Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11500

Projektin nimi: Tilitoimistojen asiantuntijuuden kehittämishanke

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2010 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 743 8100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jamk.fi/tutkimus/projekteja/tilitoimistot

Vastuuhenkilön nimi: Tiina Martelius-Louniala

Asema: T&K päällikkö, Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö

Sähköposti: tiina.martelius-louniala(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 040-5797668

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Keuruu, Jämsä, Toivakka, Petäjävesi, Viitasaari, Joutsa, Laukaa, Jyväskylä, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Välitön kohderyhmä:
Pienet, alle 10 henkilöä työllistävät tilitoimistot, niiden omistajat ja henkilöstö Keski-Suomen alueella

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät:
1. Tilitoimistojen asiakasyritykset
2. Taloushallintoliitto
3. Asiakasyritysten toimialaliitot
4. Seudulliset kehitysyhtiöt
5. Yrittäjäjärjestöt
6. Ammatilliset oppilaitokset ja niiden opettajat, asiantuntijat ja opiskelijat
7. Korkeakoulut, niiden tutkijat, opettajat, asiantuntijat ja opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 30, joista naisia 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 66, joista naisia 56

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vallitseva taloussuhdanne ja yritysfuusiot nostavat talouden asiantuntijapalveluiden kehittämisen ensiarvoiseksi kilpailukyvyn ylläpidossa sekä pienissä tilitoimistoissa että heidän asiakasyrityksissään. Asiakkaiden vaatimukset ovat muuttuneet ja erityisasiantuntijuuksien merkitys kilpailutekijänä kasvanut.

Pienten tilitoimistojen on profiloiduttava ja tehtävä aktiivista yhteistyötä pysyäkseen kilpailukykyisinä alalla. Oma asiantuntijuus on saatava hyödynnettyä entistä laajemmin asiakkaan liiketoiminnan tukemisessa operatiivisen taloushallinnon rutiinien rinnalla ja sitä kautta liikevaihtoa kasvatettua nykyisissä asiakassuhteissa. Peruslähtökohtana tässä hankkeessa onkin tehdä tilitoimistosta luonteva osa asiakasyrityksen toimintaprosesseja.

Projektin tuloksena:
1. Hankkeessa mukana olevien tilitoimistojen asiakaspalveluprosessit ovat parantuneet ja asiakastyytyväisyys kasvanut.
2. Hankkeessa mukana olevat tilitoimistot ovat tunnistaneet omat vahvuutensa ja sitä kautta fokusoineet oman osaamisensa. Täten tilitoimistot profiloituvat.
3. On luotu toimiva, tässä projektissa rakennettavaa toimintamallia tukeva asiantuntijaverkosto.
4. Tilitoimistojen ja asiakasyritysten kannattavuus on parantunut.

Hankkeessa luodaan tilitoimistojen asiantuntijuuden kehittämismalli, joka syventää tilitoimistojen asiantuntijuutta, auttaa heitä luomaan uutta liiketoimintaa vahvuuksiinsa nojaten sekä syventää pienten tilitoimistojen välistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeen aikana kehitettävä toimintamalli on hyödynnettävissä myös muilla osaamisintensiivisillä palvelualoilla.

Yrityksille suunnitellaan yrityskohtaiset kehittämisohjelmat, jotka perustuvat nykytilanteen kartoituksen pohjalta tehtyyn analyysiin. Analyysi sisältää tulokset asiakastutkimuksesta, henkilöstön osaamiskartoituksesta sekä toimintaprosessien arvioinnista. Yrityksiä tuetaan ja mentoroidaan valittujen painopisteiden mukaisesti kehittämisohjelman toteuttamisessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen toteutetaan rahoittajan edellyttämällä tavalla. Projektin käynnistyessä laaditaan tiedotussuunnitelma sekä ulkoisen että sisäisen tiedottamisen osalta.

Tiedotuksessa noudatetaan JAMKin mediasuhteita, toimintamalleja ja kanavia esim. asiakaslehteä, koulutuksia, kokouksia tai seminaareja. Projektille luodaan omat projektisivut JAMKin www-sivuille, jossa projektin toiminnasta ja toimenpiteistä kerrotaan aktiivisesti.

Viestintäkanavat kohderyhmittäin ovat :
Tilitoimistot:
Ensisijaisena viestintäkanavana koko projektin ajan on henkilökohtainen yhteydenpito projektikoordinaattorin ja projektinjohdon toimesta tilitoimistoihin.

Opiskelijat
Opiskelijoita tiedotetaan hankkeesta osana opintoja mm. projektiopintojen yhteydessä, harjoitteluun ohjauksessa, T&K opinnoissa sekä opinnäytetyöohjauksen kautta.

Opettajat ja oppilaitos
Hankkeesta tiedottaminen koko hankekauden hoidetaan tulosalueiden ja projektin sisäisissä palavereissa, Liiketoiminta ja palvelut- yksikön kokouksissa sekä T&K&I kokouksissa.

Tilitoimiston asiakasyritykset
Viestintä hoidetaan ensisijaisesti tilitoimiston kautta mutta tarvittaessa voidaan käyttää myös esim. asiakasyritysten toimialakohtaisia liittoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syksy 2010
Tiedottaminen keskittyy projektin tunnettuuden lisäämiseen valittuja tiedotus- ja markkinointikanavia hyödyntäen.

Vuosi 2011
Vuoden 2011 aikana hyviin käytäntöihin liittyen tiedottamisessa keskitytään projektissa kertyneiden hyvien kokemusten tunnetuksi tekemiseen. Kokemuksia ja niistä koottuja hyviä käytänteitä esitellään myös erilaisissa projektin ja yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa.

Vuosi 2012
Vuosi 2012 on hyvien käytänteiden levittämisessä tärkeintä aikaa. Projektin tuloksista ja kokemuksista kootaan artikkeleita ja lehtijuttuja, joilla hyviä kokemuksia ja ratkaisuja tehdään tunnetuksi. Projektin tärkein tulos, toimintamalli, dokumentoidaan prosessikuvauksena, johon on linkitetty toimintamallia tukevat keskeiset työkalut.

Mallinnusta levitetään tilitoimistojen hyödynnettäväksi laajemmaltikin Keski-Suomen alueella ja myös valtakunnallisesti mm. Taloushallintoliiton kautta. Kansainväliseen levitykseen hyödynnetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun kansainvälisiä partnereita, joilla on myös yhtenä painopistealanaan opetuksessa taloushallinto, ja jotka voivat jalkauttaa toimintamallin yhteistyöyrityksiinsä alueilla.

Toimintamallia voidaan soveltaa muillekin osaamisintensiivisten palvelualojen tomialoille hankkeen jälkeen Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 128 988

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 566

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 157 540

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 132 096

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tarkoituksena oli auttaa pieniä tilitoimistoja parantamaan kilpailukykyään ja avata niille uusia toimintamahdollisuuksia. Hanke keskittyi tilitoimistojen kokonaisvaltaiseen asiantuntijuuden kehittämiseen, jotta toimistot voisivat profiloitua ja kehittää omia prosessejaan asiakasvaatimusten mukaisesti.
Kohderyhmänä olivat pienet tilitoimistot Keski-Suomen alueella. Välittömänä kohteena olivat tilitoimistojen omistajayrittäjät ja henkilöstö ja välillisenä tilitoimistojen asiakkaat ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) opiskelijat ja taloushallinnon opetushenkilöstö. Projektissa opiskelijat sitoutettiin hankkeeseen ja tilitoimistoympäristöön mm. opinnäyte- ja projektitöin. Näin osaltaan vahvistettiin yhteistyötä tilitoimistoyrittäjien ja JAMKin välillä.
Projektin lähtötila-analyysivaiheessa tehtiin alkuhaastattelut ja laadittiin niiden pohjalta yrityskohtaiset kehityssuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmien työstön myötä toimistot tunnistivat omat vahvuutensa, fokusoivat omaa osaamistaan ja profiloituivat. Projektin kehitysvaiheessa tehtiin vuorovaikutteista projektityötä ja luotiin asiakaspalvelun toimintamalli. Hankkeen aikana toimistoissa kiinnitettiin huomiota asiakaspalveluun monin keinoin, mm. asiakaskyselyin. Näillä tähdättiin siihen, että toimistojen asiakaspalveluprosessit parantuivat ja asiakastyytyväisyys kasvoi. Projektin myötä tehtiin useita asiakastyytyväisyystutkimuksia ja niitä analysointiin toiminnan kehittämisen näkökulmasta.
Tilitoimistoyrittäjiä kannustettiin tutkimaan oman toiminnan kannattavuutta ja heille tarjottiin mahdollisuutta osallistua asiaa koskevaan tutkimukseen. Työajanseurannan tehostamiseen ja apuvälineiden käyttöön annettiin opastusta. Näillä keinoin saatiin tilitoimistojen kannattavuutta parantumaan.
Työpajoja ja ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja järjestettiin tarvelähtöisesti mm. tuotteistamiseen, verotukseen ja ohjelmistoihin liittyen. Tilitoimistoissa vierailtiin ja annettiin tarvekohtaista mentorointia. Hankkeen aikana pidetyt workshopit, luennot ja mentorointikäynnit edesauttoivat toimivan asiantuntijaverkoston luomista.
Projektin nykytila-analyysivaiheessa toistettiin alkuvaiheen haastattelukierros. Tällä selvitettiin minkälaisia muutoksia toimistoissa on tehty ja annettiin toimistokohtaisia jatkokehittämisehdotuksia.
Mallinnus- ja raportointivaihe tuotti uuden toimintamallin tilitoimistojen asiantuntijuuden kehittämiseksi. Hankkeessa luotiin tilitoimistojen asiantuntijuuden kehittämismalli, joka syventää tilitoimistojen asiantuntijuutta, auttaa heitä luomaan uutta liiketoimintaa vahvuuksiinsa nojaten sekä syventää pienten tilitoimistojen välistä yhteistyötä.
Hankkeen myötä tilitoimistojen asiantuntijuus kasvoi ja fokusoitui. Työskentelytapojen kehittymisen myötä tilitoimiston asiantuntijuus on laajemmin ja syvemmin asiakkaan käytettävissä.
Tilitoimistojen työtyytyväisyys lisääntyi ja uuden teknologian hyödyntämismahdollisuudet (sähköinen taloushallinto) ymmärretään nyt paremmin. Pienet tilitoimistot pystynevät varmemmin selviytymään muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyivät projektin tarjoamassa työelämälähtöisessä oppimisympäristössä: projektitöiden ja harjoittelujen myötä opiskelijat sovelsivat oppimaansa käytännönläheisesti ja paransivat omia työllistymismahdollisuuksiaan.