Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11468

Projektin nimi: Open Innovation Space

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6

Puhelinnumero: 017 255 6604

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: oishanke.wordpress.com ja eJulkaisu:portal.savonia.fi/amk/fi/tki-ja-palvelut/julkaisu

Vastuuhenkilön nimi: Mervi Vidgren

Asema: Vararehtori

Sähköposti: mervi.vidgren(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044-785 5003

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintoihin osallistuvat henkilöt; asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat sekä yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon elinkeinoelämä ja julkinen sektori.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 945, joista naisia 738

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Open Innovation Space (OIS) -hankkeen avoimessa oppimis- tutkimus- ja kehittämisympäristössä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Hankkeessa painotutaan työ- ja elinkeinoelämää palvelevaan lisä- ja täydennyskoulutukseen sekä eri tyyppiseen aikuiskoulutukseen nuorisoasteen koulutuksen lisäksi. Oppimis- tutkimus- ja kehittämisympäristöissä hyödynnetään sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Alueellinen vaikuttaminen lisääntyy vuorovaikutukseen perustuvien rikastuttavien yhteisöjen ja niiden muodostavien verkostojen toiminnan kautta. Open Innovation Space-toimintamallissa pystytään tiivistämään korkeakoulujen yhteistyötä ja hyödyntämään molempien korkeakoulusektorien vahvuudet. Savonia keskittyy työelämäosaamiseen ja yliopisto tiedeosaamiseen. Tällä tavoin asiantuntijuudet yhdistäen voidaan tuottaa lisäarvoa alueelle ja sen yritystoiminnalle. Näillä uusilla toimintatavoilla korkeakoulujen rooli alueellisessa innovaatiojärjestelmässä entisestään vankistuu. Samalla Kuopion kaupungin imago osaamisen kotikapunkina vahvistuu ja Savilahden kampukselle ja alueelle saadaan houkuteltua lisää alueen osaamisperustaa vahvistavia yrityksiä ja muita toimijoita.

Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion Savilahdelle rakentuvan kampuksen yhteyteen perustetaan ja rakennetaan Savonia - ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen opiskelijoita, opettajia, tutkijoita sekä alueen työ- ja elinkeinoelämää palveleva avoimen oppimis- tutkimus- ja kehittämistoiminnan ympäristö, joka tarjoaa koulutus- tutkimus- ja innovaatio- ja tuotekehityspalveluja liiketalouden, kauppatieteen, matkailu- ja ravitsemisalan sekä hyvinvointialan opiskelijoiden lisäksi alueen työ- ja elinkeinoelämälle. Myös yliopiston ja ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut sekä kansainvälisen toiminnan palvelut integroidaan osaksi toimintaa ja siten samaan toimintaympäristöön. Savilahden monialainen kampus mahdollistaa osaamisen laajentamisen ja syventämisen Savoniassa määritellyissä osaamiskeskittymissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistyessä laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma, joka ohjaa hankkeen tiedottamista. Ohjausryhmä seuraa ja arvioi tiedostussuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumista ja sen vaikuttavuutta. Hankkeesta tiedotetaan hankkeen kotisivujen, organisaatioiden tiedotteiden, seminaarien sekä sähköpostitiedottamisen kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa kehitettyjen hyvien käytäntöjen ja tulosten levittämistä sekä hankkeen kokemusten jakamista tapahtuu koko hankkeen ajan toiminnan ja seminaarien kautta. Projektikoordinaattori vastaa siitä ja tukenaan hänellä on hankkeen seudulliset ja toimialoittaiset asiantuntijaryhmät.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 600 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 599 427

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 696 840

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 696 195

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

OIS (Open Innovation Space) -hanke ei ole jättänyt ketään kylmäksi; se on ollut uuden oppimisen iloa, tekemisen meininkiä ja flowta, mutta myös epävarmuutta ja ahdistusta aiheuttavaa tunnetta, hyppyä tuntemattomaan. OIS on koko Savonian opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ohjaava tausta-ajattelu, joka koskettaa niin opiskelijoita kuin henkilöstöä. Ammattikorkeakoulun perustehtävänä on tuottaa korkeakoulutasoista opetusta ja hyviä työelämäosaajia yhteistyössä työelämän kanssa, mihin myös Savonian OIS-ajattelu tähtää. Hanke mahdollisti OIS-ajattelun kokeilun, kehittämisen ja juurruttamisen käytäntöön Savonian eri koulutusaloilla ja yhteistyössä hankekumppaneina toimineiden Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen laitoksen ja sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen kanssa.
Hankkeen kahdeksassa pilotissa yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa (yli 900 henkilöä) rakennettiin ja testattiin Savonian pedagogista OIS-opetusprosessin toimintamallia. Sen avulla opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistettiin yhteistyössä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa (52 työelämäkumppania). Piloteissa opiskelijat kehittivät osana opintojaan monialaisesti tuotteita ja palveluja yhteistyökumppanien tarpeisiin. OIS-hanke mahdollisti entistä tiiviimmän yhteistyön ja verkostoitumisen yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen tavoitteena oli sekä monialaisen osaamisen että tutkivan ja kehittävän otteen avulla tukea Itä-Suomen aluekehitystä ja innovaatioiden syntymistä.
OIS-hanke kohtasi heti hankkeen alkumetreillä Savonian opetus- ja toimintakulttuurin muutoksen, minkä suuri ammattikorkeakoulumurros toi mukanaan. Ilman kulttuurin muutoksen haasteisiin vastaamista OIS-ajattelun mukainen OIS-oppiminen ei mahdollistuisi. Näihin muutoksiin hanke joutui vastaamaan uudenlaisten opettajien ja opiskelijoiden roolien, opetus- ja oppimismenetelmien, -välineiden, -tilojen ja resurssien ennakkoluulottomilla kokeiluilla. Hanke olikin mukana Savonian OIS-ajattelua edistävien koulutuspäivien järjestelyissä, uudenlaisten oppimistilojen suunnittelussa, OIS-opetusprosessin ja työelämän toimeksiantojen sitouttamisessa osaksi opetustoimintaa ja uudenlaisten ideointivälineiden testaamisessa (RPM).
OIS-ajattelun ominaispiirteinä ovat toiminnallisuus, työelämäläheisyys, monialaisuus, yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys. OIS-oppiminen perustuu lähinnä sosiokonstruktivistiseen ja kontekstuaaliseen oppimiskäsitykseen ja mukailee ekspansiivisen oppimisen mallia. Kyse on siis työelämäläheisestä oppimisesta, jossa opiskelijat erilaisissa työelämäläheisissä projekteissa ratkovat autenttisia haasteita. Näissä projekteissa he soveltavat teoriaa käytäntöön ja saavat valmiuksia työelämän asiantuntijatehtäviin. OIS-oppimisessa opetus ja oppiminen (O&O) ja tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) integroituminen osaksi opiskelijan oppimista on keskeisessä roolissa. Haasteena on tällöin saada henkilökunnan osaaminen läpinäkyväksi ja verkottuvaksi yhteiseksi voimavaraksi.
OIS-ajattelu tarjoaa opettajalle mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamistaan ja toteuttaa opetustaan monimuotoisin menetelmin. Opettajan rooli on muuttunut tiedon jakajasta opiskelijan oppimisprosesseja tukevaksi ja mahdollistavaksi toimijaksi, joka omalla asiantuntemuksellaan osallistuu opiskelijan rinnalla työelämäläheisiin projekteihin. Toiminnan keskiössä ovat opiskelijat, jotka ovat aikaisempaa valmiimpia ja rohkeampia haastamaan koulutusorganisaation menetelmät ja sisällöt sekä opettajat omalla osaamisellaan. Virallisen tutkinto-ohjelmaan vaadittavan opiskelun rinnalle on hankkeen aikana vahvistunut ns. epävirallinen pörinä, joka on oppimista parhaimmillaan. Tämän pörinän mahdollistaminen ja tukeminen on ammattikorkeakoulun tärkeä tehtävä, sillä näissä prosesseissa mahdollistuu todellisten innovaatioiden syntyminen. OIS-hankkeessa tehdyt lukuisat opinnäytetyöt, OIS-oppimiseen orientoiva virtuaalinen OIS-peli ja hankkeen toiminnan kokoava suurtapahtuma, OIS of Savonia, sekä sitä mainostava video kuvaavat OISia ilmiönä parhaimmillaan.
Hanke eteni alkuhämmennyksestä, eli murjotusvaiheesta, pörinän ja sulauttavan luovan toiminnan kautta uutta luovaan prosessiin, joka on jotakin uutta ja kiehtovaa. Hankkeen aikana sekä erilaisissa piloteissa että niitä tutkittaessa vahvistui näkemys tilan (space) merkityksestä oppimisessa. Se ei tarkoita vain oppimista tukevaa fyysistä tilaa ja oppimisvälineitä vaan myös tilaa oppijan korvien välissä. Miten ennakkoluuloton, avoin, utelias, kyseenalaistava ja kriittinen on, vaikuttaa paljon siihen, mitä oppii.

OIS-ajattelu elää ajassa ja arjessa muovautuen jatkuvasti toiminnan ja rohkeiden henkilöiden kautta.