Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11474

Projektin nimi: Liikuntateknologian kansainvälisen tutkimustoiminnan ja yritysyhteistyön kehittäminen Vuokatissa (Vuotech)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.12.2010 ja päättyy 5.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: PL 35

Puhelinnumero: 014-2601211 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jyu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jyu.fi/sport/laitokset/liikuntabiologia/opiskelu/ohjelmat/vuotech

Vastuuhenkilön nimi: Keijo Häkkinen

Asema: laitoksen johtaja

Sähköposti: keijo.hakkinen(at)jyu.fi

Puhelinnumero: 014-2602076

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Sotkamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Liikuntateknologian maisterikoulutuksella koulutetaan pääasiassa töissäolevia teknisen taustan omaavia henkilöitä hallitsemaan myös ihmiselimistön toiminta. Tällä mahdollistetaan tekniikan oikea hyödyntäminen ihmisen liikkumiseen liittyvissä asioissa. Maisteriopiskelijoilla tulee olla vähintään kandidaatin tutkintoa (180 op) vaadittavat opinnot joltain tekniikan alalta suoritettuna. Tohtorikoulutukseen otetaan opiskelijoita, joilla on vähintään maisteriopinnot suoritettu liikuntabiologian alalta. Opiskelijat valitaan tiedekunnassa ja laitoksella hyväksyttyjen kriteereiden perusteella projektin - ja laitoksen henkilökunnan toimesta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat Kainuussa toimivat ja Snowpolis-ympäristöön perustettavat sekä Snowpolis-ympäristöön siirtyvät liikuntateknologiaan liittyvät yritykset sekä niiden henkilöstö. Alueella toimivat itsenäiset teknologia-alan yrittäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 53, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 44, joista naisten tutkintoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joista naisten tutkintoja 7

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitos aloitti Vuokatissa liikuntateknologian muuntokoulutuksen 2004 sekä tohtorikoulutuksen 2005. Runsaat hakijamäärät ovat osoittaneet, että koulutukselle on kysyntää. Opiskelijat ovat työllistyneet erinomaisesti ja hankkeilla on ollut laajasti yhteistyötä yritysten kanssa. Tulevan hankkeen painopisteinä on kansainvälisen tutkimus- ja julkaisutoiminnan vakiinnuttaminen sekä yritysyhteistyön ja tutkimushankkeiden entistä tiiviimpi synkronointi. Pohjoismaisten hiihtolajien tutkimusympäristö on tarkoitus rakentaa sellaiseksi, että se mahdollistaa urheilija- ja välinetestauksen sekä palautteen antamisen lähes reaaliaikaisena. Maisteri- ja tohtorikoulutuksen jatkamisella varmistetaan tutkimustyön korkea taso ja se, että hankkeisiin löytyy asiantuntevaa työvoimaa. Projekti on linjassa Snowpoliksen kehittämisen kanssa ja tukee myös alueellista CEMIS- yhteistyötä, jossa Jyväskylän yliopiston vastuualueeksi on kaavailtu mittaustekniikkaan liittyviä liikuntateknologisia sovelluksia.

Maisterikoulutus tullaan toteuttamaan poikkitieteellisenä muuntokoulutuksena Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen toimesta. Koulutukseen hyväksyttäviltä vaaditaan vähintään 180 opintopistettä tai vastaavat opinnot tekniikan ja/tai informaatioteknologian koulutusaloilla suoritettuna yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työssä olevia ja työkokemusta omaavia henkilöitä. Muuntokoulutuksen substanssi perustuu Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen pääaineisiin. Tavoitteena on, että opiskelijat valmistuvat kolmen vuoden aikana opiskelujen aloittamisesta siten, että projekti tuottaa 20 liikuntatieteiden maisterin tutkintoa pääaineena biomekaniikka, liikuntafysiologia tai valmennus- ja testausoppi. Lisäksi projektilla hoidetaan loppuun nyt käynnissä olevaan projektiin valitut opiskelijat, jotka aloittivat opintonsa tammikuussa 2009 eivätkä ole valmistuneet hankkeen päättymiseen mennessä joulukuussa 2010. Nämä opiskelijat ovat opinnäytetyövaiheessa ja heihin kohdistuvat kulut liittyvät gradutöiden ohjaukseen. Yhteensä projektiin valitaan 42 maisteriopiskelijaa. Tohtorikoulutus tapahtuu liikuntabiologian laitoksen toimesta ja ohjelmaan valitaan viisi tohtoriopiskelijaa, joista kolme nykyisen projektin aikana aloittanutta valmistuu uuden projektin aikana. Opetus tapahtuu Snowpolis tiloissa Vuokatissa.

VUOTECH hankkeella pyritään 1) kehittämään liikuntateknologista yrityslähtöistä tutkimustoimintaa Snowpolis ympäristössä 2) edesauttamaan uusien liikunta- ja hyvinvointiteknologia-alan yritysten sijoittumista ja luomista seutukunnalle, 3) luomaan Vuokattiin maailman johtava pohjoismaisten hiihtolajien tutkimuskeskus ja 4) kansainvälisen tutkimus- ja julkaisutoiminnan kasvattamiseen ja vakiinnuttamiseen. Nämä tavoitteet pyritään toteuttamaan jatkamalla Snowpoliksessa systemaattista yrityslähtöistä tutkimustoimintaa harjoittavaa koulutusohjelmaa yhdistettynä tohtorikoulutukseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Opiskelijahaku ilmoitetaan sekä paikallisessa maakuntalehdessä, että valtakunnallisessa lehdessä. Lisäksi ilmoitus tapahtuu sähköistä mediaa hyväksikäyttäen. Yritysten mukaanotto tapahtuu henkilökohtaisten kontaktien sekä Snowpoliksen ja CEMIKSEN kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kuten aikaisemmat projektit myös tämä tullee olemaan nävyvästi esillä kansallisessa mediassa. Lisäksi käytöntojen levittäminen tapahtuu jatkuvasti henkilökohtaisilla kontakteilla ja ohjausryhmän välityksellä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 925 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 923 107

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 089 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 086 008

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kokonaisuutena voidaan todeta projektin onnistuneen. Aikaisemmissa hankkeissa hyviksi todetut toimintamallit ja -menetelmät juurtuivat pysyviksi käytännöiksi.
Maisteritavoitteen täyttymiseen on varattu vielä vuosi hankkeen päättymisen jälkeen, joten sen osalta voidaan lopullinen arvio tehdä vasta sitten. Tohtoritavoite tulee täyttymään, vaikkakaan ei hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Uusien työpaikkojen määrää ei täysin saavutettu, myös näiden lopulliset määrät tulevat vasta myöhemmin näkyviin. Hankkeen päättymiseen mennessä opiskelijoiden perustamana on syntynyt neljä uutta yritystä, joten tavoite saavutettiin siltä osin.