Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11494

Projektin nimi: Työtä, Tietoa ja Osallisuutta

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0201375-3

Osoite: PL 29 (Tenholantie 10)

Puhelinnumero: 09-47481

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keskuspuisto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.keskuspuisto.fi

Vastuuhenkilön nimi: Keijonen Miika

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: miika.keijonen(at)keskuspuisto.fi

Puhelinnumero: 09-47482529

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisina kohderyhminä ovat hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opetushenkilöstö sekä hankkeeseen osallistuvien työnantajien henkilöstö ( hankkeessa työnantajiksi luetaan yritykset, kunnnat, järjestöt, yhdistykset, säätiöt). Opetushenkilöstö tulee osallistumaan opettajien työelämäjaksoille ja hankkeen järjestämiin koulutuksiin. Koulutusten kautta juurrutetaan hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja innovaatioita. Työelämän edustajat tulevat osallistumaan hankkeessa järjestettäviin työpaikkaohjaajakoulutuksiin sekä hankkeessa järjestettäviin ala- ja tutkintokohtaisiin työnantaja tilaisuuksiin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin kautta pystytään vaikuttamaan myös opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseen ja laadun kehittämiseen. Työpaikkaohjaajakoulutusten myötä opiskelijat saavat työpaikalla aikaisempaa parempaa ja yksilöllisempää ohjausta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 418, joista naisia 214

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 309, joista naisia 206

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työtä, tietoa ja osallisuutta
Keskuspuiston ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Heltech, OSAO, HOK-Elanto, Katri Antell Oy, VATES säätiö ja Kehitysvammaliitto ry toteuttavat hankken, jonka toiminta-alueena on koko Suomi. Toiminnan pääalueet ovat Helsinki ja Oulu. Hankkeessa konseptoidaan oppilaitosten ja työelämän sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä organisaatioiden osaamista ja laatuajattelua lisäämällä. Yhteistyön lisäämisellä konseptoidaan ja juurrutetaan oppilaitosten toimintaan uutta yhteistyötoimintamallia, joka huomioi alueellisesti toimintaympäristön rakenteet ja tarpeet. Mallista tehdään prosessikuvaus avaintoimijoita haastattelemalla.
Hankkeessa hyödynnetään hanketoimintaan tehtyä vertaisarviointimallia jonka pohjalta toimintaa kehitetään jo hankkeen aikana ja joka hankkeen päätteeksi toimii myös päätösarviointina.
Hankkeen operatiivinen toiminta rakentuu CQAF- laadunhallinta mallin mukaisesti. Hankkeessa toteutetaan itsearviointia ja sisäistä auditointia tämän mallin mukaisesti.
Projekti jakautuu kolmeen toisiaan täydentävään toimenpidekokonaisuuteen:
1) Työpaikkaohjaajakoulutus
-Toteutetaan työpaikkaohjaajakoulutusta OPH perusteiden mukaan (2ov).
- Koulutukset sisältävät modulin monimuotoisuuden johtamisesta ja ohjaamisesta.
- Koulutusmuotoina ovat kaikille aloille suunnatut seminaarikoulutukset, alakohtaiset/yrityskohtaiset koulutukset ja jalkautuvat koulutusmallit. Osaamisen tunnistamisessa hyödynnetään 360 arviointia.
2) Opettajien työelämäjaksot
- Työelämäjaksot toteutetaan yhden kuukauden laajuisina. Hankkeen aikana max. 68 opettajalla on mahdollisuus työelämäjaksoon. Työelämäjaksot suunnitellaan toteutettaviksi yrityksissä joista on henkilöstöä työpaikkaohjaajakoulutuksessa. Näin työelämäjaksojen aikana voidaan toteuttaa konsultointia liittyen työpaikkaohjaajakoulutukseen.
3) Toteutetaan työnantajatapaamisia joiden tavoitteet voidaan jakaa kolmeen tasoon:
-Tiedotus- ja informaatiotilaisuudet: Tavoitteena mm.Uusien yhteistyökumppaneiden hankinta/uusien työssäoppimispaikkojen/ammattiosaamisen näyttöpaikkojen hankkiminen ja opiskelijoiden rekrytoinnin edistäminen.
- Alakohtaisten tapaamisten järjestäminen
- Tutkintokohtaisten tapaamisten järjestäminen
Projektissa kehitetään seuraavat tuotteet:
1) Työpaikkaohjaajakoulutus, joka sisältää modulin moninuotoisuuden johtamisesta ja ohjaamisesta. Hankkeen aikana tuotetaan materiaalia joka on hyödynnettävissä jo hankkeen aikana sekä sen jälkeen.
2) Opetushenkilöstön työelämäjaksojen tukikoulutusmateriaali. Koulutus ja opettajien tukeminen tapahtuu sekä ennen jaksoa, jakson puoliväliin sijoittuvana vertaisryhmätapaamisena sekä jakson jälkeen tapahtuvana koontina.
3) Oppilaitosten ja työelämän välinen konsepti yhteistyötoimintamallista: Tehdään prosessikuvaus toimintamallista jonka avulla yhteistyötä voidaan toteuttaa alueelliset tarpeet huomioiden. Prosessikuvaus tehdään työnantajia, oppilaitoksen henkilöstöä ja muita sidosryhmiä haastattelemalla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Vaihe 1)
Projektista tiedottaminen aloitetaan heti projektin alkamisen jälkeen elokuussa 2010 sähköpostitse
lähetettävällä kirjeellä kaikille projektiin osallistuville tahoille. Lokakuussa julkaistaan myös
projektin esite. Projektipäällikkö ja Keskuspuiston ammattiopiston markkinointisihteeri vastaavat e-kirjeen lähettämisestä ja esitteen tekemisestä yhdessä oppilaitosten koordinaattorien kanssa. Projektin toiminnasta tiedotetaan myös kaikkien projektitoimijoiden www-sivuilla koko hankkeen ajan.
Vaihe 2)
Projektista tiedottamisen seuraavassa vaiheessa järjestetään tiedotustilaisuus kaikissa
projektiin osallistuvissa oppilaitoksissa. Ensimmäiset tiedotustilaisuudet järjestetään syksyllä 2010. Vastaavia tilaisuuksi järjestetään vuosittain esim. oppilaitosten aloituspäivien yhteydessä.
Vaihe 3)
Tiedottamistoimintaa tehdään myös työseminaareissa joita järjestetään projektin aikan viidesti. Työseminaareihin kutsutaan osallistujia sekä ammatillisista oppilaitoksista, työelämästä sekä järjestöistä.
Vaihe 4)
Projektista tiedottamista tapahtuu myös projektin järjestämien koulutuksien kautta (työpaikkaohjaajakoulutus, opetushenkilöstön koulutukset, työnantajatapaamiset)
Vaihe 5)
Projekti osallistuu rahoittajien sekä muiden toimijoiden järjestämiin ohjelmakauden seminaareihin joissa tiedotetaan hankkeesta.
Vaihe 6)
Projektin toimintaa, tuloksia ja hyviä käytäntöjä kuvaavia artikkeleita kirjoitetaan mm. Kyvyt Käyttöön - lehteen ja ORTON - lehteen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä aloitetaan levittämään ensimmäisessä koulutusseminaarissa keväällä 2011. Tässä vaiheessa on jo järjestetty ensimmäiset työpaikkaohjaajakoulutukset sekä opettajien työelämäjaksot, joten tarkoituksena seminaarissa on jakaa kokemuksia edellä mainituista. Myös yhteistoimintamallin Mallin levittäminen tapahtuu koulutusseminaarien kautta. Koulutusseminaareja järjestetään projektin aikana kaikenkaikkiaan viisi. Toimintavuonna 2011 kaksi, toimintavuonna 2012 kaksi ja 2013 päätösseminaari.
Hanke järjestää koulutuksia sekä opetushenkilöstölle että työpaikkaohjaajilla koko
projektin ajan. Koulutusten kautta hyviä käytäntöjä jalkautetaan ja juurrutetaan.
Projektissa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja lopullisia tuloksia esitellään päätösseminaarissa joka järjestetään toukokuussa 2013.
Projektin tuloksia ja toimintamallia levitetään myös toisten projektien järjestämissä seminaareissa ja tilaisuuksissa sekä rahoittajien järjestämissä tilaisuuksissa.
Hyviä käytäntöjä levitetään myös projektin tuloksista kirjoitettujen artikkelien pohjalta.
Projektin tuotokset sekä hyvät käytännöt kerätään myös kaikkien toimijoiden wwww-sivuille, josta ne ovat vapaasti käytettävissä. Projekti näkyy toimijoiden www-sivuilla syyskuussa 2010.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 645 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 627 537

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 797 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 797 004

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työtä, tietoa ja osallisuutta -hanke toteutettiin 1.9.2010-31.12.2013 Opetushallituksen Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelmassa. Hankkeen koordinaattorina toimi Invalidisäätiön ylläpitämä Keskuspuiston ammattiopisto, kumppaneina mukana olivat Oulun seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi sekä Stadin ammattiopisto. Hankkeen yritysyhteistyökumppaneita olivat HOK-Elanto ja Antell Catering Oy. Kumppaneina toimivat myös Vates-säätiö sekä Kehitysvammaliitto.

Hankkeessa kehitettiin työelämän, oppilaitosten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä alueellisesti siten, että luotiin uudenlainen malli toimijoiden väliseen yhteistyöhön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta. Kehittämisessä painopiste oli alueellisten yrittäjäjärjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä, koulutusorganisaatioiden välisessä verkostoitumisessa sekä eri organisaatioiden toteuttamien hankkeiden välisen yhteistyön lisäämisessä. Laaja-alaisella yhteistyöllä varmistettiin kohderyhmien tavoittaminen mahdollisimman laajasti sekä tulosten levittäminen tehokkaasti.

Hankkeen toiminta koostui kolmesta toiminnallisesta tavoitteesta: työpaikkaohjaajien kouluttaminen, opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen sekä työnantajatapaamisten järjestäminen. Hankkeen toiminta-aikana koulutettiin yhteensä 247 työpaikkaohjaajaa. Työpaikkaohjaajakoulutuksia toteutettiin opettajien työelämäjaksojen yhteydessä sekä seminaarimuotoisina, kaikille avoimina koulutustilaisuuksina. Uutena toimintamalllina kehitettiin ja pilotoitiin myös jalkautuvaa työpaikkaohjaajakoulutusmallia, jonka ansiosta tavoitettiin erityisesti pieniä yrityksiä. Hankkeessa toteutettiin 68 opettajan työelämäjaksoa sekä järjestettiin yhteensä 26 erilaista verkostoitumistilaisuutta työnantajille, opetushenkilöstölle ja työllistämisen ammattilaisille. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin käytettiin 1567 henkilötyöpäivää ja erilaisiin tiedotustilaisuuksiin osallistui 570 henkilöä.

Suosituksena voidaan pitää jalkautuvan työpaikkaohjaajakoulutuksen mallia. Mallissa käytetään työpaikkaohjaajan HOPSia, joka on kehitetty OSAO:n Yhdessä tekemällä -hankkeessa. HOPS mahdollistaa työpaikkaohjaajien koulutuksen suosituksen mukaisen koulutuksen henkilökohtaistamisen.

HOPSia on muokattu uudelleen uudistuneiden työpaikkaohjaajien koulutuksen suositusten mukaisesti. Työpaikoille jalkauttaminen sopii erinomaisesti erityisesti pk-yrityksille ja antaa samalla mahdollisuuden räätälöidä koulutusta työantajan tarpeiden mukaisesti.

Toinen suositus on yhteistyön kehittäminen alueellisesti yrittäjäjärjestöjen kanssa. Erityisesti Oulun alueella yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kanssa on ollut monipuolista ja tuottavaa. Hyödyntämällä yrittäjäjärjestöjen omia markkinointikanavia voidaan säästää hankkeen henkilöstön työaikaresursseja sekä taloudellisia resursseja. Markkinointi ja tiedottaminen yrittäjäjärjestöjen kautta tavoittaa kerralla suuren määrän erityisesti pk-yrityksiä.