Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11491

Projektin nimi: UNIT - työelämäyhteydet korkeakouluihin

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Osoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 03 2452111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tamk.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei omaa www-sivustoa. Projetki on ollut esillä sekä TAMKin, että TTY:n erilaisilla www sivuilla.

Vastuuhenkilön nimi: Päivi Karttunen

Asema: Vararehtori

Sähköposti: paivi.karttunen(at)tamk.fi

Puhelinnumero: +358505685358

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Ylä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Parkano, Ikaalinen, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pirkanmaan alueen yritykset, erityisesti pk-yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- TTY / Edutech, TAMK; heidän henkilöstönsä ja opiskelijansa
- Unipoli-yhteistyö
- Pirkanmaan elinkeinoelämä
- ELY-keskukset, EK, TEK

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 9

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti on syntynyt todellisesta tarpeesta päivittää yritysten, organisaatioiden ja korkeakoulujen henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Alueen yritykset tarvitsevat tukea omiin tutkimus- ja kehitystyöprojekteihinsa pystyäkseen vastaamaan oman alansa vaatimuksiin ja pystyäkseen luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa.

Projektilla tavoitellaan kestäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia alueen toimintaympäristöön. Projektin vaikutuksesta yritykset, organisaatiot ja korkeakoulut tuntevat toistensa tarpeet ja osaamispotentiaalin paremmin ja pystyvät kehittämään yhdessä alueen elinkeinoelämää sekä kansallisesti että kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi.

Projektin aikana uskotaan syntyvän myös uusia käytännön liiketoiminnan tarpeista lähteviä yritysten ja korkeakoulujen yhteisiä T&K-hankkeita. Projekti tarjoaa verkottumismahdollisuuksia paitsi yritysten, organisaatioiden ja korkeakoulujen henkilöstön välille, myös eri yritysten välille. Hanke lisää korkeakoulujen henkilöstön tiedollisia, taidollisia ja kulttuurisia valmiuksia osallistua monialaisiin innovaatiohankkeisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Laaditaan viestintäsuunnitelma, jota toteutetaan koko projektin keston ajan kaikkien osatoteuttajien toimesta. Projektista tiedotetaan sekä kohdennetusti, että yleisesti.

Kohdennettu tiedotus kohdistuu korkeakoulujen henkilökunnalle ja yritysten edustajille. Tiedotusta varten laaditaan sähköinen esite, ja lisäksi panostetaan henkilökohtaisiin keskusteluihin.

Organisaatioiden sisäistä tiedottamista tehdään mm. verkkolehtien ja intranetin välityksellä.

Yleistä tiedotusta hoidetaan lehdistötiedotteella ja yhteydenotoilla alueella toimiviin järjestöihin ja yrittäjien edunvalvontaorganisaatioihin. Tavoitteena on saada hankkeelle näkyvyyttä erityisesti pk-yrityssektorilla.
Esitteiden ja tiedotteiden tekoon käytetään/ostetaan asiantuntijapalveluita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotteet laaditaan 2010 syksyllä, 2011 keväällä, 2012 keväällä ja 2013 keväällä.

Loppuseminaari järjestetään 2013 syksyllä ja siihen kutsutaan hankkeeseen osallistuneiden lisäksi myös muita asiasta kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita.

Osallistuneiden laatimista raporteista koostetaan tietopaketti, joka annetaan yleiseen jakoon sähköisenä. Painettu esite jaetaan seminaariin osallistuville.

Maakuntakorkeakouluverkoston kautta levitetään hyviä käytänteitä Pirkanmaan alueelle.

Hankkeen tuloksia pyritään levittämään erilaisten järjestöjen esim. Henry ry:n ja Teknologiateollisuus ry ja TEK (tekniikan akateemiset) kautta.

Unipoli-yhteistyö on olemassa oleva kanava tiedon välittämiseen.

Tuloksia on tarkoitus hyödyntää projektin päättymisen jälkeen jokaisen osatoteuttajan toiminnassa ja asiakassuhteissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 244 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 244 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 295 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 295 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana oli kehittää pääosin pk-yritysten toimintaa ja samalla saada ajankohtaista tietoa muuttuvasta yrityselämästä. Hanke kesti kolme vuotta ja sinä aikana 23 opettajaa/tutkijaa oli yritysjaksolla kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Yhteenvetona voisi todeta, että rahoittaja sai investoinnilleen vastinetta enemmän kuin projektisuunnitelmassa luvattiin. Suunnittelimme tarjoavamme 18 opettajalle/tutkijalle yritysvaihtojaksoa. Hankkeessa onnistuimme kuitenkin tarjoamaan 23 henkilölle mahdollisuuden osallistua yritysjaksoille.

Hankkeen ohjausryhmä koostui yrityselämän ja korkeakoulujen edustajista. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa ja toimi aktiivisesti. Hankkeesta tiedotettiin korkeakoulujen intrassa ja yrityksille jaetussa tiedotteessa. Hankkeen päättyessä järjestimme seminaari-iltapäivän UNIT II hankkeen kanssa. Seminaarin päätteeksi osallistujille jaettiin julkaisu "UNIT I ja UNIT II" - virtaa työelämästä."

Hankkeen yritysjaksojen kohteena oli pääosin erilaisia pk-yrityksiä, joiden toimintaa kehitettiin tuomalla uusia ideoita palvelukonsepteihin, sparrattiin liiketoimintaa, kehitettiin asiakasrekisteriohjelmaa ja osallistuttiin yritysten jokapäiväiseen työskentelyyn. Vaikka hankkeen pääasiallisena tarkoituksena oli tarjota kehittämisapua yritysten toimintaan lisäsi se samalla opettajien/tutkijoiden ammattitaidon kehittymistä.

Projektin toteutus onnistui kokonaisuutena erinomaisen sujuvasti. Matkan varrella tuli oppia mm verkostoista, käytetyn terminologian tärkeydestä ja seurantamallien kehittämisestä. Projekti ylitti määrälliset tavoitteensa ja hallinnointi hoidettiin erittäin tehokkaasti, sujuvasti ja ammattitaitoisesti.

Hankkeessa saavutettiin tuloksia, jotka on jaettu kolmeen eri kategoriaan:
1. Verkostojen kehittyminen
Alueen yrityksille luotiin toimivia verkostoja TAMKin ja TTY:n välille. Verkostot tuottavat jatkossa uutta liiketoimintaa ja uusia ideoita tutkimushankkeisiin. Hankkeen tuloksena saatiin aiheita opinnäytetöihin ja aiheita työelämän tarpeisiin sekä korkeakoulujen tarjonnan parempaa kohtaavuutta yrityselämän kanssa.

TTY:N ja TAMKin yhteistyötä rakennettiin käytännön tasolla ja sitä aiotaan jatkaa täydennyskoulutuksen puolella myös jatkossa.Lisäksi saimme erilaisia ideoita uusien koulutusten rakentamiseen ja yritysten kilpailukykyä rakentavan täydennyskoulutuksen kehittämiseen.

Opettajat/tutkijat rakensivat itselleen arvokkaita kontakteja yritysten kanssa ja he voivat hyödyntää niitä myös jatkossa opetusohjelmien kehittämisessä,opinnäytetöiden aiheiden työstämisessä ja opiskelijoiden harjoittelupaikkojen haun apuna.Opiskelijat voivat toteuttaa erilaisia yhteistyöprojekteja yrityksille projektiopintojensa aikana.


2. Liiketoiminnan kehittymistä edistettiin hankkeessa seuraavilla toimenpiteillä yrityksissä ja organisaatiossa:

- 2 telecom alalla kaupallisesti hyödynnettävää patenttia
- ohjelmistotuotteen tuotteistamista
- liiketoimintayksikön historiallinen analyysi ja arvio valittujen liiketoimintalinjojen toimivuudesta
- teknologioiden kehitystyötä mm. ihmisen kuvantamisessa, nostolaitteissa, biolääketieteessä
- datan analysointityökalujen kehittämistä metsätalousyritykseen
- uuden palvelukonseptin kehittäminen
- laskutus/asiakasrekisterin luominen
- kuormitus ja vesistöntarkkailuohjelman ajantasaistaminen

3. Muut tulokset
Maahanmuuttajataustaiselle tutkijalle avautui uusia työmahdollisuuksia luotujen kontaktien ja tarjotun rahoituksen avulla.Yhteishenkeä kehitettiin pirkanmaalaisen yritys- ja korkeakoulumaailman välillä.

Opettajat/tutkijat saivat voimavaroja ja ideoita lisää omaan työhönsä yritysjakson jälkeen. Säännöllisille yritysjaksoille toivottiin jatkuvuutta. UNIT I- hanke antoi mahdollisuuden pk-yritysten kehittämisen sivussa kehittää myös opetussuunnitelmien sisältöjä ja muuta yhteistyötä yritysmaailman ja korkeakoulujen välillä. Hankkeella on todella ollut suuri merkitys yhteistyön kehittämisessä.

Suurin osa tuloksista on luonteeltaan jatkuvia.Todennäköisesti hanke hyödyttää Pirkanmaan yrityselämää vielä vuosien kuluttua. Hyvin suunnitellulla jatkohankkeella tuloksia voitaisiin saada vielä lisää ja synnyttää mahdollisesti uutta liiketoimintaa.