Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11477

Projektin nimi: Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä (Innobrokerit)

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Niemenkatu 73, PL 213

Puhelinnumero: 03 828 18

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.phkk.fi, www.lamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lamk.fi/innobrokerit

Vastuuhenkilön nimi: Anu Raappana

Asema: tutkimuspäällikkö

Sähköposti: anu.raappana(at)lamk.fi

Puhelinnumero: 044 708 1041

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat 1) pk-yritysten ja 2) projektissa mukana olevista korkeakouluista valittavat innobrokerit (innovaatiotoiminnan osaajat ja välittäjät pk-yrityskontekstissa) sekä projektiin mukaan tulevat pk-yritykset, korkeakoulut ja muut innovaatiotoimijat (ks. projektisuunnitelman sivut 11-12 ja 14). Kohdassa 2 tarkoitetaan erityisesti Lahden ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston Lahden keskuksen, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Lahden yliopistokeskuksen TKI-toimijoita.
Projektin aikana toteutettavan innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen valmennusohjelman kohderyhmänä ovat pk-yritysten ja korkeakoulujen opetus- ja TKI-henkilöstö sekä muiden välittäjätoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiden sidosryhmien edustajia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät koostuvat Päijät-Hämeen maakunnan muista pk-yrityksistä ja innovaatiojärjestelmän toimijoista, esim. välittäjäorganisaatiot (Lahden seudun kehittämisyhtiö ja viranomaiset, jotka tarjoajat innovaatiotoimintaan liittyviä ja sitä edistäviä palveluita pk-yrityksille) ja koulutusorganisaatiot sekä julkiset organisaatiot.
Välillisiä kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat myös muut alueelliset innovaatiojärjestelmät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 39, joista naisia 21

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innobrokerit-projektissa kehitetään yhteistyössä pk-yritysten ja korkeakoulutoimijoiden innovaatio-osaamista kansallisen innovaatiostrategian lähtökohdista ja Päijät-Hämeen innovaatiostrategian ohjaamana. Projektiin sisältyvä innovaatio-osaamisen kehittämisvalmennus suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja konkreettisiin innovaatiotoiminnan sovelluksiin tähtäävänä. Valmennuksen suunnittelun perustaksi selvitetään pk-yritysten innovaatiotoiminnan kehittämistarpeet.

Innobrokerit ovat pk-yritysten edustajia, korkeakouluopettajia sekä TKI-toimijoita, jotka muodostavat innovaatio-osaajien yhteistyöverkoston, jonka ideana on yhdistää tarvittavaa innovaatio-osaamista tarkoituksen mukaisella ja yhteistyön jatkuvuutta turvaavalla tavalla. Innobrokerointi kytkeytyy myös yrittäjyyden edistämiseen ja pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Pk-yritysten kilpailukyvyn perustana nähdään innovaatioprosessin nopeuttaminen yhteistyökumppaneiden verkostoitumisen avulla sekä käyttäjien tarpeisiin vastaaminen yhdistämällä innovaatio-osaajia. Innobrokerit ovat avoimen ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan ja -välineiden osaajia, jotka tuntevat pk-yritysten tarpeet ja toimintaympäristön sekä toisaalta korkeakoulujen tarjoamat kehittämismahdollisuudet. Siten on mahdollista nopeuttaa innovaatioprosessia ja yhdistää prosessissa tarvittavaa osaamista. Innovaatiotoimijoiden verkostoituminen edellyttää innovaatiotoiminnan kehittämistä yhdessä kokonaisuutena ja systeemisesti. Tarvitaan siis uusia, yhdessä kehitettyjä yhteistyön toimintamuotoja ja valmiuksia. Innobrokerit-projekti keskittyy pk-yritysten näkökulmasta innovaatio-osaamisen ja -toiminnan kehittämiseen pyrkimyksenään kestävän kehityksen mukainen, ympäristötehokas ja yritysystävällinen alueellinen innovaatiojärjestelmä, joka palvelee entistä paremmin pk-yrityksiä ja tarjoaa korkeakouluopiskelijoille aitoja innovaatiotoiminnan oppimisympäristöjä.

Innobrokerit-projektin tavoitteita toteutetaan käytäntölähtöisessä kehittämisvalmennuksessa, jonka aikana lisätään innovaatio-osaamisen valmiuksia sekä edellytyksiä kehittää innovaatiotoimintaa jatkuvana yhteistyömuotona alueellisen kilpailukyvyn ja kehittymisen turvaamiseksi globaalissa toimintaympäristössä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan alueellisen käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan yhteisölle sekä vastaaville kansallisille yhteisöille, kuten Living Lab-verkostoille, AMKTutkan verkostoille, Manner-Suomen ESR:stä rahoitetulle ammattikorkeakoulujen Neloskierre-hankkeen toimijoille verkostotapaamisen sekä eri viestintäkanavien kautta. Näitä kanavia ovat mm. sähköiset tiedotteet sekä projektin nettisivusto, joka linkitetään relevanteille sivustoille.
Projektista tiedotetaan myös alustusten avulla mm. AMK-koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä, ammattikorkeakoulujen T&K-päivillä, alueen living lab -toimijoille ja intressiryhmille (mm. Suomen yrittäjät, kauppakamarit, elinkeinoelämän järjestöt) alueellisissa tilaisuuksissa.

Kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisessa hyödynnetään projektin nettisivustoa ja lisäksi hyödynnetään sosiaalista mediaa projektin osittaisena työalustana ja tiedonvälityskanavana. Työsuunnitelman mukaiset yhteiset tapaamiset toimivat myös kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisfoorumina. Lisäksi projektin aikaisesta kehittämistoiminnasta ja sen kokeiluista sekä tuloksista kirjoitetaan artikkeleja ja tuotetaan (kirjallinen ja sähköinen) julkaisu. Projektista tuotetaan myös materiaalia jaettavaksi benchmarking-käynneillä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti järjestää lokakuussa 2010 aloitustilaisuuden, jonne tuotetaan myös lehdistötiedote, osallistujatavoite 50 henkilöä.

Projektille luodaan www-sivut hallinnoijan oman sivuston yhteyteen projektin alettua syys-lokakuussa 2011 ja niitä ylläpidetään ja päivitetään koko projektin ajan. Projektin jälkeen sivut jäävät hallinnoijan ylläpidettäväksi.

Projekti tuottaa 6 kpl sähköisiä, projektin sidosryhmille suunnattuja tiedotteita (noin 2 kpl/vuosi).

Lehdistötiedotteita tuotetaan tarpeen mukaan, vähintään 2 kpl projektin aloitus- ja päätöstilaisuuksiin.

Projekti tuottaa 3 artikkelia alan julkaisuihin (kevät 2011, syksy 2012 ja kevät 2013)

Projektin loppujulkaisu painettuna ja sähköisessä muodossa on valmis kesäkuussa 2013. Painomäärä 200 kpl. Julkaisua jaetaan Lahden seudun innovaatiojärjestelämn toimijoille ja sidosryhmille sekä muille relevanteille innovaatiojärjestelmien toimijoille muilla paikkakunnilla ja muille ammattikorkeakouluille. Lisäksi Lahden alueen yrittäjyysjärjestöille ja oleellisille pk-yrityksille.

Toteutetaan yksi päättötilaisuus ja sen yhteydessä lehdistötilaisuus kesäkuussa 2013, osallistujatavoite 60 henkilöä.

Toteutetaan yksi projektin virallinen loppuraportti, valmis heinäkuussa 2013.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 390 468

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 932

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 510 824

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 494 987

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut kehittää Päijät-Hämeen alueen toimijoiden innovaatio-osaamista ja innovaatioyhteistyötä. Taustalla kehittämistyössä ovat olleet muun muassa alueen strategiset tavoitteet. Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä -projektin tarkoituksena on ollut kehittää innovaatio-osaamista pk-yritysten ja korkeakoulujen välillä. Projektin päätoteuttajana ja hallinnoijana on ollut Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus. Projektin partnereina ovat olleet Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahti sekä Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö.

Innobrokerit -projektin pääasiallisena kohderyhmänä ovat olleet päijäthämäläisten pk-yritysten edustajat, korkeakouluopettajat, korkeakouluopiskelijat sekä alueen kehittäjäorganisaatioiden edustajat. Kohderyhmästä on valittu innobrokerit, jotka ovat osallistuneet valmennukseen.
Välillisesti projektin kohderyhmät ovat koostuneet Päijät-Hämeen maakunnan muista pk-yrityksistä ja innovaatiojärjestelmän toimijoista.

Projektissa on valmennettu brokereita. Innobroker on innovaatio-osaajia, joka toimii innovaatiotoiminnan yhteyksien luojina. He mahdollistavat myös pk-yritysten ja korkeakoulujen innovaatioyhteistyön jatkuvuuden. Innobroker -valmennuksen avulla on edistetty avointa innovaatio-ajattelua, pk-yritysten innovaatiotoimintaa ja korkeakoulupohjaista yrittäjyyttä.
Innobrokeroinnin tavoitteena on innovaatiotoiminnan nopeuttaminen ja aitojen innovaatioympäristöjen luominen. Taustalla on kokemus siitä, että innovaatiotoimijat ja pk-yritykset eivät kohtaa optimaalisesti ja yhteistyön avulla innovaatiotoimintaa voidaan tuoda lähemmäs pk-yrityksiä.

Hankkeen toimenpiteet ovat jakautuneet valmennuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Valmennuksia on projektin aikana toteutettu neljä: syksyllä 2011, keväällä ja syksyllä 2012 sekä keväällä 2013. Valmennuksen rakenne on ollut kaikissa sama:

- I moduuli: Yksilö luovana voimavarana (2x6 tuntia)
- II moduuli: Innovaatioprosessin dynamiikka (2x6 tuntia)
- III moduuli: Innoystävällinen johtajuus ja yrityskulttuuri (2x6 tuntia)
- Oppimiskahvilat (3x 2 h, samat teemat kuin valmennuksessa
- Seminaari
- Rinnalla kulkeva yrityksen tarpeisiin perustuva kehittämistehtävä
Näiden toimenpiteiden lopputuloksena on saatu luotua uusia muotoja alueelliselle, korkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle. Broker -ajattelutapa vaikuttaa Lahden ammattikorkeakoulussa strategisen profiilitiimien (käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta, opiskelijayrittäjyys ja integroiva pedagogiikka) sekä painoalatiimien (ympäristö, muotoilu ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen) kautta. Projekti on vaikuttanut myös opetussuunnitelmatyöhön. Projektin aikana korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö vahvistui.

Haasteena projektissa on ollut organisaatioiden erilaisten toimintakulttuurien ja aikataulujen yhteensovittaminen. Osallistujien rekrytointi on vienyt aikaa, koska aihe on abstrakti ja sen avaamiseen menee aikaa.