Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11506

Projektin nimi: Yritysten Taitava Keski-Suomi, vaihe II

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: Viitaniementie 3

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yritystentaitava.fi

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Saarikoski

Asema: Johtaja

Sähköposti: vesa.saarikoski(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset mikro- ja PK -yritykset ja niiden
muodostamien verkostojen työssä oleva henkilöstö ja yrittäjät.

Erityisesti huomioidaan ne yritykset /yritysverkostot, joissa kasvun ja rakennemuutoksen aiheuttamat henkilöstön ja työorganisaation kehittämistarpeet ovat suurimmat ja ajankohtaisimmat. Näitä aloja ja niiden verkostoja edustavat mm. matkailu- ja hyvinvointiala, rakennus- ja rakennusteollisuus, logistiikka ja kuljetusala ja ICT ala. Kehittyvinä aloina mukaan on tullut mm. pienten kuntien palvelualat ja elintarvikeala. Verkostoja näille aloille on rakennettu YTK-S vaiheen I aikana. Yhteistyötä tehdään kolmen kärkiklusterin kanssa osaamisen kehittämisen ja tarvelähtöisen toimintamallin osalta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tavoitteena on myös kehittää osaamisen ja oppimisen kehittämisen asiantuntijoiden välistä yhteistyötä niin, että yritykset ja niiden muodostamat verkostot voivat saada kehitysvaiheensa ja kehitystarpeensa mukaan sopivimmat ja parhaiten kehittymistä tukevat palvelukokonaisuudet.

Keskeisiä toimijoita ovat: koulutusorganisaatiot, kehittämisyhtiöt, seudulliset yrityspalvelupisteet, Ely-keskus, yrityksiä edustavat järjestöt ja TE -toimistot. Näiden organisaatioiden välille muodostuu pysyviä yhteistoimintamalleja = puolueeton ja riippumaton osaamispäällikkö -toimintamalli ja tarvelähtöinen kehittämi- ja koulutustoiminta, jotka helpottavat yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja osaamisen kehittämistä hankkeen jälkeen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 450, joista naisia 250

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 392, joista naisia 211

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on erityisesti keskisuomalaisten pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa henkilöstön osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Kehittäjäverkoston muodostavat keskisuomalaiset yritykset, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, kehittämisyhtiöt, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jämsän ammattiopisto, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimistot.

Kehittämistoimintaa rahoittaa Manner-Suomen ESR-ohjelma 1.1.2011 - 31.12.2013 ja sitä hallinnoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajina ja -rahoittajina ovat Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, Jyvskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE).

Tarve: oppimisen merkitys kasvaa
Maakuntaohjelma 2007 - 2010:n mukaan Keski-Suomi kehittyy oppivana alueena. Oppiminen on maakunnan ja sen yritysten vahvuus, jonka merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.

Yritykset toimivat ympäristöissä, joissa tieto, teknologiat ja osaaminen vanhenevat entistä nopeammin. Kilpailussa menestyminen edellyttää jatkuvaa ennakointia ja kehittämistä, jonka ytimessä ovat osaavat ja jatkuvasti itseään kehittävät, yrittäjämäisesti toimivat työntekijät.

Pk-yritysten, jotka työllistävät 1-100 henkilöä, on haasteellista määrittää yksin tulevaisuuden osaamistarpeensa, rekrytoida ja kehittää oikeanlaista osaamista ja osaajia sekä löytää liiketoiminnan kehittämisen ja jatkuvuuden edellyttämää asiantuntijatukea.

Yritysten Taitava Keski-Suomi tarjoaa yritysten avuksi ykdeksän osaamispäällikköä, jotka toimivat yrityksissä henkilöstön oppimisen ja osaamisen kehittämisen yhteistyökumppaneina.

Tavoiteena on osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen
Yritysten Taitava Keski-Suomi -toiminnan tavoitteena on osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen ja toimintatapojen luominen yritysverkostojen sekä kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden välille.

Kun tavoite on saavutettu, yritysten on entistä helpompi kouluttaa omaa henkilöstöään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti sekä huomioida tulevaisuuden osaamistarpeet.

Kehittämistoiminnan tuloksena:
- osaamisen kehittäminen on osa yritysten ja yritysverkostojen liiketoiminnan kehittämistä
oppimista edistävän liiketoiminnan kysyntä kasvaa
- syntyy yrityslähtöisiä dynaamisia toimintamalleja koulutus- ja kehittäjäorganisaatioihin

Toiminta
Yrityksen Taitavan Keski-Suomen osaamispäälliköt etsivät yritykselle oikeat kumppanit. Yrittäjän ei tarvitse yksin miettiä, onko suunnittelemassa yritykseensä oikeita kehittämiskohteita. Hänen ei tarvitse myöskään käyttää omaa työaikaansa kehittämisen vaatimaan pohjatyöhön. Apuun kannattaa kutsua osaamispäälliköt.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen toteutetaan YTK-S vaiheen I aikana laaditun tiedotussuunnitelman avulla, jota päivitetään tarvittaessa (liite). Tavoitteena on yhtenäinen maakunnallinen tiedottaminen yritysten osaamisen kehittämisestä. Tiedottaminen tapahtuu 4:llä eri tasolla ja yhtenäisenä yritysten ja mukana olevien organisaatioiden kesken.

Organisaatioiden sisäinen tiedottaminen tapahtuu jokaisen organisaation ja yrityksen sisällä organisaatioiden normaalin tiedotusjärjestelmän puitteissa (www -sivut, koulutus- ja tiedotustilaisuudet, lehdet jne.)

Maakunnallinen tiedottaminen järjestetään yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa, joista tärkeimpiä ovat kehittämisyhtiöt, klusterien vetäjät ja muiden hankkeiden toimijat. Tiedotustilaisuuksina toimivat maakunnassa järjestettävät tapahtumat kuten Osaajat kohtaavat, erilaiset messut ja muut tapahtumat. Tiedotusvälineitä pyydetään mukaan ko. tilaisuuksiin. Paikallis- ja aluelehtiin tehdään lehdistötiedotteita.

Valtakunnallisessa tiedottamisessa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja, koulutustilaisuuksia ja ammattilehtiä.

Kansainvälinen tiedottaminen
Kansainvälinen tiedottaminen tapahtuu englanninkielisten www-sivujen kautta, YTK-S vaiheessa I syntyneiden kontaktien (Puola, Iso-Britannia) kautta, mukana olevien organisaation kansainvälisten yhteistyötahojen kautta ja osallistumalla kansainvälisiin tapahtumiin ja verkostoitumalla kansainvälisten toimijoiden kanssa. Educluster Finland Oy on tärkeä yhetistyökumppani.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen ja projektissa saatujen kokemusten levittäminen maakunnan sisällä tapahtuu koko hankkeen ajan tiiviissä yhteistyöverkostossa yhdessä tekemällä ja oppien.

Hankkeessa hyödynnetään Yritysten Taitava Keski-Suomi vaiheen I toiminnassa saatuja kokemuksia kumppanuus- ja verkostoyhteistyöstä, yhdessä oppimisesta ja yhteisten toimintamallien kehittämisestä.

Hyvien käytäntöjen levittämistä tukee Broker ohjelma (4 ryhmää: v. 2011 kaksi ryhmää, v. 2012 kaksi ryhmää; yhteensä n. 60 - 80 henkilöä). Broker -ohjelma on yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvästä osaamisen kehittämisestä vastaavien toimijoiden yhteinen prosessi. Kohderyhminä ovat:
1) julkishallinnon ja kehittäjäorganisaatioiden edustajat
2) koulutus-, konsultointi-, kehittämistoimintaa toteuttavat yritykset (BtoB)
3) Kehittämiskumppania tarvitset yritykset

Ohjelmassa levitetään ja kehitetään yhdessä yritysten kanssa YTK-S vaiheessa I ja muissa kehittämisprojekteissa kehitettyjä toimintamalleja
- Esim. liiketoimintaa ja osaamista kehittävät yritysverkostot, liiketoimintalähtöisen oppimisen ohjausprosessi, yrityslähtöiset palvelukokonaisuudet, uudet koulutustuotteet (esim.yritysten erilaisiin tarpeisiin taipuvat YAT ja YEAT -tutkinnot).

Yhteistyötä tehdään myös EduCluster Finland Oy:n kanssa, jossa etsitään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia syntyneille tuotteille ja osaamispäällikkötoimintamallille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 053 409

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 022 910

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 312 942

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 362 205

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli saada mahdollisimman monessa yrityksessä oppiminen ja sen johtaminen osaksi yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Tämän lisäksi levitettiin ja edelleen kehitettiin dynaamista toimintamallia (broker) ja uusia menetelmiä yhteistyöverkostoissa ja asiantuntijayrityksissä. Tällä on voitu varmistaa toiminnan jatkuminen verkostossa ja asiantuntijayrityksissä hankkeen rahoituksen jälkeen.

BROKER-OHJELMAT
Broker -ohjelmat tarjoavat alustan asiakaskeskeisen verkostomaisen broker -toimintamallin rakentamiselle niin julkisille kuin yksityisille toimijoille. Broker -ohjelmat toimivat avoimella lähdekoodilla, eivätkä ne koskaan toistu samanlaisina. Jokainen ohjelma on ainutlaatuinen ja mahdollistaa broker -ajattelun viemisen uudelle tasolle. Toteutusmuodot, sisällöt, pituudet ja rahoitus vaihtelevat osallistujien tavoitteiden mukaan.

Pysyviä elementtejä Broker -ohjelmissa ovat :
ASIAKASKESKEISYYS, VÄLITTÄMINEN, KUMPPANUUS, VERKOSTOTOIMINTA.

Vaikutuksia:
Ohjelma kasvattaa kohdeyritysten liiketoimintaa
Henkilökohtainen osaaminen kehittyy ja kehittäjäverkosto kasvaa
Ohjelma on verkoston yhteinen tuotekehitysalusta
Uudet työkalut herättävät yritysjohdon käyttämään asiantuntijapalveluja

KASVU OPEN
Strategisten kumppanuuksien lisäksi toimintaan on tullut mukaan uusia yrityksiä ja verkoston jäseniä uusien avauksien kautta. Vuonna 2011 toteutettiin verkoston yhteistyönä Kasvu Open tempaus ja siihen liittyvät yhteiset tapahtumat ja yrityskohtainen kehittämistyö. Toiminta oli niin kannustavaa, että tapahtuma järjestettiin vuonna 2012 uudelleen.

PAREMPI JOHTAA HYVIN
Parempi johtaa hyvin toiminta on koonnut asiantuntijat ja yritykset miettimään, miten Keski-Suomesta saadaan parhaiten johdettu maakunta Suomessa.

Parempi johtaa hyvin toimintaa:
-15 kohtaamista
-3 konseptia kohtaamisen järjestämiseen
-388 kohtaajaa
-mukana yli 50 kehittäjäorganisaatiota
-48 tarinaa
-1 johtamisen manifesti
-Advisory board -toiminta käynnistymässä

ADVISORY BOARD -toiminta
Kasvu Open -kasvuyritysten sparrausprosessin ja -kilpailun yhteydessä tutustuttiin muihin kasvuyrityksiä tukeviin prosesseihin. Tämän työn tuloksena löytyi pohjoissavolaisten Kultainen Kuikka -toimintamalli.
Olennainen osa Kultainen Kuikka -toimintamallia on ollut parhaiden mahdollisten kansainvälisten liiketoimintaosaajien haastaminen pienten kasvuyritysten tueksi, eräänlaisiksi neuvonantajiksi.

Osaamispäälliköiden valmistelutyön pohjalta päätettiin käynnistää toimenpiteet, jotta syksyllä 2012 voitaisiin läpiviedä Advisory Board -toimintamallin testaaminen viidessä keskisuomalaisessa, kansainväliseen kasvuun tähtäävässä yrityksessä. Pilotin aikana pyritään löytämään keinot Advisory Boardin tuomiseksi vakituiseksi toimintamalliksi myös keskisuomalaisten kasvuyritysten tueksi.

Lyhyt tiivistys hankkeen toimenpiteistä ja niiden toteutumisesta.
1) Haastetaan mukaan 1000 uutta yritystä/ yritysverkostoa
> 377 uutta yritystä
> uusia strategisia kumppanuuksia verkostossa

2) Käynnistetään maakunnallinen yrityslähtöinen kehittymisohjelma, Broker (4 ryhmää)
- kohderyhminä mm:
1) julkishallinnon ja kehittäjäorganisaatioiden edustajat
2) koulutus-, konsultointi-, kehittämistoimintaa toteuttavat yritykset (BtoB)
3) Kehittämiskumppania tarvitsevat yritykset
> toteutettu ja arvioitu I Broker pilotti julkishallinnon ja kehittäjäorganisaatioiden edustajille, joka toimi osittain valmistavana koulutuksena Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnossa
> asiantuntijayrityksille Broker-ohjelma, joka toteutettiin oppisopimuskoulutuksena

3) Levitetään YTK-S vaiheessa I ja muissa kehittämisprojekteissa kehitettyjä toimintamalleja
> koottu ja kuvattu uusia menetelmiä ja työkaluja (16 kpl)
> kuvattu brokerin toimintamalli
> osallistuttu TEM verkostotapaamisiin, tuotekehitysprosessiin ja arviointiin (hyvät käytännöt)

4) Kiihdytetään osaamisen kehittämisen liiketoimintaa. Yrityslähtöiset tuotekehitysprosessit alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa
> toimittu 123 erilaisessa yritysten / yritysverkostojen kehittämisprosessissa yhdessä asiantuntijayritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa
> suunniteltu ja käynnistetty asiantuntijabroker -ohjelma
> perustettu Kasvun Roihu Oy
> asiantuntijoiden "Revoluutio Oy" suunnitteilla

5) Luodaan tarvelähtöistä ja ennakoivaa toimintamallia koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä koulutus-, valmennus- ja konsulttiyritysten verkostoissa
> toimittu 123 erilaisessa yritysten / yritysverkostojen kehittämisprosessissa yhdessä asiantuntijayritysten, koulutusorganisaatioiden, kehittämisyhtiöiden ja Ely -keskuksen kanssa

6) Yritysten hankintaosaamista kehitetään yhteisellä koulutuksella osana laajempaa hankintaosaamisen kehittämisprosessia.
> Keski-Suomen Yrittäjien jäseniltä kartoitettiin hankintaosaamiseen liittyviä tarpeita
>järjestettiin viisi hankintaosaamisen kehittämisen tilaisuutta

Kehittämistoiminta jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka.