Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11497

Projektin nimi: Luonnontuotteita Itä-Lapista ryhmäkoulutushanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2010 ja päättyy 31.8.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemijärven Kaupunki/Sivistysosasto

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191717-9

Osoite: Vapaudenkatu 8 A

Puhelinnumero: 0407633929

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kemijarvi.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuula Häyrinen

Asema: koulutusjohtaja, Itä-Lapin ammattiopisto

Sähköposti: tuula.hayrinen(at)kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 0400 5128773

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Salla, Pelkosenniemi, Savukoski, Posio, Kemijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiassa luonnontuotealasta kiinnostuneet aikuiset. Hankkeella pyritään herättämään myös nuorten kiinnostus alalle, mikä on erittäin tärkeää alan jatkuvuuden kannalta. Matkailualan opiskelijat voivat valita luonnontuotealan osaamista valinnaisina opintoina.
Koulutusta tarjotaan aktiivisesti myös alueen matkailu- ja maaseutuyrittäjille.

Kohderyhmänä ovat myös alueella matkailuun työllistyvät kausityöntekijät, joille luonnontuoteala voi tarjota osa-aikaisen mahdollisuuden työllistyä.

Kohderyhmänä on myös oppilaitoksen henkilökunta, jonka osaamista lisätään laadukkaan koulutuksen järjestämiseksi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen ihmiset, joille hanke lisää lisäansaintamahdollisuuksia lisääntyvän keräilytarpeen myötä.

Paikalliset asukkaat ja matkailijat, jotka hyödyntävät syntyviä palveluita ja tuotteita.

Alueen yritykset, jotka hyödyntävät osaavaa työvoimaa ja syntyviä palveluja ja tuotteita.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 55, joista naisia 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 91, joista naisia 70

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joista naisten tutkintoja 10

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää kestävästi puhtaita raaka-aineita mm. elintarviketuotantoon, kosmetiikkateollisuuteen sekä matkailun ohjelmapalvelu- ja hyvinvointituotteisiin. Kehittyvä luonnontuoteala tarjoaa alueen maaseutuyrityksille lisäansiomahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia myös päätoimiseen yrittämiseen. Osaajia tarvitaan alan yrittäjyyden ja tuotekehityksen lisäämiseksi ja paikallisen jatkojalostusta kehittämiseksi.

Luonnontuotteita Itä-Lapista koulutushankkeen tavoitteena on luoda Itä-Lappiin alueelliset tarpeet ja toimintaympäristön huomioon ottava luonnontuotealan pysyvä koulutustuote ja -malli. Koulu-tuksen pohjana on vasta uudistettu luonnonvara-alan perustutkinto. Tavoitteena on paikallisen luonnon hyödyntäminen kestävästi ja laadullisesti elinkeinon kehittämisen tarpeisiin. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan sekä koulutukseen osallistujien että luonnontuotealan elinkeinolliset tarpeet.

Maakuntaan lähelle opiskelijoita jalkautuva koulutusmalli antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa koulutusta myös syrjäseuduilla, missä ei järjestetä muuta ammattiin johtajaa koulutusta, mutta mis-sä ovat luonnontuotealan suurimmat mahdollisuudet. Hanke luo uusia avauksia koulutukseen ja on tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimialojen kuten maatalouden, matkailun, hyvinvointialojen ja suurkeittiöiden kanssa. Eri paikkakunnilla toteutettavan pienryhmäkoulutuksen myötä tuetaan alan toimijoiden verkostoitumista jo opiskeluaikana. Tuotekehitys sisältyy olennaisena osana koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on edistää paikallisen luonnon ja paikallisten raaka-aineiden hyödyntämistä toimeentulon lähteenä tehokkaasti ja ammattimaisesti. Opiskelija saa hankkeelta tukea ja ohjausta tuotteiden kehittämiseen. Tuotekehitystä tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Tavoitteena on verkostotuotteiden ja alihankintaverkoston luominen jo opiskeluaikana

Luonnontuotealan yrittäjyyden edistämisellä on tärkeä osa kehitettävässä koulutussuunnitelmassa. Yrittäjyyden edistämiseksi kehitetään uusia työkaluja ja etsitään sopivia alalle soveltuvia yritysmuotoja. Hanke edistää alan pienyritysten syntymistä ja luonnontuotealalle työllistymistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiassa luonnontuotealasta kiinnostuneet aikuiset, mutta hankkeen kautta pyritään herättämään myös nuorten kiinnostus alalle, mikä on erittäin tärkeää alan jatkuvuuden kannalta. Luonnontuoteala tarjoaa myös matkailupuolen kausityöntekijöille mahdollisuuden työllistää itsensä ympärivuotisesti, joten koulutusta tarjotaan aktiivisesti myös alueen matkailu- ja maaseutuyrittäjille.

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat:
1. Toimintaympäristön lähtötilanteen ja tarpeiden arviointi
2. Koulutusohjelman sisällön suunnittelu
3. Koulutuksen työmallin kehittäminen
4. Koulutuksen käynnistäminen
5. Toimijoiden verkostoituminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan työseminaareissa, esitteillä, www-sivuilla, julkisissa tiedotusvälineissä sekä seminaari ja koulutustilaisuuksissa.
Tiedottamisen kohteena ovat koko ajan projektin toimijat ja yhteistyökumppanit.
Hankkeesta tiedotetaan hankkeen käynnistyessä, edetessä ja lopuksi hankkeen tuloksista.
Koulutuksen käynnistämisestä ja osallistumismahdollisuudesta tiedotetaan maakunnan lehdissä ja radiossa sekä Pohjois- Suomen koulutusmessuilla.

Opiskelijoiden rekrytointia tehdään yhteistyössä työvoimahallinnon, yrittäjien sekä Kemijärven ja Pelkosenniemen yrittäjien palvelukeskuksen kanssa.

Projektin tuloksista, kokemuksista, hyvistä ja huonoista käytännöistä tiedotetaan muille oppilaitoksille ja sidosryhmille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alussa keväällä 2010 tiedottaminen tapahtuu jalkautumalla yrityksiin, kartoittamalla aikaisempien opiskelijoiden opiskeluhalukkuutta järjestämällä infotilaisuuksia sekä yksilöllisellä tiedottamisella henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet alan perustukinnosta. Yhteistyötä tiedottamisessa tehdään myös muiden luonnontuotealan käynnissä olevien hankkeiden kanssa. Koulutusmallin ja oppimisympäristön suunnittelu sekä opiskelijoiden henkilökohtaistettu opiskelumalli ovat yrityskäynneillä ja tilaisuuksissa painopisteinä. Koulutuksen aloituksesta tiedotetaan lehdissä ja tiedotustilaisuuksissa. Alasta kiinnostuneiden yhteystiedot kerätään, jotta heille voidaan tiedottaa reaaliaikaisesti esim. sähköpostilla.

2011 koulutuksen käynnistyttyä tiedotetaan opiskelijoiden mahdollisuudesta tulla suorittamaan opintoja, sekä mahdollisuudesta osallistua tuotekehittelyyn. Kehittämistuloksista tiedotetaan yhteistyökumppaneita ja osallistutaan myös heidän koulutustilaisuuksiin ja kutsutaan heidät meidän tilaisuuksiin.

2012 syntyvistä pysyvistä käytänteistä ja kehittämistoiminnoista tiedotetaan osallistuvien organisaatioille ja verkostolle sekä medialle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 295 617

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 292 028

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 370 010

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 346 244

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Luonnontuotteita Itä-Lapista ryhmäkoulutushake toteutettiin ajalla 1.11.2010 - 30.8.2014 Itä-Lapin seutukunnassa. Hankkeen toteutuksesta vastasi Itä-Lapin ammattiopisto ja hanke rahoitettiin Lapin ELY-keskuksen kautta ESR-rakennerahastosta 2007-2013.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda Itä-Lappiin pysyvä luonnontuotealan tutkintoon johtava koulutus. Koulutuksen tulisi olla joustava ja opetusta tulisi viedä mahdollisimman lähelle opiskelijoita ja alan toimijoita verkostomaisen toimintatavan löytämiseksi jo opiskelun aikana. Koulutuksen pitäisi pystyä vastaamaan myös seutukunnan elinkeinollisiin haasteisiin. Kehittämällä paikallisia uusia tuotteita matkailun tarpeisiin ja nostamalla luonnontuotteiden jalostusastetta voitaisiin ala nostaa tulevaisuudessa merkittäväksi työllistäjäksi seutukunnassa.

Hankkeen tärkeimpänä toimenpiteenä käynnistettiin Itä-Lapin ammattiopistolla luonnonvaratuottajan tutkintoon (pt) valmistava pilottikoulutus huhtikuussa 2011. Opiskelijoille järjestettiin mahdollisuus tutkinnonsuorituksiin ja ensimmäiset 12 luonnonvaratuottajaa valmistuivat toukokuussa 2013. Koulutuksen aikana testattiin myös ryhmäkoulutusmallin soveltumista aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ryhmäkoulutusmallissa osa opetuksesta toteutetaan pienryhmissä opiskelijan omassa toimintaympäristössä.

Koulutusta sekä tutkinnonsuoritustilaisuuksia järjestettiin ennakkoluulottomasti erilaisten tapahtumien yhteydessä eri puolilla Itä-Lappia ja muuallakin Suomessa. Näin opiskelijat saivat suoria kontakteja yrityksiin, toimijoihin ja tuleviin asiakkaisiinsa. Samalla avautui myös tilaisuus kerätä palautetta uusista tuoteideoista sekä kehitteillä olevista tuotteista ja palveluista. Opiskelijoiden käytännönläheinen ja usein kaikilla aisteilla koettava toiminta lisäsivät alan tunnettavuutta ja tietoa kouluttautumismahdollisuudesta Itä-Lapissa.

Syntyneessä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon paikallinen ja alueellinen omaleimainen kulttuuri ja luonnonantimien perinteinen hyödyntäminen kestävästi. Opetussuunnitelmassa pyritään tuotteistamaan luontoa ja luonnonraaka-aineita myös kaupallisesti kasvavan elinkeinoalan tarpeisiin.

Uutta pilottikoulutuksessa oli myös työssäoppimisen järjestäminen tavoitetyö –mallin mukaisena kokeiluna. Tavoitetyö -mallissa työ opitaan aidoissa työelämätilanteissa. Tavoitetyö voi olla opiskelijan oman yritystoiminnan suunnittelua ja kehittämistä oppilaitoksen ohjauksessa. Vaihtoehtoisesti tavoitetyön voi antaa yhteistyöyritys opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle.

Hankkeella pyrittiin edistämään luonnontuotealan yrittäjyyttä. Oppilaitokselle valmistuu keväällä 2015 Lapin Liiton myöntämän EAKR investointirahoituksen tukemana luonnontuotealan monipuoliseen opetukseen, tuotekehitykseen ja pienimuotoiseen tuotannonharjoitteluun soveltuva uudistettu oppimisympäristö. Tämä mahdollistaa lappilaisten luonnonraaka-aineiden entistä monipuolisemman hyödyntämisen opetuksessa, koulutuksessa ja elinkeinona. Tilat varustellaan sisäisten ja ulkoisten hyvinvointituotteiden tuotekehitystä, prosessointia ja pakkaamista varten. Itä-Lapin ammattiopisto on rekisteröitynyt toistaiseksi ainoaksi kosmetiikkaa valmistavaksi oppilaitokseksi Lapissa.

Hankkeen vaikutuksesta Itä-Lappiin syntyi 3 uutta työpaikkaa ja 1 luonnontuotealan osuuskuntayritys

Hankkeen tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat toimineet muun muassa Itä-Lapin kunnat ja kuntayhtymä, Lappi Luo –työohjelmat ja muut luonnontuotealan kehittämishankkeet sekä luonnontuotealan koulutusta tarjoavat oppilaitokset, Itä-Lapin yrittäjäjärjestöt, useat organisaatiot ja toimijat sekä yritykset Lapissa ja muualla Suomessa.