Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11488

Projektin nimi: Alipi-hanke, alueellinen integraatiopalvelupiste

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0149669-3

Osoite: PL 116

Puhelinnumero: 03-818 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lahti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.alipi.fi, www.alipi.fi/koto

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Sepponen

Asema: Hyvinvointijohtaja

Sähköposti: ullla.sepponen(at)lahti.fi

Puhelinnumero: 050 539 1623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä
- uudet maahanmuuttajat, riippumatta oleskeluluvan myöntämisen perusteista
- alueella jo asuvat, erityisesti työttömät tai syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä
- alueen kuntien ja muut viranomaiset
- työnantajat
- järjestöt ja muut yhteistyötahot
- valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 135, joista naisia 67

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 126, joista naisia 52

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin ideana on kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa maakunnallisen palvelupisteen avulla. Palveluja tarjotaan kaikille maahanmuuttajille riippumatta oleskeluluvan myöntämisen perusteesta. Lisäksi neuvotaan viranomaisia, työnantajia ja muita tahoja sekä tarjotaan konsultaatiota vaativissa asiakastilanteissa.

Tavoitteet
1.maahanmuuttotyön ja maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen
2.maahanmuuttajien integroitumisen ja työllistymisen edistäminen Päijät-Hämeessä
3.aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa tukevien rakenteiden vahvistaminen Päijät-Hämeessä

Hankkeen varsinainen kohderyhmä
- uudet maahanmuuttajat, riippumatta oleskeluluvan myöntämisen perusteista
- alueella jo asuvat, erityisesti työttömät tai syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat

Välillinen kohderyhmä
- alueen kuntien viranomaiset
- työnantajat
- järjestöt ja muut yhteistyötahot
- valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot

Hanke muodostuu neljästä osa-alueesta:
1) palveluneuvonta
2) työllistymiseen liittyvä neuvonta ja työhönvalmennus
3) vaativat asiantuntijapalvelut
4) maakunnallinen yhteistyö
5) kehittämistyö ja koordinointi

Hankkeessa kehitettävät uudet tuotteet ovat
1) malli maakunnallisesta maahanmuuttajien palvelupisteestä, joka palvelee kaikkia
maahanmuuttajia riippumatta maahanmuuton syistä
2) maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan maakunnallinen malli

Hankkeen välittömät tulokset
- maahanmuuttajien kotoutuminen alueelle sujuu joustavasti ja tehokkaasti
- kotoutumisen alkuvaiheen palvelut ovat yhdenmukaiset muiden alueiden kanssa
- alueen kaikki maahanmuuttajat ovat neuvontapalvelujen piirissä
- eri maahanmuuttajien välinen yhdenvertaisuus lisääntyy ja palvelut paranevat
- työhönvalmennuksen osallistujista sijoittuu työelämään 40 % ja koulutukseen 25 %
- kaikkien työhönvalmennukseen osallistuvien henkilöiden työelämävalmiudet parantuvat
- työnantajien halukkuus ja kyky maahanmuuttajien rekrytointiin lisääntyy
- Päijät-Hämeessä toteutetaan maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotuksia
- valmiudet työperusteisten maahanmuuttajien vastaanottoon Päijät-Hämeessä parantuvat

Hankkeen pysyvät vaikutukset
Hankkeen aikana maahanmuuttajien alueellisen palvelupisteen toiminta vakiintuu osaksi maakunnan palvelujärjestelmää. Toiminnan jatkuminen projektin päättymisen jälkeen varmistetaan.

Muita pysyviä vaikutuksia:
- maahanmuuttajien syrjäytymisen vähentyminen ja työllistyvyyden parantuminen alueella
- projektiin osallistuneiden elämänlaadun/elämänhallinnan parantuminen
- maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen toiminnan tehostuminen ja verkostomaisen yhteistyön
kehittyminen
- suvaitsevaisuuden lisääntyminen Päijät-Hämeessä
- maahanmuuttajien vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden lisääntyminen (empowerment)
- vastuuta maahanmuuttajia koskevien asioiden suunnittelusta ja toteutuksesta voidaan siirtää
enemmän maahanmuuttajille itselleen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Suunnitelma hankkeen tiedotuksesta ja hyvien käytäntöjen levittämisestä on hakemuksen liitteenä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Suunnitelma hankkeen tiedotuksesta ja hyvien käytäntöjen levittämisestä on hakemuksen liitteenä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 415 591

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 413 846

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 670 308

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 667 494

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Päijät-Hämeessä oli tarvetta alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluille kaikille maahanmuuttajaryhmille. Lisäksi maakunnassa oli korkea työttömyys. Kotoutumislain uudistus toi myös uusia haasteita. Hankkeen toiminnan lähtökohtana oli vastata yllä oleviin haasteisiin.

Hankkeen tavoitteet :
1) maahanmuuttotyön ja erityisesti maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen
2) maahanmuuttajien integroitumisen ja työllistymisen edistäminen Päijät-Hämeessä
3) aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa tukevien rakenteiden vahvistaminen Päijät-Hämeessä

Hankkeen varsinainen kohderyhmä
- Päijät-Hämeen uudet maahanmuuttajat, riippumatta oleskeluluvan myöntämisen perusteista
- alueella jo asuvat, erityisesti työttömät tai syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat

Välillinen kohderyhmä
- alueen kuntien viranomaiset, työnantajat, järjestöt ja muut yhteistyötahot, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot

Hankkeessa työskenteli viisi työntekijä: maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö Anne Saloranta, työelämäkoordinaattori Outi Grossett, työhönvalmentajat Marina Kemppi ja Zoja Tatti sekä palveluneuvoja Nasi Ekholm. Kaikkiaan yksitoista henkilöä oli työllistettynä tai suoritti eripituisia opiskeluun liittyviä työharjoittelujaksoja hankkeessa. Hankkeen toimintaa ohjasi ohjausryhmä, joka koostui kaikista keskeisistä yhteistyötahoista.

Hankkeen toimintaa toteutettiin yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Keskeisistä yhteistyötahoista voidaan mainita: Lahden kaupungin eri yksiköt, Hämeen te-toimisto, Hämeen ELY-keskus, oppilaitokset, Multi-Culti, seurakunnat, yritykset, maahanmuuttajayhdistykset, ALPO-tukirakennehanke ja sen kumppanuushankkeet, Päijät-Hämeen kunnat ja Päijät-Hämeen liitto.

Hankkeen osa-alueet olivat:
1) palveluneuvonta
2) työllistymiseen liittyvä neuvonta
3) vaativat asiantuntijapalvelut
4) maakunnallinen yhteistyö
5) kehittämistyö ja koordinointi

1) Palveluneuvonta
Palveluneuvonnassa ylitettiin huomattavasti asetettu tavoite, joka oli 3300 yhteydenottoa, joista 700 työllistymiseen liittyviä. Hankkeen ohjaus- ja neuvontapalveluja annettiin kaikkiaan 8049 kertaa, joista 7070 oli asiakasyhteydenottoja ja 979 oli yhteistyötahojen yhteydenottoja.

Palveluneuvonnan asiakkaista suuri osa 49 %, oli paluumuuttajia, perhesiteen kautta Suomeen oli muuttanut 26 %, pakolaistaustaisia oli 5 %, opiskelijoita 2 % sekä yrittäjiä 1 %. Asiakkaat olivat enimmäkseen nuoria, työikäisiä.

Eniten ohjaus- ja neuvontapalveluja tarvittiin työllistymiseen liittyvissä asioissa, seuraavana oli sosiaali- ja terveydenhuolto ja kolmanneksi eniten yhteydenottoja oli arkipäivän tilanteisiin liittyvissä asioissa. Yllättävää kyllä, neuvontapalvelujen tarve ei vähentynyt vaikka maahanmuuttaja olisi asunut Suomessa pidemmänkin ajan.

Viranomaisille, yrityksille ja muille yhteistyötahoille annettiin useimmiten konsultaatioapua yksittäisissä asiakastapauksissa.

2) Työllistymiseen liittyvä neuvonta ja työhönvalmennus
Työllistymiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa annettiin 2 975 kertaa.
Työhönvalmennuksen osallistujien tavoite oli 135 osallistujaa. Hankkeen loppuvaiheessa ei otettu enää uusia asiakkaita, joten osallistujien määrä jäi 126:een. Heistä 41 % oli naisia, joten tasa-arvovaikutus ei toteutunut siltä osin.

Hanketyöntekijät toimivat useissa työ- ja ohjausryhmissä maahanmuuttoasioiden asiantuntijoina. Seminaareja sekä infotilaisuuksia järjestettiin hankkeen aikana monien eri tahojen kanssa. Hanke järjesti maahanmuuttajille myös suomen kielen koulutusta.

Hankkeen aikana tehtiin paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Alipi-hanke oli mukana ALPO-tukirakennehankkeen kumppanuushankkeiden yhteisissä tapaamisissa, joissa tuotettiin materiaalia maahanmuuttotyöhön. Hanke oli mukana järjestämässä kahta kansainvälistä työpajaa ETMU Days - tapahtumassa ja Metropolis konferenssissa.

Lahden kaupungin alueen maahanmuuttajaopas päivitettiin yhteistyössä Lahden kaupungin maahanmuuttajapalvelujen kanssa. Opas käännätettiin arabiaksi, englanniksi, ranskaksi, venäjäksi ja viroksi.
Hankkeen www-sivuille luotiin koulutusosio eli portaali, www.alipi.fi/koto, jonne voidaan koota koulutustarjonta ja tiedottaa tapahtumista.

Alipi-hanke vastasi Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman seurannasta yhteistyössä kuntien ja Päijät-Hämeen liiton kanssa.

Yhteydenottojen määrän perusteella toiminta oli tarpeellista. Hankkeen osallistujat ja yhteistyökumppanit antoivat hyvää palautetta hankkeen toiminnasta. Hankkeen toiminta ei olisi ollut näin onnistunutta ellei sillä olisi ollut hyvät verkostot ja kumppanit sekä asiakkaiden luottamus.

Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa ja oman organisaation tuki mahdollistivat, että Alueellisen integraatiopalvelupisteen (Alipin) ohjaus- ja neuvontapalvelut saatiin vakinaistettua koko maakunnan (lukuunottamatta Asikkalaa), Iitin, Myrskylän ja Pukkilan yhteiseksi toiminnaksi.