ja julkaisujen kuvaamiseen. Kuvauspohjat laadittiin sähköiseksi ja laitettiin eHR.fi -järjestelmään.

1.2. Käytäntöjen kuvaaminen kuvausjärjestelmissä oleviin kuvauspohjiin. Hankehenkilöstö kuvaa yhteisiin sähköisiin pohjiin hankkeessaan kehitetyt käytännöt. Kuvaus ohjataan laatimaan heti hankkeen alussa ja sitä päivitetään hankkeen edetessä. Muut hankkeet voivat lukea järjestelmässä toistensa käytäntöjen kuvauksia ja kommentoida niitä.

Kuvauksia laati 22 Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman hanketta. Kuvausten määrät olivat:
Opettajan työelämäjaksot: 14
Työpaikkaohjaajien koulutukset: 16
Työelämäyhteistyön mallit 7
Julkaisut ja välineet 7

1.3. Työpajojen järjestäminen käytäntöjen kuvausten käsittelyyn. Työpajoissa käsitellään käytäntöjen kuvauksia toisten hankkeiden edustajien kanssa ja vaihdetaan kokemuksia niistä. Hankkeet saavat palautetta kuvauksistaan ja voivat kehittää niitä. Hankkeet voivat muokata kuvauksiaan käytäntöjen hankkeen keston ajan.

Työpajoja järjestettiin 6 tilaisuutta. Vähintään yhteen työpajaan osallistuneita hankelaisia oli 29 henkilöä. Hankkeet kokivat arviointien pohjalta työpajat tarpeellisina ja pitivät niitä hyvinä paikkoina kokemusten vaihtamiseen.

1.4 Kuvausten julkaisu pdf-muotoisena. Kuvaukset julkaistaan kun ne ovat saaneet palautetta vähintään kahdelta hankkeen ulkopuoliselta henkilöltä. Ne julkaistiin sivuilla www-educa-instituutti.fi.

2. Kuvausohjaajien koulutus
Toteutettiin kuvausohjaajien 1,5 op. laajuinen koulutus. Tavoitteena oli, että osallistujat saavat valmiuksia hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen kuvaamiseen ja kuvaamisen ohjaamiseen. Perimmäisenä tavoitteena oli, että osallistujat voisivat jatkossa toimia meneillään olevien ja uusien hankkeiden mentoreina auttaen erityisesti kehitettävien käytäntöjen kuvaamisessa. Koulutukseen osallistui 6 henkilöä. Koulutus koostui oman hankkeen käytäntöjen kuvaamisesta, toisen hankkeen käytännön kuvaamisen ohjauksesta lähijaksolla ja työpajassa.

3. Levitysseminaarien toteuttaminen. Hankkeessa järjestettiin neljä levitysseminaaria:
- Osaamista ja hyviä käytäntöjä ohjaukseen -koulutuspäivä, Jyväskylän kristillinen opisto: 30 osallistujaa
- Arviointi-ja palaute työssäoppimisessa 17.11.2011: 92 osallistujaa
- Arviointi-ja palaute koulutuspäivä 14.3.2012: 50 osallistujaa
- Oppilaitosten ja työelämän yhteistyö 9.10.2012: 93 osallistujaa.

4. Julkaisut
Hankkeessa laadittiin kaksi julkaisua, jotka ovat
* Tarja Frisk (toim.) 2012. Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen. ISBN 978-952-5047-64-6 (nid.) ja ISBN 978-952-5047-65-3 (pdf)
* Anne Lammi, 2012. Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen.
ISBN 978-952-5047-65-3 (nid.) ja ISBN 978-952-5047-67-7 (pdf)

Opettajien työelämäjaksojen toteuttamista koskeva opas on laadittu tukemaan koulutuksen järjestäjiä opettajien työelämäjaksojen suunnittelussa.Työpaikkaohjaajien koulutusten toteuttamista koskeva opas on laadittu tukemaan OPH:n 2012 julkaiseman Työpaikkaohjaajien koulutus - suosituksen toimeenpanoa. Kummassakin oppaassa käsitellään Osaajana työmarkkinoille -hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä. Oppaiden käsikirjoituksista on pyydetty palautetta hankkeilta sekä työpajoissa että lähettämällä käsikirjoitus sähköpostilla. Lisäksi palautetta on pyydetty OPH:sta ja OKM:stä. Julkaisut ovat saatavilla sähköisenä osoitteesta www.educa-instituutti.fi. Lisäksi ne painetaan ja ruotsinnetaan OPH:n toimesta.