Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11508

Projektin nimi: Pesti kii!

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.11.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0144036-6

Osoite: Viikaistenkatu 1

Puhelinnumero: 02-845151

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.novida.fi

Projektin kotisivun osoite: www.novida.fi/pesti-kii

Vastuuhenkilön nimi: Merja Koski

Asema: rehtori

Sähköposti: merja.koski(at)novida.fi

Puhelinnumero: 050-5686248

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Vakka-Suomen

Kunnat: Kustavi, Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet, valmistuvat tai opintonsa keskeyttäneet työtä vailla olevat nuoret Vakka-Suomessa. Kohderyhmään kuuluvat voivat olla joko työ- ja elinkeinotoimiston tai sosiaalitoimiston asiakkaat, heitä voivat olla minkä tahansa yhteistyökumppanin kautta hankkeen pariin ohjatut nuoret. Hankkeeseen tulevia nuoria ei "valita", vaan kaikki työkykyiset ilman ammattia tai työtä olevat nuoret otetaan hankkeen toimenpiteisiin. Erityishuomio jatkokaudella kiinnittyy ammattiin valmistuviin erityisopiskelijoihin ja heidän ohjaamiseen. Ohjautuminen tapahtuu Pesti kii!-hankkeen työntekijän ja nuorten kanssa työskentelevien tahojen yhteistyöllä (alueen työ-ja elinkeinotoimistot, sosiaalitoimistot, nuorten asumisyksiköt, nuoriso- ja vapaa-ajantoimistot).

3.3 Välilliset kohderyhmät

ei muita tahoja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 135, joista naisia 58

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 122, joista naisia 50

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 25, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 26, joista naisten tutkintoja 8

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja käynnistää toimintamalli ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi, keskeytyneiden opintojen loppuun saattamiseksi ja ammattiin valmistuvien työllistymisen parantamiseksi. Tavoitteena on luoda jo kehitetyistä toimintamuodoista ehjä kokonaisuus ja varmistaa ohjausprosessin toimivuus sekä luoda uusia keinoja nuorten nopean työllistymisen edistämiseksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamalla oppilaitoksen henkilöstölle, ohjausryhmälle, muille ammattioppilaitoksille ja mukana oleville tahoille säännöllisesti hankkeen edetessä, toimittamalla juttuja paikallislehtiin ja muihin medioihin, esiintymällä aktiivisesti aiheeseen liittyvissä verkostotapaamisissa. Omilla netti- ja sosiaalisen median sivustoilla tiedottaminen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010 - esitellään suunnitelmaa
2011 - esitellään suunnitelmien toteutumisvaiheita ja jo saavutettuja tuloksia
2012 - esitellään suunnitelmien toteutumisvaiheita ja jo saavutettuja tuloksia
2013 - 2014 esitellään tuloksia kohdassa 11.1. mainituille tahoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 183 505

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 173 080

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 262 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 247 257

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pesti kii! - hanke toteutettiin ammatti- ja aikuisopisto Novidassa Uudesskaupungissa ajanjaksolla 22.11. 2010 - 31.12.2014. Hanke pohjautui huoleen alueen nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyydestä, erityisesti alueen erityisopiskelijoista. Hankken tarkoituksena oli kehittää oppilaitoksen käyttöön menetelmiä, joiden kautta olisi mahdollisuus tukea oppilaitoksesta valmistuneiden ja valmistuvien työllistymistä. Hankkeessa koitettiin tavoittaa myös niitä työttömiä nuoria, joilla ei ollut koulutusta tai joiden koulutus oli jäänyt kesken. Hankkeen alkuaikoina paino oli nuorien ohjaaminen oppilaitoksen ulkopuolelta suorittamaan opintojaan loppuun ja loppupuolella oppilaitoksen omien, potentiaalisten keskeyttäjien, ohjaamisessa. Tiivistetysti hankkeen tavoitteet olivat seuraavat: 1) Tavoittaa työttömät, koulutusta vailla olevat nuoret ja ohjata heidät joko koulutukseen tai kouluttautumista edistäviin palveluihin, 2) tukea ammattiin valmistuvia nuoria löytämään työ- tai jatko-opiskelupaikka sekä 3) etsiä keinoja tukea erityisopiskelijoita työmarkkinoille sijoittumisessa tai kuntoutumista edistäviin palveluihin ohjautumisessa.
Hanketta on toteutettu kolmella eri työskentelytavalla. Tärkein ja laajin metodi on ollut yksilöohjaus. Hankkeen asiakkaat ovat saaneet henkilökohtaista ohjausta, jonka kautta heidän valmiuksiaan työnhakuun on hiottu ja heidän arjen haasteitaan käsitelty. Yksilöohjaus on usein sisältänyt oppilaitoksen oppituvan kanssa tehtävää yhteistyötä opintojen tukemiseksi ja loppuun saattamiseksi. Toisena työskentelytapana on ollut ryhmätasolla tapahtuva koulutus työnhakuun sekä kolmantena tapana verkostoituminen eri yhteistyötahojen kuten TE-toimistojen, sosiaalitoimien ja etsivän nuorisotyön kanssa. Yhteistyötä on hankkeessa tehty sekä oppilaitoksen ulkopuolella, kuten edellä mainittu, että sisällä. Oppilaitoksen sisällä tehtävä yhteistyö on kiteytynyt läheiseen yhteistyöhön oppituvan kanssa, jolloin opiskelijat ovat henkilökohtaisten tarpeidensa mukaan saaneet opetuksellista tai ohjauksellista tukea. Läheistä yhteistyötä ja hankkeen suuntaviivoja on piirretty oppilaitoksen johdon kanssa ja opiskelijoihin liittyvää yhteistyötä ennen kaikkea kuraattorin ja opinto-ohjaajan kanssa.
Hankkeen ja sen mahdollistamien työntekijöiden kautta on pystytty toteuttamaan niitä ajatuksia ja tavoitteita, joita arjen työssä olisi muuten ollut vaikea työstää. Tuloksena tästä monivuotisesta hankkeesta on syntynyt kaikille suunnatut työhönohjautumiseen kannustavat ja opastavat "Täältä tullaan työelämä! 2 - teemapäivä sekä keväisin kaikille valmistuville opiskelijoille järjestettävä työnhakukoulutus. Kohderyhmään kuuluville on syntynyt henkilökohtaisen ohjaamisen malli, jota jatkossa toteutetaan osana oppitupaa. Tällä toiminnalla ulotetaan oppilaitoksen mahdollisuuksia tukea opiskelijoita, ei vaan valmistumaan vaan eteenpäin elämässä opintojen päätyttyä. Oppituvan kautta toimii myös tiiviimpi yhteistyö TE-toimiston kanssa sekä mahdollisuus heidän jalkautumiseensa ennaltaehkäisevän toiminnan merkeissä oppilaitoksen ohjaustoimintaan. Samanlaista toiminnan mallinnusta toteutetaan keskeyttäneiden opiskelijoiden kanssa. He saavat mahdollisuuden yksilöohjaukseen oppilaitoksen kautta ja heitä ei päästetä "putoamaan tyhjän päälle". Hankkeen kaikki toiminta on suunniteltu tukemaan erityisesti erityisopiskelijoita, jotta heidän polkunsa työelämään olisi vähemmän haasteellinen.
Hankkeessa on nelivuotisen toimintakauden aikana ollut 125 nuorta pitkäkestoisessa yksilöohjauksessa ja heidän sijoittumisestaan työelämään on saatu myönteisiä merkkejä. Hankkeen päättäneiden työttömyysprosentti on ollut heti asiakkuuden päättyessä vain kolme. Asiakkailta kerätty palaute yksilöohjaukseen liittyen on ollut huomattavan positiivista, mikä kannustaa vastaavaan toimintaan jatkossakin. Hankkeen hyvät tulokset ja toimintamallit on viimeisen toimintakauden aikana sisällytetty vakinnuttamissuunnitelmaan. Hankkeen loppuraporttiin ja vakiinnuttamissuunnitelmaan voi tutustua paremmin Novidan kotisivuilla. Pesti kii! - hanke päättyy vuoden 2014 loppuun. Toiminta jatkuu Novidassa hyväksi todettuja käytäntöjä hyödyntäen ja uusia kehittämiskohteita miettien.