Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11464

Projektin nimi: Innovaatio- ja yrittäjyyskeskus Innova

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pointofinnovation.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Heli Itkonen

Asema: osaamisaluejohtaja

Sähköposti: heli.itkonen(at)kamk.fi

Puhelinnumero: 044 7101 447

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Sotkamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset yrittäjiksi aikovat henkilöt, KAMKin opiskelijat ja KAMKin henkilökunta. Projektista hyötyvät suoraan yrittäjiksi aikovat henkilöt, jotka saavat tukea erilaisissa muodoissa niin tämän hankkeen kautta kuin muiden tukitoimien kautta. Hyödynsaajina ovat myös KAMKin yrittäjyyden opinnoista vastaavat asiantuntijaopettajat, jotka kehittävät osaamistaan hankkeessa. Kajaanin ammattikorkeakoulu hyötyy yrittäjyyden ja TKI-opintojen uudelleenorganisoinnista, jossa kehitetään koko Kajaanin ammattikorkeakoulua koskeva yhtenäinen toimintamalli yrittäjyyden opintojen läpiviemiseen ja TKI-opintojaksojen kytkemiseen työelämään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektista hyötyy koko Kainuun talousalue. Projektissa syntyy olemassa oleville yrityksille uusia tuotteita ja palveluita. Kannattavista innovaatioista syntyy uusia yrityksiä ja lisäksi pyritään edistämään olemassa olevien yritysten toimintaa esim. omistajan-/sukupolvenvaihdoksia.

Simulaatio- ja pelialan sidosryhmistä mainittakoon mm. pelialan kattojärjestö Neogames, Pelinkehittäjät ry ja IGDA ry, joiden toimintaan ja osaamiseen Innova tukeutuu. Simulaatiopuolella Kajaanissa toimiva ATJ-hanke sekä ICT-konsortio ovat avainasemassa toimintaa suunniteltaessa ja käynnistettäessä. Oppilaitossi-dosryhminä toimivat muut alan oppilaitokset ja tutkimusyksiköt kuten mm. Oulun yliopisto ja sen Pelitutkimuskeskus, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen pelitutkimusyksiköt sekä ruotsalaisen Skövden yliopiston InGame Lab. Lisäksi sidosryhminä toimivat pohjoismainen Nordic Game Program, joka antaa avustuksia hyville peliaihioille sekä pääomasijoittajat, pelialan julkaisijat ja kansainväliset suuryritykset kuten esim. Nokia, Microsoft, Sony ja Nintendo.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 377, joista naisia 188

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 581, joista naisia 324

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin yleisenä tavoitteena on luoda Kajaaniin aloitteleville yrityksille sekä fyysiset että henkiset puitteet, jotka tukevat uutta yrittäjyyttä ja edistävät olemassa olevaa yritystoimintaa edistämällä sukupolven-/omistajanvaihdoksia.
Projektin yksilöidyt tavoitteet ovat:
1)KAMKin kaikkien koulutusalojen yrittäjyysopintojen uudelleenorganisointi ja koordinointi
2)KAMKin tuotekehitys- ja liiketoiminnan kehittämisen opintokokonaisuuden kehittäminen ja pilo-tointi
3)KAMKin asiantuntijaopettajien yrittäjyys- ja työelämäyhteyksien osaamisen lisääminen
4)Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen olemassa oleville yrityksille
5)Uuden yrittäjyyden luominen (uudet yritykset)
6)Olemassa olevien yritysten sukupolven-/omistajanvaihdosten edistäminen
Pitkällä tähtäimellä projektin tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli KAMKin yrittäjyys- ja TKI -opintojen toteuttamiseen siten, että se tuottaa tasaisena virtana uusia innovaatioita - tuotteita, palveluita ja uusia yrityksiä. Erityisesti simulaatio- ja pelialalla tavoitteena on luoda Kajaaniin kasvavaa peli- ja simulaa-tioalan teollisuutta, joka voi hyödyntää Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuvia pelialan ammattilaisia ja insinöörejä sekä kehittää Kajaaniin tärkeä peli- ja simulaatioteollisuuden keskittymä. Tavoitteena on myös antaa opiskelijoille mahdollisuus jäädä Kajaaniin valmistumisensa jälkeen ja täten vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa ja ikärakennetta. Eräänä hankkeen tavoitteena on myös kehittää alueen peli- ja simulaa-tioteollisuudelle edellytykset pitkäjänteiseen pääomasijoittamiseen ja luoda mahdollisuuksia sekä alueellisille että valtakunnallisille pääomasijoittajille, joka vahvistaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvumah-dollisuuksia.
Innovan päätavoitteena on, että sen myötä alueelle syntyvä liiketoiminta, yrittäjyys ja toimintaympäristö on rakennettu niin vahvaksi ja itsenäiseksi, että sillä on jatkuvuutta ja kasvumahdollisuuksia myös hankkeen päätyttyä. Tällöin hankkeen työllistävä vaikutus korostuu alueellisesti myös pitkällä aikavälillä

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset yrittäjiksi aikovat henkilöt, KAMKin opiskelijat ja KAMKin henkilökunta. Projektista hyötyvät suoraan yrittäjiksi aikovat henkilöt, jotka saavat tukea erilaisissa muo-doissa niin tämän hankkeen kautta kuin muiden tukitoimien kautta. Hyödynsaajina ovat myös KAMKin yrittäjyyden opinnoista vastaavat asiantuntijaopettajat, jotka kehittävät osaamistaan hankkeessa. Kajaanin ammattikorkeakoulu hyötyy yrittäjyyden ja TKI-opintojen uudelleenorganisoinnista, jossa kehitetään koko Kajaanin ammattikorkeakoulua koskeva yhtenäinen toimintamalli yrittäjyyden opintojen läpiviemiseen ja TKI-opintojaksojen kytkemiseen työelämään.

Projekti toteutetaan 1.8.2010 - 31.12.2012

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäisesti Kajaanin ammattikorkekaoulun nettisivuilla www.kajak.fi/projektit, sähköpostilla,väli- ja loppuraporttin avulla sekä yksikkö- ja amk:n henkilöstökokouksissa.

Ulkoisesti Kajaanin ammattikorkekaoulun nettisivuilla www.kajak.fi/projektit, llehtiartikkelien ja radion kautta, järjestämällä tiedotustilaisuuksia yrityksille ja viranomaisille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Nettisivut, projektin alku, projektipäällikkö, Tietoisuus hankkeesta ja sen tavoitteista sekä toimenpiteistä

Tiedotustilaisuudet, mediatiedotteet, projektin aikana, projektipäällikkö, projektihenkilöstö, Tieto hankkeen etenemisestä ja tuloksista

Ammattilehdet, projektin aikana, projektipäällikkö, projektihenkilöstö, Tieto hankkeen etenemisestä ja tuloksista

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 464 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 439 759

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 536 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 507 364

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on Innova-hankkeen kautta edistänyt maakuntaohjelman sekä OKM:n tavoitteiden toteutumista Kainuussa sekä vaikuttanut Kainuun yleiseen yrittäjyysilmapiiriin luomalla kannustavan ja yrittäjyyteen innostavan oppimisilmapiirin ensin esihautomossa ja sitten yrityskiihdyttämössä. Innova-toiminnasta on luotu pysyvää toimintaa ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilöstölle.

KAMK on Innova-hankkeen kautta ryhtynyt tuomaan innovaatioiden kehittämisen ja yrittäjyyden esille nostamisen läpi opiskeluajan erityisesti KAMK:n määrittämillä painoaloilla tarjoamalla tietoa ja todellisia mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja palveluja. Tuote- ja palveluideat voivat olla opiskelijoiden omia tai yhteistyössä yritysten kanssa kehitettyjä.

Projektille oli asetettuna seuraavat yksilöidyt 10 tavoittetta: 1. Luoda turvallinen tuotekehityksen toimintaympäristö, 2. Luoda tuotekehitykselle, markkinoinnille ja myynnille toimiva ja keskitetty malli, 3. Tuottaa toimialan asiantuntijoiden ohjausta ja palautetta aloitteleville yrityksille, 4. Tuottaa laadukkaita tuotteita, jotka menestyvät markkinoilla, 5. Saada alueelle riittävästi toimialaosaamista, 6. Löytää toimivat rahoitusinstrumentit tuotekehityksen ja myynnin edistämiseksi. Kehittää yritysaihioiden toiminta kannattavalle pohjalle, 7. Uudelleenorganisoida ja koordinoida KAMKin kaikkien koulutusalojen yrittäjyysopinnot ja TKI-opinnot. KAMKin tuotekehitys- ja liiketoiminnan kehittämisen opintokokonaisuuden kehittäminen ja pilotointi, 8. KAMKin asiantuntijaopettajien yrittäjyys- ja työelämäyhteyksien osaamisen lisääminen, 9. Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen olemassa oleville yrityksille, 10. Uuden yrittäjyyden luominen (uudet yritykset) ja sukupolven-/omistajanvaihdosten edistäminen.

Hankkeen kohderyhmänä olivat kainuulaiset yrittäjiksi aikovat henkilöt, KAMKin opiskelijat ja KAMKin henkilökunta. Projektista ovat hyötyneet yrittäjiksi aikovat henkilöt, jotka ovat saaneet tukea erilaisissa muodoissa hankkeen ja muiden tukitoimien kautta.

Hyödynsaajina ovat olleet myös KAMKin yrittäjyyden opinnoista vastaavat asiantuntijaopettajat, jotka ovat hioneet ja kehittäneet osaamistaan hankkeessa. Kajaanin ammattikorkeakoulu on hyötynyt yrittäjyyden ja TKI-opintojen uudelleenorganisoinnista, jossa on kehitetty koko Kajaanin ammattikorkeakoulua koskeva yhtenäinen toimintamalli yrittäjyyden opintojen läpiviemiseen ja TKI-opintojaksojen kytkemiseen työelämään.

Välillisesti projektista on hyötynyt koko Kainuun talousalue. Projekti on tukenut ja kehitetty toiminta tukee uusien tuotteita ja palveluiden syntymistä, joita voidaan lisensoida. Kannattavista innovaatioista syntyy uusia yrityksiä. Lisäksi on pyritty edistämään olemassa olevien yritysten omistajan-/sukupolvenvaihdoksia.

Hankkeen tulokset: Tuotteita ja palveluja syntyi yli 100, joista suurin osa oli pelialan tuotteita. Hankkeen tuloksena syntyi 20 uutta työpaikkaa ja 12 uutta yritystä. Yrityksistä 2 oli muita kuin pelialan yrityksiä. Työpaikkojen lukumäärässä kaksi osa-aikaista työpaikkaa on laskettu yhtenä työpaikkana. Näistä uusista yrityksistä mikään ei ollut naisyrittäjän perustama, ja tämä on ainoa projektin tavoitteissa toteutumatta jäänyt. Hankkeelle asetetut tavoitteet uusien työpaikkojen ja yritysten perustamisen osalta saavutettiin. Hankkeessa toteutettujen yrittäjyys- ja TKI-opintojen valtava määrä ylitti kaikki odotukset ja oli moninkertainen suunniteltuun nähden.

Hankekumppanuusyritysten henkilöstön osaaminen lisääntyi mm. pelialan innovaatioihin liittyvien yhteistyöpajojen ja asiantuntijaluentojen myötä. Hankkeeseen kuuluen useat yrityksissä työskentelevät henkilöt sekä projektihenkilöstöön kuuluvat osallistuivat asiantuntijoiden pitämiin tehokkaisiin tietoiskuihin. Osaamisen lisääntyminen vaikutti mm. työpaikkojen turvaamiseen ja työmarkkina-aseman parantamiseen. Hankkeessa syntyi yhteensä 12 yritystä ja näihin työllistyi 20 henkilöä.

Keskeisenä välillisenä työllisyysvaikutuksena ovat hankkeelle ostetut asiantuntijapalvelut (asiantuntijapalvelut, markkinointi, viestintä), jotka ovat antaneet työtilaisuuksia usealle yritykselle ja organisaatiolle.

Työpaikkatilastoissa eivät myöskään näy osaprojektihenkilöstön eivätkä KAMK:n henkilöstön työpanokset. Osa töistä on ollut lyhytaikaisia, osa usean kuukauden mittaisia kokoaikaisia projektitöitä. Lisääntynyt osaaminen luo työtä myös tulevaisuudessa. Projektitehtävissä toimiminen on lisännyt verkostoja ja asiakkuuksia, ja sitä kautta myös uusia työtilaisuuksia. Esimerkiksi yksi opettaja sai hankkeen kautta vietyä eteenpäin pelialaan liittyvää tutkimustyötä. Lisäksi saaduissa palautteissa on todettu KAMK:n ja partneriyritysten välisen yhteistyön olleen hyödyllistä myös yritysten tuotekehittelyn näkökulmasta.

Hankkeessa saatuja kokemuksia ja liiketoimintaideoita ja -mahdollisuuksia on välitetty muiden yritysten, osuuskuntien sekä muiden tahojen hyödynnettäväksi.