Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11483

Projektin nimi: Osaajana työmarkkinoille toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vantaan kaupunki/Sivistystoimi/Vantaan ammattiopisto Varia

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0124610-9

Osoite: Tennistie 1

Puhelinnumero: 09-83 911

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.varia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.varia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Tauriainen

Asema: rehtori

Sähköposti: pekka.tauriainen(at)vantaa.fi

Puhelinnumero: 050 312 4514

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
- työssäoppimisen ohjaajat (200; Vantaan ammattiopisto Varia 120, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu 40 ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 40) eri työ- ja elinkeinoelämän osa-alueilta. Työpaikkaohjaajakoulutukseen sisällytetään työpaikkaohjaajien perehdyttäminen uusiin tutkintojen perusteisiin ja muuttuneeseen opiskelija-arviointiin.
- toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat (43) Vantaan ammattiopisto Varia (28), Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu (8) ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (7). Työelämäjaksoille lähtevistä opettajista koulutetaan 36 sosiaalisen median käyttöön ja opittua ohjataan hyödyntämään vuorovaikutteisen alustan luomiseen ja työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen.
Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia Y -tunnus 0124610-9
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Y -tunnus 0211675-2
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Y -tunnus 2245018-4

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 650 000 euroa, josta haettava ESR- ja valtion rahoitus on 526 500 euroa ja kuntarahoitus 123 500 euroa (19 % kokonaiskustannuksista). Kuntarahoitus jakautuu Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varian, Tampereen kaupunki/Tampereen ammattiopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kesken seuraavasti: Vantaan ammattiopisto Varia 74 100 euroa, Tampereen ammattiopisto 24 700 euroa ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 24 700 euroa. Kuntarahoitus muodostuu rahasta 48 200 euroa ja laskennallisesta osuudesta 75 300 euroa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat:
1. Vertaisarviointi, verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Hämeenlinnan koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Tavastia
Jyväskylän ammattiopisto
Oulun seudun ammattiopisto
Hyria Koulutus Oy
2. Vantaan ammattiopisto Varian, Tampereen ammattiopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan muu opetushenkilöstö
4. Muiden kuin em. oppilaitosten opetushenkilöstö
5. Hallinnoija- ja yhteistyökumppani oppilaitosten opiskelijat
6. Opettajien sijaisiksi tulevat henkilöt
7. Työpaikkakoulutukseen osallistuvien yritysten johto
8. Opettajien työelämäjaksot mahdollistavien yritysten johto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 265, joista naisia 125

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 309, joista naisia 217

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaajana työmarkkinoille toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta -projekti on Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varian hallinnoima hanke, jonka yhteistyökumppanit ovat Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Verkostona/hyvien käytäntöjen levittäjinä/vertaisarviointikohteina toimivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto, Hämeenlinnan koulutuskuntayhtymä/ Koulutuskeskus Tavastia, Oulun seudun ammattiopisto ja Hyria Koulutus Oy. Eri aloja edustavia yrityksiä on mukana hankkeessa PKS -seudulta sekä Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelta.
Projektin tavoitteena on kehittää työelämän ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä, lisätä opetuksen työelämävastaavuutta ja em. kautta vaikuttaa osaltaan koulutuksen ja opetuksen laatuun. Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat työpaikkaohjaajien kouluttaminen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen. Opettajien työelämäjaksoja toteutetaan 43 kestoltaan 7 viikkoa vuosina 2011-2012. Työpaikkaohjaajia koulutetaan samana aikana 200. Hanke edistää kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuutta sekä teknologisten innovaatioiden käyttöönottoa.
Projektissa toteutetaan työpaikkaohjaajien koulutusta ja opettajien työelämäjaksoja koskevia vertaisarviointeja verkosto-oppilaitoksissa. Vertaisarviointiin järjestetään koulutus. Osa työelämäjaksoille lähtevistä opettajista koulutetaan sosiaalisen median käyttöön ja opittua hyödynnetään työpaikkaohjaajakoulutuksen menetelmien kehittämisessä. Hankkeeseen kohdistuva laadullinen arviointi/vaikuttavuuden arviointi/ulkoinen arviointi toteutetaan vertaisarviointina..
Projekti vastaa seuraaviin tarpeisiin:
1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointivalmiuksien kehittyminen
2. Toimintamallin kehittäminen työpaikkaohjaajien kouluttamiseen
3. Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen uusiin tutkinnon perusteisiin ja opiskelija-arvioinnin muutoksiin
4. Opettajien ammatillisen osaamisen päivittäminen/syventäminen
5. Toimintamallin kehittäminen opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen
6. Työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen/tiivistäminen
7. Opetuksen työelämävastaavuuden lisääminen ja
8. Kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuuden lisääminen.
Projektin tuloksena:
1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointitaidot kehittyvät
2. Kehitetään toimintamalli ja materiaalia työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi
3. Työpaikkaohjaajat tuntevat uudet tutkinnon perusteet ja opiskelija-arvioinnin muutokset työssäoppimisen näkökulmasta
4. Opettajien ammatillinen-/työelämäosaaminen lisääntyy ja syvenee
5. Kehitetään toimintamalli opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen
6. Työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö kehittyy
7. Opitaan ohjeiden mukaan hyödyntämään sosiaalista mediaa opetuksessa ja yhteistyösuhteiden hoitamisessa ja
8. Kumppanuudet lisääntyvät ja hyvät käytännöt leviävät.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Henkilöstön rekrytointi:
- toteutetaan sisäisenä rekrytointina
Markkinointi:
- projektipäällikkö ja projektityöntekijät markkinoivat hanketta koko ajan; opettajien nimeäminen työelämäjaksoille, markkinointi suhteessa verkosto-oppilaitoksiin ja muihin oppilaitoksiin ym.
- projektipäällikkö ja projektityöntekijät sekä projektiin osallistuvat opettajat (43-45) markkinoivat projektia omissa verkostoissaan, messuilla, ammatillisilla opintopäivillä
Tiedottaminen:
- laaditaan projektille www- ja intranet -sivut
- laaditaan sosiaaliseen mediaan esittely projektista ja hyödynnetään sosiaalista mediaa tiedottamisessa
- tiedotetaan työelämäkäynneillä projektista
- tiedotetaan järjestettävien seminaarien yhteydessä
Ammatillinen tiedottaminen:
- projektipäällikkö ja projektityöntekijät sekä projektiin osallistuvat opettajat (43-45) markkinoivat projektia omissa verkostoissaan, messuilla, ammatillisilla opintopäivillä
- projektista kirjoitetaan artikkeli/artikkeleita, joita tarjotaan ammattilehtiin
- tiedotaan Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kautta
Kansallinen, alueellinen ja paikallinen tiedottaminen:
- ammatillisten kanavien lisäksi sanomalehdet ja paikalliset radiokanavat
Oppilaitoksen sisäinen tiedottaminen:
- perustetaan sähköiselle Fronter -oppimisalustalle huone projektille, jossa tiedotetaan oppilaitoksen henkilöstölle/muille projektissa mukana oleville tahoille
- tiedotetaan intranet -sivuilla ja kokouksissa
- tiedotetaan opiskelijoille

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syksy 2010
- työstetään sähköisiä alustoja; www- ja intranet -sivut ja Fronter -oppimisalusta

Kevät 2011
- jatketaan tarvittaessa em. sähköisten alustojen työstämistä
- käynnistetään aineiston tuottaminen Fronter -oppimisalustalle
- informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista

Syksy 2011
- tuotetaan aineistoa Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan koskien työpaikkaohjaajakoulutusta
- informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista
- painetaan esite

Kevät 2012
- tuotetaan aineistoa Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan koskien työpaikkaohjaajakoulutusta
- informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista
- suunnitellaan osallistumista messuille, ammatillisille opintopäiville
- painetaan posteri
- hankitaan Työpaikkaohjaaja - nimineulat

Syksy 2012
- tuotetaan aineistoa Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan koskien työpaikkaohjaajakoulutusta
- informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista
- osallistutaan messuille, ammatillisille opintopäiville
- hankitaan markkinointimateriaalia messuille, ammatillisille opintopäiville
- selvitetään yhteistyömahdollisuutta Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kanssa

Kevät 2013
- tuotetaan aineistoa Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan koskien työpaikkaohjaajakoulutusta
- informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista
- osallistutaan messuille, ammatillisille opintopäiville
- käynnistetään mahdollinen yhteistyö AMKE ry:n kanssa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 526 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 513 422

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 650 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 647 531

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kehittää työelämän ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä, lisätä opetuksen työelämävastaavuutta ja em. kautta vaikuttaa osaltaan koulutuksen ja opetuksen laatuun.

Kehittämistoimenpiteet ja tukitoimet toteutettiin vuosina 2011 ja 2012. Määrälliset - ja laadulliset tavoitteet arvioimme saavutetun erittäin hyvin ja tukitoimet toteutuivat kiitettävästi. Poikkeaman projektin toteutukseen tekee sosiaalisen median tuotteiden työstäminen valmiiksi työpaikkaohjaajien koulutukseen ja niiden hyödyntäminen.

Projektin kehittämistoimenpiteet kohdistuivat opettajien työelämäjaksojen - ja työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamiseen. Työelämäjaksojen toteuma oli 43/50 opettajaa jakautuen: Vantaan ammattiopisto Varia 28/30, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu 8/10 ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 7/10 opettajaa. Työelämäjaksojen pituus oli noin 2 kk ja työelämäjaksopaikkoja oli 46. Tavoitteessa saada pieniä yrityksiä mukaan kehittämistoimintaan onnistuttiin.

Määrällinen tavoite kouluttaa 200 työpaikkaohjaajaa saavutettiin. Projektissa koulutettiin 236 työpaikkaohjaajaa jakautuen seuraavasti: Varia 158/120, Tredu 59/40 ja WinNova 19/40 työpaikkaohjaajaa.

Opettajien työelämäjaksosta esitetään yksi (1) kaikille projektin toteuttajille yhtenäinen kuvaus. Työpaikkaohjaajakoulutuksen osalta muotoutui kolme (3) toteutusratkaisua: 1. Mentorointi -malli, 2. Verkko-opiskelu -malli ja 3. Monimuoto -malli. Prosessit opettajien työelämäjaksoista ja työpaikkaohjaajakoulutuksesta esitetään osoitteesta www.educa-instituutti.fi ja www.varia.fi Opetushallituksen Hyvien käytäntöjen jakelualustalla on julkaistu esitykset Opettajien työelämäjaksot työpaikkaohjaajien kouluttamisen mahdollistajana ja Osallistujalle henkilökohtaisesti suunniteltu työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov.

Tukitoimina opettajille toteutettiin Vertaisarviointi –koulutus ja Sosiaalisen median –koulutus. Vertaisarviointi -koulutuksen jälkeen toteutettiin vertaisarviointikäynnit arvioinnin kohteena joko opettajien työelämäjaksot tai työpaikkaohjaajakoulutus. Tukitoimiin kuului projektin aloitus-, väli- ja loppuseminaarit.

Projektin määrällinen arviointi toteutettiin kyselynä. Opettajien vastausprosentti oli 100,0 %, työnantajien edustajien 45,6 % ja työpaikkaohjaajien 33,0 %.

Opettajien ammatillinen osaaminen kasvoi ja opetuksen työelämävastaavuus kehittyi. Jotkut opettajista kokivat osoitetut työtehtävät liian yksipuolisiksi ja pelkistetyiksi. Vastaavasti jotkut kokivat odotusten työelämäjakson suhteen ylittyneen. Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö kehittyi. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kautta työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointitaidot kehittyivät ja perehtyminen uusien tutkinnon perusteiden ja opiskelija-arvioinnin muutoksiin mahdollistui. Osa opettajista koki projektin tavoitteet epäselviksi ja liian vaativiksi, kuten sosiaalisen median hyödyntäminen. Palautteiden perusteella työelämäjakso sisälsi liian paljon toimintaa; ei jäänyt riittävästi aikaa käytännön työtehtävissä toimimiseen. Toisaalta arvioitiin, että työelämäjakso oli liian pitkä ja esitettiin useampaa työelämäjaksopaikkaa työelämäjaksolle. Haasteellisinta oli sosiaalisen median opiskeleminen ja käyttäminen, mutta myös työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Opettajien sosiaalisen median osaaminen lisääntyi.

Kyselyyn vastanneista työnantajien edustajista puolet edustaa pieniä/ keskisuuria yrityksiä. Asteikolla 1- 5 opettajien työelämäjakson sisältöä, toteutusta, toteutustapaa ja järjestelyjä arvioitiin arvosanalla 4 +. Myönteisesti arvioitiin seuraavaa: opettaja tuntee opiskelijoiden työssäoppimisjaksopaikat, opettajan kokemus siirtyy osaksi opetusta ja oppilaitosyhteistyö alkoi työelämäjaksosta/paransi aiemmin alkanutta yhteistyötä. Kehittämistarpeet liittyivät työelämäjakson pituuteen; liian lyhyt/liian pitkä. Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältö, toteutus, toteutustapa, järjestelyt ja vaikutus olivat myös työnantajien edustajien arvioiman asteikolla 1- 5 tasoa 4 +. Kehittämistarvetta on lyhyen ja selkeän koulutusmateriaalin tuottamisessa.

Työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuneista työpaikkaohjaajista suurin osa vastaajista oli 25 - 54 -vuotiaita ja naisia. Vastaajista 78,0 % suoritti peruskoulutuksen ja 22,0 % päivitys-/ täydennyskoulutuksen. Joka viides työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuneista oli toiminut aiemmin työpaikkaohjaajana. Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä, toteutusta, toteutustapaa, järjestelyjä ja vaikutusta arvioitiin asteikolla 1 - 5 arvosanalla 4 -. Kehittämistarpeet ovat: lyhyen ja selkeän koulutusmateriaalin tuottaminen ja entistä enemmän mentorointi -tyyppinen koulutuksen toteutapa.

Projektin ulkoinen arviointi toteutettiin huhtikuussa 2013 vertaisarviointina muiden koulutuksen järjestäjien edustajien toimesta. Vertaisarviointien tuloksien palautetta voidaan hyödyntää edelleen sekä työelämäjaksojen että työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämistyössä.