Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11486

Projektin nimi: Rautaa rajoitta - toiminnan kehittäminen, ESR

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 30.11.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Osoite: Asevelikatu 4

Puhelinnumero: 017-27251

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ysao.fi

Projektin kotisivun osoite: Hankekokonaisuudelle on julkaistu omat www-sivut osoitteella: rautaarajoitta.com

Vastuuhenkilön nimi: Niina Puumalainen

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: niina.puumalainen(at)ysao.fi

Puhelinnumero: 0400793026

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella toimivat teknologiateollisuuden alan yritykset sekä oppilaitokset sekä yrityksissä työskentelevät henkilöt ja oppilaitosten opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosten opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 68, joista naisia 4

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta

Teknologiateollisuus on yksi keskeisistä Pohjois-Savon maakunnan toimialoista ja tärkein vienti-tuloa tuottava toimiala. Sen merkitys on tunnistettu sekä maakuntastrategiassa että Ylä-Savon alueen Yhdessä-Onnistuen-Uudistuen elinkeinostrategiassa.

Teknologia-alan yritykset ovat voimakkaasti verkostoituneita sekä keskenään että suhteessa alueen oppilaitoksiin. Yhteistyöstä on saatu selkeää ja konkreettista hyötyä sekä teknologisen osaamisen kehittymisen että osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Rautaa rajoitta -projektikokonaisuus

Rautaa rajoitta -projektikokonaisuuden tavoitteena on jatkaa yhteistyön kehittämistä ja syventämistä sekä luoda verkostoyhteistyöhön perustuva hajautettu, yhteiskäyttöinen teknologiateollisuuden oppimisympäristö, jota tuetaan sähköisillä oppimisympäristöillä. Samalla systematisoidaan oppilaitosten ja alueen teknologia-alan yritysten yhteistyötä ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa uusien oppimisympäristöjen avulla.

Tavoitteena on myös kehittää opetuksen toteutusmenetelmiä siten, että opiskelu tapahtuisi joustavasti sekä oppilaitosten että yritysten oppimisympäristöissä. Samalla opetuksen sisältöjä ja rakennetta muutetaan mahdollistamaan tämän tyyppisen koulutusmallin käytännön onnistuminen.

Oppimisympäristöt tullaan ensisijaisesti sijoittamaan niihin yrityksiin ja oppilaitoksiin, joissa ao. laitteistojen osalta on valmiiksi riittävän korkea osaaminen tai missä fyysinen ympäristö muutoin tukee uuden oppimisympäristö perustamista. Perustamisvaiheessa huomioidaan myös se, että oppimisympäristö hyödyttää ja tukee sekä sijoitusorganisaatiota että muita oppimisympäristön käyttäjiä.

Projektin kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat:
-teknologia-alan yritykset ja alueen oppilaitokset sekä
-yritysten ja oppilaitosten työntekijät ja opiskelijat

Rautaa rajoitta -toiminnan kehittäminen, ESR

Projektin päätavoitteena on luoda yritysten ja koulutusorganisaatioiden välille kalliiden teknisten laitteistojen ja ohjelmistojen yhteiskäyttöön perustuva koulutus- ja toimintamalli. Mallissa alueelle nyt hankittavia, sekä aiemmin jo hankittuja laitteistoja voidaan monipuolisesti käyttää sekä tutkimus- että koulutustoiminnassa.

Tämä parantaa koulutuksen toteuttamismahdollisuuksia sekä laatua. Opiskelijoille mahdollistetaan opiskelu uusimmilla teknologisesti kehittyneillä laitteilla myös jatkossa. Yhteiset yritysten ja oppilaitosten oppimisympäristöt helpottavat myös opiskelijoiden siirtymistä opiskelusta työelämään parempien työelämätaitojen ansiosta.

Keskeisenä hankkeen tuloksena syntyy "tuotantolähtöinen opetus" -koulutusmalli, toimintaa tukevat prosessit sekä hajautetut verkostomaisesti toimivat oppimisympäristöt.

Rautaa rajoitta -projektikokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän, Savonia ammattikorkeakoulun ja alueen teknologia-alan yritysten kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisen päävastuu on projektipäälliköllä. Hän vastaa tiedonkulusta sekä projektin sisällä
(ohjausryhmän, projektiryhmän sekä toimijoiden välillä) että hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista tiedottamisesta ulkopuolelle.
Erityisen tärkeää on viestintä ja tiedottaminen alueen yrityksiin, yrittäjäjärjestöihin sekä kehittämisyhtiöihin.

Projektipäällikkö vastaa myös yhteistyöstä alueellisen markkinoinnin kanssa.
Projekti hyödyntää tiedottamisessaan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kilpailuttamaa "projektien
mediapiste" palvelua, jonka tuottajana vuoden 2010 osalta on Mediateam Oy.

Projektin tiedotussuunnitelma on projektisuunnitelman liitteenä nro 8.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin keskeiset tulokset levitetään ja juurrutetaan hankittavien laitteistojen sijoittamisen sekä yhteistoimintaprosessien suunnittelun yhteydessä.

Piloitointijaksojen jälkeen tehdään prosessien päivittämiset, jonka jälkeen järjestetään laajemmat koulutukset opettajille ja yritysten työntekijöille/päättäjille.

Projektin käytäntöjen levittäminen laajemman hyödynsaajajoukon käyttöön tapahtuu sekä hankkeen järjestämissä seminaareissa että hanketoimijoiden muiden verkostojen kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 118 471

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 172 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 155 788

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

ESR-osion päätavoitteena on luoda yritysten ja koulutusorganisaatioiden välille EAKR-osiossa hankittujen kalliiden teknisten laitteistojen ja ohjelmistojen yhteiskäyttöön perustuva koulutus- ja toimintamalli. Hankkeen aikana suunnitellut ja toteutetut koulutukset olivat lähtöisin teknologiateollisuutemme tai hankkeessa havaituista tarpeista. Koulutukset määriteltiin, suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä hanketoimijoiden yhteistyöllä.
Yhteistyö yritysten kanssa on sujunut suunnitelmien mukaan. Alueen yritykset ovat osallistuneet
kehittämistyöhön ideoimalla ja kertomalla tarpeistaan sekä antaneet kehitysprojektien aiheita
hankehenkilöstön ja opiskelijoiden toteutettavaksi. Muun muassa oppimistehdas Educaworks Oy:llä
opiskelijat ovat hyödyntäneet hankkeessa hankittua monitoimisorvia tehokkaasti.
Monitoimisorvin avulla on voitu myös esitellä nykyaikaista sorvaustekniikkaa sekä työkaluja alueen yrityksille. Myös nykyaikaisen NC-ohjelmoinnin esittely ja koulutus on monitoimisorvin ja sen ohjelmointiin hankitun ohjelman avulla mahdollista.
Monitoimisorvin käyttökoulutusta ja ohjelmointiin liittyvien ohjelmistojen koulutusta on järjestetty yhdessä yrityksen kanssa, hankehenkilöstölle ja halukkaille yritysten edustajille.
Yritysten edustajat ovat osallistuneet Rautaa Rajoitta hankekokonaisuuden tilaisuuksiin, joissa yhteistyötä on saatu kehitettyä. Koulutukset suunniteltiin, määriteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä hanke-toimijoiden kesken. Esimerkiksi hankkeen toimesta selviteltiin alueellisia ongelmia särmäyksen suunnittelijoiden ja särmäystä suorittavien metallialan yritysten yhteisissä toimintatavoissa. Yrityksiltä tulleen palautteen mukaan oli tarve saada keskustelu eri toimijoiden välille. Aiheen pohjalta kutsuttiin koulutukseen särmäyksen suunnittelijoita alueen johtavista metallialan tuontantolaitoksista, särmäystä suorittavista yrityksistä sekä oppilaitoksen metallialan kouluttajia. Lisäksi myös muiden hankkeen aikana hankittujen laitteiden käyttökoulutuksia on kehitetty vastaamaan alueen yritysten tarpeita.

Savonia-ammattikorkeakoululla toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään insinööri-, erikoistumis- sekä työvoimakoulutuksissa. Järjestelmään on luotu demoaineisto, jota kopioimalla voidaan luoda oppilasryhmälle oma demoympäristö, jossa toiminnanohjausjärjestelmään liittyviä toimenpiteitä voidaan harjoitella.
Oppimistehdas Educaworks Oy:llä toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään tällä hetkellä
työajanseurannassa, tilaustenkäsittelyssä, materiaalihallinnossa sekä laskutuksessa.

Hankkeen aikana kehitettyjen oppimisympäristöjen käyttö koneenasennuksen koulutuksessa on vakiintunut osaksi ammattioppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa.