Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11481

Projektin nimi: S2V: Suomen kieltä verkkoon - kieltä ja kulttuuria aikuisille maahanmuuttajille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.10.2010 ja päättyy 31.10.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun Ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Minna Scheinin

Asema: Kielikoulutuskeskuksen päällikkö

Sähköposti: minna.scheinin(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 040 355 0375

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat aikuiset maahanmuuttajat, jotka ovat jo Suomessa ja osallistuvat joko kototuttamiskoulutukseen tai muuhun koulutukseen, jossa on S2-opetusta, sekä maahanmuuttajat tai muut ulkomaalaiset jotka haluavat itsenäisesti opiskella verkossa suomen kieltä ja kulttuuria.
Kohderyhmän toiminta-alueena on pilotointivaiheessa Turun seutu, mutta implementointivaiheessa kohdealue on koko Suomi, kuten kohdassa 5.6 mainittu. Pilotointivaiheessa kohderyhmänä ovat oppilaitosten omien opiskelijoiden lisäksi myös yritykset, joilla on jos Suomessa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, sekä yritykset, joilla on ulkomailla työskenteleviä työntekijöitä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toissijaisena kohderyhmänä ovat S2-kieltä ja suomen kieltä, viestintää ja kulttuuria opettava opetushenkilöstö, jolle tuotetaan opetusmateriaalia, sekä ohjaavaa tukimateriaalia uuden opetusmateriaalin käyttöön.
Kohderyhmän toiminta-alueena on pilotointivaiheessa Turun seutu, mutta implementointivaiheessa kohdealue on koko Suomi, kuten kohdassa 5.6 mainittu.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen kieltä verkkoon -hankkeessa tuotetaan Turun AMK:n ja Rasekoon kuuluvan Raision aikuiskoulutuskeskuksen Timalin välisenä yhteistyönä verkko-opiskelumateriaalia, joka on suunnattu aikuisille maahanmuuttajille. Hanke on osa Opetushallituksen rahoittamaa maahanmuuttajien alkuvaiheen kehittämisen ja ohjauksen hanketta, jossa tuotetaan verkkoon itseopiskelumateriaalia eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten mukaisesti. Materiaali kattaa kielen kaikki osa-alueet. Materiaalin valmistelussa otetaan huomioon S2-opetuksen periaatteet, verkkopedagoginen lähtökohta, aikuisopiskelijan näkökulma, työelämälähtöisyys, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suositukset ja eurooppalaiset taitotasokuvaukset. Materiaali sopii käytettäväksi sekä itsenäiseen opiskeluun että osana kontaktiopetusta, sillä osana hanketta tuotetaan myös opettajan tukimateriaalia. Hankkeen tuloksena syntyy neljä verkko-opiskelupakettia: minä ja taustani, yhteiskunta, rakennusalan työtehtävät, kaupan alan asiakaspavelu- ja myyntitehtävät.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin kohderyhmiä ovat ainakin seuraavat: S2V-projektiryhmä, S2V-ohjausryhmä, ESR-hankeverkosto, Hollannin yhteistyökumppani Cinop, S2-tiimit sekä muut kielten ja viestinnän opettajat, yritykset jotka rekrytoivat ulkomailta, yritykset joilla on ulkomaalaisia työntekijöitä, aikuiset maahanmuuttajat opiskelijoina Turun AMK:ssa ja Timalissa, työttömät aikuiset maahanmuuttajat jotka eivät ole opetuksessa. Näille kohderyhmille tiedotetaan hankkeesta liitteenä olevan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelmaa tullaan päivittämään hankkeen edetessä.
Projektista tiedotetaan lisäksi Turun AMK:ssa ja Timalissa sisäisesti intranetissä, kielikohtaisissa tiimeissä sekä kieltenopettajien koulutuspäivillä. Projektia esitellään myös muissa kielten ja viestinnän paikallisissa ja kansallisissa tapahtumissa sekä ESR-hanketilaisuuksissa tai muissa rahoittajan osoittamissa tapahtumissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011: verkostoitumisen ja sisällönohjauspalavereiden ansiosta hyviä käytänteitä S2-opetuksen alalla levitetään paikallisesti Turun AMK:n, Timalin ja muiden paikallisten oppilaitosten S2-opettajien keskuudessa. Kansallisesti hyvät käytänteet leviävät ESR-hankeverkoston yhteistyön kautta.
2012: materiaalin pilotoinnin jälkeen hyväksi todetut materiaalit, linkit, tehtävät ja lähteet levitetään rahoittajan ohjeiden mukaan kansallisesti

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 234 054

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 230 208

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 270 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 265 860

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

S2V-projekti aloitti toimintansa syksyllä 2010. Projekti toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timalin kielten ja viestinnän opettajien yhteistyönä. Projektin tavoitteena oli luoda aikuisille maahanmuuttajille suomen kielen opiskeluun soveltuvaa verkko-opiskelumateriaalia eri ammattialoilta. S2V-projekti oli osa OPH:n luotsaamaa valtakunnallista AIKIS-hanketta, johon osallistui useita oppilaitoksia ympäri Suomea.
Projektissa mukana olleet
Projektin kahdella ensimmäisellä kaudella projektin päällikkönä toimi Marjo Joshi, allekirjoittanut, eli Nina Roine aloitti projektipäällikkönä
syksyllä 2011. Projektikoordinaattorina Timalissa toimi koko projektin ajan Mikko Viljanen. Turun ammattikorkeakoulusta projektiassistentti Sara Pietilä avusti maksatushakemusten ja kirjanpidon kanssa ja asiantuntijakoordinaattori Anne Antero ohjasi käsikirjoittajia materiaalin teossa. Teknisenä tukena toimi Turun ammattikorkeakoulun kielikeskuksen it-vastaava Heikki Rahkonen.

Varsinaisen projektihenkilökunnan ulkopuolelta projektissa käytettiin myös eri alojen ammattiopettajia kommentoimaan ja opastamaan käsikirjoitusten teossa. Erityisesti rakennusalan ja kaupanalan tehtävissä ammattiopettajien tietämys oli tarpeen, jotta voitiin varmistaa tiettyjen termien ja välineiden oikea käyttö.
Käsikirjoittajatiimit oli jaettu siten, että jokaisessa neljässä parissa työskenteli yksi suomen kielen ja viestinnän opettaja Turun ammattikorkeakoulusta ja yksi Timalista.

Rakennusalan materiaalipaketin suunnittelivat ja toteuttivat Leena Mattila (Turun amk) ja Elina Isotupa (Timali). Ammattiopettajana heidän tukenaan toimi Markku Hyvönen.
Kaupan alan asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin soveltuvan materiaalipaketin käsikirjoittajina toimi useampia henkilöitä. Projektin alkuvaiheessa työparina olivat Laura Siniranta ja Päivi Myllymäki. Laura Sinirannan jäätyä äitiyslomalle, hänen tilalleen tuli Natalia Lammi. Lammin jäätyä äitiyslomalle, työpariksi vaihtui Ilona Pasio, joka oli mukana loppuun saakka. Ammattiopettajana kaupan alan käsikirjoituksissa toimi Susanna Passoja Timalista.
Yhteiskuntaa käsittelevän osion työparina toimivat Sirpa Rajala (Turun amk) ja Lauri Kaira (Timali) 2012 keväällä Lauri Kaira siirtyi väliaikaisesti käsikirjoitustyöstä ammattiopettajan rooliin ja hänen tilalleen käsikirjoittajaksi tuli Katja Ruuhijoki Timalista. Katjan työsuhteen päättyessä Timalissa Lauri palasi takaisin käsikirjoittajaksi.
Minä ja taustani -osion alkuperäisinä käsikirjoittajina aloittivat Tiina Hirard (Turun amk) ja Maija-Liisa Laukkanen (Timali). Tiinan jäätyä äitiyslomalle keväällä 2010 tilalle tuli Aino Lehikoinen (Turun amk).

Parit toimivat ja työskentelivät vaihdoksista huolimatta hyvin ja sopivat itsenäisesti työnjaosta