Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11480

Projektin nimi: Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajahanke, työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Alvar Aallon katu 8

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: www.junki.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marjut Leppänen

Asema: Koulutusasiantuntija

Sähköposti: marjut.leppanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 536 8057

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Kauhava, Lappajärvi, Evijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät työnhakijat.
Vajaakuntoiset työnhakijat ja henkilöt, joilla on alentunut työ- ja toimintakyky.
Nuoret työttömät.
Maahanmuuttajat.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat - työpaja sijoituspaikkana.
Nuoret, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita - haetaan OPM:n rahoitusta vuoden 2010 lopulla.
Välityömarkkinatoimijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työnantajat ja alueen pk-yritykset
Muut yhteistyökumppaneina toimivat yritykset (esim. jätehuoltoyhtiöt)
Härmänmaan ja Järviseudun TE-toimistot
Jäsenkunnat ja kuntayhtymä
Kotitaloudet palvelujen ja tuotteiden ostajina ja käyttäjinä.
Muut hankkeet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 128, joista naisia 48

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 108, joista naisia 47

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisten työpaikkoja 21

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen työpajahanke on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja perusturvan yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien (Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi) kehittämishanke työpajatoiminnan käynnistämiseksi ja välityömarkkinoiden kehittämiseksi alueella. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Härmänmaan ja Järviseudun TE-toimistot.

Kuntayhtymän alueella työttömyys ja rakennetyöttömyys ovat huomattavasti kasvaneet verrattuna koko Etelä-Pohjanmaan tilanteeseen. Lisäksi alueella on poikkeuksellisen suuri määrä ryhmälomautettuja. Alueella ei ole tarpeeseen nähden riittävästi välityömarkkinoiden työpaikkoja, koska työpaja -tyyppistä toimintaa ei ole aikaisemmin ole ollut Evijärven pienehköä pajatoimintaa lukuun ottamatta. Hankkeella haetaan ratkaisua syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien palveluihin. Peruskähtökohtana on näiden henkilöiden auttaminen takaisin avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen kohderyhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät, vajaakuntoiset työnhakijat, maahanmuuttajat sekä nuoret työttömät. TE-toimiston ulkopuolisten nuorten ottamiseksi mukaan hankkeeseen haetaan erikseen OPM:n rahoitusta. Hankkeeseen osallistuu ohjaavan koulutuksen kautta mukaan tulevia asiakkaita yhteensä 110. Lisäksi muulla tavoin työpajatoimintaan ohjautuvia on arvioitu olevan 18 henkilöä.

Hankkeen päätavoitteena on, että 50 %:lle TE-toimistojen työpajalle ohjaavaan koulutukseen ohjaamista asiakkaista löytyy työ- tai koulutuspaikka tai muu ratkaisu työpajajakson jälkeen. Muita kohderyhmään liittyviä tavoitteita ovat mm. asiakkaiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, arkielämän taitojen ja elämänhallinnan tukeminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen. Ohjaavan koulutuksen jälkeen jatkovaihtoehtoja ovat eri yhdistelminä harjoittelu, työelämävalmennus, palkkatuettu työ yrityksiin tai kuntasektorille tai mahdollinen koulutusratkaisu.

Pajatoiminnan organisointi kuntayhtymän alueelle on oma haasteellinen tavoitteensa, koska suurelta osin toiminnan fyysiset puitteet, toimintatavat ja käytännöt sekä verkostot luodaan hankkeen alusta hankkeen käynnistyessä. Työpajatoiminnan painopisealueena on tarkoitus olla kestävä kehitys (mm. ekologisuus, ympäristö, kierrätys ja hyötykäyttö) ja siihen liittyvät toiminnot ja palvelut.

Työpajatoimintaa on kuntayhtymän alueella kahdessa toimipisteessä: Evijärvellä ja Kauhavalla. Hankkeen henkilöstöresurssit ovat 4,5 työntekijää: projektipäällikkö, kolme työpajaohjaajaa sekä puolipäiväinen toimistosihteeri.

Tämän hankkeen kautta toteutetaan ESR-hankkeen S11440 (Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajahanke) työvoimapoliittiset toimenpiteet.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan lehdistössä, verkostotapahtumin, sisäisellä tiedotuksella kuntayhtymän sisällä ja kuntaorganisaatioissa. Lisäksi ohjausryhmän jäsenet tiedottavat taustaorganisaatioissaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke järjestää seminaarin ja mahdollisesti muita pienempiä tilaisuuksia yhteistyökumppaneille välityömarkkinoiden kehittämisestä. Eri toimijaryhmien, myös kohderyhmän edustus, vierailuihin, tutustumisiin ja mahdollisiin vaihtoihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 451 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 449 280

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 708 329

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 642 533

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tarkoituksena on ollut toteuttaa rinnakkaishankkeena työvoimapoliittiset toimenpiteet Kuntayhtymä kaksineuvoisen Työpaja -hankkeessa Kauhavan, Lappajärven ja Evijärven kunnissa. Projektin välittöminä kohderyhminä ovat olleet pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät, vajaakuntoiset työnhakijat, maahanmuuttajat sekä nuoret työttömät.

Välillisinä kohderyhminä ovat olleet alueen työnantajat ja yritykset, muut yhteistyökumppaneina toimivat yritykset, alueen TE-toimistot, jäsenkunnat ja kuntayhtymä. Tavoitteena on ollut, että 50% ohjaavaan koulutukseen työpajalle ohjatuista työllistyy, löytää koulutuspaikan tai muun ratkaisun. Tavoitteena on ollut myös osallistujien elämänhallinnan, työnhakutaitojen ja normaaleille työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksien paraneminen.

Kauhavalla toteutettiin yhteensä neljä ohjaavan koulutuksen ryhmää. Lappajärvellä toteutui yksi ohjaava koulutus ja Evijärvellä kaksi. Ohjaavan koulutuksen suoritti yhteensä 61 henkilöä, joista työllistyi 10 henkilöä. Kaksi henkilöä aloitti ammatillisen koulutuksen. Ohjaavat koulutukset toteutti ulkopuolinen koulutuksen järjestäjä.
Ohjaavista koulutuksista ohjautui projektin aikana 12 henkilöä 83:sta työpajatoimintaan. Opal -palaute ohjaavien koulutusten sisällöstä oli hyvä.
Ohjaaviin koulutuksiin osallistujat paransivat koulutuksen aikana työmarkkinavalmiuksiaan ja edistivät työelämään ja koulutukseen pääsyään. Osallistujat myös aktivoituivat ja saivat yksilöllisen jatkosuunnitelman koulutuksen päätyttyä.

Projektin aikana toteutettiin työllistämistukijakso 36:lle henkilölle. Jaksojen pituudet vaihtelivat yhden kuukauden ja kahden vuoden välillä. Yksityiselle sektorille työllistyi seitsemän henkilöä, kolmannelle sektorille kaksi ja yksi seurakunnalle, kuntaorganisaatiot työllistivät 26 henkilöä. Kaikki työllistämistukeen varatut rahat saatiin käytettyä.

Hanke toteutetiin ajalla 1.6.2010 - 30.4.2014.
Ohjaavan koulutuksen toteuttaminen ja työllistämistuet olivat määräaikainen toimenpide, joka ei jatku projektin päättymisen jälkeen.