Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11512

Projektin nimi: NÄYTÖN PAIKKA - Pajat ammattitutkinnon näyttöpaikoiksi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonlinnan Toimintakeskus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0904626-7

Osoite: Kaartilantie 10

Puhelinnumero: 044-0286124

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sln-toimintakeskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Carita Röpelinen-Pitkänen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti:

Puhelinnumero: 0443098241

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Kerimäki, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alaiset nuoret työttömät ilman ammattia. Lisäksi pitkäaikaistyöttömät, joille ammattitaidon päivittäminen tai ammatin vaihto voi johtaa työllistymiseen. Edellä mainittuun ryhmään kuuluvat myös työttömät, jotka ovat saavuttaneet ammatissa tarvittavan osaamisen muuten kuin tutkinnon kautta ja haluavat osoittaa taitonsa näyttöjen kautta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Savonlinnan seutukunnan 3.sektorin toimijat
- Projektin toteuttamisalueen yritykset ja yrittäjät
- Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 44, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 8

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Savonlinnan seudun syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat erityistukea päästääkseen eteenpäin työelämässä ja avoimille markkinoille. Nuorilla on keskeytyneitä koulutuksia tai ammatillinen koulutus puuttuu kokonaan. Kohderyhmään kuuluvilla aikuisilla on usein työnantajien tämän päivän odotuksiin ja vaatimuksiin nähden vanhentunut tai vääränlainen koulutus, joka mahdollistaisi työllistymisen. Koska kohderyhmän henkilöillä on monesti myös ongelmia elämänhallinnan kanssa tarvitaan uudenlainen malli työelämään sopeuttamiselle sekä ammatin opiskeluun.
Eri alojen pajatoiminta on seudulla hyvin vilkasta, mutta ongelmana on ollut huono työllistyminen pajajakson jälkeen avoimelle sektorille. Nyt hakija/alueen suurimmat toimijat etsivät yhteistyössä ratkaisuja pajatoiminnan kehittämiselle vastaamaan yrityselämän odotuksia.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on luoda uudenlainen malli työelämään sopeuttamiselle sekä ammatin opiskeluun. Näyttötutkintoihin perustuvassa mallissa hyödynnetään jo olemassa olevia työpajoja käytännön opiskelupaikkoina. Yhdistysten työllistämille henkilöille sekä muille kohderyhmään kuuluville tarjotaan mahdollisuus kouluttautua ammattiin käytäntöpainotteisesti teoriaopintojen tukien työssä oppimista. Projektissa edetään jokaisen oman aikataulun ja koulutustarpeen mukaan osanäyttö kerrallaan päämääränä ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto.

Käytännönläheisellä opiskelulla ja joustavalla aikataululla pyritään edistämään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien sijoittumista ammatillisen koulutuksen kautta pajoista takaisin työelämään. Projektissa kehitetään pajoja niin, että ne kelpaavat näyttöpaikoiksi ja että siellä voidaan todentaa osaamista ammattitutkinnon näyttöinä. Lisäksi kehitetään alueelle opetussuunnitelmapohjaisen valmennuksen ja työelämänvalmiuksia kehittävän toiminnan sovellusta. Projektin toteuttamisessa on tärkeä rooli myös alueen yrityksillä. Yritysten mielipidettä kuullaan mm. pajojen kehitystyössä, jotta työpajat pystyisivät vastaamaan mahdollisimman hyvin yrityselämän tarpeisiin. Tavoitteena on saada yrityksiä myös osanäyttöjen toteuttamispaikoiksi eli näyttöympäristöiksi.
Yhtenä tavoitteena on myös etsiä ratkaisua uuden pajakoulutusmallin rahoitukseen hankkeen loppumisen jälkeen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin etenemisestä tiedotetaan molempien yhdistysten nettisivuilla. Lisäksi lehdistötiedotteilla tai järjestämällä erityinen tilaisuus, johon lehdistö kutsutaan paikalle. Projektin loppupuolella käydään myös erilaisissa kansallisissa alan foorumeissa kertomassa tuloksista. Erityisesti projektin alussa painotus on ulkoisessa tiedottamisessa työnantajien suuntaan. Projektin sisäisen- ja ulkoisen tiedottamisen vastuu on projektipäälliköllä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa ilmenneitä hyviä ja huonoja toimintamalleja ja käytäntöjä käydään läpi mm. alueen kolmannen sektorin työvaliokunnassa, josta ne leviävät alueen muiden toimijoiden tietoon. Työvaliokunta kokoontuu n. 6-7 kertaa vuodessa. Hyviä käytäntöjä esitellään myös erilaisissa seminaareissa ja yhteistyötilaisuuksissa, joihin hankkeen toteuttajat osallistuvat. Hankkeen loppuraportissa avataan hyvät käytännöt kaikille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 185 055

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 169 170

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 185 055

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 169 170

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli uudenlaisen mallin löytäminen työelämään sopeuttamiselle. Näyttötutkintoihin perustuvassa mallissa hyödynnetään jo olemassa olevia työpajoja käytännön opiskelupaikkoina.

Projektin toteuttaminen oli hankalaa monista asoista riippuen. Pääasiassa syynä olivat työntekijöiden motivaatio itsensä kouluttamiseen sekä rahoitusasiat. Tästä syystä projektin tulokset jäivät vähäisiksi nimenomaan näyttötutkintojen osalta. Vaikka projekti päättyy niin työ jatkuu uudenlaisen, paremman mallin etsimiseen kolmannen sektorin ja opppilaitosten välillä.

Kokonaisuutena projektisuunnitelma oli liian haastava, ottaen huomioon kolmannella sektorilla työskentelevät henkilöt.