Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11478

Projektin nimi: InnoCity

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.6.2010 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Wirma Lappeenranta Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1565217-5

Osoite: Kauppakatu 40 D

Puhelinnumero: 05 616 3400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lsyp.fi

Projektin kotisivun osoite: www.innocity.fi

Vastuuhenkilön nimi: Markus Lankinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: markus.lankinen(at)lappeenranta.fi

Puhelinnumero: 040 701 7328

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston ja Saimaan Ammattikorkeakoulun kansainväliset ja suomalaiset opiskelijat, eri toimialojen yritykset Etelä-Karjalassa, suuri yleisö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Etelä-Karjalassa sijaitsevissa yrityksissä/työpaikoissa työskentelevät työntekijät ja yrittäjät sekä yhdistykset, kaupunki, lähikunnat ja valtio.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 96, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 112, joista naisia 40

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmä
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kansainväliset ja suomalaiset opiskelijat, eri toimialojen yritykset Etelä-Karjalassa, suuri yleisö.

Tavoitteena on edistää opiskelijoiden integroitumista Lappeenrannan seudulle (Suomeen) tutustuttamalla heitä alueen elinkeinoelämään harjoitusprojekteilla ja lisäämään heidän viihtyvyyttään Lappeenrannan seudulla. Poikkitieteellisten ja monikulttuuristen opiskelijaryhmien ideoimien ja toteuttamien projektitöiden kautta edistetään uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa yrityksissä.

Lisäksi tavoitteena on alueen yritysten tukeminen menestymään alati uudistuvassa toimintaympäristössä, jossa asiantuntijapalvelujen hyödyntäminen kasvaa merkittävästi uudistettaessa toimintatapoja.

Hankkeen toimenpiteet:
1. Tiedottaminen
- Tiedottaminen ja markkinointi alueen yrityksille, opiskelijoille ja laajalle yleisölle.
- Kilpailun toimeksiannon julkaistaminen näyttävästi.
- Suoritusten julkaisu ja voittajan julistus laajalle yleisölle kiinnostavalla tavalla uusin menetelmin.
2. Yritysten rekrytointi ja toimeksiannot
- Täsmäkontaktoinnilla haetaan kiinnostuneita yrityksiä.
- Työstetään ja toimeenpannaan toimeksiannot yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja asiantuntijoiden kanssa.
3. Opiskelijaryhmien työskentely
- Muodostetaan noin 16 ryhmää huomioiden monikulttuurisuus, poikkitieteellisyys ja ryhmädynamiikka.
- Opiskelijaryhmien työskentelyn ohjaaminen ja dokumentoiminen.
- Toimeksiantojen toteutus voittajaryhmän ehdotuksen mukaisesti yrityksessä (opiskelijat mukana)
4. Korkealaatuisen, jopa kansainvälisesti monistettavan kilpailuformaatin luominen
5. Seuranta ja formaatin tarkentaminen saatujen kokemusten perusteella
- Formaatin hyödyntäminen esimerkiksi Yliopiston rekrytointipalveluissa ja sen levittäminen muualle.
- Jatkuvan mallin edellytysten luominen.
6. Palautteen keruu ja mediaseuranta

Tulokset ja vaikutukset
Monikulttuuristen opiskelijoiden osallistuminen projektiin kansainvälisessä kasvukeskuksessa parantaa heidän siirtymismahdollisuuksiaan alueen elinkeinoelämän palvelukseen sekä edistää heidän integroitumista ja verkottumista suomalaiseen yhteiskuntaan.Yritysten tietämys kansainvälisten osaajien tarjoamista resursseista lisääntyy. Pitkällä tähtäimellä tapahtuva osaamisen siirto kasvattaa Lappeenrannan seudun yritysten liiketoimintaa, mikä vaikuttaa positiivisesti alueen työllisyyteen ja elinkeinoelämän dynamiikkaan. Lappeenrannan alueella opiskelevien monikulttuuristen opiskelijoiden tietämys alueen elinkeinoelämästä, liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä lisääntyy. Kansainväliset ja suomalaiset eri alojen opiskelijat tutustuvat paremmin toisiinsa ja rikastuvat toistensa osaamisesta ja näkökulmista. Yritykset saavat uusia, tuoreita ideoita toimintoihinsa, näkökulmia tämänpäiväiseen koulutus- ja tutkimustietoon sekä julkisuutta osallistuessaan InnoCity -kilpailuun. Lappeenrannan houkuttelevuus opinahjona kasvaa maailmanlaajuisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Inno City -kilpailu on lähtökohtaisesti julkisella foorumilla interaktiivisesti toteutettava formaatti.
Paikallinen ja mahdollisesti myös kansainvälinen medianäkyvyys on suunniteltu vahvaksi. Tiedotuksessa ja markkinoinnissa hyödynnetään monipuolisesti uuden median menetelmiä. Laaditaan tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytännöistä tiedotetaan projektin aikana ja sen päätyttyä tiedotussuunnitelman mukaisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 160 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli edistää opiskelijoiden integroitumista Lappeenrannan seudulle tutustuttamalla heitä alueen elinkeinoelämään Innocity-kilpailun avulla ja lisäämään heidän viihtyvyyttään sekä sosiaalista verkostoaan Lappeenrannan seudulla. Poikkitieteellisillä töillä mahdollistetaan uusien ideoiden ja liiketoimintakonseptien käyttöönottoa yrityksissä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena oli luoda InnoCity-formaatti, jota voidaan hyödyntää eri kohteissa. Formaatti kehitettiin hankkeen aikana toteutetuissa InnoCity -kilpailuissa.

InnoCity -hankkeen toteutuksesta vastasi kaksi projektipäällikköä, toisen keskityttyä hallinnointiin ja toisen yritysyhteistyöhön. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamisesta ja InnoCity-formaatin luomisesta projektipäälliköt vastasivat yhdessä.

Projektikoordinaattoreiden tehtäviin kuuluivat muun muassa opiskelijarekrytoinnit ja kilpailun tiimien kokoamisesta. Tiimejä oli yleensä kuusi (paitsi viimeisessä kahdeksan), puolet kummankin toimeksiannon parissa. InnoCity kilpailijoiden vaatimuksena oli monikulttuurisuus ja poikkitieteellisyys. Tiimeissä oli neljä jäsentä, jotka tulivat eri maista ja opiskelivat eri tieteen aloja. Eri kansallisuuksista olivat edustettuina muun muassa Venäjä, Kiina, Italia, Vietnam, Suomi, Brasilia, Irak, Puola ja Latvia. Opiskelijoiden erikoistumisaloja olivat esimerkiksi kansainvälinen liiketoiminta, kauppatieteet, kemian tekniikka, konetekniikka, tuotantotalous ja tietotekniikka. Vaatimuksena oli kuitenkin, että kussakin ryhmässä oli ainakin yksi suomalainen. Kilpailijat tapasivat niin keskenään kuin koordinaattoreiden avustamana. Viimeisessä kilpailussa opiskelijaryhmien valmennuksessa käytettiin lisäksi asiantuntijoita. Tällä pyrittiin jäntevöittämään kilpailutöiden toteuttamisprosessia sekä pyrittiin parantamaan lopputöiden tasoa. Yrittäjät, joiden yrityksiin toimeksiannot kohdistuivat, päättivät voittajatiimeistä yhdessä asiantuntijatuomariston kanssa. Asiantuntijaraatiin kuuluivat toimeksiantajayrityksien lisäksi pääyhteiskumppanin edustaja, Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston ja Saimaan amk:n edustajat sekä Lappeenrannan Yrittäjä- ja liikemiesyhdistyksen edustaja.

Hankkeen toteutuksen avuksi luotiin erillinen viestintäryhmä, joka vastasi kilpailun viestinnästä ja markkinoinnista sekä osallistui formaatin ideointiin. InnoCitylle luotiin oma graafinen ilme, jonka mukaisesti teetettiin muun muassa flyereitä, julisteita roll-up:ja sekä eriväriset t-paidat joukkueille. Graafista ilmettä muokattiin kuhunkin kilpailuun vähän uudennäköiseksi, esimerkiksi värien vaihtamisella.

InnoCitylle perustettiin kolmikanavaista viestintää toteuttavat nettisivut: Katso! Lue! Osallistu! InnoCity sivustolla pystyi katsomaan kilpailuun liittyviä videoleikkeitä, lukemaan blogikirjoituksia sekä osallistumaan tykkäämällä tai kommentoimalla. Sosiaalisen median vaikuttavuutta hyödynnettiin esimerkiksi InnoCityn Facebook-sivuilla. Viestinnässä tärkeällä sijalla oli myös suora kontaktointi opiskelijoihin. InnoCity –kilpailuista järjestettiin niin yliopistolla kuin ammattikorkeakoulussakin tietoiskuja ja kilpailua promottiin myös luentojen yhteydessä.

Yritysyhteistyötä tehtiin hyvässä hengessä ja pääyhteistyökumppanina oli Lappeenrannan uutiset, joka on paikallinen ilmaisjakelulehti. Kussakin kilpailussa oli mukana kaksi toimeksiantajayritystä, jotka olivat: Kauneusstudio Hoitola&Shop, Forenom, Lappeenrannan Ravirata, Säräpirtti Kippurasarvi, Liiga-Saipa Oy ja Myllymäen laskettelukeskus. Toimeksiannot liittyivät yritysten todellisiin haasteisiin ja käsittelivät muun muassa liiketoiminnan kasvattamista, kehittämistä ja markkinointia.

InnoCity-formaatti nojaa vahvaan, oivalliseen perusideaan, jossa leikkimielisen kilpailun keinoin tutustutetaan kansainvälisiä, eri alojen opiskelijoita alueen yrityksiin. Yritykset saavat opiskelijoiden kilpailutöistä uusia ideoita ja ehdotuksia liiketoiminnan kehittämiseksi. InnoCity-formaatti on monistettava ja helposti käyttöönotettava.

InnoCity-formaatista saa selkeän kuvan InnoCity-kilpailun toteutuksesta. Formaatti antaa yksityiskohtaiset ohjeet niin kilpailun kuin InnoCity-kokonaiskonseptin toteuttamiseen. InnoCity-formaatti pitää sisällään seuraavat asiakokonaisuudet: 1) Toimijat, kohderyhmät, vastuut 2) Ajankohta 3) Opiskelijoiden rekrytointi 4) Toimeksiannot 5) Kilpailun avaus ja päättäminen 6) Kilpailuaika 7) Materiaalit 8) Markkinointiviestintä 9) Palkinnot ja opintopisteet 10) Nettisivut ja SOME 11) Rahoitus. Lisäksi formaatti sisältää muun muassa mallin toimeksiannosta sekä raportointi- ja esitysohjeet.