Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11487

Projektin nimi: Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Osoite: Tarkkampujankuja 1, Pl 181

Puhelinnumero: 01535561

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mamk.fi

Projektin kotisivun osoite: mediavaikuttaminen.wordpress.com

Vastuuhenkilön nimi: Anu Haapala

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: taru.sarkka(at)mamk.fi

Puhelinnumero: 0503125123

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhminä ovat nuorten mediavaikuttamisen organisoimisesta ja toteuttamisesta kiinnostuneet tai sitä jo toteuttavat: Koulutusorganisaatiot toisella ja korkea-asteella, järjestöt, kuntaorganisaatiot, seurakunta, mediatalo henkilöstöineen sekä alueen nuoret.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisinä kohderyhminä ovat koulutusorganisaatioiden opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 154, joista naisia 105

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Julkiset viestimet mediana kuuluvat merkittävimpiin kansalaisaktiivisuuden toteuttamisen foorumeihin. Nuorten mediaosaamisen ja -vaikuttamisen, millä tarkoitetaan mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti mediatuottamisen kautta, tukeminen on siten myös kansalaisuuden tukemista ja sillä on syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus.

Projektin tavoitteet:
1. Löytää ja levittää nuorten mediavaikuttamisen hyviä käytäntöjä
2. Etsiä ja tehdä näkyväksi, millaista eurooppalaista identiteettiä nuoret median kautta rakentavat
3. Kehittää paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla nuorten mediavaikuttamista
4 Rakentaa ja kehittää paikallista, alueellista, kansallista ja eurooppalaista mediavaikuttamisen yhteistyötä ja siten edistää alan t&k-toiminnan kansainvälistymistä

Projektin toimenpiteet
- Täsmennetään vierailukohteet, vierailukohtaiset tavoitteet, aikataulu ja osallistujat
- Toteutetaan vierailut valituissa eurooppalaisissa kohteissa (3-4 kpl)
- Dokumentoidaan ja analysoidaan vierailun jälkeen mediavaikuttamisen hyvät käytännöt ja toimintatavat ja laaditaan kehittämisehdotuksia
- Toteutetaan paikalliset mediavaikuttamisen työpajat, joissa hyvien käytäntöjen soveltamisen pohjalta rakennetaan mediavaikuttamisen pilotteja
- Toteutaan kolme pilottia
- Esitellään hyviä eurooppalaisia käytäntöjä sekä dokumentoituja mediavaikuttamisen pilotteja kansallisessa seminaarissa
- Siirretään projektin eri vaiheissa tuotettu materiaali Mediakasvatsuseuran kansalliseen portaaliin.

Projektin tuloksena:
1. Ymmärrys mediavaikuttamisesta lisääntyy
2. Uudenlaisten mediavaikuttamispilottien suunnittelu toteutetaan Etelä-Savon maakunnassa
3. Opettajien, kuntien, seurakunnan, järjestöjen sekä mediatalon henkilöstön mediaosaaminen ja mediakasvatustaidot vahvistuvat
4. Syntyy pysyviä paikallisia, alueellisia ja kansallisia yhteistyötapoja, joiden avulla tuetaan nuorten mediavaikuttamista, luodaan vaikuttamista tukevia opetus- ja ohjausmateriaaleja sekä kehitetään medioita vaikuttamiskanavina
5. Paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyö tiivistyy, mikä mahdollistaa esim. t&k-yhteistyön jatkossa
6. Syntyy uusia sisältöjä, menetelmiä ja ympäristöjä mediavaikuttamiseen
7. Nuorten osallistuminen maakunnan kehittämiseen lisääntyy ja saa uusia muotoja

Tuotoksina syntyy toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, materiaaleja ja malleja mediavaikuttamiseen, opas mediavaikuttamisen pilottien suunnitteluun, paikalliset, alueelliset ja kansalliset yhteistyömallit mediavaikuttamisen edistämiseen

Projektin vaikutuksena
1. Nuorten mediaosaaminen vahvistuu ja erityisesti kyky hyödyntää mediaa vaikuttamisen ja itseilmaisun keinona lisääntyy
2. Mediavaikuttaminen vaikuttamisen keinona vakiintuu osaksi koulujen, kirjastojen, järjestöjen ja nuorisotyön toimintaa
3. Nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen lisääntyy ja syrjäytyminen estyy.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksen tarkoituksena on hankeprosessien sujuva ja laadukas eteneminen, toiminnan avoimuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä verkostoitumisen edistäminen. Tehokkaalla, kohderyhmien mukaisella viestinnällä pyritään myös yhteistyön vahvistamiseen hankkeen eri osapuolten kesken. Sisäisen tiedotuksena kohderyhmänä ovat hankkeen ohjausryhmä, projektiryhmä, hankkeen toteuttajat ja keskeiset sidosryhmät. Tavoitteena on informaation ajantasainen leviäminen hankkeen toimijoille sekä hankkeen toiminnan eteneminen. Sisöisesti tiedotuksesta vastaa hankkeen projektipäällikkö ja keinoina ovat:
- Sähköpostilistat
- Tiedotteet
- Työseminaarit
- Projektiryhmätapaamiset

Ulkoiset tiedotuksen kohderyhmänä ovat yhteistyöprojektit, osa sidosryhmistä, alueelliset päättäjät ja viranomaiset, media ja suuri yleisö. Tavoitteena on edistää sopivien yhteistyötahojen löytymistä ja verkostoitumista, edistää hankkeen toteuttamista, tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista sekä edistää syntyvien uusien käytäntöjen leviämistä ja käyttöönottoa. Ulkoisesta tiedotuksesta vastaa hankkeen projektipäällikkö yhdessä Mamkin tiedottajan kanssa. Ulkoisen tiedotuksen keinoina ovat:
- Hankkeen esite
- Julkaisut (artikkelit, raportit, hankkeessa tehtävä tutkimus)
- Hankkeen www-sivut
- Hankeseminaarit ja tiedotustilaisuudet

Tiedotustilaisuuksiin osallistujat kirjataan ESR-seurantalomaketta

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2010
- Tiedotus projektin käynnistymisestä ja osallistuvien organisaatioiden sitouttaminen hankkeeseen.
- Blogin pitäminen projektista / projektista tiedottaminen esim. Nuorisotutkimusseuran Kommentti.fi-palstalla, Mediakasvatusseuran sivuilla, Minun Mikkelini-alustalla, Länsi-Savon Torsti-viikkoliitteessä.
- Vierailujen toteuttaminen ja niiden huolellinen dokumentointi, mikä mahdollistaa soveltamisen sekä projektin aikana että sen jälkeen. Vierailujen jälkeen käynnistyy dokumentoitujen hyvien käytäntöjen pohjalta tapahtuva sovellusten rakentaminen paikallisella tasolla. Tätä työtä tehdään paikallisissa mediavaikuttamisen työpajoissa, jotka kokoavat yhteen laajan toimijajoukon.


Vuosi 2011 ja 2012

- Alueelliset tiedotustilaisuudet ja infot kouluissa, nuorispalveluissa ja kirjastoissa. Nuorisotiedotus Po1ntin hyödyntäminen tiedotuskanavana
- Kansallinen seminaari, jossa projektin tuloksia, tuotoksia ja kokemuksia levitetään kansallisella tasolla.
- Projektin tuotokset siirretään kansalliseen Mediakasvatusseuran portaaliin, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä.
- Projektin toteuttajat levittävät kokemuksia ja projekteissa tuotettuja malleja omien verkostojensa kautta eteenpäin
- Projektin kokemukset huomioidaan mukana olevien koulutusorganisaatioiden opetussuunnitelmatyössä,

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 692

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 235 692

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 575

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 271 541

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli vahvistaa nuorten ja heidän parissaan toimivien mediaosaamista ja tarjota sitä kautta nuorille uusia välineitä vaikuttamiseen ja aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseen. Projekti toteutui onnistuneesti ja yhteistyötahot olivat innokkaasti ja aktiivisesti toiminnassa mukana.

Projekti täytti tavoitteensa ja sen tuloksena ymmärrys mediavaikuttamisesta on lisääntynyt niin nuorten kuin heidän kanssaan toimivien aikuisten parissa. Etelä-Savon maakunnassa toteutettiin mediavaikuttamisen pilotteja huomattavasti enemmän kuin alunperin suunniteltiin, nuorten ja yhteistyötahojen henkilöstön mediaosaaminen on vahvistunut (mm. didgitarinaohjaajakoulutukset) ja toimijoiden yhteistyö tiivistynyt. Projektissa syntyi vaikuttamista tukevia materiaaleja (Mediaa vaikuttavasti -käsikirja nuorten mediavaikuttamiseen) sekä opetus- ja ohjausmenetelmiä (esim. Kalevankankaan mainosprojektia ja Mikkelin lukion teemapäivää aiotaan toteuttaa tulevinakin vuosina).

Paikallisen yhteistyön lisäksi projektissa on lisätty kansainvälistä yhteistyötä mediavaikuttamisessa. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan alan yhteistyötä tulevaisuudessa mm. yhteisten hankehakujen muodossa.

Projektilla on ollut selviä vaikutuksia sen kohderyhmiin. Nuoret ovat palautteessaan kertoneet oppineensa uusia taitoja. Projektin kohderyhmänä olleiden nuorten joukossa on ollut syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joihin projektin toimenpiteillä on ollut voimauttava vaikutus. Esimerkiksi hankkeessa järjestetyt mediapajat osoittautuivat onnistuneeksi kokeiluksi koulumaailmassa. Mediapajoihin osallistuneet nuoret saivat säännöllisesti toteutuneesta pajasta itselleen harrastuksen ja löysivät näin uusia mielenkiinnon kohteita. Pajat saivat runsaasti positiivista palautetta myös koulun henkilökunnalta.

Hankkeen myötä mediakasvatus ja mediavaikuttaminen ovat vakiintuneet Itä-Suomen nuorisotoimialalla niiden teemojen joukkoon, joita tullaan pitämään mukana alan kehittämisessä. Hankkeen toimenpiteiden juurtuminen näkyy mm. hankkeen menetelmien (esim. digitarina) ja tuotettujen toimintamallien käyttöönottona myös muualla Suomessa. Erityisen suosion saavuttanut digitarinamenetelmä on mukana mm. vuosittaisessa nuorisovaltuustojen PikkuPIIP-vaikuttajatapahtumassa vuonna 2013 ja hankkeessa mukana olleet kouluttajat opettavat Itä-Suomen nuorisovaltuustoille menetelmän käyttöä ja mahdollisuuksia vaikuttamisessa.

Hankkeen päätöstapaamisessa elokuussa 2012 tehtiin suunnitelma toimintojen juurruttamisesta yhteistyökumppaneiden toimintaan. Merkittävänä välineenä tässä on hankkeessa tehty käsikirja sekä verkostomainen yhteistyö hankkeessa mukana olleiden ja mediakasvatuksen parissa toimivien kumppanien kesken. Nuorisotoimialan keskeiset toimijat Itä-Suomessa, kuten hankkeen hallinnoija MAMK ja sen nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia sekä Itä-Suomen nuorisotoimialasta vastaava aluehallintoviranomainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, tulevat osaltaan hyödyntämään hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä nuorisoalan kehittämisessä alueella. Tästä esimerkkinä ovat mediaosaamista ja -vaikuttamista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä monialaista yhteistyötä edistävät hankesuunnitelmat.