Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11465

Projektin nimi: Venäjän kaupan edistäminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 30.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ruokasenkatu 2

Puhelinnumero: 020 636 0010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/LapinELY/Tehtavatjatoiminta/projektitjahankkeet/Sivut/Venäj

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 583 4615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Venäjän kauppaa jo harjoittavat ja sitä suunnittelevat lappilaiset kasvu- ja kehityshakuiset pk-yritykset ja niiden avainhenkilöt

ELY-keskuksen, ml. TE-toimistojen ja seudullisten yrityspalveluverkostojen asiantutijat sekä muut alueelliset toimijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koulutusta, konsultointia ja mentorointia harjoittavat yritykset ja organisaatiot, joilta hankitaan projektissa ostopalveluja

Varsinaiseen kohderyhmään kuulumattomat Venäjän kaupan osaamista tarvitsevat yritykset ja organisaatiot, mm. elinkeino- ja yrittäjäjärjestöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 266, joista naisia 125

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin toimenpiteillä halutaan vahvistaa lappilaisten Venäjän kauppaa suunnittelevien ja sitä jo harjoittavien pk-yritysten valmiuksia ja osaamista käynnistää ja kehittää Venäjän kauppaa

Tavoitteita
- vahvistaa Venäjän, erityisesti Luoteis-Venäjän elinkeinoelämän ja sen tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien tuntemusta
- edistää pitkäkestoisten Venäjän liikesuhteiden syntymistä
- lisätä yritysten osallistumista Venäjän kaupan verkostoihin ja luoda tarvittaessa uusia
- hyödyntää kokeneiden Venäjän kauppaa harjoittaneiden yritysten kokemusta, tietämystä ja kontakteja, ml. mentorointi
- lisätä Venäjän kaupan yritysten koulutus-, neuvonta- ja kehittämispalvelujen sekä rahoitusjärjestelmien käyttöä
- vahvistaa Lapin ELY-keskuksen, ml. TE-toimistojen ja seudullisten yrityspalveluverkostojen Venäjä-osaamista

Kohderyhmiä
- Venäjän kauppaa jo harjoittavat ja sitä suunnittelevat lappilaiset kasvu- ja kehityshakuiset pk-yritykset ja niiden avainhenkilöstö
- Lapin ELY-keskuksen, ml. TE-toimistot ja seudullisten yrityspalveluverkostojen asiantuntijat sekä muut alueelliset toimijat

Toimenpiteitä
- Venäjän kauppaa suunnittelevien ja kehittävien yritysten identifiointi ja niiden palvelutarpeiden selvittäminen
- Venäjän kaupan aloittamisen tai kehittämisen kynnyksen madaltaminen koulutuksen, konsultoinnin, mentoroinnin, benchmarking-toiminnan ja Venäjälle suuntautuvien opintomatkojen avulla
- ohjata yrityksiä tehostamaan Venäjän kaupan koulutus-, neuvonta- ja rahoituspalvelujen käyttämiseen
- yhteysverkostojen luominen lappilaisten ja suomalaisten Venäjän kaupan yritysten kesken ja olemassa olevien käytön lisääminen

Tuloksia ovat
- uusille yrityksille syntyy pitkäkestoista Venäjän kauppaa ja sitä jo harjoittavien liiketoiminta vahvistuu ja laajentuu uusille toimi- ja maantieteellisille alueille
- syntyy yrityksille uusia Venäjän kaupan yhteysverkostoja ja osallistuminen olemassa oleviin vahvistuu
- Lapin ELY-keskuksen, ml. TE-toimistot eri tehtävissä toimivan henkilöstön Venäjä-osaamisen vahvistuminen, mikä tehostaa Venäjän kaupan palveluja
- syntyy Venäjän kaupan koulutuspaketteja
- syntyy uusia työpaikkoja

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan rahoittajien antamien ohjeiden mukaisesti. Tiedottamista tehdään koko projektin toteuttamisen ajan. Siinä hyödynnetään sähköisen viestinnän kanavia (internet, intranet, uutiskirjeet) sekä ELY-keskuksen ja TE-toimistojen henkilöstökoulutustilaisuuksia sekä yritysten/yrittäjäjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä.

Projektissa järjestettävät tilaisuudet ja koulutustapahtumat ovat osa tiedottamista, joista informoidaan Lapin ELY-keskuksen internetsivuilla ja kootun yritysten sähköpostiverkoston avulla sekä tarvittaessa paikallisissa tiedotusvälineissä. Lisäksi hankkeesta tiedotetaan sidosryhmille.

Projektin käynnistyessa laaditaan lehdistötiedote. Projektin alkuvaiheessa painopiste on Lapin ELY-keskuksen sisäisessä tiedottamisessa ja toimintamallin käyttöönotossa sekä pk-yrittäjiin suunnatussa ennakkotiedottamisessa. Projektin edetessä toimenpiteistä tiedotetaan em. kanavia käyttäen. Projektista tiedotetaan myös verkostoitumalla Lapin ELY-keskuksen muiden oman tuotannon hankkeiden ja muiden alueellisten hankkeiden kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kytketään osaksi projektin tiedotussuunnitelmaa, kuten kohta 11.1. Hyviä käytäntöjä ja tuloksia levitetään projektin keston aikana Lapin ELY-keskuksen sisällä ja alueellisessa yrityspalvelu- ja verkostoyhteistyössä sekä projektin ohjausryhmätyöskentelyssä. Lisäksi tiedotetaan sidosryhmiä ja muita hankkeen kannalta keskeisiä toimijoita erikseen ja/tai yhdessä järjestettävissä tilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 627 962

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 621 042

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 637 445

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 630 367

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Venäjä on liiketoiminnan kannalta se on haastava, mutta tarjoaa lappilaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kiristyvä kilpailu lisää tarvetta vahvistaa kansainvälistymisosaamista ja kykyä hallita venäläiselle yrityskulttuurille ominaiset liiketoimintatavat. Näihin haasteisiin vastaamaan toteutettiin 1.10.2010- 30.8.2013 Venäjän kaupan edistäminen- Lapista Väyliä Venäjälle -koulutusprojekti. Varsinainen koulutus alkoi tammikuussa 2011.

Tavoitteena oli lisätä Lapin pk-yritysten ja muiden tukiorganisaatioiden tarvitsemaa Venäjä-osaamista mm. myynnin ja markkinoinnin, Venäjän eri alueiden tuntemuksen sekä venäläisen liiketoimintakulttuurin ja kielen perusteiden tuntemukseen.

Projektissa järjestettiin Venäjän liiketoiminta-osaamiseen liittyvää 26 koulutustilaisuutta Lapin 6 eri paikkakunnalla (Rovaniemi, Kemi, Kittilä, Inari, Sodankylä ja Ranua) sekä 14 yrityskontakti- ja matchmaking-matkaa Venäjän viidelle alueelle (Murmansk, Arkangeli, Moskova, Pietari ja Jekaterinburg).

Koulutukseen osallistumisten kokonaismäärä oli 739, joista 409 oli 178 yrityksestä ja 330 osallistumista 38 julkishallinnon, oppilaitosten ja elinkeinojärjestöstä. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä oli yhteensä 1929. Projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet ylitettiin kaikilta osin, joiltakin osin moninkertaisesti. Osallistujista lähes puolet (43 %) oli Rovaniemeltä niin Lapissa järjestetyssä koulutuksessa kuin myös Venäjän matkoilla. Yrityksistä 57 % oli matkailu- ja vähittäiskaupan yrityksiä. Tämä osoitti, että yritysten Venäjä-kiinnostuksen pääpaino on (ostos)matkailussa. Myös rakennusala ja kaivoksille palveluja tarjoavien osuus oli huomattava.

Saatu palaute oli valtaosaltaan hyvin myönteinen. Katsottiin, että koulutusteemat, yrityskontaktimatkojen kohdealueet ja ohjelma oikein valittu, kouluttajat olivat korkeatasoisia ja koulutusmenetelmät hyviä. Erityisen tyytyväisiä olivat matkailu- ja vähittäiskaupan yritykset.
Joittenkin osallistujien kokema konkreettinen hyöty oli vähäinen, koska omalla yrityksellä ei näyttänyt olevan mahdollisuuksia tai resursseja toimia Venäjän markkinoilla. Koska projektin eräänä tavoitteena oli antaa yrityksille mahdollisuuden testata onko heillä mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla, myös tällainen tulos oli yrityksen ja projektin kannalta tärkeä tulos.

Lapissa järjestetty koulutus oli pääosin lyhytkestoista koulutusta, josta yritykset saattoivat muodostaa oman kokonaisuuden ja valita heille sopivimman koulutuksen. Järjestettyyn pitempikestoiseen koulutukseen (4x2 modulia) oli vaikea saada osallistujia. Näin ollen yrityksiä tarpeita vastasi nimenomaan lyhytkestoinen koulutus. Tämä oli myös yritysten oma toivomus suoritetussa tarvekartoituksessa. Tarjonnan ajankohtaisuutta osoittaa, että yhtäkään koulutustilaisuutta tai matkaa ei jouduttu perumaan liian pienen osallistujamäärän vuoksi.

Projektin osa-aikaisena projektipäällikkönä toimi neuvotteleva virkamies Hannu Viranto ja projektisuunnittelijana Eeva-Liisa Tepsa.

Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti oli 700 296 €.