Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11504

Projektin nimi: (T-hanke), TENHO -Työllisyyden, ennakoinnin, nuorten työllisyyden, hankinnan ja osaamisen kehittämisen hanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 0206360120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.esavoennakoi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tea Raatikainen

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 024 075

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Nuoret: Varsinainen kohderyhmä: alle 30 - vuotiaat nuoret työttömät työnhakijat.

2) Ennakointi: Varsinaiset kohderyhmät: projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat valittavilla toimialoilla/klustereissa/yritysryhmissä toimivat yritykset. AKVAS -selvityksessä kohderyhmänä on ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet henkilöt.

3) Hankinta: Varsinaiset kohderyhmät: TE- toimistot ja TE- toimistojen asiakastyötä tekevät asiantuntijat, ELY- keskuksen ja TYO -yksikön hankinnoista vastaavat tahot sekä palveluiden tuottajat; oppilaitokset, kouluttajat, sos. ja terveysalan toimijat sekä eri toimialojen yhteistoimijat kuten. yritykset yhteishankintakoulutushankinnoissa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) Nuoret : Välillinen kohderyhmä: TE- toimistojen nuorten palvelu, kolmas sektori (järjestöt) sekä työvalmentajapalveluita tarjoavat tahot.

2) Ennakointi: Välilliset kohderyhmät: välillisiä kohderyhmiä ovat Etelä-Savon yritykset, tutkimuslaitokset, välittäjä/kehittäjäorganisaatiot sekä työvoima.

3) Hankinta: Välilliset kohderyhmät: TE- toimistojen asiakkaat, yritysasiakkaat, muut julkiset toimijat, hankintaorganisaatiot ja kehittäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 290, joista naisia 134

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 572, joista naisia 211

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella kehitetään Etelä-Savon työvoimapolitiikan palvelukokonaisuutta, jota toteutetaan yhdessä ELY:n ETOK- vastuualueen ja TYO-yksikön ja TE- toimistojen toiminnoissa. Hanke sisältää 3 alahanketta, jotka liittyvät työllisyydenhoidon prosessien kehittämiseen.

1) Nuorten osio: Nuorten työttömyys on valtakunnallisesti merkittävä asia. Nuorten työllisyyden edistämiseksi pyritään löytämään uusia toimiva ratkaisumalleja. Projektin tavoitteena on edistää alle 30 -vuotiaiden etelä-savolaisten nuorten pääsyä työelämään ja koulutukseen sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että entistä useampi nuori kiinnittyisi Etelä-Savoon ja varmistaisi näin osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannin alueella.
Projektin tavoitteena on mallintaa nuorten Verkko-hankkeessa tuotettuja hyviä käytäntöjä TE- toimistojen nuorten työvoimapalveluihin niin, että nuorten palvelu ja nuorten kanssa tehtävä monimuotoinen verkostotyöskentely saatetaan luonnolliseksi lisäksi Te- toimistojen nuorten palveluun.

2) Ennakointiosio: Projekti tuottaa päätöksenteon tueksi ennakointitietoa, joka auttaa kohdentamaan varoja ja kehittämistoimia maakunnan menestyksen kannalta strategisesti oikeisiin kohteisiin. Tavoitteena on tarjota yhteinen tietopohja Etelä-Savon alueen kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä mm. kehittäjätahoille ja rahoittajille, kouluttajille ja työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille ja kaikille tietoa tarvitseville. Trendien ja ilmiöiden selvittäminen on tarpeen, että Etelä-Savon menestymisen mahdollisuudet voidaan nähdä muuttuvassa ympäristössä. Yritysten kehittämistarpeiden tunnistamista ja palvelujen suuntaamista varten hankkeessa laaditaan erillisselvityksiä.Työmarkkinoiden toimivuuden ja onnistuneen työvoimapolitiikan tueksi tarvitaan ennakointitietoa työvoiman kysynnän muutoksista eri toimialoilla ja ammateissa.

3) Hankintaosio:Projektin tarkoituksena on kehittää Elyn ja siinä erityisesti ETOK- vastuualueen Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikön hankintaprosesseja. TYO-yksikkö toimii yhteisenä hankkijana Etelä-Savon neljälle TE- toimistolle (Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen ja Juvan TE- toimistot). Hankittavia tuotteita ovat työvoimakoulutukset, yhteishankintakoulutukset, ryhmäpalveluita ja ammatillisen kuntoutuksen palveluita. Hankintaprosessit ovat työläitä ja eri suhteisia, riippuen mm. hankittavista palveluista, hankittavien palveluiden sisällöistä, tekijäresursseista, hankittavien palveluiden tuotteistuksesta, TE- toimistojen tarpeista, aikatauluista, palveluiden tarjoajista ja palveluprosessin osaamisesta.
Hankinta- projektin tarkoituksena on TYO-yksikön ja TE- toimistojen hankintaprosessien kehittämistyö, palveluprosessien selkeyttäminen ja hankintaosaamisen lisääminen. Kehittämistyö pitää sisällään myös resursoinnin ja työnjaon selkiyttämisen TYO-yksikön ja TE- toimistojen kesken. Projektin aikana selvitetään hankintaan liittyvä muu yhteistyö eri hankintatahojen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1) Nuoret: Projektista tiedotetaan heti projektin käynnistymisen yhteydessä. Projektista pidetään myös alueellisia tiedotustilaisuuksia. Toiminnan aikana projektista tiedotetaan ja projektia käydään esittelemässä paikallisille toimijatahoille mm. yrityksille, kouluille sekä alueiden muille toimiville projekteille ja yhteistyötahoille (mm. kunnat, järjestöt).
Projektin tiedotusta toteutetaan myös yhteistyössä alueen muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa, luodaan verkkosivut ja hyödynnetään sosiaalista mediaa.

2) Ennakointi: Projektissa valmistuneista kartoituksista ja selvityksistä järjestetään tiedotustilaisuuksia tiedotusvälineille. Tietomaateriaalia esitellään ja siitä keskustellaan sidosryhmien sekä ELY- keskusken oman henkilsötön kanssa. Trendeistä ja muusta ennakointimateriaalista sekä niiden hyödyntämisestä keskustellaan yritysten kanssa. Selvitykset ja ylläpidettävät tilastot liitetään Etelä-savon ELY-keskuksen nettisivuille ja projektin verkkosivuille.

3) Hankinta: Projektin tuloksista ja toteutuksista tiedotetaan kohderyhmille ja yhteistoimijoille. Heidät pidetään ajan tasalla ELY:n hankintatoimen kehittymisestä ja erityisesti TYO- yksikön vastuualeen ja TE- toimistojen hankintatoimeen liittyvistä toiminnoista ja uudistuksista. Projekti osallistuu resurssiensa puitteissa ELY:n sisällä tapahtuvaan muuhun hankintatoimen kehittämiseen, niillä kokemuksilla ja tuloksilla, joita se on projektin myötä saanut.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1) Nuoret: Toiminnasta kerätään palautetta säännöllisesti. Käytänteet ja toimintatavat käydään läpi ensiksi alueen eri toimijoiden kanssa ja seudun TE- palveluiden kesken. Verkostopalaveri-käytäntö pyritään pitämään säännöllisesti, niin että alueen toimijat tietävät missä ja millä tavoin projekti etenee, ja mitkä toimintatavat on havaittu hyödyllisiksi ja tuloksellisiksi. Projektista laaditaan vaikuttavuusarviointi ELY:n jullkaisuihin.

2) Ennakointi: Selvityksistä ja kartoituksista saatava tieto levitetään sen julkistamisen yhteydessä selvityksen ollessa ajankohtainen. Hankkeen henkilöstö osallistuu ELY- keskusten ennakointiyhteistyöhön ja informoi tilaisuuksissa toiminnastaan sekä hyvistä käytännöistään. Projektista laaditaan vaikuttavuusarviointi ELY:n jullkaisuihin.

3 ) Hankinta: Selvityksistä ja kartoituksista saatava tieto käsitellään ja jaetaan hanintaprosessiin osallistuville tahoille. Hankkeen henkilöstö osallistuu ELY- keskuksen, TYO-yksikön ja TE- toimistojen hankintatoimen kehittämiseen ja informoi tilaisuuksissa toiminnastaan sekä hyvistä käytännöistään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 989 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 907 610

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 044 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 959 441

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

TENHO eli työllisyyden, ennakoinnin, nuorten, hankintojen ja osaamisen kehittämisen -hanke käynnistyi vuoden 2011 alussa Etelä-Savon ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeena. Hanke oli kolmivuotinen ESR-hanke, joka sai jatkoajan vuoden 2014 loppuun.

Projektin lähtökohtana oli nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kohderyhmänä olivat alle 30 -vuotiaat eteläsavolaiset työttömät työnhakijanuoret. Tavoitteena oli löytää nuorten työllisyyden hoitoon uusia toimivia ratkaisumalleja, joiden avulla nuoret saataisiin nopeammin työelämään tai koulutukseen kiinni. Lisäksi tavoitteena oli kehittää TE-toimistojen ohjaustyötä ja olla mukana nuorisotakuun kehittämistyössä.

Nuorten osion tavoitteina on ollut vaikuttaa juuri ohjauksella nuorten arvoihin ja motivaatioon työtä ja koulutusta kohtaan ja tulokseksi asetettiin nuorten työttömyyden vähentäminen 30 %:lla. Tavoitteena oli ohjata noin 50 nuorta vuosittain työhönvalmennukseen ja koulutukseen/työhön noin 100 nuorta.

Laadullisina tavoitteina pidettiin nuorten elämänhallinnan vakiinnuttamista ja nuorisotakuun laadukasta toteuttamista. Keskeisenä tavoitteena pidettiin nuoren kiinnittymistä työhön tai koulutukseen. Myös arjenhallinnan lisääntyminen, elämäntaitojen vahvistaminen ja työhövalmennuksen mallintaminen olivat tavoitteina.

Nuorten osiossa toteutettiin vuosina 211-2014 yhteensä 14 työnhakuvalmennusta. Ostopalveluna hankittuja työhönvalmentajia hankkeessa oli käytettävissä yhteensä 9 henkilöä ja palvelua tarjottiin koko Etelä-Savon alueella. Lisäksi hankkeessa järjestettiin useita eri tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä vuosina 2011-2014 (Give Me a Break - kohti omia unelmia, Kaamoksen kaatajaiset, Nuorten Duuniavain, Yrityskäynti jäänmurtaja Sisulle ja Fazerille, Nuorten torstain aamukahvit, FIRMAXI liikeideakilpailu, Yrittäjän Päivä, Digitaalinen kaupunkiseikkailu, Nuorten foorumit, työvoimaohjaajien benchmarkkausmatka Italiaan ja projektipäällikön nuorten hankkeiden ohjausryhmän jäsenyys).

TE-palveluihin on saatu juurrutettua työhönvalmennuspalvelua hankkeen jälkeen ja tämä nähtiin hyvänä ja tarpeellisena asiana. Hankkeen yhtenä tavoitteena olikin työhönvalmennuksen mallintaminen, joka toteutettiin vuonna 2014 yhteistyössä Kanava-hankkeen kanssa. Työhönvalmennusta on saatu myös jalkautettua pienille paikkakunnille. Nuorten osion vaikuttavuusarvioinnin vastauksissakin nousi voimakkaasti esille se, että nuoret tarvitsevat henkilökohtaista ja yksilöllistä ohjausta, jossa heidät huomioidaan koko elämäntilanne huomioon ottaen. Hankkeessa oli siis selvästi onnistuttu tässä kohtaa.

Projektiin ohjautui yhteensä yli 470 asiakasta vuosina 2011-2013. Asiakasohjaus tapahtui joko hankkeen työvoimaohjaajien, työnhakuvalmennusten, työhönvalmentajien tai muiden toimenpiteiden kautta. Asiakasohjauksen päättyessä vuoden 2013 lopussa hankkeen asiakkaista työssä oli 31 % ja koulutuksessa 21 %. Hankkeen toimintaan osallistui mukaan 178 yritystä ja palkkatuettuun työhön ohjautui 80 nuorta.

Ennakointiosion tavoitteena oli tuottaa maakunnan päätöksenteon tueksi ennakointitietoa, joka auttaa kohdentamaan varoja ja kehittämistoimia maakunnan menestyksen kannalta strategisesti oikeisiin kohteisiin. Ennakointia toteutettiin laatimalla tietotarpeiden mukaisia selvityksiä, raportteja ja katsauksia sekä rakentamalla ennakointitietoa yhteenkokoavat internetsivut (www.esavoennakoi.fi). Lisäksi projekti järjesti ajankohtaisista teemoista seminaareja ja työpajoja, sekä viesti hankkeessa tuotetusta tiedosta erilaisissa tilaisuuksissa sekä sähköisesti eri kanavia hyödyntäen. Projektille asetettujen tavoitteiden näkökulmasta voi sen toiminnan arvioida olleen suunnitelman mukaista ja vaikuttavaa. Ennakoinnin toteuttamaan vaikuttavuusarviointiin vastasi 64 yhteistyö- ja sidosryhmätahoa. Suurin osa vastanneista hyödynsi ennakointitietoa työssään. Vastaajat olivat tyytyväisiä myös www.esavoennakoi.fi -nettisivustoon, hankkeessa tuotetun tiedon laatuun, ennakointiasiantuntijoiden palveluun ja ennakoinnin järjestämiin tilaisuuksiin. Kehittämisen varaa vastaajat näkivät lähinnä hankkeen viestinnässä ja eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön laajuudessa. Tällä hetkellä www.esavoennakoi.fi -sivustoa päivittää Maakuntaliitto.

Hankintaosio kehitti ja selkeytti Etelä-Savon ELY-keskuksen ja työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikön ja TE-toimistojen hankintaprosesseja ja niiden joustavampia käytäntöjä. Hankittavia tuotteita olivat työvoima- ja yhteishankintakoulutukset, ryhmäpalvelu- ja ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Hankintaosio päättyi elokuussa 2013.

Tällä hetkellä hankinnoista vastaa asiantuntija Katriina Säisä ja yhteishankintakoulutuksista asiantuntija Sari Halonen Etelä-Savon ELY-keskuksessa.