Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11507

Projektin nimi: Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2010 ja päättyy 30.11.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun Työllistämis- ja kierrätysverkko - Oulun Tyki ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1871369-0

Osoite: Sorvarintie 18

Puhelinnumero: (08) 341 320

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kestavankehityksenkeskus.net

Projektin kotisivun osoite: kestavankehityksenkeskus.net/Projektit/Pitkaaikaistyottomat.html

Vastuuhenkilön nimi: Veijo Röntynen

Asema: puheenjohtaja

Sähköposti: veijo.rontynen(at)pp.inet.fi

Puhelinnumero: 0595570623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat 18 - 28 vuotiaat nuoret.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Mukana olevat organisaatiot sekä yritykset, joihin projektiin osallistuvat sijoittuvat työhön.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 144, joista naisia 52

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 186, joista naisia 42

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten tutkintoja 2

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa luotavan uuden ohjausmallin avulla ohjataan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä työelämään, yrittäjyyteen, koulutukseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Yksilöllisessä toimintasuunnitelmassa on kuusi eri suuntautumistahoa: sijoittuminen vapaille työmarkkinoille, oman yrityksen perustaminen, perusasteen päättötodistuksen arvosanojen parantaminen tai loppuun suorittaminen, oppisopimusteitse työmarkkinoille, toisen asteen koulutuksen aloittaminen / lukio-opintojen suorittaminen loppuun tai työpaikan saaminen Kestävän Kehityksen Keskuksen työpajoilta. Uuden ohjausmallin laadinnassa ja toteuttamisessa tehdään eri organisaatioiden välistä ja oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä.
Henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin sisältyy työssä oppimisen jaksoja, jolloin työmahdollisuus järjestetään mm. Kestävän Kehityksen Keskuksen työpajoilla tai muilla työpaikoilla (yhteistyöyrityksissä). Työssä oppiminen tapahtuu ohjatusti kunkin nuoren yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Nuoret saavat työssä oppimisjaksoilla henkilökohtaista ohjausta.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOPS, joka tarkistetaan vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Toiminta tapahtuu non-stop -periaatteella, ja jo mukana olevat henkilöt voivat toimia uusien opastajina.

Projektin tuloksena syntyy malli ja opaskirjat, joiden avulla yritykset ja kolmannen sektorin toimijat voivat tarjota huomattavasti nykyistä helpommin työtehtäviä vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille. Opaskirjoissa ja malleissa annetaan selvät ohjeet siitä, miten työtehtävät voidaan jakaa, miten saadaan edulliset työtilat ja millaista koulutusta pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat työllistyäkseen vapaille työmarkkinoille. Opaskirjoissa tullaan kertomaan esimerkkejä hyvistä kokemuksista.

Kaikista opaskirjoista tullaan tekemään myös väliaikaispainokset, jotta vastaava toiminta voisi laajentua mahdollisimman nopeasti ympäri Suomea ja laajemminkin ympäri Eurooppaa.

Projektin aikana koulutetaan vähintää 40 yrittäjää tai yritysten edustajaa sekä tarjotaan työpaikka vähintään 60 vaikeasti työllistyvälle pitkäaikaistyöttömälle. Lisäksi vähintää 50 henkilöä saa paremmat mahdollisuudet jatkaa ammattiin tähtääviä opintoja keskiasteen oppilaitoksissa.

Lisäksi yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyömallin avulla kolmas sektori voi tarjota sopivia työntekijöitä yritysten palvelukseen.

Tähän projektiin kuuluvat työvoimapoliittiset toimenpiteet on eriytetty rinnakkaisprojektiin, jota hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan www-sivuilla, tiedotteilla, omissa lehdissä, tiedotustilaisuuksissa sekä valmistelemalla tiedotusaihioita tiedotusvälineiden käyttöön. Hankkeen käynnistyessä projektipäällikkö laatii tiedotussuunnitelman, jota noudatetaan hankkeen aikana.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana syntyneistä hyvistä käytännöistä tiedotetaan www-sivujen avulla, jossa toiminnot tulevat selkeästi kerrotuiksi. Lisäksi hyviä käytäntöjä levitetään verkostojen ja viranomaistiedottamisen kautta sekä tekemällä omia lehtiä.

WWW-sivut saadaan lokakuuhun 2010 mennessä, ensimmäinen lehti syyskuussa 2010, toinen lehti syyskuussa 2011, kolmas lehti syyskuussa 2012, tiedotuslehtisiä tarpeen mukaan, toiminnanesittely tulee olemaan jatkuvaa jne.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 298 735

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 298 548

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 349 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 341 371

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteet:
Projektin tavoitteena oli työllistää vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä ja kehittää malli, jonka avulla voidaan rakentaa nuorille ja muille pitkäaikaistyöttömille työllistymis- ja koulutuspolkuja alueellisena verkostoyhteistyönä. Kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät ja erityisesti opintojensa kanssa vaikeuksiin jääneet nuoret. Projektin tavoitteena oli auttaa pitkäaikaistyöttömiä kehittämään omia tietojaan sekä ammattitaitoaan, jotta heidän työllistymisedellytyksensä paranisivat. Lisäksi projektin tavoitteisiin kuului yhteistyön kehittäminen alueen yritysten kanssa, siten että yritykset voivat hyödyntää myös vähemmän ammattitaitoa omaavien henkilöiden työpanosta.
Koko projektin aikana tavoitteena oli kouluttaa ja työllistää 144 henkilöä. Tavoitteena oli myös saada aikaan 10 uutta yritystä. Yritysyhteistyön ja uusien yritysten lisäksi projektin aikana tavoitteena oli saada aikaan 20 uutta työpaikkaa ja 10 uutta tutkintoa. Projektin aikana kirjoitettiin opaskirja, missä kerrotaan esimerkkejä hyvistä kokemuksista.

Projektin toteutus ja tulokset:
Kolmivuotinen Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti (PITO) on ollut tärkeä osa keskuksen toiminnan kehittämistä ja yhteistyöverkostojen rakentaja. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä Oulun kaupungin rahoittamassa projektissa panostettiin työllistämisen lisäksi työllistettävien ohjaukseen, keskuksen laajenemiseen ja yrityssuhteiden luomiseen.
Pitkäaikaistyöttömille rakennettiin keskuksella henkilökohtaisia työllistymispolkuja ja etsittiin opiskelupaikkoja. Lisäksi keskuksen työntekijöille järjestettiin monipuolisia lyhytkoulutuksia, kuten mm. yritys- ja kivityökurssi, tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutus. Koulutuksilla pystyttiin parantamaan henkilöiden työllistymisedellytyksiä. Keskuksen työvalikoimaa monipuolistettiin muun muassa rakentamistoiminnalla ja metsurintöillä. Yrityksiin edelleensijoitettiin työntekijöitä ja keskuksen toimintaa esiteltiin lukuisille alueen yrittäjille sekä muille yhteistyötahoille. Yhteistyötä tiivistettiin myös monien organisaatioiden, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa.
Projektin aikana työllistettiin 186 henkilöä eri toimenpiteisiin ja koulutuksiin. Laajan verkostoitumisen ja yhteistyön avulla projektissa luotiin huomattava määrä räätälöityjä työllistymispolkuja. Projektin ohjaustyön avulla pystyttiin avustamaan useita kymmeniä henkilöitä työnhaussa ja työllistymiseen liittyvissä ongelmissa. Useampi henkilö löysi projektin avustuksella oppisopimus-, työ- ja harjoittelupaikan joko keskukselta tai neljästäkymmenestä yhteistyöyrityksestä. Projektin avulla kehitettiin Ympäristönhoidolliset työt -pilotointihanke, joka lisäsi Kestävän kehityksen keskuksen työllistymisvaihtoehtoja. Keskus tarjoaakin työntekijöilleen projektin päättyessä yli 25 eri ammattia ja pystyy työllistämään kerralla noin 125 henkilöä. Suurin osa projektiin osallistuneista oli alle 45 -vuotiaita, joiden koulutustaso oli joko perusasteen ja keskiasteen koulutus.
Projektissa luotiin ammatillisen koulutuksen ja ammattitaidon lisäämiseen tähtääviä malleja. Eri oppilaitosten kanssa onnistuttiin toteuttamaan toimiva malli nuorten työllistämiseksi oppisopimuksen kautta. Projektissa havaittiin, että keskukselle tulevat nuoret ovat kiinnostuneita lähes ainoastaan oppisopimuskoulutuksista. Esimerkiksi yhteistyössä ammattiopisto Luovin TUOPPIS- tuettu oppisopimusprojektin kanssa luotiin viisi kiinteistöalan oppisopimuspaikkaa. Projektin tehtävänä oli valikoida koulutukseen sopivat henkilöt keskukselle työllistetyistä nuorista ja suositella heitä yrityksille ja yhteistyöoppilaitoksille.
Projektissa havaittiin myös toimivaksi eräänlainen mestari-/ kisällimalli, jossa kokeneempi opastaa alasta kiinnostunutta nuorta. Tämä työssäoppiminen kasvatti etenkin nuorten ammatillista osaamista ja ammattitaitoa.
Projektin päätyttyä keskuksen toiminta jatkuu suunnilleen samanlaisena kuin projektin aikana. Projektin aikana kehitetyt toimintamallit jatkuvat ja kehittyvät eteenpäin ja keskuksen toiminta laajenee. Yritysyhteistyötä tiivistetään ja Oulun alueen yrittäjien kanssa etsitään yhdessä kestäviä ratkaisuja, jottei kilpailutilanteita vääristäviä toimintamalleja pääse syntymään.