Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11510

Projektin nimi: TASKU, työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Alvar Aallon katu 8

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus/etela-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Marjut Leppänen

Asema: Koulutusasiantuntija

Sähköposti: marjut.leppanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040-536 8057

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Eteläpohjalaiset, alle 30-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhanalaiset nuoret, jotka ovat valmistuneet 2008 tai myöhemmin korkeakoulusta kauppatieteiden (tradenomi ja KTM) tai tekniikan aloilta (ins.tai DI) ja joilla ei ole koulutusta vastaavaa työkokemusta tai se on niukka.

Henkilöt on merkitty aloittaviksi tähän ELY-keskuksen rinnakkaishankkeeseen (S11510), (kohta 6.6).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ei välillisiä kohderyhmiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 32, joista naisia 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30, joista naisia 8

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuosi 2009 toi taantuman myös Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Työllisyys laski nopeasti, vaikka vielä edellisenä vuonna näytti siltä, että maakunta säästyy pahimmalta taantumalta. Erityisesti monilla korkeakoulututkinnon suorittaneilla nuorilla on ollut vaikeuksia löytää työtä, koulutustaan vastaavasta työstä puhumattakaan. Tässä tilanteessa koetaan tärkeänä auttaa näitä hiljattain valmistuneita, mutta työmarkkinoiden ulkopuolelle tässä vaikeassa työllisyystilanteessa jääneitä nuoria ammattilaisia, ylläpitämään ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan sekä pääsemään kontaktiin mahdollisten tulevaisuuden työnantajiensa kanssa osallistumalla näiden liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimusten mukaan uran ensimmäisiin vuosiin sijoittuva työttömyys on yleensä työmarkkinoille siirtymiseen liittyvä kitkailmiö, mutta työttömyyden pitkittyminen heikentää koko työuran kehitystä. Tämä ilmiö on todettu myös Etelä-Pohjanmaalla 1990-luvun alkupuolen laman jälkiseurauksena.

Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset, alle 30-vuotiaat työttömät tai
työttömyysuhanalaiset nuoret, jotka ovat valmistuneet 2008 tai myöhemmin korkeakoulusta kauppatieteiden (tradenomi ja KTM) tai tekniikan aloilta (ins.tai DI) ja joilla ei ole koulutusta vastaavaa työkokemusta tai se on niukka.

Hankkeessa tarjottavan koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien elämänhallintaa, kommunikointitaitoja, ihmisten ja tehtävien johtamista sekä innovaatioiden ja muutosten vauhdittamiseen liittyviä valmiuksia sekä syventää ja laajentaa osallistujien substanssiosaamista. Koulutus toteutetaan pääosin työelämälähtöisten projektien kautta innovatiivisia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä hyödyntäen. Vaihtuvat projektitiimit ovat monialaisia. Ohjatussa työssäoppimisessa syvennetään opiskelijan taitoja HOPSin mukaisesti.
Näin koulutuksella tuetaan ja parannetaan osallistujien mahdollisuutta työllistyä koulutustaan vastaavaan työhön. Lisäksi opiskelijoille avautuu useita erilaisia uravaihtoehtoja ammattitaitovalmiuksien mukaiseen työhön sijoittumisen rinnalle.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat:
1) Koulutus (2 x 16 henkilöä), jossa hyödynnetään innovatiivisia oppimisympäristöjä sekä integroidaan erilaisia opetusmenetelmiä; koulutus toteutetaan pääosin työelämän antamien projektien kautta.
2) Asiantuntijoille (hiljattain valmistuneet, niukka työkokemus) suunnatun koulutuksen (tavoitteena työllistyminen) toimintamallin kehittäminen ja arviointi
3) SeAMK Projektipajan kehittäminen ja kohderyhmän laajentaminen

Tässä hankkeessa S 11510 toteutetaan työvoimapoliittinen koulutus ja muut toimenpiteet toteutetaan rinnakkaishankkeessa S 11441.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Opiskelijoiden rekrytointiin liittyvä tiedotus hoidetaan pääosin TE-toimistojen kautta. Lisäksi koulutuksia markkinoidaan lehti-ilmoituksilla ja avoimet ovet -tilaisuudella rekrytointivaiheessa.
Yrityksiä, julkisia organisaatioita sekä kolmannen sektorin toimijoita lähestetytään henkilökohtaisesti, jotta opiskeijoille löydetään tarvittavat projektityöaiheet. SeAMK Liiketoiminnalla että Tekniikalla on laajat yhteistyöverkostot, joita hyödynnetään tässä toiminnassa.
Lisäksi hankkeesta laaditaan lehdistötiedote, joka välitetään maakuntalehtiin.
Tulosten levittämisessä hyödynnetään myös yksikköjen oppilaitosverkostoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytänteiden ja hankkeen tulosten levittäminen painottuu hankkeen loppuvaiheeseen. Tärkein kohderyhmä ovat akateemisille suunnattujen työvoimapoliittisten koulutusten järjestäjät, joille esitellään ja raportoidaan hankkeessa luotuja hyviä käytäntöjä.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sisällä hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu koko hankkeen ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 164 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 640

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 164 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 640

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tutkimusten mukaan uran ensimmäisiin vuosiin sijoittuva pidempi työttömyys heikentää koko työuran kehitystä. Vuosi 2009 toi taantuman myös Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ja työllisyys laski nopeasti kohdistuen voimakkaasti myös korkeakoulututkinnon suorittaneisiin nuoriin. Nuorten insinöörien ja tradenomien täydennyskoulutus Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin TASKU-tutkintotodistustaskussa - miten kiinni työelämään -hankkeen (S11441) rinnakkaishankkeena. Koulutuksen tarkoitus oli auttaa näitä nuoria työllistymään.

Täydennyskoulutus oli suunnattu työttömille tai työttömyysuhanalaisille, vuonna 2008 tai sen jälkeen valmistuneille, alle 30-vuotiaille insinööreille, tradenomeille, diplomi-insinööreille ja kauppatieteen maistereille. Koulutuksen kesto oli 130 työpäivää, josta teoriaosuus oli 70 päivää ja työharjoittelu 60 päivää. Koulutuksia järjestettiin hankkeen aikana kaksi, molemmissa oli 16 aloituspaikkaa. Tärkein tavoite oli työllistää koulutukseen osallistuvat koulutustaan vastaavaan työhön. Tavoitteena oli, että vähintään 70 % työllistyy, joko määräaikaiseen tai pysyvään työsuhteeseen, omalle alalleen. Välittömästi koulutuksen päätyttyä työllistyi noin 50 % koulutukseen osallistuneista. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna koulutuksen vaikutus työllistymiseen oli kuitenkin korkeampi.

Koulutus toteutettiin soveltamalla SeAMK Tekniikan Projektipaja® -konseptia täydennyskoulutukseen sopivaksi. Koulutuksessa opiskelijat tekivät yritysprojekteja, joita teorialuennot tukivat. Projektien kautta opiskelijoille annettiin tilaisuus tehdä käytännössä niitä asioita, mihin tuore koulutus on heitä valmistanut. Kokemuksen lisäksi opiskelijat saivat yritysyhteyksiä ja yhteistyöverkostoa edistämään työllistymistä. Projektipaja-konsepti täydennyskoulutuksessa:

- Monialaiset tiimit; tekniikan ja kaupanalan osaajat työskentelevät yhdessä, oppivat toisiltaan uutta ja tiimityöosaaminen vahvistui.
- Projektin rajaus ja aikataulutus määriteltiin tarkasti; opiskelijoiden osaamisalueet huomioiden.
- Teoriaosuus ja projektin toteutus nivottiin tiukasti yhteen; luennot ja vaihtuvat projektikohtaiset asiantuntijat tukivat projektin toteutusta.
- Yritysyhteistyö: työelämäkontakteja, laajempi perspektiivi oman koulutuksen mahdollisuuksista, asiakasnäkökulma, neuvottelutaitojen kehittyminen, yhteistyöverkosto.
- Ongelmanratkaisukyky: Osa ammattitaitoa on pystyä soveltamaan jo osaamaansa, yhdistää se uuteen ja kehittää sitä kautta ammattitaitoaan edelleen.
- Yleinen kehittyminen työelämäosaamisessa; esim. palaverikäyttäytyminen, vastuunotto, sitoutuminen ja pitkäjänteisyys.
- Työelämälähtöistä ympäristöä korostettiin toimistomaisella työympäristöllä: luokkahuoneeseen tehtiin sermein erotellut työtilat työrauhan takaamiseksi.

Koulutuksessa opiskelijat tekivät osaamiskartoituksen SWOT-analyysiä käyttäen. Kartoituksen pohjalta mietittiin ohjauskeskusteluissa mahdollisia parantamiskohteita opiskelijan omassa osaamisessa ja kannustettiin rohkeasti tuomaan sitä paremmin esiin. SWOT-analyysin avulla vastavalmistuneet osaajat miettivät laajasti omaa osaamistaan ja näkivät uusia mahdollisuuksia.

Palaute tämäntyyppisestä koulutusmuodosta oli kautta linjan positiivista sekä opiskelijoilta, yritysedustajilta että ohjaajilta. Koulutukset toimivat myös hyvänä rekrytointikanavana; niiden kautta saatiin harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja.