Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11482

Projektin nimi: Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2010 ja päättyy 28.2.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Yliopistonkatu 8, PL 122

Puhelinnumero: 016-341 341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite: www.luc.fi/sociopolis

Vastuuhenkilön nimi: Anneli Pohjola

Asema: Professori, sosiaalityön laitoksen johtaja

Sähköposti: anneli.pohjola(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040-5537498

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin korkeakoulujen sosiaalityön ja sosiaalialan opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö
Sosiaalialan toimijat julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla, kuntien sosiaalivirastojen johtajat sosiaalityöntekijät ja erityispalvelujen työntekijät. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen työntekijät sekä projektien ja kehittämishankkeiden henkilöstö. Hankkeessa huomioidaan erityisesti saamelaisalueella tehtävä kehittämisyhteistyö ja osaamisen vahvistaminen koulutus- ja tutkimusyhteistyön avulla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Uusi verkostomainen käytäntölähtöinen palvelumalli edistää sosiaalityön ja sosiaalialan opiskelijoiden työelämälähtöistä oppimista ja vahvistaa työelämään kiinnittymistä jo opintojen alkuvaiheessa. Muita välillisiä hyödynsaajia ovat sosiaalityön ja sosiaalipalvelujärjestelmän asiakkaat, sosiaalialalla toimivat erilaiset instituutiot sekä palvelutuottajat yksityisellä ja järjestösektorilla sekä niiden kanssa yhteistyötä tekevät organisaatiot. Lapin korkeakoulukonsernin muodostama opetus- ja tutkimuskeskus on osa valtakunnallista sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskusverkostoa, jolloin alueellisella organisoitumisella on merkitystä myös valtakunnallisessa rakenteessa. Alueelliset työelämälähtöiset palvelumallit (opetus- ja tutkimuskeskukset) muodostavat keskenään valtakunnallisen toimijaverkoston.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 106, joista naisia 90

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa perustetaan sosiaalityön ja sosiaalialan verkostomainen opetus- ja tutkimuskeskus toimintamalli Lapin alueelle. Hanke tukee Lapin korkeakoulukonsernin kehittämisstrategiaa, jonka tavoitteena on korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistäminen alueella. Uudella toimintamallilla kehitetään työelämälähtöistä sosiaalityön ja sosiaalialan korkeakoulutusta, tutkimusta, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostamassa verkostomaisessa oppimisalustassa. Rakenteella vahvistetaan moniammatillista ja monialaista osaamista, työelämän ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta, jonka avulla kiinnitetään työelämälähtöinen oppiminen sosiaalilan koulutukseen. Uudella palvelumallilla tuetaan Lapin maakuntaliiton hyvinvointiohjelmaa - Hyvinvoiva Lappi turvaamalla ammattitaitoisen työvoiman saantia sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa Lapin erityisolosuhteissa. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan myös saamelaisalueen kulttuuriset erityistarpeet. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan työelämän tarpeista lähtevää ohjauskoulutusta sosiaalialalla työskenteleville osaamisen kehittämiseksi, työssäoppimisen vahvistamiseksi sekä pitkällä tähtäimellä tuetaan työuralla pysymistä.
Hanke organisoidaan verkostomaiseksi, jossa osatoteuttajina ovat Lapin korkeakoulut, yhteistyökumppanina Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus: Lapin toimintayksikkö sekä alueen kunnat ja muut keskeiset sosiaalialan toimijat. Palvelumallilla tiivistetään käytännön yhteistyötä sosiaalialan järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on rakentaa yhteinen toimintamalli käytännön työelämän, yliopiston sosiaalityön, ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen ja Pohjois-Suomen sosiaalilalan osaamiskeskuksen: Lapin toimitanyksikö välille, missä tutkimustieto ja kehittämistyö erilaisten opinäytetöiden muodossa kiinnitetään työelämäkäytäntöjä paremmin palvelevaksi. Käytäntölähtöisellä toimintamallilla tuetaan välillisesti myös opiskelijoiden työelämään kiinnittymistä heti opintojen alkuvaiheessa, vahvistetaan käytännössä tapahtuvaa oppimista, urapolkujen rakentamista ja edistetään opiskelijoiden työllistymistä opintojen päätyttyä. Hankkeella turvataan myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta sosiaalialalla tulevaisuuden Lapissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma esitellään ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 2011. Hankkeen aloitusseminaari järjestetään keväällä 2011. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan: vuosittaiset ESR-raportoinnit, alan ammattilehtien artikkelit, alueelliset ja valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan seminaarit, sosiaalityön koulutuksen tutkimus- ja kehittämispäivät sekä valtakunnalliset sosiaalialan osaamiskeskuspäivät sekä valtakunnalliset Euroopan sosiaalirahaston järjestämissä seminaareissa. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan verkkoympäristössä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen viestintäsuunnitelma ja toimintasuunnitelma täsmennetään hankkeen käynnistyttyä ja esitellään sen jälkeen ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeessa tuotetaan vuosittaiset väli- ja seurantaraportit sekä tuotetaan artikkelit sosiaalityön ja sosiaalialan alan ammattilehtiin 2011 ja 2012, toimintaa esitellään vuosittaisiassa sosiaali- ja terveysalan seminaareissa, sosiaalityön koulutuksen valtakunnallisissa seminaareissa sekä valtakunnallisilla sosiaalialan osaamiskeskupäivillä. Hanke tuottaa pilottina valtakunnallisesti hyödynnettävää kokemusta ja työelämälähtöistä tietoa, jota sosiaalityön ja sosiaalialan korkeakoulutusverkostot sekä valtakunnalliset ESR- hankkeet voivat hyödyntää.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 502 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 499 496

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 597 641

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 588 552

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on perustettu sosiaalityön ja sosiaalialan verkostomainen opetus- ja tutkimuskeskus -toimintamalli Lapin alueelle. Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus on vahvistanut sosiaalityön ja sosiaalialan käytäntöjä vastaamalla paremmin työelämän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin ja mahdollistanut työelämälähtöisen koordinoidun kehittämistyön sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien koulutuksessa. Kehittämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun (ent. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu), Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Lapin alueen kuntien ja järjestötoimijoiden kanssa.

Sosiaalialan opetuksen, tutkimuksen ja käytäntöyhteyden kehittäminen aloitettiin Savotta-pilotissa, jonka käytäntöalustana oli Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoima PaKaste-hanke. Kokeiluun osallistui 17 korkeakouluopiskelijaa, joiden opintoja nivottiin kehittämistyöhön seminaaritöiden, selvitysten, käytännönopetusjaksojen, kanditöiden ja yhteisten seminaaripäivien avulla. Savottapilotin kokemusten perusteella työskentelyllä onnistuttiin kehittämään sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien koulutusta työelämälähtöisemmäksi. Opettajat, käytännön työntekijät ja opiskelijat olivat mukana yhteisessä oppimisprosessissa.

Tutkimuksen ja tiedontuotannon käytäntöyhteyttä on kehitetty kokoamalla gradu- ja opinnäytetyöpankki sekä aineistopankki hankkeen www-sivuille. Korkeakoulujen opiskelijat ovat voineet valita hankkeiden ja järjestöjen ehdottamista teemoja opinnäytetöihinsä. Poske on myös tarjonnut aineistojaan opiskelijoiden käyttöön.

Posken kanssa yhteistyössä on kehitetty työparityöskentelyä, jossa Posken työntekijät, korkeakoulujen opettajat ja opiskelijat toimivat työparina kuntien sosiaalialan työntekijöille asiakastyössä, ryhmien ohjauksessa ja oman työn arvioinnissa. Työskentelyllä on vahvistettu sosiaalityön ja sosiaalialan käytäntöjä, koulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä opettajien, opiskelijoiden, tutkijoiden ja käytännön työntekijöiden yhteistä tiedonmuodostusta ja oppimista.

Posken koordinoima kehittäjäkahvila-toiminta on tuonut yhteen kehittäjäasiakkaita, kunnan työntekijöitä sekä yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Hanke on järjestänyt korkeakoulujen opiskelijoille ja käytännön työntekijöille yhteistä opetusta, jossa korkeakoulujen ja osaamiskeskuksen henkilökunta ovat toimineet opettajina. Opintokokonaisuudet ovat vahvistaneet koulutusten ja käytäntöjen työelämälähtöistä kehittämistä. Yhteisölliset työmenetelmät -opintokokonaisuus järjestettiin 2011-2012 ja Ryhmän ohjauksen peruskurssi 2012-2013. Yhteistä lastensuojelun opintokokonaisuutta suunnitellaan parhaillaan.

Hankkeen aikana on kehitetty rakenne sosiaalityön ja sosiaalialan käytännön ohjaajien ja opettajien koulutukseen. Koulutus on toteutettu kahdesti, 2011-2012 ja 2013-2014, ja siihen on osallistunut yhteensä 30 käytännön opettajaa. Koulutukset ovat tarjonneet sosiaalityön ja sosiaalialan käytännön työntekijöille uutta tietoa oman työnsä kehittämiseen ja niiden avulla on tuettu käytännön työntekijöiden valmiuksia toimia opiskelijoiden ohjaajina.

Koulutusten pohjalta sosiaalityön ja sosiaalialan käytännön opettajille on koottu työkalupakki, joka sisältää harjoituksia ja materiaalia käytännön ohjauksen tueksi. Työkalupakki soveltuu itseopiskeluun tai tulevissa koulutuksissa hyödynnettäväksi ja se julkaistaan hankkeen www-sivuilla sähköisenä julkaisuna helmikuussa 2014.

Sosiaalialan järjestöjä, hankkeita ja muita työelämäyhteistyökumppaneita on integroitu opetukseen, tutkimukseen ja kehittämistoimintaan.

Hanke on järjestänyt korkeakoulujen ja osaamiskeskuksen kanssa yhteistyössä kolme seminaaria, jotka ovat olleet avoimia sosiaalialan toimijoille Lapin alueella.

Opetus- ja tutkimuskeskuksen verkostoa on rakennettu yhteistyössä Lapin kuntien ja sosiaalialan järjestöjen kanssa. Korkeakoulujen käytännön opetukseen on saatu yhteyshenkilöt kaikista Lapin kunnista.