Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11472

Projektin nimi: PUENTE

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0116480-8

Osoite: Alppikatu 2 A

Puhelinnumero: 09-77501

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hdl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vamosnuoret.fi ja https://www.hdl.fi/fi/konsernin-artikkelit/204-palvelut/kehittamishankkeet/169

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Kökkö

Asema: Diakoniajohtaja

Sähköposti: jarmo.kokko(at)hdl.fi

Puhelinnumero: 040 544 1001

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat syrjäytymisuhan alla olevat tai syrjäytyneet nuoret, joilla ei ole työ-, koulutus- tai opiskelupaikkaa. He ohjautuvat projektiin Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelukokonaisuuden kautta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset vaikutukset kohdistuvat yrityksiin, joihin nuoret työllistyvät työvoiman saannin sekä tuki- ja ohjauspalveluiden muodossa. Lisäksi projekti hoitaa osan työllistämiseen liittyvästä byrokratiasta sekä parantaa työllistyvän nuoren mahdollisuuksia tehokkaaseen ja pitkäaikaiseen työntekoon. Projektin aikana luodaan malli, jonka avulla kartoitetaan nuoren kykyjä, elämäntilannetta ja realistista mahdollisuutta tehdä työtä tai opiskella. Projektin aikana luodaan työkuraattorin toimenkuva, jota voidaan hyödyntää projektin päättymisen jälkeen Helsingin Diakonissalaitoksen ja kaupunkien sosiaalitoimen sekä työvoimahallinnon toiminnassa. Työkuraattorin toimenkuvaan kuuluu työskentely työntekijän, työyhteisön ja esimiehen kanssa. Hän tarjoaa tukea, ohjausta ja neuvoja työkulttuuriin, ennakoivaan velkaneuvontaan, kulttuuritulkkaukseen, maailmankatsomuksellisiin ja ihmissuhdeasioihin. Hän tukee ennen kaikkea työntekijää kiinnittymään työpaikkaansa ja pysymään siellä.
Puentesta on keskusteltu 18.6.10 Kampin TE-toimiston johtajan Pirjo Krokforsin, Itäkeskuksen TE-toimiston johtajan sijaisen Anne Gladin ja Malmin TE-toimiston johtajan Riitta Someron kanssa. Täydennetty projektihakemus lähetetään heille ja syksyllä sovitaan tarkemmin työkuraattorimallin ja välittäjämallin hyödyntämisestä TE-toimistojen toiminnassa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 241, joista naisia 91

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 233, joista naisia 85

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten työpaikkoja 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 34, joista naisten työpaikkoja 14

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PUENTE on nuorten työllistymisen ja jatkopolkujen rakentamisen sekä työnantajayhteistyön rakenteita tukeva ja kehittävä hanke.

Toteuttaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, yhteistyöverkostossa mukana mm.: Diadome Oy (ent. Diakoniset Kiinteistöpalvelut), Sellina Oy, Autone Oy ja Harjulan Herkku Oy

PUENTE-projekti sijoittuu osaksi Helsingin Diakonissalaitoksen ja sen verkostojen luomaa nuorten palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus käsittää etsivän nuorisotyön, nuorten terveystilanteen selvittämisen, sosiaalisten valmiuksien ja elämänhallinnan tukemisen sekä opastuksen koulutukseen sekä työnhakuun. Näitä toteuttavat Vamos-projekti, Vamos-toimintakeskus, Startti-valmennus, Nuorisoasuntoliitto ja oppilaitosten valmentavat sekä kuntouttavat koulutukset. Toiminnat sisältävät oppimisvaikeuksien, työ- ja toimintakyvyn arviointia, hoitoa, kuntoutusta, tuettua asumista tutkintoja edeltäviä valmentavia ja valmistavia koulutuksia ja mielekkääseen vapaa-aikaan ohjaamista sekä motivointia.

PUENTE-projekti tarjoaa nuorelle sillan eteenpäin työelämään. Sitä ei palvelukokonaisuudessa ole vielä ollut. Projektin kehittämistavoitteena ,on luoda nuorten työllistymistä tukevia rakenteita syrjäytyneiden tai syrjäytymisriskissä olevien nuorten työelämään siirtymiseksi sekä työelämässä pysymiseksi. Helsingin Diakonissalaitoksen etsivän työn Vamos-projektin ja Diakoniset kiinteistöpalvelut Oy:n kokemusten mukaan nuorten on vaikea saada työharjoittelu- ja työpaikkoja, koska heillä ei ole aikaisempaa työkokemusta eikä toisaalta riittäviä elämänhallinnan taitoja työelämässä pysymiseksi. PUENTE-projektissa nuoren työkykyä tuetaan monipuolisesti ja pyritään oikea-aikaisiin siirtymiin opiskelu- ja työelämään. Projektissa luodaan työkuraattorimalli, joka tukee nuorta paitsi ennen myös työhön siirtymisen jälkeen antamalla velka-, työsuhde- ja elämänhallinnan neuvontaa. Työkuraattorin tehtävä on laajempi kuin työvalmentajan. Työkuraattori toimii laaja-alaisena osaajana työntekijän, työyhteisön, esimiehen ja tarvittaessa työterveyshuollon rinnalla ja välillä. Työn tavoitteena on tukea nuorta pysymään työmarkkinoilla ja toisaalta valmentaa työyhteisöä toimimaan pitkäkestoisesti erityisiä tuen tarpeita omaavan nuoren kanssa.
PUENTE-projektin toinen päätavoite on luoda yhteyksiä työnantajiin ja vähentää byrokratiaa uuden työntekijän ja työnantajan välillä. Projektissa luodaan välittäjämalli, joka helpottaa uuden työharjoittelijan tai työntekijän perehdytystä ja työkulttuuriin sulautumista. Lisäksi projektissa kehitetään ja mallinnetaan osaamisen tunnistamisen ja dokumentoinnin työkaluja. Niitä testataan yhteistyössä työnantajaverkoston sekä työelämään siirtyvien nuorten kanssa.

Projekti pyrkii vaikuttamaan työllistymistä ehkäiseviin rakenteisiin ja haasteisiin työllistymisen alkuvaiheessa sekä luomaan toimintamallin, joka vaikuttaa pitkällä tähtäimellä työvoiman parempaan saatavuuteen, työntekijöiden jaksamiseen ja pidempien työurien luomiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Helsingin Diakonissalaitoksen ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivuilla sekä yhteistyökumppaneille erilaisissa tilaisuuksissa ja normaalin toiminnan yhteydessä. Projektista tehdään lehdistötiedotteita ja ollaan aktiivisia suhteessa mediaan. Projektin aikana järjestetään kaksi kaikille avointa seminaaria.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1.10.-31.12.2010, tiedotus kaikkien projektin toimijoiden www-sivuilla ja lehdistötilaisuus projektin alkaessa, aloitusseminaari
1.1.-31.12.2011 www-sivujen jatkuva päivitys, tiedottaminen projektin ohjausryhmässä, väliraportti,
1.1.-31.12.2012 www-sivujen jatkuva päivitys, tiedottaminen projektin ohjausryhmässä, väliraportti, väliseminaari
1.1.-31.12.2013 www-sivujen jatkuva päivitys, tiedottaminen projektin ohjausryhmässä,
1.1.-31.12.2014 www-sivujen jatkuva päivitys, tiedottaminen projektin ohjausryhmässä, päätösseminaari

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 410 069

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 410 069

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 410 069

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 410 069

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Puente oli neljävuotinen (2010 - 2014) nuorten työllistymishanke, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Puentessa kehitettiin ja mallinnettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille uudenlaisia väyliä työelämään yhdessä nuorten ja työnantajien kanssa. Hankkeen aikana kehitettiin aidosti nuoria ja yrityksiä kuuleva, kohtaamiseen ja välittämiseen perustuva työllistymisen tuen palvelukonsepti sekä nuorille että yrityksille. Hankkeen aikana kehitetty palvelukonsepti sisältää monipuolisia nuorten ja työnantajien tarpeiden pohjalta kehitettyjä menetelmiä, joista voidaan rakentaa jokaiselle nuorelle ja työnantajalle sopiva tuki nuoren siirtyessä ja kiinnittyessä työelämään. Puenten kehittämistyö perustui nuorten ja työnantajien tarpeisiin ja palvelutarjottimet nuoren ja työantajan tueksi ovat syntyneet käytännön työn pohjalta. Jokainen nuori sekä työnantaja voivat poimia palvelutarjottimista juuri itselleen sopivat työllistymisen tai työllistämisen tuen muodot.

Puenten valmennukseen osallistui hankkeen aikana 233 17-29-vuotiasta nuorta, jotka olivat hankkeeseen tullessaan työn ja koulutuksen ulkopuolella, ja jotka kokivat tarvitsevansa tukea työllistymisessä. Miehiä nuorista oli 63 % ja naisia 37 %. Nuorten keski-ikä oli 21,3- vuotta. Nuoret ohjautuivat Puenteen Vamos -palvelukokonaisuuden erilaisista ryhmätoiminnoista sekä etsivästä nuorisotyöstä. Hankkeen aikana tuettiin työelämään tai koulutukseen haluavia nuoria sekä nuorten työllistämisestä kiinnostuneita työnantajia nuorten työllistymiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyötä rakennettiin erityisesti yrityksien kanssa, ei niinkään välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Yritykset on nähty kestävän työllistymisen kannalta hyödyllisimpinä kumppaneina.

Puenten yksi keskeinen kehittämistavoite oli lisäksi kehittää nuorten työelämässä kertyneen osaamisen dokumentointiin menetelmä. Menetelmä, jonka avulla voidaan tehdä työelämässä kertynyt osaaminen näkyväksi. Nuoren saadessa tunnustusta osaamisestaan tuetaan nuoren ammatillisen itsetunnon kehittymistä, nuoren kestävää kiinnittymistä työelämään sekä madalletaan tulevaisuudessa koulutukseen hakeutumisen kynnystä. Hankkeen aikana luotiin osaamisen dokumentoinnin väline viidelle alalle. Alat valikoituivat nuorten tarpeista ja ne ovat varasto-, kiinteistö-, puutarha-, kaupan- sekä hoitoala. Menetelmän kehittämiseen osallistuvat aktiivisesti Puentessa mukana olleet nuoret, nuoria työllistäneet työnantajat sekä ammatilliset oppilaitokset.

Hankkeessa tehdyn valmennustyön perusteella voidaan todeta, että nuorten tuen tarpeet ja valmennuksen kesto ovat hyvin yksilöllisiä. Osa nuorista tarvitsee tiiviimpää ja pitkäkestoisempaa tukea ja valmennusta työllistymiseen, kun taas osa nuorista taas löytää työllistymispolkunsa kevyemmällä ja lyhytkestoisemmalla tuella. Valmennuksessa korostuu työllistymisen oikea-aikaisuus ja tuen jatkuminen niin kauan, kun nuori kokee tukea tarvitsevansa.

Puenten kehittämistyön sekä hankkeen uravalmennukseen osallistuneiden nuorten tarpeiden pohjalta on syntynyt kaksi muuta työllistymishanketta (Vamos Työ Espoo, Vamos Urapalvelut), jotka jatkavat Vamoksessa nuorten uravalmennusta Puentessa luotujen menetelmien ja työotteen pohjalta. Vamos Urapalvelut – hankkeen tehtävänä onkin testata, edelleen kehittää sekä levittää ja juurruttaa Puenten luomaa uravalmennuksen palvelukonseptia.