Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11473

Projektin nimi: Osaava ohjaus

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Invalidisäätiö Orton - Keskuspuiston ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0201375-3

Osoite: PL 29 (Tenholantie 10)

Puhelinnumero: 09-47481

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keskuspuito.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin www-osoite on www.osaavaohjaus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Metsola

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: liisa.metsola(at)keskuspuisto.fi

Puhelinnumero: 0505173563

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijainen kohderyhmä on se ohjaava- ja neuvova eri toimijoiden henkilöstö, jonka avulla erilaiset aikuiset löytävät itselleen soveltuvia koulutusväyliä. Tällaista ohjaavaa ja neuvovaa henkilöstöä on HAKEVAssa vaiheessa esim. ELY-keskuksissa, Kelassa, vakuutusyhtiöissä, liittojen palveluksessa, vapaassa sivistystyössä ja järjestöissä sekä vankiloiden ohjaushenkilöstössä, avokuntoutushenkilöstössä, aikuiskoulutuksen järjestäjissä sekä Opin ovi- hankkeen toimijoissa.
Koulutuspolun aikana lisäksi eri yritysten henkilöt työssäoppimisen ja tutkintosuoritusten arviointien merkeissä ohjaavat aikuisia. Näin ollen erilaisia yrityksiä henkilöstöineen kuuluu mukaan projektin ensisijaiseen kohderyhmään.
Tässä projektissa on merkittävää se, että projektissa pilotoitava tukimalli kattaa koko koulutuskaaren hakevasta vaiheesta itse koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen saakka. Näin ollen henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen pystytään huomioimaan.

Ohjaavaan ja neuvovaan työhön kentälle jalkautuvat hankekumppaneiden projektityöntekijät, jotka ovat organisaatiosta riippuen koulutusvalmentajia, työelämäkoordinaattoreita ja kouluttajakoordinaattoreita sekä asiantuntijoita. Tehtävät tiivistettyinä: projektin tavoitteen mukaisen ohjausmallin kehittämiseen osallistuminen, projektin kohderyhmien kouluttamiseen ja tiedottamiseen osallistuminen, projektin välillisen kohderyhmän ryhmä - ja yksilövalmennuksen toteuttaminen sekä opintojen ohjaukseen osallistuminen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä projektissa ovat aikuiset, jotka monenlaisista syistä ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa työelämästä, mutta eivät hakeudu koulutuksen pariin. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi tunnistetut tai tunnistamattomat oppimivaikeudet, mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat tai rikostausta.

Rikostaustaiset henkilöt ovat usein suuressa vaarassa syrjäytyä ammatilliselta koulutusuralta kokonaan. Kritsin "Oppimisvaikeuksista vapaaksi" -aineiston mukaan (N=180) 12 %:lla asiakkaista ei ollut peruskoulun päättötodistusta, 94 % oli saanut peruskoulussa erityistukea, ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 4 %, lukemisen/kirjoittamisen vaikeutta todettiin 74 %:lla ja tarkkaavuusvaikeuden piirteitä 77 %:lla. Vuosittain Suomessa noin 13000 henkilöä tuomitaan vankeusrangaistukseen tai yhdyskuntaseuraamukseen.

Lu-Ki-neuvola- hankkeen 1700 asiakkaasta 86 % ei ollut tunnistettu oppimisvaikeutta. Erilaisia oppimisvaikeuksisia arvioidaan olevan noin 20% väestöstä.

Työ- ja elinkeinohallinnon mukaan mielenterveyden häiriöiden vuoksi vajaakuntoisia työnhakijoita on 30 000 vuosittain. Tämän lisäksi eläketurvakeskuksen mukaan noin 12 000 työelämän ulkopuolella mielenterveyden häiriöiden vuoksi olevaa pyrkii mukaan työelämään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1776, joista naisia 1497

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OSAAVA OHJAUS- hanke on erityistä tukea tarvitsevien aikuisten parissa työskenteleville henkilöille suunnattu uusia toimintatapoja kehittävä yhteistyöhanke. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto (Invalidisäätiö) ja sen toteuttajakumppaneita ovat Erilaisten oppijoiden liitto ry, Mielenterveyden Keskusliitto ry, Kriminaalihuollon tukiyhdistys ry sekä Kuntoutus Orton Oy. Hanke toteutetaan 1.8.2010 ja 31.7.2013 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena ja tuloksena on uusi osaavan ohjauksen ja jatkuvan, moniammatillisen tuen toimintamalli. Mallia toteuttaa moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka pystyy tehokkaasti etsimään, kartoittamaan, kouluttamaan ja tukemaan erilaisia oppijoita. Hanketta markkinoidaan tiedotusseminaareissa ja itse uutta mallia levitetään erilaisilla työseminaareilla kansallisesti.

Ensisijainen kohderyhmä on se ohjaava- ja neuvova eri toimijoiden henkilöstö, jonka avulla erilaiset aikuiset henkilöt löytävät itselleen soveltuvia koulutusväyliä. Tällaista ohjaavaa ja neuvovaa henkilöstöä on HAKEVAssa vaiheessa esim. Te-keskuksissa, Kelassa, vakuutusyhtiöissä, terveydenhuollossa, liittojen palveluksessa, vapaassa sivistystyössä, järjestöissä aikuiskoulutusta järjestävissä tahoissa ja vankiloissa.
Koulutuspolun aikana ohjausta ja neuvontaa antavat lisäksi eri yritysten henkilöt työssäoppimisen ja tutkintosuoritusten arviointien merkeissä.

Välillinen kohderyhmä projektissa ovat aikuiset, jotka monenlaisista syistä ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa työelämästä, mutta eivät hakeudu koulutuksen pariin. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi tunnistetut tai tunnistamattomat oppimivaikeudet, mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat tai rikostausta.

Projektissa pilotoitava tukimalli kattaa koko koulutuskaaren hakevasta vaiheesta itse koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen saakka, joka merkitsee välillisen kohderyhmän kannalta oikeaan koulutukseen hakeutumista, koulutuksen läpäisemistä sekä työllistymistä paremmin edellytyksin. Hankkeen kautta kohderyhmän yhteiskunnallinen osallisuus kasvaa merkittävästi.

Projektin tuloksena on tutkittua tieto siitä, kuinka ko. interventioilla saadaan ensinnäkin syrjäytymisuhan alla olevat hakeutumaan koulutukseen ja toiseksi kuinka projektin aikana luotavat tukitoimet korreloivat koulutuksen loppuunsaattamisen ja työllistymisen kanssa. Projektin aikana tehdään seurantatutkimusta. Tulokset julkaistaan sekä projektikumppaneiden www-sivuilla että painettuna vihkosena.

Projektin laadulliset vaikutukset ovat merkittävät mikäli työstä/koulutuksesta syrjäytynyt henkilö valtaistuu takaisin työ/koulutuselämään. Kyseessä on silloin henkilön elämänlaatuun ja itsetuntoon suuresti vaikuttavat tekijät. Laadullisia vaikutuksia arvioidaan Keskuspuiston ammattiopiston laadunhallinnan tekemällä kyselyllä, joka tehdään, kun henkilö saadaan hakeutumaan koulutukseen ja kun henkilö päättää koulutuksen. Mittareina käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan projektikumppaneiden ja heidän verkostojensa www-sivuilla ja julkaisuissa sekä heidän järjestämiensä tapahtumien yhteydessä. Keskuspuiston ammattiopisto tiedottaa omalle työelämäverkostolleen erillisellä sähköpostikirjeellä.

Hankkeen tiimoilta pyritään saamaan medianäkyvyyttä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektille laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma hankkeen alkuvaiheessa. Viestintäsuunnitelmaan sisällytetään sidosryhmäyhteistyö ja hyvien käytänteiden levittäminen eteenpäin. Projektin loppuvaiheessa pidetään seminaari, joka on avoin työelämälle, Elyn toimijoilla ja aikuiskouluttajille. Lisäksi projektin ja seurantatutkimuksen tulokset julkaistaan projektikumppaneiden www-sivuilla ja niistä tehdään painettu vihkonen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 875 294

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 848 324

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 029 756

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 044 380

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osaava ohjaus-projekti oli monitoimijaprojekti, jossa yhteistyössä toimi Keskuspuiston ammattiopisto, Orton Pro, Erilaisten oppijoiden liitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto. Heinäkuussa 2013 päättynyt ESR-rahoitteinen Osaava Ohjaus -projekti keskittyi aikuisten syrjäytymisvaaraan ja syrjäytymiseen liittyvien riskitekijöiden päällekkäisyyteen. Projekti saavutti projektille asetetut tavoitteet ja ylittikin tavoitteensa.

Syrjäytymisen taustalla olevien ongelmien päällekkäisyyttä ei usein tunnisteta eikä tunnusteta, eikä pulmien päällekkäisyydestä ole kattavia kartoituksia Suomessa. Osaava Ohjaus -projekti kartoitti asiakkaidensa tilanteen kokonaisvaltaisesti. Keskimäärin projektin asiakkailla oli 3,8 seuraavista ongelmista: tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, pitkäaikaistyöttömyys tai rikostausta.

Päällekkäisten ongelmien ratkominen samanaikaisesti vaatii moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Projektissa kehitettiinkin moniammatillinen osaamisen vaihtomalli syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten tunnistamiseen ja tukeen. Osaamista vaihdettiin 1) viiden projektitoimijan kesken sekä ohjausryhmän kesken, 2) projektitoimijoiden ja tieto-, neuvonta- ja ohjausammattilaisten kesken koulutuksissa, seminaareissa, konsultoinneissa ja 3) projektitoimijoiden ja syrjäytymisuhan alla olevien aikuisten kesken ryhmä- ja yksilöpiloteissa.

Osaamisen vaihtomallissa innovatiivisimmaksi elementiksi nousi erittäin erilaisten toimialojen voimavarojen yhdistäminen. Projektin kehittäjinä toimivat erityisoppilaitos, kuntoutuslaitos ja kolme kolmannen sektorin toiminnoiltaan hyvin toisistaan poikkeavaa järjestöä/liittoa.Yhdistämällä toimijoiden keskuudessa oleva monenlainen osaaminen ja tietous saatiin tuotettua monipuolisia koulutuksia ja materiaalia. Projektin tuottamat koulutukset onnistuttiin luomaan verkostoitumisen ja osaamisenvaihdon foorumeiksi ja siten kasvattamaan paikkakuntakohtaista osaamista ja luontaista yhteistyötä.

Projektissa toteutetut pilotit tehtiin yhteistyössä viiden projektitoimijan kesken. Pilotit olivat:
- Harppaa elämäsi muutokseen! - voimavaravalmennukset,
- Pärjää arjessa - Keravan vankilassa Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijoille,
- Tietokone tutuksi - opiskelutaidot käyttöön
- Natiseeko nivelvaiheessa - pilotti on ollut tarkoitettu vankilasta vapautuneille Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijoille.
- Lisäksi projektin eri toimijatahojen kanssa on järjestetty yksilöpilotteja.

Pilottiryhmiin osallistui kaikkiaan 73 asiakasta. Tulokset ryhmämuotoisista tukimalleista olivat hyviä. Kurssin asiakkaista peräti 31,5 % joko työllistyi tai aloitti opinnot kurssin jälkeen. Kaikki ryhmätukimallien tulokset eivät näy kuitenkaan välittömästi. Pidempää seuranta-aikaa olisi tarvittu. Yksilöasiakkaita tavoitettiin kahden vuoden aikana 875.

Lisäksi Osaava Ohjaus -projektissa koulutettiin lähes 13 000 ohjaavaa ja neuvovaa työtä tekevää ammattilaista TE- toimistoissa, terveydenhuollossa, työpaikoilla, aikuiskoulutuksessa, KELAssa, vakuutusyhtiöissä, vapaassa sivistystyössä ja järjestöissä tunnistamaan aikuisten syrjäytymisvaara eli bongaamaan putoavia ja rakennettiin moniammattillisia verkostoja aikuisten tukemiseen.

Projektin Skarpataan ja harpataan -kirjaan kerättiin pilottien kautta aikuisten omia tarinoita, onnistumisia ja kokemuksia siitä, mistä avunsaanti välillä jää kiinni. Moni mainitsee tarinoissaan esteenä sen, että oppimisvaikeuksia ei eri tahoilla tunnisteta eikä niiden uuvuttavuutta ymmärretä. Moniongelmaisuus kehittyy pikku hiljaa, kun pulmiin ei puututa ajoissa. Usein myös taloudellisen tuen puute hankaloittaa arkea entisestään. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujista usea kokee tulevansa kohdelluksi vain diagnoosinaan, ei ihmisenä.