Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11495

Projektin nimi: Produforum Österbotten

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Stiftelsen Juthbacka

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1867624-4

Osoite: Juthasvägen 34 A 3

Puhelinnumero: 050 491 55 56

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.juthbacka.fi

Projektin kotisivun osoite: www.juthbacka.fi www.produforum.fi

Vastuuhenkilön nimi: Linda Blomqvist

Asema: Verksamhetsledare

Sähköposti: linda.blomqvist(at)juthbacka.fi

Puhelinnumero: 0504915556

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Jakobstadsregionen

Kunnat: Kruunupyy, Korsnäs, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektet riktar sig mot kulturproducenter, kreatörer, kulturföretagare och kulturarbetare liksom kulturföreningar och -organisationer som kan samarbeta med Produforum. En målgrupp är också föreningar och organisationer som tillsammans med amatörer arbetar med professionell kulturproduktion. Fokus ligger på de som är intresserade av entreprenöriell verksamhet och att utveckla verksamhetsförutsättningarna på kulturfältet.

Utbildningsinstanser inom kulturområdet är också en viktig målgrupp. Lärare och handledare erbjuds en tätare kontakt till varandra och till det professionella fältet.

En närmare beskrivning av målgruppen och begreppen:

Kulturproducent - En kulturproducent ingår i arbetsteam som planerar och förverkligar kulturproduktioner och ansvarar ofta för marknadsföring, produktionskoordinering samt administration.

Kreatör - En kreatör fungerar inom konst- och kulturfältet, ofta med eget måleri, musicerande, formgivning, skådespeleri eller dylikt.

Kulturföretagare - En kulturföretagare driver företag inom skapande branscher endera med egen produktion av produkter eller tjänster eller med förmedling eller förädling av andras.

Kulturarbetare - anställd eller frilansare inom kulturbranschen, t.ex. en verksamhetsledare för kulturförening.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektets indirekta målgrupper och samarbetsparter är kulturbyråer, kulturintressebevakande fonder och svenska institutioner, festivaler, städer och lokala beslutsfattare, företag inom andra branscher, internationella samarbetsparter, medier samt statliga organ, ss. landskapsförbund m.fl.

Kulturstuderande utgör blivande potentiella aktörer inom de kreativa branscherna, som behöver handledning för att ha bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, få en realistisk uppfattning om arbetslivets krav och kunna sysselsättas i de kreativa branscherna.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 144, joista naisia 97

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Produforum är en verksamhetsmodell för fria kulturaktörer, kulturföreningar och - organisationer samt kulturföretagare. Projektet Produforum Österbotten används för att skapa goda arbetsförutsättningar för kulturfältet och stöder kompetenshöjning inom nätverksbygge, producentskap, ekonomihantering, företagsamhet och sektoröverskridande samarbete mellan kulturfältet och andra sektorer i samhället. Detta omfattar t.ex. samarbete mellan kreativa branschen, näringslivet och tredje sektorn.

Sedan 2007 har Produforummodellen utvecklats via regionala ESF-projekt (Östra nyland, Nyland och Åboland). Produformkonceptet innebär utveckling av nya metoder för smidigt samarbete på kulturfältet och en professionalisering av marknadsföring och försäljning på det finlandssvenska kulturfältet. Nätverksbygget inom Produforummodellen bygger på ett utbyte av tjänster och kreatörsträffar (aktörsmöten) där kulturfältets behov kartläggs kontinuerligt.

Produforum Österbotten är ett samarbetsprojekt mellan Juthbacka kulturcentrum och Yrkeshögskolan Novia. Ett projektteam anställes bestående av tre personer, dessa skall tillsammans bygga upp projektet. Projektledaren på Juthbacka fokuserar på det professionella kulturfältet i Österbotten medan projektkoordinatorn på Novia ansvarar för den utökade kontakten mellan kulturutbildningar i Österbotten. Projektsekreteraren sköter administation samt en del informationsuppgifter.

Åtgärderna inom Produforum Österbotten bygger på den kartläggning av behov hos regionens kulturaktörer, som genomförts under projektplaneringen. Projektet Produforum Österbotten initieras för att det professionella fältet kräver det. Följande behov planeras att under projekttiden tillgodoses:
- Behov av ett gemensamt österbottniskt kulturnätverk och gemensamma informationskanaler
- Behov av kompetenshöjning och stödfunktioner inom entreprenöriell utveckling
- Behov av ökad kontakt på utbildningsfältet, samt mellan professionella fältet och utbildningsfältet
- Behov av utveckling och koordinering av samfundskonsten i Österbotten.
- Behov av gemensamma utställningar, evenemang, utvecklingsprojekt och försäljningsåtgärder.
- Behov av närmare samarbete med kommunerna, tredje sektorn och näringsliv.
- Behov av att stödja och stärka befintliga aktörer och verksamheter.
- Behov av utveckling och koordinering av kulturutrymmen i Österbotten, såväl arbetsutrymmen som kulturscener.

Syftet med Produforum Österbotten är att svara på och tillsammans arbeta fram fungerande lösningar på dessa behov.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektets marknadsföring sköts via många medier; på Produforums, Juthbackas och
Novias hemsidor, via projektets och Juthbacka kulturcentrums pressmeddelanden, via projektets och Juthbacka kulturcentrums nyhetsbrev och e-postutskick, via artiklar och annonsering, via projektets infobroschyrer, via seminarier och evenemang och i branschtidskrifter.
Projektet är också med och utveckla en ny informations- och marknadsföringskanal tillsammans med övriga Prodforum-projekt.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Under hela projektperioden och efter projektets avslutning finns information och material från projektet på såväl Produforums som Juthbacka kulturcentrums webbplatser. Via dessa kanaler delges erfarenheter och resultat.
2010
Framgångsrika arbetssätt sprids inom nätverket på föreläsningar och kreatörsträffar, samt i övriga Svenskfinland genom de övriga Produforum projekten.
Via Yrkeshögskola Novias utbildning och via samarbetsparter sprids de framgångsrika arbetssätten även nationellt. Produforums erfarenheter sprids internationellt under sådana konferenser, möten och utbildningar där någon av aktörerna eller samarbetsorganisationerna deltar.
2011
Framgångsrika arbetssätt sprids inom nätverket på föreläsningar och kreatörsträffar, samt i övriga Svenskfinland genom de övriga Produforum projekten.
Under seminarier, festivaler och konferenser samt via strategidokument, rapporter och manualer sprids framgångsrika arbetssätt.
2012
De framgångsrika arbetssätten sprids också via projektrapporterna, via aktörernas aktiviteter, i nationella och internationella sammanhang samt vi de kulturpolitiska strategidokumenten, manualerna och processbeskrivningarna kring utvecklingen av regionala kulturcenter.
Projekterfarenheter sprids via landskapsförbunden, Luckorna samt de delaktiga kommunerna.
2013
Projektets utvärdering samt centrala åtgärder som sammanställs i handböcker sprids i de uppbyggda nätverk av kreatörer, organisationer och samarbetspartners, tex på deras webbplatser

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 183

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 267 391

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 329 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 003

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

14.SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRANDET AV PROJETET OCH DESS RESULTAT

Produforum Österbotten har arbetat efter mottot ”projektarbete är ett verktyg för förändring” och har undersökt och testat möjligheter till förändring inom de kreativa branscherna i Österbotten. Resultaten kommer Juthbacka kulturcentrum och FOU-verksamheten vid Yrkeshögskolan Novia att förvalta, använda och utveckla. En form av ”testamente” med visioner för framtida projektidéer och regional utveckling inom kultursektorn har överlämnats till näringslivscentralernas representanter i Österbotten samt till KulturÖsterbotten. Dokumentation av framgångsrika arbetssätt, erfarenheter och koncept finns presenterat i Produforum Österbottens magasin ”Krea Magasin”.

Centrala åtgärder och resultat inom entreprenöriell utveckling på individuell nivå inom projektet.
Kompetensnivån kring entreprenörskap inom de kreativa branscherna bland kreatörer och kulturutbildare har via seminarier, workshops och övriga åtgärder höjts. Projektet har utgått från definierade problem som funnits inom kulturfältet i regionen och utfört försöksåtgärder i samarbete med regionala, nationella och internationella projekt och kontakter inom de kreativa branscherna. Projektet har tagit fasta på det ”geografiska utanförskapet” som råder inom kultursektorn i Österbotten. Det råder en brist på insyn i det internationella konst- och kulturfältet samt -marknaden. Aktörer inom nätverket saknar de entreprenöriella färdigheter som behövs för att ta sig fram på den internationella konstscenen samt -marknaden. Det råder även en brist på kontakter och samarbeten utanför den egna regionen. Utgående från existerande problem har ledord skapats för entreprenöriell utveckling. Dessa är synlighet, ambition och strategisk planering, struktur och metod, samarbete och relationer, identitet och stolthet samt internationella avstamp och spår.

Centrala åtgärder inom entreprenöriell utveckling på strukturell nivå inom projektet.
Ett flertal försöksåtgärder och projekt i samarbete med det offentliga, tredje och den privata sektorn har bedrivits. Åtgärderna gäller konceptering och paketering av idéer som utvecklar den entreprenöriella förmågan hos medverkade aktörer och studerande samt skapar samarbeten och synlighet för både aktörer, nätverket och kulturlivet i Österbotten.
Exempel på utförda åtgärder är koncepten ”Julkalendern” i samarbete med Österbottens Tidning, "Kreagalan 2011 och 2013" - en gala för de kreativa branscherna i Österbotten och samarbetet med Livsstilsmagasinet "Orginaal" – ett magasin med artiklar kring "kreativ livsstil", konst, mat, kultur och design i Österbotten.

Via samarbetsprojekten ”International Workshops” och ”Art in Process” har Produforum Österbotten undersökt olika möjligheter för aktörer att arbeta kreativt och skapande på mindre orter. Projektet har skapat en metod för konstexport samt utvecklat entreprenöriella verktyg och samlat internationella kontakter. Genom personlig handledning av internationellt erkända namn inom konst- och kultursektorn har deltagare fått möjlighet att utveckla sitt konstnärskap och de entreprenöriella färdigheter som behövs inom konstbranschen. FOU-verksamheten vid Yrkehögskolan Novia har utvärderat och sammanställt en rapport kring utförda åtgärder. Av deltagande aktörer har ett flertal fått en nystart till en internationell karriär. Åtgärden har varit en av de mest betydande Produforum Österbotten utfört.

Genom projektet ”Gnistan” har ett sektoröverskridande samarbete mellan kulturutbildningar och det professionella fältet samt näringslivet testats. Produforum Österbotten har haft en konsulterande, koordinerande och handledande roll i utveckling av modeller för kreativ kompetens inom arbetsplatsutveckling. I projektet deltog kreatörer från Produforum Österbottens nätverk som i "samfundskonstanda" arbetat med personalen kring välmående på arbetsplatsen vid Folkhälsan Botnia Ab i Österbotten. Studerande har deltagit som praktikanter i projektet. Projektet har varit banbrytande inom samfundskonsten pga det stora antalet aktörer som deltagit i projektet. Åtgärden har dokumenterats och utvärderats av FOU-verksamheten vid Yrkeshögskolan Novia.