Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11492

Projektin nimi: Yritystutka

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsirannikon koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 2245018-4

Osoite: PL 197

Puhelinnumero: 02 623 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.winnova.fi

Projektin kotisivun osoite: www.winnova.fi/yritystutka

Vastuuhenkilön nimi: Taina Kivioja

Asema: Kehityspäällikkö

Sähköposti: taina.kivioja(at)winnova.fi

Puhelinnumero: 044 455 7306

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmän muodostavat maakunnan pk-yritykset sekä niiden henkilöstö. Yritysten työssäkäyntialueiden johdosta hankkeen kohderyhmään sisältyy myös naapurimaakunnista Satakunnassa työssäkäyviä yritysten työntekijöitä. Projektin kohderyhmässä painotetaan niitä yrityksiä, jotka eivät ole saaneet ennen tietoa koulutus- ja kehittämispalveluista.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat:

Projektin toteuttajaoppilaitosten henkilöstö, jonka työelämäyhteistyöosaaminen ja työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen toteuttamisen osaaminen lisääntyvät.

Satakuntalaisten oppilaitosten opiskelijat, jotka hyötyvät yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja saavat paremmin yritysten tarpeita vastaavaa koulutusta sekä laadukkaampaa ja entistä paremmin organisoitua työssäoppimista.

Alueen kehittämisorganisaatioiden ja työvoimahallinnon toimijat, jotka saavat lisätietoa yritysten ja eri alojen tilanteista.

Myös muut kuin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat yritykset hyötyvät projektin toiminnasta. Projektissa tehtävät toimenpiteet ja kehitettävät mallit ovat hyödynnettävissä myös mikroyrityksissä sekä suurissa yrityksissä projektin aikana ja sen jälkeen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 54, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritystutka-projekti perustuu Rauman- ja Satakunnan kauppakamarien vuonna 2006 toteuttamaan koulutusselvitykseen sekä Ammattitutka-projektin toiminnan aikana saatuihin kokemuksiin ja palautteisiin. Satakunnassa on tarvetta yrityksille suunnatulle henkilökohtaiselle neuvontapalvelulle. Lisäksi yritykset haluavat olla mukana kehittämässä maakunnan koulutusta turvatakseen ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden nyt ja tulevaisuudessa. Näihin tarpeisiin Yritystutka-projekti vastaa yritysasiamiesten tuotteisteluilla neuvontakäynneillä sekä alakohtaisilla keskustelutilaisuuksilla, Satakunnan Ennakointikamareilla.

Projektin kohderyhmän muodostavat Satakuntalaiset pk-yritykset ja niiden henkilöstö. Projektissa tullaan keskittymään erityisesti niiden yritysten palvelemiseen, joille Satakunnassa tarjolla olevat koulutus- ja kehittämispalvelut eivät ole entuudestaan tuttuja. Palvelu tuottaa seuraavia tuloksia:
- aiempaa laajempi yrityskenttä tuntee ammatillisten oppilaitosten tarjoamat palvelut ja voivat hyödyntää niitä toimintansa kehittämisessä.
- työssäolevien henkilöiden osaaminen kehittyy
- yritysten kilpailukyky paranee

Projektitoimijat ovat kaksi Satakuntalaista ammatillista oppilaitosta, WinNova ja Sataedu. Projektitoimijoiden tavoitteena on kehittää toimintamallia niin, että projektissa käytännön työtä yrityksissä tekevät yritysasiamiehet pystyvät neuvomaan yrityksiä mahdollisiman laajasti kaikkien Satakunnassa tarjolla olevien koulutus- ja kehittämispalvelujen hankinnassa ja rahoituksessa.

Sadoista yrityskäynneistä ja kymmenistä Ennakointikamareista saatua tietoa hyödynnetään lisäksi oppilaitosten toiminnassa ja se vaikuttaa seuraavasti:
- oppilaitosten koulutuksen työelämävastaavuus paranee
- valmistuvilla opiskelijoilla on paremmat työllistymismahdollisuudet
- voidaan lisätä koulutuspaikkoja niille aloilla, joissa yritykset kokevat työvoimapulaa
- koulutuksen vaikuttavuus paranee

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma liitteenä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyvien käytäntöjen levityssuunnitelma liitteenä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 482 424

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 476 975

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 482 424

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 476 975

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektilla haettiin ratkaisua yritysten osaamis- ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen, neuvontapalvelujen laadun kehittämiseen, määrän lisäämiseen sekä käytännönläheisen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen perustuvan palvelumallin yrityslähtöiseen kehittämiseen.
Projektin lähtökohtaa, kohderyhmän valintaa ja tavoitteita arvioitiin keväällä 2011 toteutetussa projektin ulkoisessa arvioinnissa, joka pohjautui kohderyhmälle ja sidosryhmälle toteutettuun kyselyyn. Yritysten edustajista 56 % piti projektia erittäin tarpeellisena, projektin tavoitteiden arvioitiin olevan hyvässä linjassa paikallisten yritysten tarpeisiin nähden.
Avovastauksista kävi ilmi, että Satakunnan alueen yritysten ja oppilaitosten yhteistyön haasteena ja tarpeena koetaan koulutuksen ja työelämän kohtaavuus sekä oppilaitosten ja työelämän yhteistyön tiivistäminen aidon kumppanuuden suuntaan.
Projektin toimenpiteitä olivat mm. yli 400 yritysneuvontakäyntiä, yritysten palvelumallin kehittäminen ja tuotteistaminen, yrityksille tarjottavien osaamiskartoituspalvelujen tuotteistaminen, yritysten osaamiskartoitukset, erilaisten yhteistyötilaisuuksien kehittäminen ja järjestäminen, mm. Satakunnan ennakointikamarit yhdessä WinNovan, Sataedun ja kauppakamarien kanssa.
Projektin tuloksena osaamiskartoituksen toteuttaneet yritykset saivat henkilöstönsä näkemyksen yrityksen osaamisen tasosta ja kehittämiskohteista. Ennakointikamareista yritykset saivat ennakointitietoa oman alueensa ja oman alansa nykytilasta ja trendeistä ja ennakointikamareista tehtiin useilla aloilla pysyvä käytäntö. Projektin tuloksena toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja palvelutaso kehittyivät uudelle tasolle mm. yritysasiakkaille suunnatun asiakaspalvelun uudelleen organisoitumisen ja asiakkuudenhallintajärjestelmien käyttöönoton myötä. Lisäksi yrityksille suunnattuja palveluja ja toimintamalleja tuotteistettiin, levitettiin ja integroitiin toteuttajaorganisaatioihin palvelun jatkumiseksi projektin päättymisen jälkeen.
Osaamiskartoituksen toteuttaneet yritykset saivat henkilöstönsä sen hetkisen näkemyksen yrityksen osaamisen tasosta ja kehittämiskohteista, mutta samalla yrityksiin jäi osaaminen koko prosessista.
Projektista saaduilla kokemuksilla oli suuri merkitys WinNovassa perustetun asiakaspalveluyksikön käynnistämisessä ja toiminnassa. Lisäksi projektissa tunnistettiin välttämättömäksi hankkia asianmukainen asiakkuuksienhallintajärjestelmä. Projektin toimintaa jatketaan osana toteuttajaorganisaatioiden jokapäiväistä toimintaa.