Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11502

Projektin nimi: MEETIT

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.3.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: S. ja A. Bovalliuksen Säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0166055-3

Osoite: Hallipussi 1

Puhelinnumero: 040 709 2364

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.bovallius.fi

Projektin kotisivun osoite: meetit.fi

Vastuuhenkilön nimi: Mia Sarpolahti

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: mia.sarpolahti(at)bovallius.fi

Puhelinnumero: 040 635 3532

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Joroinen, Juva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset sekä muut syrjäytyneet työnhakijat sekä kuntien järjestämässä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ihmisten eteenpäin edistäminen. Osa asiakkaista tulee olemaan Bovallius erityisammattiopistolta valmistuvia opiskelijoita, joita työtoiminnan kautta pyritään viemään eteenpäin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntouttavasta työtoiminnasta voidaan ohjata henkilöitä ammatillisen opetuksen pariin käyttäen hyväksi Bovallius ammattiopiston asiantuntemusta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 195, joista naisia 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 163, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 46, joista naisten työpaikkoja 21

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 86, joista naisten työpaikkoja 22

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MEETIT-hanke perustuu 2008-2010 toimineiden MEET ja SISARMEET -hankkeiden kokemuksiin. Tämä hanke kohdistuu Pieksämäen, Juvan ja Joroisten alueen pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten sekä kuntouttavan työtoiminnan jälkeiseen asiakkaiden työllistämisen edistämiseen.

Projekti luo tietynlaisen mallin kohderyhmälle, kuinka kokonaisvaltaisella ja yksilöllisellä työvalmennuksella edetään eri toimenpiteitten kautta parempaan työllistymismahdollisuuteen.
Hankkeen edetessä eri toimintamallien avulla esiin tulee myös sellaisia henkilöitä, joille kyseiset toiminnat eivät sovellu ja näin ollen heille etsitään sopivammat ratkaisut.
Tavoitteena on saavuttaa erilaisia toimintamalleja, joita jatkossa voidaan käyttää hyödyksi eri organisaatioissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Bovalliuksella on jo hyvät, kattavat nettisivut, jonne hankkeelle perustetaan omat informatiiviset sivut, joita päivitetään säännöllisesti ja kattavasti. Tiedotusta myös paikallislehdissä ym. yhteistyökumppaneiden avulla. Hankkeen alussa tiedotustilaisuus lehdistölle sekä eri tilaisuus hankeasiakkaille, esim. TE-toimistossa. Tiedotus hankkeen aikana tulosten ja tarpeiden mukaan. Loppuseminaari, jossa käsitellään projektin koko elinkaari.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä onnistumisia esitellään paikallislehdissä asiakaskeisseinä sekä nettisivuilla. Väliraportit esitellään SYFO:lle, jonka kautta toimintamme saa maanlajuisen kattavuuden ko.verkostossa ja Rreuse:n kautta muualle Eurooppaan. Hyvien käytäntöjen esilletuonti on koko hankkeen aikainen tavoite.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 891 820

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 888 513

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 022 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 019 706

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

MEETIT-hankkeen kohderyhmänä olivat haastavassa työllisyysasemassa olevat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja muut syrjäytymisvaarassa tai vaikeasti työmarkkinoille sijoittuvat henkilöt Pieksämäen, Juvan ja Joroisten kuntien alueella. Tärkeänä kohderyhmänä tämän lisäksi olivat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat eri toimipisteissä. Potentiaalisia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita kuten muitakin hankkeen asiakkaita pyrittiin projektin aikana auttamaan työllistymisessä erityisesti työvalmennuksen kautta. Työvalmennuksen tavoitteena oli pyrkimys löytää asiakkaalle sopivin työllistymisratkaisu ja saada asiakkaita aina avoimille työmarkkinoille saakka ja myös pysymään siellä.

Hanke oli alun perin 3-vuotinen (vv. 2011-2013). Jatkorahoituksen myötä projektia voitiin jatkaa Pieksämäen osalta 31.3.2015 saakka Juva/Joroinen -alueen päättyessä vuoden 2014 loppuun. Päivitetty asiakastavoite koko hankejaksolle oli 195 asiakasta ja uusien työsuhteiden tavoitemäärä oli 46 kpl. Mukaan tulevia yrityksiä arvioitiin saatavan 17 kpl.

Hankeasiakkaita oli yhteensä 163 kpl, joista 118 miehiä ja 45 naisia. Kunnittain asiakkaat jakautuivat seuraavasti: Pieksämäki 85 (M 57/N 28), Juva 24 (M 21/N 3) ja Joroinen 54 (M 40/N 14). Työsuhteita asiakkaamme saivat yhteensä 87 kpl, jotka jakautuivat 68 eri asiakkaalle. Työsuhteen hankkeen aikana saaneista asiakkaista Pieksämäeltä oli 36 (M 25/N 11), Juvalta 9 (M 8/N 1) ja Joroisista 23 (M 19/N 4). Keskimäärin työsuhteen sai hankkeen aikana 41,7 % asiakkaista. Yrityksiä mukana hankkeessa työllistäjinä oli yhteensä 32 kpl.

Hankkeen päättyessä asiakkaista 39 kpl oli työssä tai palkkatukityössä, 23 kpl työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tms, työelämän ulkopuolella 9 kpl, opiskelijana 8 kpl ja työttömänä 52 kpl. 32 asiakasta 163:sta ei tavoitettu.