Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11471

Projektin nimi: Mobiilipaja

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0204023-3

Osoite: PL 124

Puhelinnumero: 040 9001278

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.loikky.lskky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.loikky.fi/mobiilipaja

Vastuuhenkilön nimi: Leena Suonkanta

Asema: talous- ja hallintojohtaja

Sähköposti: leena.suonkanta(at)lskky.fi

Puhelinnumero: +358409001279

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan

Kunnat: Loimaa, Oripää, Aura

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Loimaan seudun 17-29 vuotiaat nuoret, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai jotka eivät ole työllistyneet omalle alalle. Nuoret, joilla valmiudet ammatillisessa koulutuksessa selviytymiseen ovat puutteelliset. Erityisistä syistä Mobiilipajaan voidaan sijoittaa yksittäisiä kuntien lähettämiä 16 vuotiaita nuoria, jotka ovat kiinnostuneet teknisestä alasta. Asiakkaat valitaan yhteistyössä Te-toimiston ja paikallisten toimijoiden mm kuntien kanssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tuetussa työtoiminnassa olevat sekä nuoret että aikuiset, joille osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat oman urasuunnittelun ja -etenemisen kannalta tarpeellisia. Nuoret, joilla valmiudet ammatillisiin opintoihin ovat heikot ja tarvitsevat perustietojen ja -taitojen vahvistamista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 93, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 102, joista naisia 16

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Loimaan seutukunnalle luodaan mobiili työpajamalli, jossa vahvistetaan 17-29-vuotiaiden työttömien, ammattitaidottomien nuorten kouluttautumisvalmiuksia teknisille aloille.

"Mobiili työpaja" -hanketta hallinnoi Loimaan koulutuskuntayhtymä ja siinä ovat mukana Loimaan seutukunnan kunnista Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä. Vuoden 2014 alusta lähtien mukana Auran, Loimaan ja Oripään kunnat.

Kuntien aluelle perustetaan kaksi työtoiminnan ryhmää. Ryhmiin tulevien nuorten teknisiä valmiuksia kehitetään työskentelemällä esim. korjausrakentamiskohteissa sekä hyödyntämällä alueen tarjoamia tutustumis- ja harjoittelumahdollisuuksia. Ryhmiin osallistujille järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia elämänhallintaan ja ammatillisten valmiuksien kehittämiseen liittyen. Ennen työtoiminnan aloittamista perehdytään työturvallisuuteen ja käytössä oleviin tieto- ja yhteydenppitovälineisiin ja ohjelmiin.

Toimintaan pyritään saamaan etsivän nuorisotyön avulla myös niitä nuoria, jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä. Asiakasvalinnan suorittaa TE-toimisto yhteistyössä toimintaan osallistuvien kuntien ja hankkeen kanssa.

Työtehtävät suunnitellaan niin, että ne tukevat teknisten alojen opetussuunnitelmia.

Hankkeessa hyödynnetään Mast-hankkeen mallia opintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työpajatyyppisessä toiminnassa.

Hankkeeseen perustetaan kaksi kehittämisryhmää, joista toinen keskittyy mobiilin työpajan sisällölliseen kehittämiseen ja toinen tunnistamis- ja tunnustamiskäytänteiden juurruttamiseen. Työryhmät pitävät toiminnan kehittämisalustana mobiilia työpajaa ja vertaisarvioinnissa ja mallintamisen apuna seutukunnalla toimivia muita tuetun työtoiminnan yksiköitä. Hankkeen aikana toiminta mallinnetaan niin, että se mahdollistaa toiminnan käyttönoton myös muilla alueilla. Tuotetuista palveluista laaditaan myös esittelymateriaalia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäiseen tiedottamiseen lasketaan sekä hallinnoijaorganisaatio että Loimaan seutukunnalla toimivat tuki-, ohjaus- ja palveluverkostot sekä toiminnassa mukana olevat kunnat. Yhteistyöverkostolle järjestetään tiedotustilaisuus, jonka materiaalit lähetetään em. tahoille. Yhteistyöverkostolle tiedotetaan hankkeen etenemisestä hankevuosittain.

Hankkeen ulkoinen tiedottaminen paikallisten ja alueellisten tiedotusvälineitten kautta sekä tiedotteina että hakuilmoitusten välityksellä maksullisena.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen juurruttamistyö seutukunnalle aloitetaan toisena hankevuotena ja sitä jatketaan hankkeen loppuun saakka. Levittämistoiminnassa hyödynnetään seudullisia ja maakunnallisia verkostoja. Hankkeessa tuotettu materiaali on yhteistyökumppaneiden ja yhteistyöverkostojen käytettävissä.Projetin aikana pyritään liikkuvan työtoiminnan malli siirtämään yhdeksi toimintamuodoksi Loimaan seutukunnan välityömarkkinoiden käyttöön.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 755

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 313 547

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 443 674

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 418 062

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kehittää haja-asutusalueelle sopiva malli työpajatyyppisestä toiminnasta. Projektissa poistettiin liikkumisesta ja opiskelun perusvalmiuksista aiheutuvia esteitä opiskeluihin ja työelämään kiinnittymiseen. Parannettiin ammatillisen oppilaitoksen ja työpajojen välistä yhteistyötä. Mobiilipajan auto helpotti liikkumista Loimaan seutukunnalla. Työpajatoiminta saatiin lähelle osallistujia.

Kohderyhmänä Loimaan seudun 17-29 vuotiaat nuoret, joilta puuttui ammatillinen koulutus, jotka eivät olleet työllistyneet omalle alalle tai joilla valmiudet ammatillisessa koulutuksessa selviytymiseen olivat puutteelliset. Erityisistä syistä voitiin sijoittaa yksittäisiä kuntien lähettämiä 16-vuotiaita nuoria, jotka olivat kiinnostuneita teknisestä alasta.

Mobiilipajaprojekti toteutettiin ajalla 12/2010 - 12/2014. Projektia hallinnoi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja siinä ovat mukana Loimaan seutukunnan kunnista Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Projektisuunnitelman merkittyjen kuntien osalta vain Tarvasjoki jäi pois ja perusteena oli samantapaisen palvelun ostaminen Liedosta. Kunnat tekivät päätökset sitoutumisesta projektiin ja sitoutuivat kuntarahoitusosuuteen, joka on 25 % kokonaiskuluista. Kuntarahoitusosuudesta yksi neljäsosa muodostui asukasluvun mukaisesti ja kolme neljäsosaa nuorten työpäivien perusteella. Kunnat nimesivät edustajansa ohjausryhmään sekä työtoiminnasta vastaavan henkilön. Vuoden 2014 alusta lähtien mukana olivat Aura, Loimaa ja Oripää.

Loimaan seutukunnalle perustettiin kaksi keskimäärin viiden työttömän ja yhden ohjaajan ryhmää. Ryhmien käytössä oli pakettiautot ja tarvittavat työkalut. Nuorille annettiin työ- ja turvavarusteet. Kunnat ja muut julkisyhteisöt antoivat rakennus- ja kunnostustöitä ryhmien tehtäviksi. Työnantaja maksoi työkohteen materiaalihankinnat. Työt olivat uudisrakennustöitä sekä korjausrakennuskohteita. Kuntien rakennustöistä vastaavat henkilöt antoivat ryhmien tehtäviksi hyviä työkohteita, joissa jokainen nuori sai opetella rakentamisen perustaitoja, jokainen omien kykyjensä mukaan.

Työpajatoiminta sopi kaikille nuorille, koska teknistä osaamista ei vaadittu pajaan tulevilta nuorilta ja ohjaaja pystyi pientä ryhmää ohjaamaan niin, että kaikki saivat tarvitsemansa perustaidot työkoneiden käyttöön ja rakentamisen ja korjaamisen perusteisiin. Kaikki pajaan sijoittuneet nuoret eivät hakeudu rakennuspuolen koulutukseen, mutta tekeminen innostaa nuoria itsekin tekemään pientä pintaremonttia kotona. Rakentamisen perustaidot ovat sellaista kansalaistaitoa, josta jokainen nuori tulee hyötymään tulevaisuudessa. Mitä nuorempi asiakas on, sitä helpompi on saada hänet aloittamaan koulu ja opiskelemaan itselleen ammatti, mitä ilman työllistyminen on hyvin vaikeaa.

Mobiilipaja oli haja-asutusalueelle sopiva malli työpajatyyppisestä toiminnasta. Liikkuva paja palveli varsin hyvin syrjäseudulla asuvia nuoria, joilla ei ole ajokorttia ja jotka asuivat yleisten kulkuyhteyksien ulottumattomissa. Pajatoimintaan osallistuminen esti heidän passivoitumisensa ja auttoi heitä pysymään aktiivisina. Liikkuvan pajan toimintamalli oli hyvä ja sen toteutus muokkautui tekijöidensä näköiseksi. Mobiilipajassa painopiste oli vahvasti rakentamisessa ja työpaikan kaltaisten rutiinien luomisessa ja ylläpitämisessä. Joistakin oheistoiminnoista, esimerkiksi tietotekniikan hyödyntämisestä, osittain luovuttiin ja keskityttiin konkreettisen työn tekemiseen.

Suurimmalla osalla projektiin osallistuvista nuorista oli pajajakson päätyttyä yhdessä uraohjaajan kanssa laadittu henkilökohtainen ja realistinen toteutussuunnitelma oman elämän järjestämiseksi ja koulutuksen/työllistymisen saavuttamiseksi. Nuorista kolmasosa siirtyi pajajakson jälkeen joko koulutukseen tai työelämään. Niiden nuorten osalta, joiden siirtyminen jatkotoimeen ei tapahtunut välittömästi pajajakson päätyttyä varmistettiin, että jatkotoimet olivat suunnitelman mukaisia ja vastasivat nuorten tarpeita. Nämä nuoret ohjattiin etsivälle nuorisotyöntekijälle.

Mobiilipajaan osallistui 102 nuorta. Neljä nuorta ehti olla neljä vuotta kestäneessä projektissa mukana kahteen eri otteeseen. Heti Mobiilipajajakson päätyttyä 34 nuorta sijoittui jatkotoimenpiteeseen esim. kouluun tai työelämään, 68 nuorta palautui työttömäksi työnhakijaksi. Syksyllä 2014 projektin lähestyessä loppua kyselimme projektiin osallistuneilta nuorilta heidän kuulumisiaan ja tämänhetkistä tilannetta. 25 nuorta oli opiskelemassa, 9 nuorta oli työelämässä, 9 nuorta työpajoilla, 5 nuorta jossakin muussa toimenpiteessä, 33 nuorta työttömänä ja 16 nuorta jäi tavoittamatta. Projektin päättyessä puolet projektiin osallistuneista nuorista oli siis löytänyt paikkansa.