Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11496

Projektin nimi: VOIMA - Maahanmuuttajat Satakunnan voimavarana

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0203929-1

Osoite: Suoratie 1, PL 87

Puhelinnumero: 0401994800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sataedu.fi

Projektin kotisivun osoite: satainfo.fi (poistui käytöstä marraskuussa 2013, mutta tiedot on otettu talteen)

Vastuuhenkilön nimi: Veli-Matti Vuori

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: veli-matti.vuori(at)sataedu.fi

Puhelinnumero: 0401994130

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Maahanmuuttajat :
- myönteisen luvan saaneet ilman kuntapaikkaa olevat vastaanottokeskuksesssa asuvat maahanmuuttajat
- muut ohjausta ja neuvontaa tarvitsevat maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) Satakunnan kunnat
2) Muut maahanmuuttajien parissa työskentelevät ja maahanmuuttajille neuvontaa antavat tahot
3) Maahanmuuttajia kouluttavat oppilaitokset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 138, joista naisia 67

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 209, joista naisia 128

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vastaanottokeskuksissa on vuonna 2010 lähes 400 A-luvan omaavaa, joilla ei ole vielä kuntapaikkaa. Usealla heistä on jo suomen kielen sekä muita opintoja takanaan ja siten myös valmiuksia opiskelupaikan tai työpaikan hankkimiseen.

VOIMA - hankkeen tavoitteena on luoda osaamiskartoitusten pohjalta työ- ja opintopolkuja myönteisen luvan saaneille sekä muille maahanmuuttajille. Hankkeessa luodaan ja kehitetään maahanmuuttajien ohjauksen sekä neuvonnan malleja. Keskeistä on myönteisen luvan saaneiden sekä muiden Satakunnan maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisy ja oman, aktiivisen paikan löytäminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yhteistyökumppaneina VOIMA-hankkeessa ovat Satakuntaliitto, Ruoveden, Lammin ja Punkalaitumen vastaanottokeskukset, Satakunnan kunnat, Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry, Rauman kaupungin "Maahanmuuton kehittämisohjelma" -hanke sekä SPR:n SPIRIT-hanke.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa laaditaan tarkennettu tiedotus- ja levityssuunnitelma, joka sisältää tärkeimmät kohderyhmät, aikataulun sekä tiedotusmenetelmät.
Hankkeelle tuotetaan yleisesite, jota jaetaan ohjausryhmän ja verkoston välityksellä
yhteistyötahoille ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Hanketta esitellään tarkemmin toteuttajan "Vokaalisointu" -lehdessä.

Hanketta esitellään koulutuskuntayhtymän tiedotustilaisuuksissa.
Hankkeesta tiedotetaan myös Sataedun sekä yhteistyökumppanien www-sivuilla sekä alueen tiedotusvälineissä.
Ohjausryhmän jäsenet vastaavat omalta osaltaan hankkeen tiedottamisesta.

Tiedottamisessa hyödynnetään ALKU-hankkeen luomaa verkostoa sekä valtakunnallista hankeverkostoa. Lisäksi verkostoidutaan muiden ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien toimijoiden kanssa (esim. Sataedun Oppi-Apaja -projekti ja Satakunnan Opin Ovi -projekti).

Hankkeen toimintaa esitellään tilanteen mukaan erilaisten maahnmuuttajiin suunnattujen kehittämishankkeiden seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä huolehditaan siitä, että hankkeessa mukana oleva rahoittaja,
muut viranomaiset, vastaanottokeskukset, muut yhteistyökumppanit ja Satakunnan alueen kunnat saavat hyvin tietoa hankkeen etenemisestä, kokemuksista, hyvistä käytännöistä ja toimivista kehitetyistä malleista.

Hankkeesta laaditaan loppuarvioinnin jälkeen keväällä 2013 julkaisu, jossa kerrotaan hankkeen ohjausryhmän, vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajien kokemuksia saaduista tuloksista. Julkaisussa esitetään kokeiltuja ohjauksen toimintamalleja, niiden toimivuutta ja jatkosuunnitelmia, jotka pohjautuvat hankkeen esiin nostamille hyville käytännöille. Julkaisu toteutetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa ja jaetaan sekä satakuntalaisille että valtakunnallisille yhteistyökumppaneille sekä kohdennetuille tiedotusvälineille. Tarkennettu aikataulu ja suunnitelma laaditaan tiedotussuunnitelman tarkennuksen yhteydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 296 099

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 296 099

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 352 727

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nimi: VOIMA - Maahanmuuttajat Satakunnan voimavarana
Kesto: 1.1.2011-31.12.2013
Toteuttaja: Sataedu Huittinen

Hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen Satakunnassa, osaamisenselvitysten laadinta SPR:n vastaanottokeskuksissa (Lammi, Ruovesi, Punkalaidun), monikulttuurisuuskoulutukset ja erityisryhmien (esim. nuoret maahanmuuttajat, luku- ja kirjoitustaidottomat) suomen kielen koulutukset. VOIMA mallinsi kehittämänsä ohjauspilotit ja teki käytännön ohjaustyötä edistäen maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeessa edistettiin myös monikulttuurisempaa asenneilmapiiriä Satakunnassa mm. tiedottamisella, koulutuksilla ja tapahtumilla.

Hankkeen kolmivuotisen taipaleen aikana ohjattiin ja neuvottiin satoja maahanmuuttaja-asiakkaita, toimittiin laajassa verkostossa Satakunnassa ja valtakunnallisesti sekä järjestettiin koulutuksia, tapahtumia ja tempauksia eri kohderyhmille. Hankkeen jälkeen Sataedu Huittinen tulee tekemään osaamiskartoituksia ja järjestämään monikulttuurisuuskoulutuksia. VOIMAn jättämät materiaalit monipuolistavat ja päivittävät organisaation aiempia käytänteitä sekä mahdollistavat paremman räätälöinnin tulevissa ohjaus- ja neuvontakäytänteissä, ohjaustoiminnan suunnittelussa ja koulutuksissa. Osaamisenselvitysmateriaalin pohjalta voidaan edelleenkehittää alkukartoituksia.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta jatkuvat Sataedussa. Kaikki hankkeessa kehitetyt ja pilotoidut ohjauskäytänteet eivät sellaisenaan juurru, mutta tietoa onnistuttiin siirtämään organisaatiossa etenkin opinto-ohjaajille, mm.erilaisissa yhteistyöpalavereissa sekä Monikulttuurinen kompetenssi -verkkokoulutuksessa.

Hankkeen aikana pystyttiin moniin esille nousseisiin tarpeisiin reagoimaan nopeastikin, mutta lopulta kaikista ohjaus- ja koulutusideoista vain osa voitiin hankkeen resursseilla toteuttaa.

Hanke toteutti ohjausta yksilöohjauksilla (neuvontapisteet, henkilökohtaiset keskustelut koulutusten aikana, jatkosuunnitelman laadinnat, muut sovitut ohjaustapaamiset) ja ryhmäohjauksilla. Lisäksi ylläpidettiin ohjaustyöhön ja tiedottamiseen laadittua verkkosivustoa (satainfo.fi) ja neuvottiin Satakunnassa asuvia muita maahanmuuttajia. Pelkästään hankkeen neuvontapisteissä kävi maahanmuuttaja-asiakkaita 58 eri maasta (noin 600 ohjauskäyntiä, 60 % naisia). Asiakkaista 75 % oli Sataedun maahanmuuttajaopiskelijoita, 21 % muita maahanmuuttajia ja 4 % viranomaisia. (VOIMAn neuvontapisteen asiakastilasto ajalta 1.1.2011-30.8.2013).

VOIMA laati ohjausmateriaalia (mm. yksilö- ja ryhmäohjausmateriaalia, ohjaussuunnitelman kotoutumiskoulutusten ohjaukseen, maahanmuuttotiedon linkki- ja vinkkilistat, ohjaus- ja neuvontatyön usein kysytyt kysymykset ja työkaluja ohjaajalle -materiaalipaketti)

Hankkeen järjestämät koulutukset, tapahtumat ja tempaukset:
- 2 lukutaitokoulutusta
- nuorten maahanmuuttajien suomen kielen preppauskoulutus
- ammattiopinnoissa olevien nuorten maahanmuuttajien ohjausmalli, ns. amispilotti
- 16 monikulttuurisuuskoulutusta
- 4 viranomaiskoulutusta
- 2 koulutuspäivää maahanmuuttajille (yhteistyössä Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n ja WinNovan kanssa)
-3 vierailua maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa peruskouluihin
- 3 monikulttuurista ystävänpäiväjuhlaa (yhteistyössä Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa)
- 2 tempausta rasisminvastaisilla viikoilla 2012 ja 2013

Hankkeen laatimat mallit:
1. Tieto-, Neuvonta- ja Ohjauspalvelut toimivana kokonaisuutena. Neuvontapistetoiminta kerran viikossa, jolloin opiskelijat voivat kysyä neuvoa omaan arkeensa liittyvissä asioissa (ns. arkiohjaus).
2. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman mukainen ohjaus. Valtakunnallinen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelma määrittää, että ohjausta on oltava tietty määrä opinnoista, joten hanke tuotti oman mallin ja ohjaussuunnitelman Sataedun käyttöön.
3. Yksilöohjauksen käytäntö. Kuvaus, miten muita maahanmuuttajia kuin Sataedun opiskelijoita, ohjattiin ja neuvottiin.
4. Kielikoulutuksen työssäoppijan ohjaus. Sataedussa työssäoppimassa olleiden maahanmuuttajien tavoitteellinen ohjaus.
5. Osaamisenselvitys. Selvitys vastaanottokeskuksessa asuvien koulutus- ja työtaustasta.
6. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijoiden ohjaus.
7. Amispilotti. Koulunkäyntiavustaja kulki opiskelijan rinnalla ammatillisissa opinnoissa ja piti rästipajoja avustaen kotiläksyissa sekä tekemättömissä tehtävissä.
8. Preppauskurssi. Kesäkurssi ammattiopinnoissa opiskeleville nuorille.
9. Maahanmuuttajaohjaajan työnkuva Sataedussa
10. Ohjauksen ideaalitila

Hankkeen loppujulkaisussa 'Monikulttuurinen kolmivuotinen taival - maahanmuuttajien ohjausta, osaamisenselvityksiä ja koulutuksia Satakunnassa' esiteltiin tarkemmin hankkeen toimintaa ja malleja jutuilla, kuvilla ja case-kuvauksilla (loppujulkaisu löytyy sähköisenä versiona osoitteesta: http://issuu.com/sataedu/docs/voima.valmis.sivuittain).